hus.moh.gov.my ......

Click here to load reader

Post on 06-Nov-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LAMPIRAN 1

  PELAWAAN KEMUDAHAN PROGRAM PENAJAAN KUMPULAN PELAKSANA

  BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA

  SECARA SEPARUH MASA TAHUN 2019

  Kerajaan melalui pengumuman Bajet Tahun 2017, bersetuju menyediakan

  kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa Kumpulan Pelaksana

  (CBBPDBKP) yang berkelayakan untuk mengikuti pengajian secara sepenuh masa

  bagi sesi 2018. Kemudahan ini bertujuan menggalakkan pembelajaran sepanjang

  hayat bagi memberi peluang kepada Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) untuk

  meningkatkan pengetahuan melalui perolehan sijil-sijil akademik dan latihan

  kemahiran yang diiktiraf sesuai dengan keperluan perjawatan dan perkhidmatan yang

  diberikan di samping mempertingkatkan kualiti hidup dan boleh menjana pendapatan

  yang lebih baik. Bermula tahun 2019, kemudahan ini telah ditambahbaik dengan

  penawaran pengajian secara sepenuh masa dan separuh masa dan dijenamakan

  semula sebagai Program Penajaan Kumpulan Pelaksana (PPKP). Bagi pengajian

  secara separuh masa, permohonan dibuka bermula 1 April 2019 sehingga 30 April

  2019.

  1. Peringkat, Bidang dan Institusi Pengajian

  (i) Peringkat pengajian Ijazah Pertama (separuh masa) sahaja.

  (ii) Bidang keperluan guna tenaga perkhidmatan awam kecuali bidang

  profesional/kritikal seperti Perubatan, Pergigian, Farmasi, Veterinar

  dan Undang-Undang seperti LAMPIRAN 2. Bidang Pendidikan terhad

  kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan sahaja.

  (iii) Senarai Universiti Awam/ Politeknik Premier adalah seperti di

  LAMPIRAN 3.

  2. Syarat Permohonan

  (i) AKP lantikan Persekutuan yang sedang berkhidmat dalam

  perkhidmatan tetap;

  (ii) Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini sebelum atau pada

  tarikh tutup permohonan (30 April 2019);

  (iii) Mencapai markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

  85% ke atas bagi tempoh tiga (3) tahun di skim perkhidmatan terkini

  secara berturut-turut (2016, 2017 & 2018). Penilaian setahun LNPT

  hendaklah genap 12 bulan;

  (iv) Berumur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Januari 2019;

  1

 • LAMPIRAN 1

  (v) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun pada 1 Januari 2019;

  (vi) Memiliki:

  a. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan lima (5) kepujian termasuk

  subjek Bahasa Melayu dan lulus Sejarah;

  Atau

  b. Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dengan kesetaraan 3 kredit Sijil

  Pelajaran Malaysia (SPM).

  Dan

  Diploma/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)/ Sijil Tinggi

  Agama Malaysia (STAM)/ A-Level atau yang setara dengannya.

  (vii) Kursus yang diikuti hendaklah diiktiraf oleh Kerajaan melalui Agensi

  Kelayakan Malaysia (MQA);

  (viii) Telah menerima tawaran dan memulakan pengajian (belum

  mempunyai Purata Nilai Gred Keseluruhan) di peringkat Ijazah Pertama

  secara separuh masa pada tarikh tutup permohonan (30 April 2019).

  Atau

  Sedang dalam pengajian di peringkat Ijazah Pertama secara separuh

  masa (dengan Purata Nilai Gred Keseluruhan minimum 3.00) dan

  mempunyai sekurang-kurangnya baki tiga (3) semester pada tarikh

  tutup permohonan (30 April 2019);

  (ix) Pegawai yang memohon kemudahan ini hendaklah mengikuti kursus

  pada peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan akademik yang

  telah dimiliki;

  (x) Tidak mendapat penajaan (pinjaman atau biasiswa) daripada agensi

  penaja yang lain bagi pengajian yang diikuti;

  (xi) Mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus jangka

  panjang/sederhana/pendek di bawah kemudahan cuti belajar sedia ada

  seperti berikut:-

  2

 • LAMPIRAN 1

  Tempoh Kursus

  Tempoh Menunggu

  (Dikira sehingga 1

  Januari 2019)

  Lebih 12 bulan 2 tahun

  Lebih dari 3 bulan, kurang dari 12 bulan 1 tahun

  Kurang dari 3 bulan Tiada

  (xiv) Telah mendapat kelulusan melanjutkan pengajian secara separuh masa daripada Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan;

  (xv) Bebas dari sebarang pertuduhan/tindakan tatatertib/ dakwaan mahkamah;

  (xvi) Tidak tersenarai dalam senarai hitam pinjaman atau biasiswa JPA;

  (xvii) Telah mengisytiharkan harta.

  3. Kemudahan

  (i) Pegawai yang terpilih untuk menerima penajaan ini akan diberi

  kemudahan penajaan yang merangkumi pembayaran Yuran Pengajian,

  Elaun Buku dan Elaun Tesis di sepanjang tempoh pengajian

  berdasarkan kaedah berikut:

  Peringkat

  Pengajian

  Tempoh

  Maksimum

  Penajaan

  Bentuk

  Elaun

  Kekerapan Bayaran

  Elaun

  Ijazah

  Pertama

  5 Tahun

  (60 Bulan)

  Yuran

  Pengajian

  Dibayar sebagaimana

  dituntut oleh pihak

  universiti.

