huraian t5

Upload: daisy-watson

Post on 17-Feb-2018

298 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Huraian T5

  1/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  DAISY WATSON ENTRI

  1

  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH

  TINGKATAN 5

  Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Na!"nal!me Se#!nggaPerang $un!a Kedua

  Tema 11: Pemb!naan Negara dan %anga Ke Ara# Kemunculan Negara&ala'!a %erdaula(

  Tema 1): &ala'!a dan Ker*aama &a'araka( An(arabanga

 • 7/23/2019 Huraian T5

  2/48

  2

  TE&A 10: KE&UN+ULAN $AN PERKE&%ANGAN NASI,NALIS&ESEHINGGA PERANG $UNIA KE$UA

  Tema ini menumpukan kepaa ke!angkitan semangat ke!angsaan

  se"ara tersusun alam usaha mem!e!askan tanah air aripaa !elenggu

  penjajah# Imperialisme $arat telah mengaki!atkan !erlakun%a peru!ahanpolitik an penta!iran %ang seterusn%a mem!a&a kepaa kemerosotan

  kepemimpinan tempatan# Pengaruh imperialisme $arat merupakan

  penorong kepaa ke!angkitan semangat ke!angsaan# Semangat

  ke!angsaan ini iperjuangkan oleh pemimpin'pemimpin setempat(

  !aan'!aan an kesatuan'kesatuan#

 • 7/23/2019 Huraian T5

  3/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  3

  Tajuk )*#)+ ,emun"ulan an Perkem!angan Nasionalisme i Asia Tenggara

  -ATAR $E-A,AN.

  Imperialisme $arat iAsia Tenggara

  SE$A$ DAN A,I$AT

  Peru!ahan sistem politik+

  Pengenalan sistembirokrasi Barat

  /O,0S

  Nasionalisme i AsiaTenggara

  ,ESAN

  Perjuangan menentangpenjajah

  -ak("r kemunculanNa!"nal!me

  Perkembangan Na!"nal!me

  Pergerakan a&al nasionalisme i Asia

  Tenggara

  Pergerakan nasionalisme !er"orak

  politik

  1ARTA A-IRAN

 • 7/23/2019 Huraian T5

  4/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  10 KE&UN+ULAN$ANPERKE&%ANGANNASI,NALIS&ESEHINGGAPERANG $UNIAKE$UA

  )*#)#,emun"ulan anperkem!angan

  nasionalisme iAsia Tenggara

  a2 Imperialisme$arat i AsiaTenggara

  i# Imperialis $arat

  ii# /aktorimperialisme

  ' Penguasaanekonomi anpolitik

  &ema#am! ak("r !m2er!al!me %ara(d! A!a Tenggara

  Ara 1

  Men%atakan takri3 imperialisme

  Men%enaraikan kuasa imperialis

  !arat i Asia Tenggara

  Men%atakan lokasi kuasa'kuasa

  imperialis !arat i Asia Tenggara

  Men%atakan 3aktor'3aktor

  imperialisme !arat i Asia Tenggara

  Ara )

  Menghuraikan 3akto'3aktor

  imperialisme $arat i Asia Tenggara

  Men%usun se"ara kronologi

  keatangan kuasa $arat ke AsiaTenggara

  Imperialis

  Imperialisme

  ,ronologi

  Perbincangankumpulan :/aktor %angmem!a&aimperialisme $aratke Asia Tenggara

  Melabel peta :-okasi penguasaan

  kuasa'kuasaimperialis !arat iAsia Tenggara

  Negara kitatanggungja&a! kita

  Seia

  !ertanggungja&a!mempertahannegara

  $er!angga

  engan

  keistime&aannegara

  4

 • 7/23/2019 Huraian T5

  5/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&ATAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  !2 Peru!ahansistem politik

  i# Pengenalansistem !irokrasi$arat

  Ara 3 Merasionalkan keistime&aan Asia

  Tenggara %ang menarik minatimperialisme $arat

  &ema#am! !(em 2"l!(!k 'angd!2erkenalkan "le# kuaa %ara( d!A!a Tenggara

  Ara 1

  Men%enaraikan peru!ahan

  penta!iran kuasa $arat i AsiaTenggara

  Ara )

  Menghuraikan peru!ahan

  penta!iran i Asia Tenggara

  Mem!aningkan sistem

  penta!iran se!elum an semasapenjajahan !arat i Asia Tenggara

  Ara 3

  Menganalisis kesan pengenalan

  sistem !irokrasi $arat

  $irokrasi Pengurusan

  grafik +Mem!aningkansistem penta!iranse!elum ansemasa penjajahanoleh kuasa $arat iAsia Tengara

  5

 • 7/23/2019 Huraian T5

  6/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  "2 Nasionalisme iAsia Tenggara

  i#/aktor kemun"ulannasionalisme

  ii# Perkem!angan nasionalisme

  &ema#am! gerakan na!"nal!me d!A!a Tenggara

  Ara 1

  Men%atakan takri3 nasionalisme

  Men%enaraikan 3aktor %ang

  men"etuskan nasionalisme i AsiaTenggara

  Men%enaraikan tokoh'tokoh

  nasionalis i Asia Tenggara Men%atakan "iri'"iri nasionalisme

  tahap pertama i Asia Tenggara

  Men%atakan "iri'"iri nasionalisme

  tahap keua i Asia Tenggara

  Ara )

