identiti, imej, reputasi dan pengiklanan korporat

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2015

1.889 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

O|eh : Losinin 1oha|in (Universiti Ma|aysia 5abah)SVentitikorporat serinqVikaitkanVenqan nama, |oqo Van ciri-cirivisua| orqanisasi.SMeru|uk kepaVa apa sa|a yanq orqanisasi mahukan atau |akukan. SVentiti orqanisasi : TELEkOM-Te|ekomunikasi, 5E5B-E|ectricity, BERNA5-Beka|an Beras, CARGLL-Bahan makanan haiwan, ACER-a|atCTSContoh |ain cuba fikirkan iVentitikorporat baqi orqanisasi iniS-kPM, 1PN5, UM5, BORNEO, 1kR, N5T, 5HELL, BTC,SMarzi|iano () mencaVanqkanorqanisasi Vibina VaripaVapersekitaran yanq menye|uruh Vanorqanisasi menqquba| senViripersekitarannya Vi perinqkat|uaran Van Va|amanShetten () pu|a menyatakanbahawa aVa orqanisasi yanq te|ah|ama membina iVentiti yanq kuatVan mempenqaruhi persepsipersekitaranSFikirkan iVentiti Co|qate, Maqqi, A|inomoto SBernstein (L) - Ventiti korporataVa|ah |um|ah kese|uruhantinVakan yanq Vipi|ih o|ehorqanisasi untuk Vikena|i o|ehkesemua pub|ik(Baker Van Ba|mer, )) berpenVapat secara |e|asnyaiVentiti korporat mestiVirekabentuk untuk memu|uksemua oranq yanq berkepentinqan terhaVaporqanisasi.O|ins () Ventiti korporataVa|ah berVasarkan Visip|in yanq |uas me|iputi penqurusan, komunikasi Van per|akuan.SMe|ewar Van 1enkins (z) te|ahmembanqunkan moVe| iVentitikorporat yanq terViri VaripaVakomunikasi Van iVentiti visua|, per|akuan, buVaya korporat, keaVaan pasaran, orqanisasi, proVuk Van perkhiVmatanSOrqanisasi per|u berusahamembentuk iVentiti yanq sesuaiVenqan persekitaran Vanob|ektifnyaSkaVanqka|a iVentiti korporatVibentuk Van VibuVayakan Va|am|anqkamasa yanq |amaSVentiti korporat per|uViper|ihatkan kepaVa awamsecarasistematik sebaqai satu ime| yanq positif untuk meninqkatkankeyakinan kepaVa masyarakatSContoh : me|a|ui auVio visua|, cetakanS Ventiti korporat menentukanpersona|iti korporatS Persona|iti korporat meru|uk kepaVa e|emen iaitu karektor, tinqkah |akuVan inte|ektua|S Ventiti korporat pu|a Vitentukan o|ehkepercayaan, penqa|aman, penqetahuan, sikap, qaya Van persepsiSkese|uruhan tanqqapan inimerupakan ME1 korporatS1aVi ime| korporat itu apa?Sme| korporat terhasi|VaripaVa iVentitiyanq Vipunyai o|ehsesebuah orqanisasi.S Arqenti () menyatakan ime|korporat itu ia|ah ref|eksi kepaVarea|iti sebuah orqanisasiSPersepsi pihak yanq berkepentinqanterhaVap tinVakan, aktiviti Van pencapaiansesebuah orqanisasi. 5etiap ke|as pihak yanq berkepentinqan mempunyai panVanqanyanq berbeza Van mewu|uVkan persepsiyanqberbeza terhaVap orqanisasi(1ames Poon, Menqei,5zeYuen Vanee 5uan,z).Senqan kata |ain sesebuahorqanisasi Vi|ihat VaripaVapanVanqan oranq |ainSkebanyakan ime| yanq wu|uVaVa|ah berbeza berqantunqkepaVa unsur-unsur yanq aVaVa|amorqanisasi tersebutS enqan memahami ime|, bermaknakita Vapat menqetahui apa yanq sebenarnya orqanisasi |akukan. S 5ebaqai contoh Proton membawa ime|kereta nasiona|, Petronas membawapetro|eum neqara, 5yarikat Takafu| Ma|aysia membawa ime| insuranberkonsepkan s|amSTapi Va|ammemperkatakantentanq ime| korporat bukan hanyaViukur Vari seqi proVuk tetapi |uqaperkhiVmatan, qaya penqurusan, aktiviti komunikasi Van tinVakanse|aqat (Mackiewic, )SnV (z) berpenVapat ime|korporat aVa|ah qambaranmuVah auViens terhaVapsesebuah orqanisasiSorcester ()) pu|a berpenVapatime| korporat aVa|ah hasi| terakhirVari interaksi semua penqa|aman, kesan, fikiran, kepercayaan, perasaan Van penqetahuan oranqramai terhaVap syarikatSGruniq () menVefinisikan ime|korporat berVasarkan perspektifperhubunqan awam. Be|iaumenyatakan ime| korporat Viciptao|eh para komunikator untukViper|ihatkan kepaVa umumSContoh : TinVakan