huraian sukatan pelajaran pendidikan muzik kbsm ??huraian sukatan pelajaran pendidikan muzik kbsm...

Download Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM ??Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan) TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran

Post on 06-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 1

  HURAIANSUKATANPELAJARAN

  TINGKATAN1

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 2

  ASPEK1:PERSEPSIESTETIK

  Fokus HasilPembelajaran KriteriaPencapaian

  ARAS1Berkebolehanmengenalpastidanmelengkapkanmeterpada

  keratanskoryangdiberidenganbetul.melengkapkanskorlagudenganmeteryangbetul.

  ARAS2Berkebolehanmeletakkangarisbarberdasarkanmeteryangdi

  beridenganbetul.melengkapkancorakiramadalamskoryangdiberi

  dengannilaiyangbetul.

  1.1 KONSEPMUZIK

  1.1.1 Irama

  (a)Meter

  Binaanpelbagaijenismeter

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangmeter.

  Maksud/konsepmeter

  Binaanmeter

  Fungsi/aplikasimeterdalamlagu.

  ARAS3 Berkebolehnmengenalpastidanmenulismeter

  berdasarkanlaguyangdiperdengardengantepat.

  (b)CorakIrama

  Nilainotdantandarehat

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangnilainotdantandarehat.

  Maksud/konseppelbagainilainotdantandarehat

  Nilainotdantandarehat

  ARAS1 Berkebolehanmengenalpastitidakkurang

  daripada6jenisnilainotdantandarehatdenganbetul.

  234444

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 3

  Fokus HasilPembelajaran KriteriaPencapaian

  ARAS2 Berkebolehanmengenalpastisemuanilainotdan

  rehatdenganbetul. w h. h q e

  Fungsi/aplikasinilainotdanrehatdalamlagu.

  ARAS3 Berkebolehanmenotasinilainotdanrehatyang

  diperdengar/dipertunjukkandengantepat.

  ARAS1 Berkebolehanmengenalpasticorakiramarentak

  yangdiperdengardenganbetul.

  ARAS2 Berkebolehanmengenalpastidanmenepuksemula

  corakiramadenganbetul.

  BinaanCorakIrama

  Corakiramaostinato

  o Ostinatoirama(rentak)

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangostinatoirama(rentak).

  Maksud/konsepostinatoirama Binaancorakiramaostinatorentak:

  Masri Zapin Inang Asli Joget Sumazau Waltz Mac Beguine Rhumba

  Fungsi/aplikasicorakiramaostinato(rentak)dalamlagu.

  ARAS3Berkebolehan menulissemulacorakiramarentakyang

  diperdengardenganbetul. membinacorakirama*sepanjang2bardengan

  betul.

  (*)Berdasarkannotdanrehatyangdipelajari.

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 4

  Fokus HasilPembelajaran KriteriaPencapaian

  ARAS1 Berkebolehanmenyatakanmengikutiurutannama

  khasnotnotdalamskel denganbetul.

  ARAS2 Berkebolehanmengenalpastinottonik,subtonik,

  median,subdominan,dominan,submedian,subtonik/notpimpindalamskelyangdiberidenganbetul.

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangnamakhaspicdalamskel.

  . Maksud/konsepterminologi(nama

  khas)notmengikutkedudukandalamskeldiatonik

  Fungsi/aplikasinotnotskeldiatonikdalamlagu.

  ARAS3 Berkebolehanmengenalpastinottonik,subtonik,

  median,subdominan,dominan,submedian,subtonik/notpimpindalamskorlaguyanddiberidenganbetul.

  1.1.2Melodi

  (a)PicdanSkel

  Pic

  Namapicmengikutkedudukannyadalamskeldiatonik(scaledegrees)

  Skeldannada

  Binaanskelo Skelmajor

  danminorharmonik(C,G,FdanAm)

  o Tetrakordo Tanda

  nada

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangskeldannada.

  Maksud/konsepskel,nadadantetrakord

  BinaanskelC,G,FmajordanAminor Peranantetrakorddalambinaanskel Tandanada1syapdan1flet

  Fungsi/aplikasiskeldantandanadadalamlagu.

  ARAS1Berkebolehan mengecamskelC,F,GMajordanAminor

  harmonikdengantandanadaadantanpatandanadadenganbetul.

  menotasiskelC,F,GMajordanAminorharmoniktanpatandanadapadabalukyangtepat.

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 5

  Fokus HasilPembelajaran KriteriaPencapaian

  ARAS2Berkebolehan mengenalpastidanmenulistandanadaC,F,G

  majordanAminorharmonikpadabalukdengantepat.

  mengenalpastidanmenulisskelC,F,GmajordanAminorharmonikdengantandanadapadabalukdengantepat.

  ARAS3Berkebolehan menotasiskelC,F,GmajordanAminorharmonik

  (satuoktaf)menaikdanmenurundengantandanadadantanpatandanadapadabalukdenganbetul.

  membandingbezabinaanskelmajordanminorharmoniksecarabertulisdengantepat.

  ARAS1 Berkebolehanmenyatakanjenisaliranmelodi*pada

  skorlaguyangdiberidenganbetul.

  (b)Ragammelodi

  Aliranmelodidankonturmelodi

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangaliranmelodidankonturmelodi.

  Maksud/konsepaliranmelodi Jenisaliranmelodi:bertangga

  melompatmendatar Fungsi/aplikasialiranmelodidankontur

  melodidalamlagu.

  ARAS2Berkebolehan mengenalpastijenisaliranmelodiyangdiperdengar

  denganbetul.

  (*)Memadaisepanjangsatufrasa.