  Menghuraikan 3aktor %ang %ang

  men"etuskan nasionalisme i AsiaTenggara

  Mem!in"angkanperkem!angan nasionalisme iAsia Tenggara

  Ara 3

  Mem!aningkan "orak

  pergerakan nasionalisme i AsiaTenggara

  Nasionalisme

  Nasionalis

  .erakan Islah

  .erakanseerhana

  .erakan raikal

  .erakan se"ular

  .erakan massa

  Re4olusi

  Sekular

  Membina petaminda +Pengaruh luarterhaap gerakannasionalisme i Asia

  Tenggara

  Pengurusangrafik +Mem!aningkangerakannasionalismeThailan engannasionalismenegara'negara laini Asia Tenggara

  Kajian teks +

  Salah

  Asuhan

  Noli Me

  Tangere

  Mempertahankankeaulatan negara

  Seia !ekor!an

  untukmempertahankan

  !angsa annegara

  6

 • 7/23/2019 Huraian T5

  7/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  7

 • 7/23/2019 Huraian T5

  8/48

  8

  Tajuk )*#5+ Nasionalisme i Mala%sia Sehingga Perang Dunia ,eua

  -ATAR $E-A,AN.

  Penta!iran anpemerintahan $ritish

  SE$A$ DAN A,I$AT

  Tergugat kuasa

  pemimpin setempat

  /O,0S

  .erakan nasionalisme iMala%sia

  ,ESAN

  ,emun"ulan parti'parti

  politik tersusun sepertiParti ,e!angsaan Mela%uMala%a 6P,MM2 an

  Pertu!uhan ,e!angsaanMela%u $ersatu 60MNO2

  Perpauan kaum

  /aktor'3aktor nasionalisme

  .erakan nasionalisme sehingga Perang Dunia ,eua

  .erakan Islah

  Perjuangan !aan'!aan an kesatuan

  +ARTA ALIRAN

 • 7/23/2019 Huraian T5

  9/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  )*#5# Nasionalismei Mala%siasehinggaPerang Dunia,eua

  a) Perjuanganpemimpinsetempat

  menentang$ritish

  i# Pemerintahananpenta!iran$ritish

  &ema#am! 2er*uangan 2em!m2!ne(em2a( menen(ang %r!(!#

  Ara 1

  Men%enaraikan tokoh tempatan %ang

  menentang $ritish

  Men%atakan se!a!'se!a! pemimpin

  setempat menentang $ritish

  Men"eritakan peristi&a perjuangan

  pemimpin setempat menentang $ritish

  Ara )

  Menghuraikan se!a! pemimpin

  setempat !erjuang menentang $ritish

  Mem!aningkan !entuk perjuangan

  pemimpin setempat menentang $ritish

  Ara 3

  Mem!ahaskan perjuangan pemimpin

  setempat se!agai pejuang !angsa Menjelaskan kepentingan pemua3akatan

  untukk men"apai matlamat sesuatuperjuangan

  Pemimpinsetempat

  Anti'$ritish

  Maruah !angsa

  Pejuang !angsa

  Buku skrap :$iogra3i pemimpinsetempatmenentang $ritish

  Melabel peta :Tempat ke!angkitanpemimpin setempatmenentang $ritish

  Perbincangan :7Pemimpinsetempat+ Pejuangatau pem!erontak8

  7$ulat air kerana

  pem!etung( !ulatmanusia keranamua3akat8

  Memarta!atkanperjuangan tokoh'tokoh tanah air

  $erani

  mempertahanka

  n maruah!angsa annegara

  Menghargai

  pengor!ananan perjuangantokoh'tokohtanah air

  9

 • 7/23/2019 Huraian T5

  10/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  ii# Peristi&apenentanganpemimpinsetempat

  6Dol Sai(Rentap( S%eri3Masahor(Dato9maharaja

  -ela( YamTuan Antah(Dato9$ahaman( MatSalleh( Tok:anggut(Antanom(A!ulRahman-im!ong2

  10

 • 7/23/2019 Huraian T5

  11/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASIL

  PE&%ELAJARAN

  K,NSEP.

  ISTILAH

  +A$ANGAN

  AKTI/ITIPE&%ELAJARAN

  UNSUR $AN TINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  b) .erakannasionalismesehingga PerangDunia ,eua

  i#/aktor'3aktor %angmen%um!angkepaa

  perkem!angannasionalisme

  ii# .erakan Islah

  iii# Perjuangan !aan'!aan an kesatuan

  - ,esatuan

  Mela%u Singapura

  &ema#am! 2erkembangangerakan na!"nal!mee#!ngga Perang $un!aKedua

  Ara 1

  Men%atakan 3aktor'

  3aktor %ang men%um!ang

  kepaa perkem!angangerakan nasionalisme

  Men%enaraikan tokoh

  %ang terli!at alam.erakan Islah

  Men%enaraikan akh!ar

  an majalah %ang!erperanan alam gerakannasionalisme

  Men%atakan

  perkem!angan peranan

  akha!ar( majalah an no4elalam gerakannasionalisme

  Men%atakan maksu

  an matlamat .erakanIslah

  Men%atakan matlamat

  .erakan Islah

  .erakanIslah

  ,aum Mua

  ,aum Tua

  Nasionalis

  Pan'Islamisme

  Sosio'ekonomi

  Sosio'politik

  Projek Buku Skrap:$iogra3iperjuangan tokoh'

  tokoh tempatan$ritish menentang

  Simulasi :Perjuangan tokoh'tokoh tempatanmenentang $ritish

  Forum :Isu'isu perjuangan,aum Mua

  Pengurusangrafik:Melengkapkan "artaisu perjuanganakh!ar an majalah

  ,esepakatan alam perjuangan

  Hiup !ersatu pau

  Seia mempertahankan

  maruah !angsa

  Mem!ua%akan ilmu alamkehiupan

  Mempel!agaikan

  strategi men"apai matlamat%ang satu

  $er3ikiran kreati3

  alam menghasilkan iea

  11

 • 7/23/2019 Huraian T5

  12/48

  TE&A.TAJUK HASIL

  PE&%ELAJARAN

  K,NSEP.

