institut teknologi kyoto · pdf filedan teknologi sebagai mata pelajaran untuk pengajian di...

Click here to load reader

Post on 17-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INSTITUT TEKNOLOGI KYOTO

JENAMA KIT

Mendalami pengetahuan dan kepekaa

Sekolah siswazah Institut Teknologi Kyoto ialah satu-satunya sekolah siswazah yang menetapkan sainsdan teknologi sebagai mata pelajaran untuk pengajian di Jepun. Ia menjawab hasrat pelajar yang inginmelangkah jauh ke hadapan berdasarkan pengetahuan dan kepekaan yang diperoleh setakat ini. Melaluitema kajian di setiap makmal, kesedaran tentang persekitaran sekeliling didalami, justeru penyelidikanmengenai teknologi saintifik yang menyasarkan keharmonian manusia dan alam semulajadi dijalankan.Walaupun sebagai sekolah kejuruteraan, ia juga merangkumi bidang-bidang lain seperti pertanian, sainsdan seni, serta melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan berdasarkan sudut pandangan global melaluipergaulan antarabangsa yang proaktif. Lebih-lebih lagi, untuk memastikan pencapaian objektif setiapsiswazah, sebuah sistem pendidikan fleksibel telah ditetapkan yang membenarkan pelajar tergolongkepada dua atau lebih makmal di seluruh bidang akademik. Dengan pelan unik sedemikian, kamimemupuk keupayaan penyelidikan dan kreativiti untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat.Dengan matlamat Teknologi Lebih Canggih. Lebih Profesional dan Pengetahuan Lebih Luas. Pelajarberkembang dalam pengajian praktikal dan memberi sumbangan kepada masyarakat Ini adalahkebanggaan jenama KIT.

(INSTITUT TEKNOLOGI KYOTO)

Presiden Masao FURUYAMA

Institut Teknologi Kyoto telah membangunkan budaya akademiknya sendiridalam usahanya mencapai Kebijaksanaan, Keindahan dan Teknologi sepanjang sejarah kami yang berusia 110 tahun sejak dari penubuhan institutkami yang terdahulu iaitu Sekolah Teknologi Kyoto dan Sekolah Tekstil SuteraKyoto. Kini, sejarah terkenal ini membuka lembaran baharu. Untuk memastikanpelajar menguasai teknologi melalui penciptaan teknologi berdasarkan karakterlengkap, kami menyasarkan penyepaduan harmoni kebijaksanaan dan keindahandengan intelek dan kepekaan.

1. Peningkatan dalam Kualiti Pendidikan

2. Peningkatan dalam Piawaian Penyelidikan

3. Penggalakan Projek Kerjasama

dengan intelek dan kepekaan.

Penggalakan Pelan Tindakan

Fokus utama universiti ialah, sudah pasti, pendidikan. Untuk menghasilkan sumber manusia hebat yangmemiliki perspektif global maju, kami memberi ilham kepada setiap pelajar untuk mencapai keupayaankonsepsi dan ekspresif yang akan membolehkan mereka menukar impresi mereka sendiri kepada inteleksejagat. Bagi tujuan ini, kami menggunakan sistem pendidikan yang dibangunkan oleh KIT, misalnya Piawaiandan Portfolio Komprehensif KIT

Daya tarikan universiti adalah penyelidikan. Bertujuan untuk merintis sesuatu yang baharu dalam bidangakademik, langkah-langkah berdaya cipta yang menyumbang kepada kemajuan dalam masyarakat, danpendalaman estetika yang kondusif kepada pembangunan kebudayaan, kami berusaha untuk terusmeningkatkan piawaian penyelidikan kami.

Kami bekerjasama secara aktif dengan universiti, perusahaan, kerajaan tempatan dan negara-negara lain untukmeluaskan projek pendidikan dan penyelidikan di samping membuat sumbangan kepada komuniti danmasyarakat di luar sana. Pengaruh kami menjangkau jauh di luar dinding universiti.

