isi kandungan mukasurat · pengiraan nisbah halaju takal yang memandu talisawat untuk menghantar...

of 5 /5

Author: others

Post on 15-Aug-2020

33 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ISI KANDUNGAN MUKASURAT

  1) PENGHARGAAN

  2) SINOPSIS

  3) PENGENALAN

  4) REKABENTUK PEMBINAANi) Syarat-syarat Rckabentukii) Objektif

  5) KAJIAN DAN PENYELIDIKANi) Penilaian Tcknik Mutu Padi/ Beras Di Malaysiaii) Bahan dan kaedah

  6) STRATEGIPEMBANGUNAN KERJA PEMBUATAN

  7) KOMPONEN YANG DIPERLUKAN

  8) PEMHJHAN BAHAN DAN PEMBUATAN

  9) PENGIRAANi) Nisbah Halaju 1'akalii) Sudut Di Takaliii) Panjang Talisawativ) Kuasa Talisawatv) Pengiraan Saiz Aci

  10) MEREKABENTUKi) Merckabentuk Badan Indukii) Mcrckabcnluk Silindcr Bckcrjaiii) Kcrja-kcrja Mcmbuat / Mcmasang Jaringiv) Konsep Bilah Dan Pcmilihanv) Senarai Spesifikasi

  11) PERJALANAN OPERASI MEMBANTINGi) Senarai Spesifikasiii) Carta Operasi

  12) PERBELANJAAN

  1

  3

  6

  8

  11

  31

  33

  35

  38

  49

  63

  68

 • ISI KANDUNGAN

  13) PERBINCANGANi) Kelebihan Rekabentukii) Langkah-langkah Keselamataniii) Masalah Yang Dihadapiiv) Cadangan

  14) KESIMPULAN

  15) RUJUKAN

  MUKASURAT

  70

  76

  78

  16) LAMPIRAN

 • SIPNOPSIS

  Dalam laporan Projek Akhir ini terdapat segala maklumat tentang projek

  Mesin Membanting Padi. Di mana ia dibahagiakan kepada beberapa bahagian

  atau tajuk yang mengandungi keterangan masing-masing.

  Dalam pengenalan, ia menerangkan tentang keperluan sebuah mesin

  untuk membantu meringankan beban para petani yang selalu memerah keringat

  untuk membanting padi, di samping menjimatkan masa kerja mereka.

  Pada bahagian yang seterusnya laporan ini menceritakan tentang

  rekabentuk pembuatan yang mana mengandungi syarat-syarat rekabentuk yang

  didalamnya mengenal keadah lama dan juga menerangkan tentang objektif

  Mesin Membanting Padi ini direkabentuk.

  Kajian tentang kehilangan hasil padi juga turut dimuatkan dalam laporan

  ini di samping perbincangan terhadap kacdah atau cara membanting tradisional

  dengan membanting menggunakan mesin.

  Komponen-komponen yang diperlukan dan juga bahan-bahan yang

  perlu dipilih untuk merekabentuk mesin tersebut juga dimasukkan ke dalam

  laporan ini iaitu bagi mengenalpasti bahan-bahan yang diperlukan.

  3

 • Bahagian pemilihan bahan dan pembuatan pula menerangkan tending

  bagaimana pemilihan dibuat mengikut faktor-faktor tertcntu. Manakala dari segi

  pembuatan pula menceritakan tentang pembuatan mesin perlu dibuat

  berdasarkan aspek-aspek yang dikaji.

  Di bahagian pengiraan pula, penentuan kelajuan ditentukan termasuk

  pengiraan nisbah halaju takal yang memandu talisawat untuk menghantar kuasa,

  Pengiraan terhadap panjang talisawat serta jenisnya yang perlu digunakan.

  Pengiraan daya menegak dan daya mendatar serta momen bagi mendapatkan

  saiz aci yang sepatutnya digunakan.

  Kemudian ia disusuli dengan laporan pembelanjaan projek iaitu bagi

  memastikan kos sebenar bagi merekacipta Mesin Membanting tersebut.

  Bahagian yang penting dalam laporan ini iaitu bahagian merekabentuk di

  mana, ia menerangkan tentang bagaimana satu-satu bahagian mesin dibentuk

  dan juga menceritakan tentang konscp pemilihan bering dan bilah.

  Cara-cara operasi Mesin Membanting Padi juga turut dipaparkan dalam

  laporan ini iaitu memberitahu bagaimana mesin ini sepatutnya digunakan.

  4

  MESIN MEMBANTING PADIISI KANDUNGANPENGHARGAANSINOPSIS1.0 PENGENALAN2.0 REKABENTUK PEMBINAAN2.1 Syarat-syarat Rckabentuk2.2 Objektif

  3.0 KAJIAN & PENYELIDIKAN KEHILANGAN HASIL PADI3.1 Penilaian Teknik Mutu Padi/Beras di Malaysia3.2 Bahan dan Kaedahnya

  4.0 STRATEGI PEMBANGUNAN KERJA5.0 KOMPONEN YANG DIPERLUKAN6.0 PEMILIHAN BAHAN DAN PEMBUATAN7.0 PENGIRAAN7.1 Nisbah Kelajuan Takal7.2 Sudut di takal7.3 Pengiraan Untuk Panjang Talisawat7.4 Kuasa talisawat7.5 Pengiraan Saiz Aci

  8.0 MEREKA BENTUK8.1 Merekabentuk Badan Induk8.2 Merekabentuk silinder Kerja8.3 Kerja-kerja Membuat/ Memasang Jaring8.4 Kerja-Kerja Pemilihan Dan Merekabentuk Aci8.5 Konsep Bilah Dan Pemilihannya8.6 Pemilihan Bering

  9.0PERJALANAN OPERASI MESIN9.1 SENARAI SPESIFIKASI9.2 CARTA OPERASI

  10.0 PERBELANJAAN11.0 PERBINCANGAN11.1 Kelebihan Rekabentuk11.2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN11.3 MASALAH YANG DIHADAPI11.4 CADANGAN

  KESIMPULANRUJUKANLAMPIRAN