  ISTILAH

  +A$ANGAN

  AKTI/ITIPE&%ELAJARAN

  UNSUR $AN TINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  - Persatuan Saha!atPena 6PASPAM2

  - ,esatuanMela%u Selangor

  - ,esatuanMela%u Mua6,MM2

  - ,esatuan

  ,e!angsaan Mela%uSara&ak

  i4# Perkem!anganan perananakh!ar anmajalah

  6Al Imam( Seruan Al'A;har( Pilihan Timur(Majalah .uru( WartaMala%a( Majlis(

  0tusan Mela%u(Sauara( /ajarSara&ak( -iah$enar( engaruh

  Al'Ikh&an2

  Ara )

  Menghuraikan 3aktor %ang

  men%um!ang kepaaperkem!angan gerakannasionalisme

  Menghuraikan perjuangan

  gerakan Islah

  Menghuraikan isu %ang

  iperjuangkan oleh !aan'!aan an kesatuan alamgerakan nasionalisme

  Menjelaskan peranan

  akh!ar an majalah alammem!angkitkan kesearannasionalisme

  Ara 3

  Menilai ke!erkesanan

  peranan akh!ar an

  majalah alam ke!angkitansemangat nasionalisme

  Mengklasi3ikasikan isu(

  perjuangan akh!ar anmajalah alam gerakannasionalisme

  Menilai &a&asan ,aum

  Mua alam menaulatkan

  Kajian teks :,ar%a'kar%apenulisan se!elumPerang Dunia,eua

  Seia !erkor!an

  $erseia !erkor!an untuk

  kepentingan !ersama

  12

 • 7/23/2019 Huraian T5

  13/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  !angsa Mela%u

  13

  TE&A 11: PE&%INAAN NEGARA $AN %ANGSA KE ARAH KE&UN+ULAN NEGARA&ALA4SIA %ER$AULAT

  Tema ini mem3okuskan konsep negara an !angsa melalui rentetan ' peristi&a i

  Mala%sia# ,onsep pem!inaan negara an !angsa juga !erlaku i Eropah melaluipem!entukan Negara :erman an Itali#

  Sejarah pem!inaan negara Mala%sia !ermula ari ;aman ,esultanan Mela%u Melaka#,esinam!ungan pem!inaan negara an !angsa Mala%sia apat ilihat engan jelaspaa ;aman kerajaan :ohor an Terengganu engan perlem!agaan !ertulisn%a(kerajaan ,elantan engan sistem :emaah Menterin%a an Negeri Sem!ilan enganprinsip emokrasi an konsep persekutuan#

  ,emun"ak kesearan tentang pem!inaan negara an !angsa apat ilihat melaluipenentangan terhaap Mala%an 0nion ) %ang mem!a&a kepaa penu!uhanPersekutuan Tanah Mela%u )

 • 7/23/2019 Huraian T5

  14/48

  14

  Tajuk ))#)+ ,esearan Tentang Pem!inaan Negara an $angsa

  -ATAR $E-A,AN.

  ,onsep negara an!angsa

  Pem!inaan negara!angsa

  1ontoh + Negara Itali an:erman

  ,erajaan Islam Mainah

  /O,0S

  ,esearan tentang pem!inaan negaraan !angsa+

  ,esultanan Mela%u Melaka

  Warisan negeri'negeri Mela%u

  Mala%an 0nion ) an

  Persekutuan Tanah Mela%u)

 • 7/23/2019 Huraian T5

  15/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  11 PE&%INAANNEGARA $AN%ANGSA KE

  ARAHKE&UN+ULANNEGARA&ALA4SIA%ER$AULAT

  ))#) ,esearantentangpem!inaannegara an!angsa

  a2 -atar!elakangkonsepnegara an!angsa+

  i2 Pem!inaannegara

  &ema#am! la(ar belakang 2emb!naannegara dan banga

  Ara 1

  Mentakri3kan konsep negara an

  !angsa Men%enaraikan "iri'"iri negara an

  !angsa

  Ara )

  Menerangkan latar !elakang

  pem!inaan negara :erman an Itali

  Menghuraikan "iri'"iri negara an

  Negara

  $angsa

  Negara !angsa

  ,erajaan

  Piagam

  Perbincangan

  berkumpula :1iri'"iri negara an!angsa

  Simulasi :Men3rans3ormasikan konsep negarake alam prosespem!inaan se!uah

  ,e!anggaan

  &arisan !angsa annegara

  Men%anjung

  &arisan !angsa

  ,esultanan Mela%uMelaka %ang

  15

 • 7/23/2019 Huraian T5

  16/48

  !angsa

  - ,erajaan IslamMainah

  - ,erajaan Italian :erman

  !angsa

  Ara 3

  Menilai kepentingan pem!entukannegara an !angsa

  Mem!aningkan proses

  pem!inaan negara an !angsakerajaan Mainah( Itali an :erman

  Perlem!agaan

  CReal Politi"s9

  0nang

  kelas "emerlang

  Kajian Dokumen:- 0nang'0nangTu!uh :ohor

  !eraulat

  $ersama

  mempertahanka

  n keaulatannegara

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  ii2 1iri'"iri negaraan !angsa

  ' $angsa' Negara' ,erajaan' Perlem!agaan

  !2 ,esultananMela%u Melaka1iri'"iri negaraan !angsa

  "2 Warisannegeri'negeriMela%u

  i# :ohor' 0nang'

  unang Tu!uh,erajaan

  &ema#am! c!r!c!r! negara dan banga'ang 6u*ud 2ada 7aman Keul(anan&ela'u &elaka dan neger!neger!&ela'u ele2a &elaka