Empat Hujah Mencipta JENAMA KIT

1 2

Memupuk jurutera dan penyelidik profesional lanjut yangmenguasai intelek, emosi dan berfikiran antarabangsa

Menguasai pengetahuan praktikal dan kemahiran melaluikerjasama dengan industri

Hari ini, sumber manusia sofistikated yang boleh berurusan denganmasalah dalam negara dan antarabangsa adalah dituntut. Di KIT, kamiberhasrat untuk memupuk jurutera dan penyelidik profesional yang

KIT membangunkan banyak aktiviti pendidikan dan penyelidikan melaluikerjasama dengan industri, termasuk penyelidikan bersama dengansyarikat-syarikat tempatan, projek kerjasama dan usaha sama dengan

Menggalakkan Aktiviti-Aktiviti Pendidikan Di Luar Negara Kerjasama dengan Syarikat-Syarikat

Pertukaran Antarabangsa Kelas-kelas yang ditawarkan oleh pensyarah luar dari syarikat dan organ

Latihan Amali Global Pusat Penggalakan Strategi PenyelidikanKIT melaksanakan latihan amali secara proaktif dengan menghantar pelajardi syarikat-syarikat di luar negara, universiti perjanjian kerjasama, institutpenyelidikan, dsb. oleh itu memupuk kemahiran komunikasi praktikal.Dengan program ini, pembangunan penyelidikan dan teknikal akandilaksanakan selama lapan hari sehingga setahun.

Pusat ini telah ditubuhkan sebagai asas yang memainkan peranan utamaaktiviti-aktiviti kerjasama industri-ahli akademik-kerajaan menerusipenyelidikan bersama, penyelidikan amanah, pertukaran penyelidik, sertaprojek kerjasama dan usaha sama dengan komuniti tempatan. Kamiberusaha terhadap sumbangan sosial secara proaktif di sampingmenyesuaikan diri kami untuk mempelbagaikan aktiviti-aktiviti kerjasamaindustri-ahli akademik-kerajaan.

Kami mempelawa pekerja syarikat sebagai pensyarah, dengan itu kelas-kelas dikendalikan supaya tapak perniagaan sebenar dapat difahami.Dengan mata pelajaran kelas Reka Bentuk Proses Praktikal I/II, para pelajarakan mendalami pengalaman sebenar proses-proses pembuatan praktikalmelalui kerjasama syarikat pembuatan maju dan syarikat pembuatanprototaip di Kyoto.

Kami menyediakan peluang secara proaktif kepada pelajar untukmengumpul pengalaman antarabangsa, termasuk pembentangan dan tesispenyelidikan pada mesyuarat akademik antarabangsa, penyertaan dalamprogram tugasan di luar negara, dan pengajian di luar negara, dengan itumembangunkan program latihan globalisasi praktikal yang versatil.

Terdapat 62 universiti dari 20 negara (negara Barat dan Asia) yangmemuktamadkan perjanjian pertukaran antarabangsa dengan KIT. Tempohpengajian di universiti-universiti tersebut diterima sebagai tempohpendaftaran KIT; oleh itu, pelajar boleh melengkapkan kursus dalampenggal kursus yang ditentukan.

berhasrat untuk memupuk jurutera dan penyelidik profesional yangdikuasai intelek, emosi dan keupayaan teknikal yang dipupuk melaluibukan sahaja pengetahuan profesional, tetapi juga pendidikan danpenyelidikan yang mempertimbangkan gabungan sains dan seni pendidikanpraktikal pembuatan, dan pemikiran antarabangsa seperti yang dipupukoleh program pertukaran asing, program latihan amali di luar negara dansebagainya.

syarikat syarikat tempatan, projek kerjasama dan usaha sama dengankomuniti tempatan, dan sebagainya. Dengan merasai pengalaman di tapakpenyelidikan dan pembuatan sebenar dalam dunia sebenar, pelajar bolehmenguasai pengetahuan dan kemahiran lebih praktikal, dengan itumembolehkan mereka memupuk pengetahuan luas dan keupayaan ekspresiyang boleh menangani permintaan masyarakat. Pada masa yang sama,mereka juga dapat memberikan pengetahuan dan teknologi KIT kembalikepada masyarakat yang menyumbang kepada komuniti tempatan.

