isi kandungan pentadbiran awam

Download Isi Kandungan Pentadbiran Awam

Post on 26-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Pentadbiran Awam

  1/18

  1. PENGENALAN

  Malaysia sebuah negara yang berdaulat, mempunyai keluruhan

  Perlembagaannya yang tersendiri. Pelembagaan Persekutuan yang dijunjung oleh

  rakyat warganegara Malaysia merupakan faktor keharmonian dan keselamatan yang

  dikecapi hingga kini.

  Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran

  Raja Berpelembagaan dengan Seri Paduka Baginda ang Dipertuan !gong sebagai

  "etua #egara yang bertugas selama $ tahun dan dipilih oleh Majlis Raja%Raja.

  Perlembagaan negara telah digubal dengan mengadakan syarat%syarat untuk

  pengalaman sistem ini. Salah satu syarat sistem Demokrasi Berparlimen ini ialah

  Pengasingan "uasa. "onsep pengasingan kuasa tersebut tedapat tiga komponen

  badan pemerintah iaitu Badan &ksekutif 'Pentadbiran(, Badan Perundangan

  ')egislatif( dan Badan "ehakiman.

  Rajah 1-Fungsi Utama Kerajaan

  1

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Pentadbiran Awam

  2/18

  Sebahagian daripada kerangka sistem pemerintahan yang diamalkan di

  Malaysia kini sebenarnya diwarisi dari *aman prapenjajahan yang telah mengalami

  beberapa proses perubahan dan pengubahsuaian seiring dengan kemasukan idea%idea

  baharu dari luar. Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem

  demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan. Sistem pemerintahan ini telah

  dikanunkan dalam Perlembagaan Persekutuan pada tahun +$- dan kemudiannya

  diperluas ke Sabah dan Sarawak apabila kedua%dua negeri itu menyertai Malaysia

  pada + September +/.

  Sistem demokrasi berparlimen bermaksud pemerintahan yang dijalankan

  secara perwakilan dengan rakyat mengambil bahagian dalam pemerintahan melalui

  wakil%wakil yang dipilih. !malan demokrasi ini dilakukan melalui pilihan raya bagi

  memilih wakil%wakil dalam badan perundangan yang kemudiannya akan membentuk

  kerajaan. Pembentukan sesebuah negara pada dasarnya berlandaskan peraturan.

  Sistem pentadbiran sesebuah negara adalah penting bagi mengenali keseluruhan

  negera tersebut. Malaysia mengamalkan corak pencantuman kuasaFusion Of Power,

  iaitu badan pemerintahan dan badan perundangan dianggotai oleh orang yang sama

  dam mereka bertanggungjawab atas dasar%dasar kementerian dan secara keseluruhan

  kepada parlimen. Badan Perundangan ini secara ringkasnya hanya membuat undang%

  undang dan tidak boleh mempuyai kuasa lain dan Badan Pemerintah pula hanya

  menjalankan kuasa eksekutif dan tidak boleh membuat undang%undang dan

  penghakiman. Manakala, Badan "ehakiman ataupun mahkamah pula mempunyai

  kuasa yang tersendiri dan dianggotai oleh orang yang berlainan.

  2

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Pentadbiran Awam

  3/18

  2. YANG DI-PERTUAN AGNG

  Rajah 2-Yang Di-Pertuan Ag!ng "e 1#

  A$-%u$tan A$ &utassimu 'i$$ahi &uhi((u)in Tuan"u A$ *aj A()u$ *a$im

  &u+a),am %hah i(ni A$marhum %u$tan 'a)$ishah

  Sebagai sebuah negara Raja Berpelembagaan, adalah diperuntukan oleh

  Perlembagaan institusi ang Di%Pertuan !gong adalah dilantik dari kalangan sembilan

  orang Raja%Raja di Sembilan buah negeri beraja melalui Majlis Raja%Raja yang

  bersidang samaada secara sistem giliran atau lantikan terus terpulang kepada

  keputusan Majlis Raja%Raja tetapi buat masa kini sistem giliran selama lima tahun

  adalah dipraktikkan. Dengan fungsi sebagi "etua 0tama #egara, ang di%Pertuan

  !gong mempunyai kuasa eksekutif. "uasa ini boleh dijalankan oleh baginda sendiri

  atau 1emaah Menteri atau mana%mana menteri yang diberi kuasa oleh 1emaah Menteri.