  Elaun Buku Sekali setiap tahun

  penajaan.

  Elaun Tesis

  Dibayar di akhir pengajian

  (bagi kursus yang

  mewajibkan sahaja)

   Tempoh penajaan adalah bergantung kepada baki semester

  pengajian atau tempoh maksimum penajaan (yang mana lebih

  pendek).

  3

 • LAMPIRAN 1

  (ii) Selain daripada Yuran Pengajian, Elaun Buku dan Elaun Tesis, pegawai

  juga layak untuk mendapatkan kemudahan Cuti Kursus Sambilan tidak

  melebihi 30 hari dalam setahun seperti yang diperuntukkan di dalam

  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2009 (Kemudahan Cuti

  Kursus Sambilan (CKS) Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian

  Secara Sambilan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara).

  (iii) Kemudahan ini akan ditamatkan sekiranya pegawai tidak berjaya

  mengekalkan prestasi akademik 3.00 Purata Nilaian Gred Kumulatif

  (PNGK) setiap semester.

  (iv) Penerima kemudahan juga tertakluk kepada ketetapan dalam Garis

  Panduan Dasar Pelaksanaan Tindakan Mengenakan Penalti Kepada

  Pemegang Biasiswa Dalam Perkhidmatan Yang Gagal Menamatkan

  Pengajian Dengan Jaya.

  4. Ikatan Perjanjian Dengan Kerajaan

  Calon yang berjaya adalah dikehendaki menandatangani perjanjian dengan

  Kerajaan dan pegawai adalah tertakluk kepada tempoh ikatan kontrak yang

  dikenakan untuk berkhidmat dengan Kerajaan.

  5. Tatacara Permohonan

  a. Permohonan boleh dibuat secara atas talian di portal eSila, JPA melalui

  pautan http://esilav2.jpa.gov.my mulai 1 April 2019 hingga 30 April

  2019.

  b. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimuat turun dan dicetak

  untuk dihantar kepada Ketua Jabatan dan Ketua Perkhidmatan

  masing-masing dan disertakan bersama-sama:

  i. Borang JPA(L)LDP 1A/96 (LAMPIRAN B);

  ii. Borang Perakuan Ketua Jabatan (LAMPIRAN C);

  iii. Borang Maklumat Ringkas Pengajian (yang dilengkapkan oleh

  pihak institusi pengajian seperti di LAMPIRAN D);

  iv. Kalendar akademik terkini;

  v. Salinan kelulusan melanjutkan pengajian secara separuh

  masa daripada Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan;

  4

  http://esilav2.jpa.gov.my/

 • LAMPIRAN 1

  vi. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Vokasional Malaysia

  (SVM);

  vii. Salinan Diploma/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)/ Sijil

  Tinggi Agama Malaysia (STAM)/ A-Level/ setara;

  viii. Salinan surat tawaran politeknik premier/ universiti awam yang

  dipersetujui JPA;

  ix. Salinan slip pendaftaran/ surat pengesahan pendaftaran

  kemasukan ke institusi;

  x. Salinan keputusan peperiksaan terkini (jika berkaitan);

  xi. Slip pengiktirafan kursus oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  yang dicetak melalui pautan http://www2.mqa.gov.my/mqr/; dan

  xii. Salinan surat pelantikan ke Perkhidmatan Awam (bagi skim

  perkhidmatan terkini);

  c. Dokumen di perkara (iv) hingga (xii) di atas hendaklah disahkan oleh

  pegawai yang berkelayakan. Permohonan dengan dokumen yang

  tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat kelayakan yang

  ditetapkan tidak akan diproses untuk tujuan pertimbangan.

  6. Tanggungjawab Ketua Jabatan

  (i) Ketua Jabatan adalah dinasihatkan supaya membuat semakan yang

  teliti dan memberi sepenuh perhatian kepada syarat-syarat yang

  ditetapkan. Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab Ketua

  Jabatan untuk memperakukan pegawai-pegawai yang memenuhi

  syarat-syarat yang ditetapkan sahaja.

  (ii) Semua pencalonan hendaklah diperakukan oleh Panel Pembangunan

  Sumber Manusia (PPSM) seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling

  Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005. Hanya pencalonan yang disokong

  dan diperakukan oleh Ketua Jabatan dan Ketua Perkhidmatan

  sahaja yang perlu dikemukakan kepada Jabatan ini selewatnya

  pada 10 Mei 2019. Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab

  PPSM untuk mengambil tindakan-tindakan berikut:

  a. Mengisi Borang Perakuan Ketua Jabatan (LAMPIRAN C) dan Borang Laporan Panel Pembangunan Sumber Manusia Kementerian/Jabatan untuk kursus dalam perkhidmatan - JPA(L)LDP1A/96 (LAMPIRAN B); dan

  5

  http://www2.mqa.gov.my/mqr/

 • LAMPIRAN 1

  (a) Perakuan pencalonan mestilah dikemukakan bersama-sama

  salinan dokumen seperti di perkar