  Ara 1 Men%enarai "iri'"iri asas negara

  an !angsa paa ;aman ,esultananMela%u Melaka

  Men%atakan "iri'"iri &arisan

  ,esultanan Mela%u Melaka alamunang'unang ,erajaan :ohor anTerengganu

  -em!aga

  $uapak

  Suku

  Perut

  Meno!at

  Peta mina +1iri'"iri negara an!angsa paa ;aman,esultanan Mela%uMelaka an,erajaan :ohor

  16

 • 7/23/2019 Huraian T5

  17/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  :ohor Men%atakan Sistem :emaah

  Menteri i ,elantan

  Memerihalkan prinsip emokrasi

  an konsep Persekutuan i NegeriSem!ilan

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  ii# Terengganu

  - Ittqan ilmuluk bi-tadil il-suluk

  iii# ,elantan' Sistem

  :emaahMenteri

  i4# NegeriSem!ilan

  ' Prinsipemokrasi' ,onsep

  persekutuan

  Ara )

  Menghuraikan "iri'"iri negara an!angsa %ang iamalkan paa ;aman,esultanan Mela%u Melaka

  Mem!aningkan sistem penta!iran

  %ang i&arisi oleh negari'negari Mela%uselepas ,esultanan Mela%u Melaka

  Ara 3

  Menghuraikan "iri'"iri negara an

  !angsa i negara kita %ang iamalkan masa kini

  Merasionalkan "iri'"iri negara an!angsa %ang terapat paa ;aman,esultanan Mela%u Melaka %ang

  i&arisi oleh negeri'negeri Mela%u

  Mem!aningkan amalan emokrasi

  alam aat pepatih engan amalanemokrasi masa kini

  Pengurusangrafik :Struktur penta!irani Negeri Sem!ilan

  ,eunikan sistempemerintahankerajaan Mela%u

  Menghormati

  institusipemerintahannegara

  17

 • 7/23/2019 Huraian T5

  18/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  2 Mala%an 0nion) anPersekutuanTanah Mela%u)

 • 7/23/2019 Huraian T5

  19/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  pem!entukanPerlem!agaanPersekutuanTanah Mela%u)

 • 7/23/2019 Huraian T5

  20/48

  orang Mela%u

  Menghuraikan kepentingan

  Persekutuan Tanah Mela%u )

 • 7/23/2019 Huraian T5

  21/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  MATA:0, HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  e2 ,emun"ulannegara %ang!eraulat @)Ogos )

 • 7/23/2019 Huraian T5

  22/48

  kemun"ulan pergerakan politik iSara&ak an Sa!ah ke arahpem!entukan kerajaan negeri#

  TEMATA:0, HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  32 Pem!entukanMala%sia )> Sept#)@

  i# Ieapem!entukanMala%sia

  ii# Reaksiterhaappem!entukanMala%sia

  ' Dalam negara

  ' Negara'negaraluar

  iii# PerjanjianMala%sia )@

  &ema#am! ma(lama( 2emben(ukan&ala'!aAra 1

  Men%atakan iea pem!entukan

  gagasan Mala%sia Men%enaraikan se!a! pem!entukan

  Mala%sia

  Men%atakan reaksi alam negara

  terhaap pem!entukan Mala%sia

  Men%atakan reaksi negara'negara

  luar terhaap pem!entukan Mala%sia

  Men%enaraikan s%arat perjanjiaan

  Mala%sia )@Ara )

  Menghuraikan se!a!'se!a!

  pem!entukan Mala%sia

  Men%usun se"ara kronologi

  peristi&a pem!entukan Mala%sia

  Menjelaskan reaksi negara luar

  terhaap pem!entukan Mala%siaAra 3

  Menganalisis usaha pemimpin

  .agasan

  ,on3rantasi

  Simulasi :Pengis%tiharankemerekaan

  Kajian dokumen :PerjanjianPersekutuan )

 • 7/23/2019 Huraian T5

  23/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  negara menangani reaksi luar !agimengekalkan negara Mala%sia %ang!eraulat

  negara luar terhaappem!entukanMala%sia

  23

  Tajuk ))#5 + Sistem Pemerintahan an Penta!iran Negara Selepas Mereka))#@ + Pem!angunan an Perpauan 0ntuk ,esejahteraan))#= + Pem!entukan Mala%sia Se!agai Negara Maju

  -ATAR $E-A,AN.

  ,onsep kerajaanemokrasi

  /O,0S )

  Sistem pemerintahan anpenta!iran negara selepasmereka

  /O,0S II

  a2 Pem!angunan ekonomi

  ' Ran"angan Ekonomi -ima Tahun- Dasar-Dasar Ekonomi Negara

  !2 Pem!angunan an perpauan!angsa

  - Rukun Negara- Dasar PendidikanKebangsaan

  - Falsafa PendidikanKebangsaan

  - !kta Baasa Kebangsaan- Dasar Kebuda"aan

  Kebangsaan- #ukan untuk $er$aduan

  KESAN

  ,emakmuranankesejahteraan

  a2 1iri'"iri kerajaanDemokrasi $erparlimen

  - Perlembagaan- Ra%a Ber$erlembagaan- Badan $emerinta- Pilian ra"a- Parti $olitik