  3

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Pentadbiran Awam

  4/18

  Mengikut Perlembagaan Persekutuan, ang di%Pertuan !gong boleh bertindak

  mengikut budibicara baginda dalam tiga perkara iaitu2

  a( Melantik Perdana Menteri3

  b( 4idak mempersetujui permintaan pembubaran Parlimen3 danc( Mengadakan Mesyuarat Majlis Raja%Raja mengenai keistimewaan kedudukan,

  kemuliaan dan kebesaran Raja%Raja

  ang di%Pertuan !gong adalah pemerintah tertinggi !ngkatan 4entera Malaysia

  dan baginda berkuasa mengampun dan menangguhkan hukuman%hukuman ke atas

  segala kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah 4entera. Baginda juga berkuasa

  mengampunkan segala kesalahan lain yang dilakukan di 5ilayah Persekutuan dan

  juga mempunyai kuasa untuk mengampunkan kesalahan%kesalahan tertentu di bawah

  !kta "eselamatan Dalam #egeri. ang di%Pertuan !gong ialah ketua agama 6slam

  bagi 5ilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Baginda juga

  diberi kuasa oleh Perlembagaan Persekutuan untuk melantik hakim%hakim Mahkamah

  Persekutuan dan Mahkamah 4inggi, 1emaah Menteri, 4imbalan%4imbalan Menteri,

  Pengerusi dan !hli%!hli Suruhanjaya, Penguam #egara dan 1uruaudit #egara. Selain

  itu, Perlembagaan Persekutuan juga mengadakan peruntukan khas bagi ang di%

  Pertuan !gong memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputra

  di Sabah dan Sarawak sebagaimana yang tercatat di bawah Perkara +$/

  Perlembagaan Persekutuan.

  . K&PNEN UTA&A DALA& %I%TE& KERAAAN &ALAY%IA

  4

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Pentadbiran Awam

  5/18

  .1 'ADAN EK%EKUTIF /PENTAD'IRAN0

  Rajah -%enarai &enteri Ka(inet &a$asia

  5

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Pentadbiran Awam

  6/18

  Badan Pemerintah atau eksekutif mempunyai tugas untuk menjalankan kuasa%

  kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang%undang yang ada. Mengikut

  Perlembagaan Persekutuan 'Perkara /(, kuasa eksekutif bagi Persekutuan adalah

  terletak pada ang di%Pertuan !gong dan kuasa ini boleh dijalankan oleh baginda

  sendiri atau oleh 1emaah Menteri.

  Di bawah Perkara 7/, Perlembagaan Persekutuan, ang di%Pertuan !gong

  hendaklah melantik barisan 1emaah Menteri untuk menasihatkan baginda dalam hal

  ehwal menjalankan tugas%tugasnya. 1emaah Menteri hendaklah dilantik seperti

  berikut2

  a( ang di%Pertuan !gong hendaklah terlebih dahulu melantik seorang daripada

  ahli Dewan Rakyat yang pada pendapat baginda mendapat kepercayaan

  sebilangan besar daripada ahli%ahli Dewan itu sebagai Perdana Menteri untuk

  mengetuai 1emaah Menteri3 dan

  b( !tas nasihat Perdana Menteri, ang di%Pertuan !gong hendaklah melantik

  Menteri%menteri lain dalam kalangan ahli%ahli Dewan Rakyat dan Dewan

  #egara. #amun begitu, seorang Perdana Menteri hendaklah dilantik terlebih

  dahulu dari Dewan Rakyat.

