hukum mempelajari falsafah

Download HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

Post on 04-Apr-2018

236 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

    1/21

    1

    SUBJEK:

    PENGANTAR FALSAFAH ( PPPH 1153)

    TAJUK:

    HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH MENURUT ULAMA

    NAMA/NO MATRIK:

    NURUL SHUHADA BINTI IBRAHIM/ P67152

    HARI/MASA:

    SELASA/4.00-6.00 PTG

    PENSYARAH:

    PROF.MADYA DR. AHMAD SUNAWARI BIN LONG

    JABATAN USULUDDIN DAN FALSAFAH

    FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

  • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

    2/21

    2

    1.0 Pendahuluan

    Falsafah sering dianggap sebagai suatu disiplin ilmu yang sukar difahami dan tidak

    relevan dengan keperluan hidup harian. Tokoh-tokoh falsafah pula dipersepsikan

    sebagai golongan ahli fikir yang tidak berpijak di alam kenyataan. Mereka didakwa

    berfikir tentang perkara-perkara yang abstrak dan hanya mengungkap idea-idea klasik

    yang diteorikan oleh tokoh-tokoh pemikir ulung seperti Plato, Aristotle, al-Farabi, ibn

    Sina, Ibn Rusyd dan lain-lain. Sejak awal sejarah Islam, kaum muslim berbeza

    pendapat apakah harus mendahulukan nas al-Quran atau akal ketika mengatasi sebuah

    persoalan. Dalam wacana pemikiran Islam, kelompok yang mendahulukan nas disebut

    ahlun nasatau ahlul hadis sementara kelompok yang membela akal disebut ahlur

    rayi . Ulama salaf turut mempunyai pandangan yang berbeza dalam meletakkan

    hukum mempelajari falsafah.

    Penulisan ini akan mengkaji pandangan beberapa orang ulama terkemuka

    dalam bidang masing-masing bagi merungkai persoalan hukum mempelajari falsafahmenurut syarak sama ada diwajibkan, diharuskan ataupun diharamkan. Ulama-

    ulama yang telah dipilih oleh penulis sebagai rujukan ialah Abu Yusuf Yaqub bin

    Ishaq bin Shabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin al-Asyats bin Qais al-

    Kindi atau al-Kindi, Abu Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-

    Kurdi al-Syahrazuri atau Ibnu Solah, Ibnu Rusyd dan Imam Jalaluddin as-Sayuthi.

    Mereka telah menyatakan pandangan mereka terhadap hukum mempelajari falsafah

    dengan menulis kitab-kitab yang masih menjadi rujukan para ilmuan Islam sehingga

    kini. Dalam penulisan ini, Penulis turut memaparkan hubungan falsafah dengan tiga

    disiplin ilmu Islam yang lain iaitu Usul Fiqh, Tasawuf dan Ilmu Kalam.

  • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

    3/21

    3

    2.0 Definisi Ulama

    Menurut Mujam al-Arabi al-Asasiy (1989:861) Ulama dari sudut bahasa

    merupakan jama dari perkataan -- ) ) bermaksud yangmenguasai sesuatu bidang ilmu. Berdasarkan al-Quran, ulama bermaksud orang-

    orang yang memiliki ilmu dan mempunyai sifat takut kepada Allah s.w.t. Firman

    Allah s.w.t1:

    Maksudnya: Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahawa para

    ulama Bani Israil mengetahuinya?

    Firman Allah s.w.t.2

    Maksudnya: Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-

    binatang Yang melata serta binatang-binatang ternak, ada Yang

    berlainan jenis dan warnanya? sebenarnya Yang menaruh bimbang

    dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya

    hanyalah orang-orang Yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha

    Kuasa, lagi Maha Pengampun.

    Berdasarkan maksud ulama diatas, dapatlah disimpulkan bahawa maksud ulama

    tidak terbatas kepada ilmu agama sahaja walaupun ada kalangan mufassir yang

    mentafsir perkataan ulama pada ayat ke-11 daripada surah al-Mujadalah sebagai

    orang yang mempunyai ilmu agama kerana Rasulullah turut memiliki ilmu ekonomi,

    ketenteraan dan lain-lain. Berdasarkan al-Quran, seseorang itu mempunyai ciri-ciri

    ulama sekiranya terkumpul padanya perasaan takut kepada Allah s.w.t dan dia

    memiliki ilmu pengetahuan.

