instrumen kemahiran asas matematik (ikam) sekolah rendah malaysia

Download Instrumen Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Sekolah Rendah Malaysia

Post on 25-Jul-2015

2.239 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN 2M (IPP2M) BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH DISEDIAKAN OLEH UNIT PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN GURU INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK (IKAM) SEKOLAH RENDAH DISEDIAKAN OLEH UNIT PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN GURU 2. INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK (IKAM) SEKOLAH RENDAH DISEDIAKAN OLEH UNIT PEMULIHAN KHAS SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR UNTUK KEGUNAAN GURU 3. i Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Salam Sejahtera. Salam 1 Malaysia. Saya amat bersyukur dan bangga atas kejayaan menerbitkan Instrumen Kemahiran Asas Matematik Rendah (IKAM) ini. Penerbitan instrumen ini merupakan satu usaha yang baik sebagai perkongsian ilmu antara guru-guru pemulihan khas. Diharapkan instrumen ini dapat membantu guru-guru mengatasi masalah kemahiran asas mengira di kalangan murid-murid pemulihan khas . Perlu diingatkan, penerbitan instrumen ini bukanlah sebagai ganti instrumen pemulihan yang sedia ada tetapi sebagai bahan sokongan untuk guru-guru pemulihan khas dalam usaha mereka mendidik murid- murid yang belum menguasai kemahiran asas matematik. Adalah menjadi harapan saya dengan penerbitan instrumen ini, akan membuka ruang pembelajaran dan pengajaran yang lebih luas kepada guru-guru pemulihan khas dalam usaha memastikan semua murid yang berada dalam sistem pendidikan ini mampu bersaing dan berhadapan dengan cabaran dalam era globalisasi. Sekian, terima kasih. Bong Muk Shin Pengarah Bahagian Pendidikan Khas 4. Kandungan Bil Perkara Halaman 1) Kata Alu-aluan i 2) Pengenalan ii 3) Carta Alir iii 4) Prosedur Instrumen iv 5) Soalan Lazim Instrumen v-vi 6) Instrumen Saringan 1-18 7) Instrumen Pelepasan Tahap 1 I) Set 1 1-21 II) Set 2 1-21 III) Set 3 1-21 8) Instrumen Pelepasan Tahap 2 I) Set 1 1-13 II) Set 2 1-13 III) Set 3 1-13 9) Borang Rekod Saringan 1-3 10) Borang Rekod Pelepasan Tahap 1 1-2 11) Borang Rekod Pelepasan Tahap 2 1-3 5. ii Pengenalan Instrumen Kemahiran Asas Matematik Rendah (IKAM) disediakan khusus untuk membantu murid Tahun 4, 5 dan 6 yang masih belum menguasai kemahiran asas mengira. Instrumen ini mengandungi Instrumen Saringan, Instrumen Pelepasan Tahap 1 dan Instrumen Pelepasan Tahap 2. Instrumen Saringan digunakan untuk menentukan tahap penguasaan murid Tahap 2 dalam kemahiran asas matematik. Instrumen Pelepasan Tahap 1 boleh digunakan sebagai latihan bagi melatih murid menguasai kemahiran asas mengira di samping memperkukuhkan pengetahuan sedia ada murid. Instrumen Pelepasan Tahap 2 memuatkan soalan yang dibuat berdasarkan senarai kemahiran yang perlu dikuasai. Soalan yang diberikan adalah untuk mengenal pasti tahap keupayaan asas mengira murid pemulihan. Diharap instrumen ini dapat digunakan sebaik mungkin oleh murid bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran yang telah ditetapkan dalam asas mengira. Latar Belakang Program pemulihan di sekolah rendah dilaksanakan mengikut konsep KBSR . Pelajar yang dikenalpasti tidak menguasai kemahiran asas matematik akan mengikuti program pemulihan yang dilaksanakan oleh guru pemulihan. Prosedur pelaksanaan adalah seperti carta alir di sebelah. 