  !2 ,erajaanpersekutuan

  - Kera%aan $usat- Kera%aan negeri

  "2 -am!ang'lam!angnegara

  - &ata Negara- Bendera

  Kebangsaan- 'agu Kebangsaan

  1ARTA A-IRAN

 • 7/23/2019 Huraian T5

  24/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  ))#5 Sistempemerintahananpenta!irannegara selepasmereka

  a2 1iri'"iriDemokrasi$erparlimen

  i# Perlem!agaan

  ii# Raja$erperlem!agaan

  iii# $aanpemerintah

  &ema#am! c!r!c!r! $em"kra!%er2arl!men d! &ala'!a

  Ara 1

  Mentakri3 Demokrasi $erparlimen

  Men%enaraikan "iri'"iri Demokrasi

  $erparlimen

  Menjelaskan konsep keluhuran

  perlem!agaan

  Men%enaraikan kuasa Yang Di

  Pertuan Agong

  Men%enaraikan !aan'!aan

  pemerintah an 3ungsin%a

  Men%atakan proses pilihanra%a

  Men%atakan pihak %ang terli!at

  alam pilihanra%a

  Men%enaraikan parti politik %ang

  itu!uhkan sehingga tahun )@

  Demokrasi

  Perlem!agaan

  ,eluhuranPerlem!agaan

  Raja$erperlem!agaan

  Parlimen

  :emaah Menteri

  Pengasingankuasa

  Pilihanra%a

  Kajian Dokumen :Perlem!agaanNegara 6Perkara@((?())()5()@2

  Perbincangaberkumpulan :$iang kuasa YangDi Pertuan Agong($aan Pemerintahan $aan,ehakiman

  Simulasi :Proses pilihanra%a

  Sistem emokrasise!agai ieologipemerintahannegara

  Menokong

  amalanemokrasi negarakita

  ,eluhuranPerlem!agaan

  MempertahankananmenaulatkanPerlem!agaanNegara

  ,esetiaan kepaaraja an negara

  24

 • 7/23/2019 Huraian T5

  25/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  i4# Pilihanra%a

  4# Parti politik

  Menghormati

  raja anpemimpin negara

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  Ara )

  Menjelaskan "iri'"iri Demokrasi

  $erparlimen

  Menjelaskan kepentingan

  perlem!agaan Menjelaskan proses pinaan

  perlem!agaan

  Mem!aningkan 3ungsi !aan'

  !aan pemerintah

  Menghuraikan proses pilihanra%a

  Menggalurkan perkem!angan

  parti politik i Tanah Mela%u( Sara&akan Sa!ah selepas Perang Dunia,eua sehingga tahun )@

  Ara 3

  Menjelaskan kepentingan

  pinaan perlem!agaan

  Merasionalkan perlem!agaan

  memperuntukkan perkara'perkara%ang tiak !oleh ipersoalkan

  Me&ajarkan peranan rak%at

  $aan pelaksana

  $aan kehakiman

  $aanPerunangan

  De&an negara

  De&an rak%at

  Orinan

  Enakmen

  Akta

  Pengurusangrafik +Perkem!angan

  parti'parti politik iTanah Mela%u(Sa!ah an Sara&ak

  ,eaulatan unang'unang

  Patuh kepaa

  peraturan anunang'unang

  ,epimpinan melaluitelaan

  $ertanggungja&a!

  alam kepimpinan

  Pilihan ra%a pentingalam sistememokrasi

  Menunaikan hakantanggungja&a!

  25

 • 7/23/2019 Huraian T5

  26/48

  alam menentukan pemerintahannegara

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  b) ,erajaanPersekutuan

  i# ,erajaanPusat

  ii# ,erajaanNegeri

  &ema#am! b!dang kuaa Kera*aanPua( dan Kera*aan Neger!

  Ara 1

  Men%atakan kerajaan persekutuan

  Men%atakan senarai kuasa kerajaan

  pusat an kerajaan negeri

  Men%atakan !iang kuasa senarai

  !ersama

  Ara )

  Menghuraikan !iang kuasa kerajaan

  pusat( kerajaan negeri an senarai!ersama

  Ara 3

  Menghuraikan kepentingan kerjasama

  kerajaan pusat an kerajaan negeri!agi me&ujukan se!uah kerajaanpersekutuan %ang kukuh

  Merasionalkan kepentingan

  pem!ahagian kuasa

  ,erajaanpersekutuan

  ,erajaan pusat

  ,erajaan negeri

  Senarai !ersama

  Pengurusangrafik :$iang kuasakerajaan pusat(!iang kuasa(kerajaan negeri ansenarai !ersama

  Perse3ahaman alamkerajaan Persekutuanmenjaminkesejahteraan negara

  Mengamalkan

  sikap!ermua3akat

  ,eka%aan

  negara inikmati!ersama

  26

 • 7/23/2019 Huraian T5

  27/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  27

 • 7/23/2019 Huraian T5

  28/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  c) -am!ang'lam!ang negara

  i# :ata Negara

  ii# $enera,e!angsaan

  iii# -agu

  ,e!angsaan

  &ema#am! ke2en(!nganmemar(aba(kan lambanglambangnegara

  Ara 1

  Men%enaraikan lam!ang'

  lam!ang negara

  Men%atakan makna %ang

  terapat paa lam!ang'lam!ang

  negara

  Ara )

  Menta3sir lirik lagu ke!angsaan

  Menghuraikan 3ungsi lam!ang'

  lam!ang negara

  Ara 3

  Mengaplikasikan "ara'"ara

  menghormati lam!ang'lam!angnegara

  Menganalisis perananlam!ang'lam!ang negara ke arahpengukuhan jati iri !angsaMala%sia

  Setia negara

  :ati iri

  :ata

  Buku skrap :-am!ang'lam!angnegara anta3sirann%a

  Pertandinganmelukis :-am!ang'lam!angnegara

  Meng"asilkanmural :-am!ang'lam!angnegara

  Simulasi :Men%an%i laguke!angsaan anmenaikkan $enera:alur .emilang

  -am!ang negarasim!ol keaulatan

  Menghormati an

  mengha%ati

  lam!ang'lam!angnegara

  Memarta!atkan

  lam!ang'lam!angnegara

  :ati iri !angsa kita

  $ersikap jati iri

  28

 • 7/23/2019 Huraian T5

  29/48

 • 7/23/2019 Huraian T5

  30/48

  30

 • 7/23/2019 Huraian T5

  31/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  ii# Dasar'asarPem!angunanEkonomiNegara