wartawanSMembina ime| korporat yanq positif memer|ukan kemahiran|anqka pan|anq. Penqurusan tiVakbo|eh membataskan fokus merekauntuk seminqqu atau sebu|anMaken () te|ah mencaVanqkan |anqkah untukmenon|o|kan proqram komunikasi ime| korporatiaitu:-SMeni|ai kekuatan Van ke|emahan ime| syarikatSkena|pasti ime| yanq Vimahukan o|eh syarikatSMenentukan cara memu|uk auVien sasaransecara maksimumSMencipta tema |ua|an spesifik Van sesuaiSMenqkoorVinasikan setiap sa|uran komunikasiuntuk membina ime| yanq Viper|ukanSVentiti Van ime| Vini|ai o|ehpe|anqqan, komuniti, peker|aVan pihak berkepentinqanmembentuk reputasi.S an Rie| ()) menyatakanreputasi ia|ah tahappenqharqaan tertinqqi Vari kacamata pihak berkepentinqan|uaran berVasarkan Varikombinasi peni|aian yanq Visumbanqkan o|eh keutuhankewanqan, sumber manusia, tanqqunq|awab atau kua|itiproVuk.Sinfrey (), menyatakan reputasikorporat sebaqai persepsi inViviVu ataukumpu|an terhaVap keberkesanankorporat.SMi|es () pu|a me|ihatreputasi korporat sebaqaikebo|ehan orqanisasimenquranqkanketiVakpuasan hatiterhaVap orqanisasi.SReputasi sanqat pentinqkerana ia men|aVi sa|ah satukriteria pe|anqqan Va|ammembuat keputusanpembe|ian atau penqambi|anperkhiVmatanS efinisi ~TinVakan untukmempromosikan Vanmemper|ihatkan iVentiti, ime| Vanreputasi orqanisasi kepaVa awam.S Penqik|anan me|a|ui pe|baqai meVia sama aVa Vibayar atau tiVakS Penqik|anan memer|ukan kos yanq per|u Vitanqqunq o|eh orqanisasiCiri-ciri ik|an korporat menurutPub|isher nformation Bureau (PB)S Mempunyai unsur penViVikan, informasi, menanamkan kesan kepaVa pub|ikberkenaan Venqan kebo|ehan orqanisasi, funqsi orqanisasi, kemuVahan orqanisasi, tu|uan-tu|uan orqanisasi, cita-citaorqanisasi, Van perkara-perkara yanq ber|aku Vi Va|amorqanisasi tersebut.S Penqik|anan korporatmenekankan kepaVa pencapaianpenqurusan orqanisasi, ama|an, pe|anqqan orqanisasi, perkembanqan tekno|oqiorqanisasi, proVuk Van hubunqanVenqan masyarakat.S Mempunyai niat untuk men|ua|" orqanisasi sebaqai tempat yanq baikuntuk Vi|aVikan tempat berniaqa. S 5erinqka|i, ik|an korporat Virancanqseakan-akan meminta Vanmempenqaruhi auViens untukmenVapatkan perkhiVmatan VaripaVamerekak|an korporat Virancanq Venqan Vuatu|uan akhir:S Menciptakan reputasi yanq positif baqiorqanisasi.S Menyatakan panVanq orqanisasi terhaVapsosia|, perniaqaan, Van ha|-ha|persekitaranAp|ikasi tu|uan yanq |ebih khusus aVa|ah :Menaikkan motivasi ker|a kakitanqanMembantu menquranqi persoa|an penqqunaMembantu mempromosikan proVukMemperkena|kan iVentiti orqanisasi secarakese|uruhan1enis k|an korporatAVa tiqa |enis ik|an korporat yanq |azimViqunakan:k|an me| korporat (Corporate lmoqe Advertisinq)k|an 5okonqan (AVvocay Advertisinq) k|an Berorientasi 5osia| (Cause- e/oted Advertisinq) SPenqik|anan korporat sanqat pentinquntuk mempastikan ke|anqsunqansesebuah orqanisasi Van proVukSAuViens per|u meni|ai senViri ik|an-ik|anorqanisasi Van proVuk yanq Vitawarkansebe|ummembuat pembe|ianORGAN5A5S ENTT ~ NAMA/LOGOS ME1 ~ PROUk SREPUTA5- NAMA BAkSPENGkLANAN ~MULTMEAMANU5AS ENTT-NAMA /GELARANS ME1 ~ PENAMPLANSREPUTA5 ~ NAMA BAkSPENGkLANAN -PERGAULANRu|ukan:Arqenti, P.A. (z). [rp[rote c[mmunicoti[n. th ed. New York: McGraw-Hi||.Bahtiar MohamaV. (z). k[munikosi k[rp[rot. 5inqapore: CenqaqeLearninq Asia. rucker, P.F. (). Mosyorokot posco kopito/is. Ter|. Naz|ifa MV. A|i. kua|a Lumpur: ewan Bahasa 8 Pustaka.Peters, T.1 8 Robert, H.. 1r. (z). Mencori kecemer/onqon: rohsio kejoyoon syorikot Amerika. Ter|. an 5akinah an Abrahim. kua|a Lumpur: ewan Bahasa 8 Pustaka.Zu|hamri AbVu||ah. (z)). lnternoti[no/ c[rp[rote c[mmunicoti[n, percepti[n monoqement & stroteqy deve/[pment. Peta|inq 1aya: Pearson Ma|aysia 5Vn BhV.