6. iii PROSEDUR PELAKSANAAN IKAM MATEMATIK INSTRUMEN SARINGAN (IKAM) INSTRUMEN PELEPASAN (IKAM) Kenal pasti murid yang tidak menguasai kemahiran matematik Guru Pemulihan Modul + Bahan Tambahan Ujian Diagnostik Kelas Arus Perdana LULUS LULUS TIDAK LULUS TIDAK LULUS 7. iv Prosedur Instrumen 1) Instrumen Saringan Instrumen Saringan perlu diuji kepada murid yang telah dikenalpasti masih tidak menguasai kemahiran asas mengira yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Instrumen Saringan ini ditadbir oleh guru pemulihan atau guru mata pelajaran. Skor Instrumen Saringan adalah mengikut skor setiap item yang diuji. Guru boleh merujuk Rekod Saringan di akhir Instrumen IKAM. Sekiranya murid tidak mencapai wajaran yang ditetapkan, murid dianggap tidak menguasai kemahiran asas matematik . 2) Instrumen Pelepasan Instrumen Pelepasan diuji setelah murid selesai sesi pembelajaran tambah, tolak, darab dan bahagi. Guru perlu memastikan murid lulus skor setiap item yang perlu dipatuhi dalam setiap unit. Guru boleh merujuk Rekod Instrumen Pelepasan IKAM. Sekiranya terdapat murid yang tidak memenuhi syarat skor item , murid tersebut dikira tidak menguasai dan perlu mengulangi P & P di dalam kelas pemulihan. Murid yang memenuhi syarat skor item boleh ke kelas arus perdana. 8. v Soalan Lazim Instrumen 1. Apakah instrumen ini? Instrumen ini ialah Instrumen Saringan dan Instrumen Pelepasan Matematik. 2. Apakah tujuan instrumen ini dijalankan? Instrumen ini adalah kayu pengukur yang digunakan untuk memastikan murid sudah menguasai kemahiran asas mengira. 3. Siapakah sasarannya? Murid tahap 2 yang belum menguasai kemahiran asas mengira. 4. Siapakah yang mentadbir instrumen ini? Instrumen ini ditadbir oleh guru pemulihan atau guru mata pelajaran. 5. Bilakah instrumen ini perlu dilaksanakan? Instrumen Saringan dilaksanakan pada awal tahun. Manakala Instrumen Pelepasan perlu dilaksanakan pada bulan Januari, Jun dan Oktober setiap tahun. 6. Adakah instrumen ini boleh dijalankan pada bila-bila masa? Ya, sekiranya seseorang murid didapati telah menguasai kemahiran asas matematik. 7. Berapakah skor untuk melepasi wajaran dalam instrumen ini? Skor wajaran bagi Instrumen Saringan ini ialah 80/100. Skor wajaran bagi Instrumen Pelepasan ialah 72/90. 8. Apakah tindakan yang perlu dilakukan setelah mendapat data dari instrumen ini? Tindakan yang perlu dilakukan ialah: 8.1. Menghantar laporan data kepada PPD/JPN pada bulan Januari, Jun dan Oktober. 8.2. Salinan disimpan dalam fail pemulihan. 9. vi 9. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya murid yang terlibat gagal melepasi wajaran instrumen ini? Sekiranya murid gagal melepasi wajaran instrumen ini, mereka perlu mengikuti program pemulihan. 10. Siapakah yang melaksanakan program pemulihan dalam bilik darjah? Guru matematik kelas tersebut. 11. Apakah peranan guru pemulihan khas? Guru pemulihan khas boleh membantu dari segi pendekatan pengajaran, teknik dan pembinaan ABM. 12. Adakah ujian PROTIM perlu dijalankan? PROTIM dilaksanakan mengikut arahan pekeliling yang masih berkuatkuasa. 13. Adakah instrumen ini SULIT? Hanya Instrumen Pelepasan Tahap 2 sahaja yang sulit. 14. Adakah borang rekod IKAM tahap 2 boleh digunakan untuk semua set ? Ya, borang tersebut boleh digunakan untuk semua set . 15. Adakah Instrumen Pelepasan Tahap 1 boleh dijadikan bahan latihan? Ya, instrumen ini boleh dijadikan bahan latihan. 