  - DasarPertanianNegara

  - DasarPens&astaan

  ' DasarPens%arikatan

  - Dasar Hala1ara $aru

  - DasarPeningkatanDa%aPengeluaranNegara

  - Dasar,epenuukan

  Ara 3

  Mem!in"angkan keja%aan Dasar

  Ekonomi $aru DE$2 ke arahperpauaan an kesejahteraan rak%at

  31

 • 7/23/2019 Huraian T5

  32/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  !2 Pem!angunananperpauan!angsa

  i# Rukun Negara

  ii# DasarPeniikan,e!angsaanan /alsa3ahPeniikan,e!angsaan

  iii#Akta $ahasa,e!angsaan

  i4#Dasar,e!ua%aan,e!angsaan

  4# Sukan untukperpauan

  &ema#am! ua#aua#a ke ara#2embangunan dan 2er2aduan banga

  Ara 1

  Men%enaraikan usaha ke arah

  pem!angunan an perpauan !angsa

  Mela3a;kan prinsip'prinsip Rukun

  Negara

  Men%atakan langkah'langkah ke arah

  pem!entukan Dasar Peniikan,e!angsaan

  Men%atakan kanungan /alsa3ah

  Peniikan ,e!angsaan

  Men%atakan kanungan penggu!alan

  Akta $ahasa ,e!angsaan

  Men%atakan prinsip'prinsip Dasar

  ,e!ua%aan ,e!angsaan

  Men%atakan kepentingan sukan untuk

  perpauan

  Ara )

  Menghuraikan kepentingan prinsip'

  prinsip Rukun Negara

  Menjelaskan kepentingan Dasar

  Peniikan ,e!angsaan an /alsa3ahPeniikan ,e!angsaan

  Simulasi :Mela3a;kan ikrarRukun Negara

  Perbincangankumpulan :Menta3sir prinsipRukun Negara

  Pengurusangrafik :-angkah'langkahkepaa DasarPeniikan,e!angsaan

  Lawatan :Institusi pengajiantinggiDe&an $ahasa anPustaka

  Perpauan menjaminkeamanan

  Meli!atkan iri

  alam program ke arah

  perpauan

  Sistem peniikannegara kita !ertara3unia

  Mem!ua%akan

  ilmu

  32

 • 7/23/2019 Huraian T5

  33/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  Menjelaskan peranan $ahasa

  ,e!angsaan( ,e!ua%aan ,e!angsaanan sukan ke arah mem!entukperpauan

  Menghuraikan langkah'langkah ke arah

  memarta!atkan $ahasa Mela%u

  Ara 3

  Mengupas prinsip'prinsip Rukun Negarase!agai ieologi ke arah perpauan

  Kajian teks :Dasar Pelajaran,e!angsaan

  Mem!ahaskanslogan 7Mala%sia$oleh8 ke arahpem!entukanperpauan

  ,epimpinan!er&a&asan

  $er!angga

  enganpemimpin!er&i!a&a

  $era%a saing untukkemajuan

  Ta!ah

  menghaapi"a!aran

  33

 • 7/23/2019 Huraian T5

  34/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  ))#=Mala%sia kearah negaramaju

  a# Wa&asan5*5*

  ' Iea ankonsep

  ' Sem!ilan"a!aranutama

  &ema#am! ua#a &ala'!a meng#ada2!cabaran k"n(em2"rar! dan maa de2anke ara# negara ma*u

  Ara 1

  Men%atakan matlamat Wa&asan

  5*5*

  Men%enaraikan sem!ilan "a!aran

  Wa&asan 5*5* Men%atakan usaha'usaha untuk

  men"apai matlamat Wa&asan 5*5*

  Aras 5

  Menghuraikan sem!ilan "a!aran

  Wa&asan 5*5*

  Menjelaskan usaha'usaha %ang

  iam!il untuk men"apai matlamat

  Wa&asan 5*5*

  Aras @ Mem!in"angkan strategi Mala%sia

  alam menghaapi "a!aran masa kini

  Mem!in"angkan tanggungja&a!

  muri alam merealisasikan Wa&asan5*5*

  .lo!alisasi Lawatan :' Putraja%a' 1%!erja%a

  34

 • 7/23/2019 Huraian T5

  35/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  35

  TE&A 1): &ALA4SIA $AN KERJASA&A &AS4ARAKAT ANTARA%ANGSA

  Tema ini mengisahkan peristi&a Perang Dunia Pertama %ang menanakan

  !ermulan%a kon3lik antara!angsa an mem!a&a kepaa penu!uhan !aan'

  !aan antara!angsa# Namun !egitu tumpuan tema ini aalah terhaap peranan

  an sum!angan Mala%sia alam mempertingkatkan kerjasama i peringkat

  serantau an antara!angsa#

 • 7/23/2019 Huraian T5

  36/48

  36

  1ARTA A-IRAN

  Tajuk )5#)+ ,on3lik Antara!angsa)5#5+ Peranan an Sum!angan Mala%sia Dalam Pertu!uhan Antara!angsa

  -ATAR $E-A,AN.

