instrument penilaian ail panitia

Download instrument penilaian ail panitia

Post on 28-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 instrument penilaian ail panitia

  1/27

  INSTRUMEN PENI

  JABATAN PEN

  NAMA SEKOLAH :

  MATA PELAJARAN :

  PENGURUSAN FAIL PANITIA

  0

  1 Fail Induk Panitia

  1.1 Tiada

  1.2 Tiada

  1.3 Biodata Guru (Terkini) Tiada

  1.4 Jadual Waktu Persendirian (Terkini) Tiada

  1.5 Senarai Buku Ruukan Guru Tiada

  1.! Tiada

  2

  2.1 Tiada

  2.2 Tiada

  "arta #r$anisasi %urikulu& Ta'unSe&asa

  "arta #r$anisasi Panitia Ta'unSe&asa

  Pekelilin$ Ik'tisas Surat Siaran an$*erkaitan (ruuk +anduan)

  Sukatan Pelaaran dan,uraian Sukatan Pelaaran

  -oku&en Standard %urikulu&(-S%)dan -oku&en Standard

  Prestasi (-SP) -oku&enStandard %urikulu& dan

  Pentaksiran (-S%P)

  Sukatan Pelaaran dan ,uraianSukatan Pelaaran -oku&enStandard %urikulu& (-S%) dan-oku&en Standard Prestasi (-SP) -oku&en Standard %urikulu& danPentaksiran (-S%P)

  Ranan$an Pelaaran Ta'unan (RPT)&en$ikut tak/i& +ersekola'an ta'unse&asa

 • 7/25/2019 instrument penilaian ail panitia

  2/27

  PENGURUSAN FAIL PANITIA

  0

  3

  3.1 0esuarat Tiada

  3.2 Surat Pan$$ilan 0esuarat Tiada

  3.3 0init 0esuarat Tiada

  4

  4.1 Peranan$an Ta'unan Panitia Tiada

  4.2 Tiada

  5

  5.1 Tiada

  5.2 Tiada

  5.3 Tiada

  5.4 ,eadount 0ata Pelaaran Tiada

  5.5 ,eadount kade&ik 0urid Tiada

  5.! Tiada

  5. Post 0orte& uian+e+eriksaan Tiada

  5. Tiada

  0esuarat Panitia 0esuarat%urikulu& ( S%0)

  Pro$ra& Penin$katan

  Pena+aian kade&ika+oran Pelaksanaan Pro$ra&

  ktiiti

  Penilaian dan Pentaksiran ,eadount

  nalisis %e+utusan Pe+eriksaan 6PSRta'un lalu

  nalisis Pena+aian 0ata Pelaaran6PSR dala& 3 ta'un

  nalisis Pena+aian 0ata Pelaarandala& +e+eriksaan dala&an se&uata'un

  nalisis Ite& soalan uian +e+eriksaan

  Pro$ra& Pe&uli'an dan Pen$aaandiranan$ *erdasarkan Post 0orte&

 • 7/25/2019 instrument penilaian ail panitia

  3/27

  PENGURUSAN FAIL PANITIA

  0

  ! Peneliaan Penera+an PdP

  !.1 Tiada

  !.2 a+oran Penera+an ole' Pentad*ir Tiada

  Se&akan Buku 7ota ati'an

  .1 Tiada

  .2 Tiada

  %oakade&ik

  .1 Peranan$an koakade&ik +ersatuan Tiada

  .2 a+oran +elaksanaan aktiiti Tiada

  8 Bank Soalan

  8.1 Soalan Pe+eriksaan 6PSR Tiada

  8.2 Tiada

  8.3 Tiada

  8.4 Tiada

  8.5 Tiada

  19 Perke&*an$an Sta:

  19.1 Peranan$an +ro$ra& Tiada

  19.2 a+oran +elaksanaan +ro$ra& Tiada

  11 0elindun$i 0asa Instruksional ; Guru Ganti Siste&atik Tiada

  JUMLAH S

  PERATU

  Jadual Penera+an PdP $urudisediakan (Ta'un Se&asa)

  Jadual Se&akan Buku 7ota Bukuati'an

  a+oran Se&akan Buku 7ota Bukuati'an

  Soalan 6ian Pe+eriksaan +erin$katSekola'

  Soalan uian Pe+eriksaan Sekola'dise&ak ole' +i'ak +entad*ir

  Soalan 6ian Pe+eriksaan Sekola'disediakan &en$ikut JS6

  %oleksi soalan dari sekola' lain ne$eri lain internet

 • 7/25/2019 instrument penilaian ail panitia

  4/27

  PENGURUSAN FAIL PANITIA

  0

  TAHAP PENGURUS

  Peratus Tahap Pengurusan Panitia

  0 - 49% Lemah

  50 - 79% Sederhana

  80 - 89% Baik

  90% dan keatas Cemerlang

  ULASAN KESELUU!AN "

  # $

  Nama &andatangan 'enilai

 • 7/25/2019 instrument penilaian ail panitia

  5/27

  AIAN PENGURUSAN PANITIA

  DIDIKAN NEGERI SABAH

  TARIKH :

  SKOR

  S

  1 2 3 4

  da

  da

  en$ka+

  en$ka+

  da

  en$ka+

  da< se'in$$a 25=len$ka+

  da< se'in$$a 59=len$ka+

  da< se'in$$a 5=len$ka+

  da< se'in$$a 25=len$ka+

  da< se'in$$a 59=len$ka+

  da< se'in$$a 5=len$ka+

  Sekuran$;kuran$naada satu SP SS

  Sekuran$;kuran$naada 3 SP SS

  Sekuran$;kuran$na 5SP SS

  en$ka+ (da SP SS)

  sekuran$;kuran$nasatu SP > ,SP -S% >-SP -S%P ('ardo+)

  Sekuran$;kuran$na 3SP > ,SP -S% >-SP-S%P ('ard o+)

  Sekuran$;kuran$na 5SP > ,SP -S% >-SP -S%P ('ard o+)

  %ese&ua ! SP > ,SP -S% > -SP -S%Pada dala& :ail ('ard

  o+)

  Sekuran$;kuran$naada satu RPT

  Sekuran$;kuran$naada 3 RPT

  Sekuran$;kuran$naada 5 RPT

 • 7/25/2019 instrument penilaian ail panitia

  6/27

  SKOR

  S

  1 2 3 4

  en$ka+

  da

  da

  da

  da untuk se&ua &urid

  da untuk se&ua &urid

  da untuk se&ua &urid

  da untuk se&ua &urid

  da< se'in$$a 25=len$ka+

  da< se'in$$a 59=len$ka+

  da< se'in$$a 5=len$ka+

  0esuarat &e&atu'i+eranan$anse+enu'na

  da< se'in$$a 25=len$ka+

  da< se'in$$a 59=len$ka+

  da< se'in$$a 5=len$ka+

  da &init< kuran$len$ka+< kuran$

  te+erini

  da &init< len$ka+