16. Apakah itu instrumen saringan? Instrumen saringan dijalankan untuk murid yang baru dicalonkan oleh guru kelas. Saringan ini bertujuan mengenalpasti tahap kemahiran asas yang dikuasai bagi menentukan kelayakan murid mengikuti program pemulihan. 10. INSTRUMEN SARINGAN (IKAM) 11. SARINGAN IKAM Nama : ___________________________________ Tahun : ___________________________________ Tarikh : ___________________________________ INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH (IKAM) 12. 1 Topik 1 : Pra Nombor Arahan: Warnakan objek mengikut arahan guru. biru hijau hitam merah kuning 5Saringan IKAM 13. 2 Arahan: Tandakan ( X ) pada bentuk yang sama seperti bentuk di sebelah kiri. Contoh : Topik 1 : Pra Nombor 3 Saringan IKAM 14. 3 Topik 2 : Konsep Nombor Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak. 3Saringan IKAM 15. 4 Topik 2 : Konsep Nombor Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak. 3Saringan IKAM 16. 5 Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit. Topik 2 : Konsep Nombor 3Saringan IKAM 17. 6 Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit. Topik 2 : Konsep Nombor 3Saringan IKAM 18. 7 Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak. Topik 2 : Konsep Nombor 2Saringan IKAM 19. 8 Arahan : Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi. 42 7 9 Topik 3 : Mengecam Nombor 4Saringan IKAM 20. 9 Arahan : Kira dan tuliskan nombor. Topik 3 : Mengecam Nombor 4 Saringan IKAM 21. 10 Topik 4 : Nombor Hingga 100 Arahan : Kira dan tuliskan nombor. 4Saringan IKAM 22. 11 Arahan : Susun nombor secara turutan menaik. Topik 4 : Nombor Hingga 100 11 13 a) 26 12 b) 49 14 c) 78 24 d) 97 27 e) 515052 798180 9998100 25 10Saringan IKAM 23. 12 Arahan : Susun nombor secara turutun menurun. Topik 4 : Nombor Hingga 100 15 13 a) 37 12 b) 49 14 c) 88 34 d) 99 36 e) 515052 898786 9897100 35 10Saringan IKAM 24. 13 Topik 5 : Operasi Tambah + = + = + = Arahan : Lengkapkan . 3Saringan IKAM 25. 14 Arahan : Jumlahkan. 4 5 Topik 5 : Operasi Tambah 3 8+ 7 6+ 9 9+ 8 0+ 1 4+ 2 + 3 = ______ 7 + 6 = ______ 8 + 5 = ______ + 9 + 8 = ______ 10 Saringan IKAM 26. 15 Topik 6 : Operasi Tolak Arahan : Lengkapkan. =- =- =- 3Saringan IKAM 27. 16 Arahan : Cari hasil tolak berikut. 5 3_ Topik 6 : Operasi Tolak 8 9_ 12 7_ 1 5 8_ 1 5 - 1 = ______ 12 - 5 = ______ 14 - 7 = ______ 9 7_ 0 6_ 1 19 - 9 = ______ 10Saringan IKAM 28. 17 Topik 7 : Darab Arahan : Cari hasil darab berikut. 2 X 2 = ______ 4 X 3 = ______ 6 X 2 = ______ 5 X 3 = ______ 7 X 4 = ______ 9 X 5 = ______ 8 X 5 = ______ 1 X 2 = ______ 2 X 4 = ______ 3 X 3 = ______ Contoh : 4 X 7 = 28 10Saringan IKAM 29. 18 Topik 8 : Bahagi Arahan : Cari hasil bahagi berikut. Contoh : 14 2 = 7 2 2 = _____ 6 3 = _____ 8 4 = _____ 16 4 = _____ 9 3 = _____ 18 3 = _____ 25 5 = _____ 36 4 = _____ 12 2 = _____ 45 5 = _____ 10Saringan IKAM 30. INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP 1 31. INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP SATU ( Set 1) Nama : ____________________________________ Tahun : ____________________________________ Tarikh : ____________________________________ INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH ( IKAM ) / 100 32. 1 Topik 1 : Pra Nombor Arahan: Warnakan objek mengikut arahan guru. coklat hijau ungu merah kuning Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1 5 33. 2 Contoh : Arah

Recommended

View more >