  Perang Dunia PertamaanPerang Dunia ,eua

  ,ESAN

  1a!aran masaepan

  Pertu!uhan Antara!angsa

  Pertu!uhan $angsa'!angsa $ersatu 6P$$2 ,oman&el

  Pertu!uhan Persiangan Islam 6OI12

  Pergerakan Negara'negara $erke"uali 6NAM2

  Pertu!uhan ,umpulan ) 6 . )2

  Pertu!uhan Serantau

  Persatuan Asia Tenggara 6ASA2 MAPHI-INDO

  Persatuan Negara'negara Asia Tenggara 6ASEAN2

  SE$A$ A,I$AT

  ,emun"ulan $lok Duniaan Perang Dingin

  FOKUS

  Peranan an sum!anganMala%sia alampertu!uhan antara!angsa

 • 7/23/2019 Huraian T5

  37/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  1) &ALA4SIA $ANKERJASA&AANTARA%ANGSA

  )5#) ,on3lik

  Antara!angsa

  a2 Perang DuniaPertama anPerang Dunia,eua

  &ema#am! 2unca dan kean Perang$un!a Per(ama dan Perang $un!aKedua

  Ara 1

  Men%atakan negara %ang terli!at

  alam Perang Dunia Pertama anPerang Dunia ,eua

  Menanakan lokasi alam peta

  kuasa !esar %ang terli!at alamPerang Dunia Pertama an PerangDunia ,eua

  Men%atakan se!a! meletusn%a

  Perang Dunia Pertama an PerangDunia ,eua

  Men%enaraikan kesan Perang

  Dunia Pertama an Perang Dunia,eua

  Men%atakan tujuan penu!uhan

  -iga $angsa

  Ara )

  Mem!aningkan se!a! Perang

  Dunia Pertama an Perang Dunia

  ,uasa Paksi

  ,uasa $erikat

  ,uasa !esar

  Pengurusan

  gra3ik +Se!a! an kesan' Perang DuniaPertama

  ' Perang Dunia,eua

  ' Perang Dingin

  Menonton !ideo :Perang DuniaPertama an Perang

  Dunia ,eua

  Bercerita :Perang DuniaPertama an PerangDunia ,eua

  Melabel peta :

  Perse3ahaman

  mem!a&akeharmonian sejagat

  $ersatu pau

  an !erharmoni

  ,epatuhan kepaaunang'unangmem!a&akesejahteraan

  Menghormati

  keaulatannegara'negara%ang mereka

  $ersikap ail

  an !ertim!angrasa

  Mematuhi

  peraturan an

  37

 • 7/23/2019 Huraian T5

  38/48

  ,eua

  Menghuraikan kesan Perang Dunia

  Pertama an Perang Dunia ,eua

  Menghuraikan se!a!'se!a!

  kegagalan -iga $angsa

  -okasi negara'negara terli!at

  unang'unang

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  Ara 3

  Menghu!ungkaitkan kesan perang

  Dunia Pertama engan ter"etus

  Perang Dunia ,eua Menganalisis implikasi perang

  unia terhaap keamanan ankesejahteraan sejagat

  38

 • 7/23/2019 Huraian T5

  39/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  39

 • 7/23/2019 Huraian T5

  40/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  !2 ,emun"ulan$lok Dunia anPerang Dingin

  6,emun"ulannegara'negaraDunia ,etiga2

  &ema#am! ebabebab berlakun'akemunculan %l"k $un!a dan Perang$!ng!n

  Ara 1

  Men%atakan maksu $lok Dunia

  Men%atakan maksu Perang Dingin

  Men%enaraikan se!a! pem!entukan

  $lok Dunia

  Men%enaraikan negara'negara %angtergolong alam $lok Dunia

  Men%enaraikan se!a! !erlakun%a

  Perang Dingin

  Ara )

  Menghuraikan se!a! !erlaku Perang

  Dingin

  Menghuraikan kesan Perang Dingin

  terhaap kemun"ulan negara uniaketiga

  Ara 3

  Menghu!ungkaitkan kesan

  Perang Dingin terhaap rantau AsiaTenggara

  $lok Dunia

  Ta!ir $esi

  Perang Dingin

  Iealogi

  Negara uniaketiga

  ,apitalisme

  ,omunisme

  Pengurusangrafik :Per!aninganieolog% komunismeengan kapitalisme

  Peta minda :Se!a! an kesanPerang Dingin

  ,eamanan sejagat

  Tolak ansur

  alammenghaapikon3lik

  40

 • 7/23/2019 Huraian T5

  41/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  )5#5 Peranan ansum!anganMala%sia alampertu!uhanantara!angsa

  a2 Dasar luarMala%sia

  i# Asas

  penggu!alan

  ii# ,epentinganasar luarMala%sia

  iii# Perkem!angan asar luar

  Mala%sia

  &ema#am! daar luar &ala'!a

  Ara 1

  Men%atakan asar luar Mala%sia

  Men%atakan asas penggu!alan

  asar luar Mala%sia

  Men%enaraikan kepentingan asar

  luar Mala%sia

  Men%atakan perkem!anganasar luar Mala%sia

  Ara )

  Menghuraikan asas'asas %ang

  mempengaruhi penggu!alan asarluar Mala%sia

  Mem!in"angkan perkem!angan

  asar luar Mala%sia selepas merekaAra 3

  Merasionalkan se!a! peru!ahanasar luar ari pro'$arat kepaaasar !erke"uali

  Menjelaskan kepentingan

  hu!ungan luar

  Dasar luar

  Hu!unganiplomatik

  pro'!arat

  Dasar $erke"uali

  Membina petaminda :Asas penggu!alanasar luar

  Perbincangan :