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 6

  Fokus HasilPembelajaran KriteriaPencapaian

  ARAS3 Berkebolehanmengenalpastijenisaliranmelodi

  yangyangterdapatdalamlaguyangperdengardengantepat.

  ARAS1 Berkebolehanmengenalpastijedayangdiberipada

  balukdenganbetul.

  ARAS2Berkebolehan menotasijedapadabalukdenganbetul. mengenalpastijedapadaskoryangdiberidengan

  betul.

  c)Jeda

  BinaanJedaMempunyaipengetahuandankefahamantentangbinaanjeda.

  Maksud/konsepjeda Binaanjeda

  ...Majorke3

  ...Minorke3

  ...Perfekke5 Fungsi/aplikasijedadalamlagu.

  ARAS3 Berkebolehanmengecamjedayangdiperdengar

  denganbetul.

  1.1.3Harmoni

  a)Triad

  BinaanTriadTonik

  o TriadtonikMajor

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangbinaantriadtonik.

  Maksud/konseptriadtonik Binaantriadtonikdalamkedudukan

  perdubagiskelmajor(C,G,F)danskelminor(Am)

  ARAS1. BerkebolehanmengenalpastitriadtonikCmajor,G

  major,FmajordanAminordalamkedudukanperdupadabalukdenganbetul.

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 7

  Fokus HasilPembelajaran KriteriaPencapaian

  ARAS2Berkebolehan mempertunjukpermainankordprimerpadakibod

  baginadaC,F,GmajordanAminordenganbetul. memadankankordkordprimerpadaskormelodi

  yangdiberidenganbetul.

  o Triadtonikminor

  Binaantriadtonikdalamkedudukanperdubagiskelmajor(C,G,F)danskelminor(Am)

  Fungsi/aplikasitriaddalamlagu.

  ARAS3Berkebolehan mengisikankordkordprimerpadaskorlaguyang

  diberidenganbetul. mempertunjukkankordprimerbaginadaC,F,G

  majordanAminordalamiringanlaguyangdiberidenganbetuldanmengikuttempo.

  ARAS1 Berkebolehanmengenalpastidanmenamakankord

  primerdalamnadaC,F,GmajordanAminordenganbetul.

  b)Pergerakankord

  KaedahPergerakanKord

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangkaedahpergerakankord.

  Konsep/maksudpergerakankord Pergerakankordprimerdalam(IIVV

  daniivV)nadaC,F,GmajordanAminor

  Fungsi/aplikasipergerakankorddalamlagu. ARAS2

  Berkebolehan melengkapkanpergerakankordpadaskorlagu

  yangdiberidenganbetulmenggunakankordprimer. mempertunjukkanpergerakankordprimerdalam

  nadaCmajor,Fmajor,GmajordanAminorpadakiboddenganbetul.

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 8

  Fokus HasilPembelajaran KriteriaPencapaian

  ARAS3Berkebolehan mengenakankordkordprimeryangsesuaiuntuk

  keratanlaguyangdiberidenganbetul. mempertunjukkanpermainankordprimersebagai

  iringanlagudalamnadaCmajor,Fmajor,GmajordanAminordenganbetul.

  ARAS1 Berkebolehanmemberideskripsikualitisuarayang

  diperdengardenganbetul.

  ARAS2 Berkebolehanmembandingbezakualitisuarasuara

  yangdiperdengardengandeskripsiyangtepat*.

  1.1.4WarnaTon

  a) KualitiBunyi

  PerananKualitiBunyidalammuzik

  Suara(vokal)

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangperanankualitisuara.

  Konsep/maksudkualitisuara Jeniskualitisuara(nyaring,garau,

  lembut,keras,dsb.) Fungsi/aplikasikualitisuaradalamlagu.

  ARAS3 Berkebolehanmenyatakankesusuaianwarnaton

  suaradenganlagudengandeskripsiyangjelasdantepat.

  (*)Memberideskripsi/adjektifyangberpadanandengantonsuara.

 • HuraianSukatanPelajaranPendidikanMuzikKBSMMenengahRendah(Semakan)

  TINGKATAN1

  PusatPerkembanganKurikulum,KementerianPelajaranMalaysia. 9

  Fokus HasilPembelajaran KriteriaPencapaian

  ARAS1 Berkebolehanmengenalpastijenisteksturlagu

  yangdiperdengardenganbetul.

  ARAS2 Berkebolehanmenyatakanperbezaanteksturlagu

  monofonidanhomofoniberdasarkanlaguyangdiperdengardenganbetul.

  1.1.5 Tekstur

  a) Jalinansuaradalamlagu

  CiriciriJalinanSuaraDalamLagu

  Mempunyaipengetahuandankefahamantentangjalinansuara.

  Maksud/konsepjalinan Jenisjenistekstur:monofonihomofoni Ciricirijalinansuaradalamtekstur

  monofonidanhomofoni Fungsi/aplikasiteksturdalamlagu.

  ARAS3 Berkebolehanmenyatakanciriciriteksturlagu

  monofonidanhomofonidenganbetuldantepat.

  ARAS1 Berkebolehanmenandakansenggatbahagian

  bahagianlagupadalirik# laguyangdiperdengardenganbetul.

  1.1.6 Bentuk

  a)Klasifikasibentuklagu

  PenyusunanIdeaMuzik

  Mendapatpengetahuandankefahamantentangpenyusunanideamuzik.

  Maksud/konsepbentuklagu Jenisjenisbentuklagu Penyusunanideamuzikdalambentuk

  duabahagiandantigabahagian Fungsi/aplikasibentukdalamlagu.

  ARAS2 Be