  "abinet atau 1emaah Menteri adalah badan yang menjalankan kuasa eksekutif

  yang dipegang oleh ang di%Pertuan !gong. 1emaah Menteri ini diketuai oleh seorang

  Perdana Menteri, iaitu ahli Dewan Rakyat yang pada pendapat beliau akan mendapat

  kepercayaan besar ahli%ahli Dewan Rakyat. "abinet merupakan badan yang

  menjalankan pemerintahan negara dan bukan badan di dalam sistem pentadbiran.

  Dasar dan arahan "abinet dilaksanakan oleh pentadbiran kerajaan di peringkat

  Persekutuan. 1emaah Menteri bertanggungjawab kepada Parlimen yang merupakan

  ahli%ahli Parlimen. "abinet juga bertanggungjawab mempertahankan tindakan%

  6

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Pentadbiran Awam

  7/18

  tindakan yang diambil oleh "erajaan di Parlimen. 8leh itu, adalah wajar setiap

  menteri yang menganggotai 1emaah Menteri sama%sama bertanggungjawab dan saling

  menyokong antara satu sam lain. 1usteru, sebelum sesuatu dasar dilaksanakan, dasar

  tersebut terlebih dahulu dibincangkan dalam Mesyuarat 1emaah Menteri yang akan

  merupakan dasar bersama yang telah dipersetujui oleh 1emaah Menteri. 0ntuk

  membantu "abinet dalam pembentukan dasar%dasar, beberapa 1awatankuasa 4etap

  "abinet telah ditubuhkan seperti 1awatankuasa "abinet Mengenai Pendidikan,

  1awatankuasa "abinet Mengenai Pelaburan, 1awatankuasa "abinet Mengenai

  Perjawatan dan "ewarganegaraan dan sebagainya.

  "ementerian 9 1abatan 9 Badan:Badan "erajaan melaksanakan tugas%tugas

  pemerintahan negara, beberapa buah kementerian dan jabatan telah diwujudkan.

  4erdapat ;/ buah kementerian yang setiap satunya diketuai oleh seorang menteri.

  Perdana Menteri dan 4imbalan Perdana Menteri boleh mengetuai lebih dari sebuah

  kementerian. 4erdapat juga beberapa orang menteri yang tidak mengetuai mana%mana

  kementerian tetapi diberi tugas%tugas tertentu. "umpulan ini digelar Menteri 4ak

  Berportfolio dan kebiasaannya ditugaskan di 1abatan Perdana Menteri.

  Selain kementerian, terdapat juga jabatan dan badan berkanun yang merupakan

  agensi kerajaan dan separuh kerajaan yang ditubuhkan melalui undang%undang bagi

  melicinkan pentadbiran dan pelaksanaan rancangan pembangunan negara. Badan%

  badan berkanun ini mempunyai bidang kuasa tugas dan tanggungjawab yang luas.

  !ntara bidang%bidang yang diliputi termasuk ekonomi, sodial, pendidikan,

  kebudayaan dan lain%lain.

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Pentadbiran Awam

  8/18

  warga kerjanya adalah tertakluk kepada undang%undang badan berkanun berkenaan.

  Badan berkanun diketuai oleh Pengerusi.

  Pegawai perkhidmatan awam yang tertinggi dan menjadi setiausaha 1emaah

  Menteri alah "etua Setiausaha #egara. 4iap%tiap kementerian diketuai oleh "etua

  Setiausaha manakala jabatan diketuai oleh "etua 1abatan masing%masing yang

  dikenali dengan gelaran "etua Pengarah. Penjawat awam hanya melaksanakan dasar%

  dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai ahli dalam perkhidmatan awam,

  penjawat awam berperanan memberi nasihat atau pandangan mengenai dasar%dasar

  tersebut. Mengikut Perkara +/; dalam Perlembagaan Pe

Recommended

View more >