Tanpa mengira bidang pengajian utama, KIT melaksanakan penyelidikanbersama secara aktif dengan syarikat-syarikat dan projek kerjasama dengankomuniti tempatan. Kami terlibat dalam kerja penyelidikan bersamadengan tenaga pengajar dan kerja penyelidikan bersama yang melibatkanpelajar, dan kami juga menggalakkan pendidikan kerjasama perniagaan-akademik melalui penyelidikan bersama yang melibatkan pelajar.

Empat Hujah Mencipta JENAMA KIT

Setiap tahun, pelajar Program Sarjana mencapai kadar pekerjaan sebanyak95% atau lebih tinggi. Mereka memainkan peranan aktif dalam pelbagai

3 4Warga bekerja, pelajar kolej teknikal dan pelajar asing

Program pendidikan yang sesuai dengan pelbagai orangHasil bagus di tempat kerja/sambung belajarPeranan aktif dalam sains dan teknologi maju

Kami mempunyai kursus-kursus yang menyediakan tugasan tertentu dimana penyerahan kertas penyelidikan tidak selalunya berakhir denganpenyempurnaan kursus, ia bergantung kepada kandungan teknologi

Jenis Tugasan Tertentu (Kursus) Pejabat Kaunseling Pekerjaan

Ujian Kemasukan Khas untuk Warga Pekerja

Pelajar boleh sentiasa mencuba untuk menjalani kaunseling berkaitan apa-apa soalan untuk mendapatkan pekerjaan. Seramai lima kakitangantermasuk pasukan sokongan kerja buat lulusan universiti; Hello Work,eksekutif tertinggi syarikat perkhidmatan maklumat pekerjaan, tenagapengajar separuh masa dari universiti yang bertanggungjawab terhadappendidikan kerjaya, serta perunding bertauliah yang mempunyaipengalaman sebagai kaunselor kerjaya di Kyoto Job Park atau Hello Workmenawarkan nasihat tepat dan pantauan teliti kepada sasaran.

95% atau lebih tinggi. Mereka memainkan peranan aktif dalam pelbagaiindustri di Jepun dan luar negara, termasuk industri pembuatan, denganmemanfaatkan hampir semua kepakaran yang dipupuk di KIT. BahagianSokongan Pembawa ditubuhkan di Pusat Sokongan Pelajar bagimelaksanakan kaunseling kerjaya dan sokongan pekerjaan untuk setiappelajar. Dalam setiap bidang utama, tenaga pengajar dikerahkan untukmemberi maklumat mengenai pekerjaan yang dituntut oleh pelbagaisyarikat.

Ini ialah sebuah sistem di mana tugasan yang dibuat oleh pelajar sebagaipertukaran dengan tesis sarjana yang dinilai dan diakui. Sistem ini digunapakai untuk Program Sarjana Seni Bina, dan sebagainya. Sebagai tambahankepada tenaga pengajar KIT, pakar yang memainkan peranan aktif di dalamdan luar negara juga terlibat dalam penilaian, dengan itu meningkatkan lagimotivasi pelajar.

penyempurnaan kursus, ia bergantung kepada kandungan teknologiprofesional seperti yang dituntut dalam bidang masing-masing dan tujuanpelajar tersebut. Di samping itu, program pendidikan dengan pertimbanganuntuk pelajar sedang bekerja dan kursus-kursus khas untuk pelajar asingdaripada universiti perjanjian kerjasama dan sebagainya juga tersedia. Silaambil perhatian bahawa ujian kemasukan adalah versatil, dan kamimelaksanakan ujian kemasukan yang dikhaskan untuk elajar sedang bekerjaatau pelajar asing.

View more