  ,epentingan asarluar negara

  Mala%sia men%inaripentas unia

  $angga

  se!agai rak%atMala%sia

  $ekerjasama

  alammengekalkankeamanan unia

  41

 • 7/23/2019 Huraian T5

  42/48

  42

 • 7/23/2019 Huraian T5

  43/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  !2 Mala%siaalampertu!uhanantara!angsa

  a# ,oman&el

  !# Pertu!uhan$angsa'!angsa

  $ersatu

  "# Pertu!uhanNegara'negara$erke"uali

  # Negara'negaraSelatan

  Pertu!uhan

  PersianganIslam 6OI12

  &ema#am! 2eranan dan umbangan&ala'!a d! 2er!ngka( an(arabanga

  Ara 1

  Men%atakan maksu pertu!uhan

  antara!angsa

  Men%atakan penu!uhan

  pertu!uhan antara!angsa anmatlamatn%a

  Men%enaraikan pertu!uhan

  antara!angsa %ang ianggotaiMala%sia

  Men%atakan peranan an

  sum!ang Mala%sia alam pertu!uhanantara!angsa

  Men%enarikan tokoh'tokoh

  Mala%sia %ang men%inari pentas unia

  Ara )

  Menghuraikan peranan an

  sum!angan Mala%sia alampertu!uhan

  antara!angsa

  Menjelaskan 3aeah %ang iperoleh

  Mala%sia se!agai ahli pertu!uhanantara!angsa

  ,uasa 4eto

  ,oman&el

  PerbincanganKumpulan :Peranan ansum!anganMala%sia alampertu!uhan

  antara!angsa

  Kajian dokumen :Isi kanunganPeris%tiharan-angka&i

  Pengurusangrafik :/aeah %angMala%sia se!agai

  anggota pertu!uhanantara!angsa

  Mala%sia negara kita

  $erse3ahaman

  an !ermua3akat

  Ta!ah

  menghaapi"a!aran

  Semangat

  kejiranan

  ,eprihatian Mala%siake arah kesejahteraansejagat

  Peka terhaap

  isu'isuantara!angsa

  43

 • 7/23/2019 Huraian T5

  44/48

  44

 • 7/23/2019 Huraian T5

  45/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  "2 Mala%sia alampertu!uhanserantau

  i# ASA

  ii# MAPHI-INDO

  iii# ASEAN

  Ara 3a# Mem!uktikan ke!erkesanan

  peranan Mala%sia i peringkatantara!angsa

  &ema#am! 2eranan danumbangan &ala'!a dalam2er(ubu#an eran(au

  Ara 1!# Men%atakan maksu pertu!uhan

  serantau"# Men%atakan pertu!uhan %ang

  ianggotai Mala%sia i peringkatserantau

  # Men%atakan tujuan penu!uhanASA( MAPHI-INDO an ASEAN

  e# Men%enaraikan peranan ansum!angan Mala%sia alampertu!uhan serantau

  3# Men%atakan 3aeah %angiperoleh Mala%sia se!agaianggota pertu!uhan serantau

  OP/AN

  SERANTA0

  Bibliografi :Sum!anganPerana Menteri iperingkatantara!angsa

  Pengurusangrafik :Penu!uhan anmatlamatpertu!uhanantara!angsa

  Kajian peta :Negara anggotaASEAN

  Mala%sia tanah airku $erseia

  menghaapi"a!aran

  $er!angga

  menjai rak%atMala%sia

  Negara kitatanggungja&a! kita

  MerealisasikanWa&asan 5*5*

  45

 • 7/23/2019 Huraian T5

  46/48

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKU

  PATRI,TIS&E

  Ara )

  Menjelaskan tujuan an

  pen"apaian ASA( MAPHI-INDO anASEAN

  Menghuraikan peranan an

  sum!angan Mala%sia alam ASEAN

  Menjelaskan 3aeah %ang iperoleh

  Mala%sia se!agai anggota ASEAN

  Ara 3

  Menjelaskan peranan tokoh

  Mala%sia se!agai penjana iea alampertu!uhan serantau

  Menghu!ungkaitkan OP/AN

  engan keaman an kesta!ilanserantau

  Keratan ak"bar :Mengumpulmaklumat mengenaiperanan ansum!anganMala%sia alamASEAN

  Pengurusan

  grafik :Perkem!angankeanggotaanASEAN

  46

 • 7/23/2019 Huraian T5

  47/48

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

  TE&A.TAJUK HASILPE&%ELAJARAN

  K,NSEP.ISTILAH

  +A$ANGANAKTI/ITI

  PE&%ELAJARAN

  UNSUR $ANTINGKAH LAKUPATRI,TIS&E

  2 1a!aranmasa epan

  6I1T( ,'Ekonomi

  an ,'So"iet%2

  &ema#am! ua#a &ala'!a meng#ada2!cabaran k"n(em2"rar! dan maa de2anke ara# negara ma*u

  Ara 1

  Men%atakan maksu glo!alisasi

  Men%atakan maksu I1T( ,'

  Ekonomi an ,'So"iet%

  Men%atakan kepentingan penggunaan

  I1T( ,'Ekonomi an ,'So"iet% alamera glo!alisasi

  Ara )

  Menghuraikan kepentingan I1T(

  ,'Ekonomi an ,'So"iet% alam eraglo!alisasi

  Menjelaskan langkah'langkah

  Mala%sia mengahaapi glo!alisasi

  Ara 3

  Menghu!ungkaitkan

  glo!alisasi terhaap Mala%sia ariaspek ekonomi( sosial an politik

  .lo!alisasi

  I1T

  ,'Ekonomi

  ,'So"iet%

  Perbincangankumpulan :

  ' ,epentinganmenguasai I1T(

  ,'Ekonomi an,'So"iet%

  ' ,esan'kesanglo!alisasi

  ,reati3 an ino4ati3

  Mampu

  mereka "ipta

  47

 • 7/23/2019 Huraian T5

  48/48

  48