    1Al-Quran, Surah As-Syuara 26:197

    2Al-Quran, Surah Al-Fathir 35:28

  • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

    4/21

    4

    3.0 Hubungan Falsafah Dengan Ilmu-Ilmu Islam

    3.1Falsafah dan Ilmu Kalam

    Ilmu Kalam merupakan salah satu ilmu Islam yang timbul hasil daripada

    perbincangan umat Islam dalam merumuskan Akidah Islam dengan menggunakan

    dalil-dalil akal dan falsafah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai penulisan Ilmu

    Kalam atau Ilmu Tauhid dimana kebiasaannya penulis akan mengemukakan dalil

    akal sebelum mengiringinya dengan dalil Naqal yakni ayat-ayat al-Quran dan

    hadis-hadis Nabi s.a.w. Dasar ilmu kalam adalah dalil-dalil akal dimana

    Mutakallimin menetapkan asas persoalan dengan mengemukakan dalil akal

    terlebih dahulu. (Sirajuddin Zar: 2004) . Ibnu Qutaybah dalam (Che Amnah:

    2010) ketika menghurai berkenaan Qada dan Qadar telah menjelaskan terlebih

    dahulu tentang fizikal manusia sebagaimana berikut:

    Jasad manusia pada asalnya dicipta dari tanah dan ianya terdiri dari

    kelembapan, kekeringan, kepanasan dan kedinginan. Kekeringan itu

    datangnya dari tanah dan kelembapan datang dari air. Manakala kepanasanberasal dari Nafs atau diri kita sendiri dan kedinginan itu datangnya dari

    ruh kita. Nafs pula terbahagi kepada dua iaitu nafsu kebinatangan dan

    nafsu yang rasional. Dari nafsu kebinatangan sifat-sifat seperti

    kegembiraan, kemalasan, penipuan dan sebagainya manakala daripada

    nafsu rasional pula akan lahir sifat-sifat mulia seperti malu, sabar,

    muliadan sebagainya. Nafsu rasional akan memastikan perlakuan manusia

    tidak menjadi sebuas binatang dan berupaya memikirkan baik dan buruk

    dalam sesuatu perlakuan. Dalam erti kata yang lain nafsu kebinatangan

    akan selalu cuba untuk menundukkan nafsu rasional dan sebaliknya.

    Perbalahan di dalam diri inilah disebut sebagai jihad al-nafs.

    Seterusnya Ibn Qutaybah menjelaskan bahawa kejadian manusia ini berbeza-

    beza berdasarkan ayat al-Quran. Firman Allah s.w.t3:

    3 Al-Quran, Surah an-Najm 53:45

  • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

    5/21

    5

    Maksudnya: Dan Bahawa sesungguhnya, Dia lah Yang

    menciptakan manusiaberpasangan lelaki dan perempuan.

    Disebabkan perbezaan ini, menurut pandangan Ibnu Qutaybah kekuasaan dan

    hikmah Allah menjadi lebih terserlah dan banyak benda-benda wujud disifatkan

    sebagai berlawanan dengan yang lain. (Che Amnah: 2010). Ilmu kalam juga

    terpengaruh dengan falsafah Yunani. Ia dapat dilihat terutama dalam aliran

    Mutazilah. Terdapat dua sebab yang mendorong golongan Mutazilah untuk

    mempelajari falsafah. Pertama, kerana mereka mendapati bahawa ada keserasian

    antara falsafah Yunani dengan kecenderungan pemikiran mereka. Kedua, kerana

    golongan Mutazilah perlu berdebat dengan ahli falsafah yang mahu meruntuhkan

    ajaran Islam pada ketika itu. (Abu Zahrah:1996). Penulis-penulis Islam seerti Ibnu

    Khaldun, Mustafa Abdul raziq dan Renan turut memasukkan ilmu kalam ke dalam

    ruang lingkup falsafah. Hal ini kerana mereka melihat bahawa terdapat hubungan

    yang sangat erat antara kedua-dua disiplin ilmu ini. (Sirajuddin Zar: 2004)

    3.2Falsafah dan Tasawuf

    Menurut Harun Nasution (1973), Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan

    yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seseorang muslim berada sedekat

    mungkin dengan Allah s.w.t. al-Iraqy dalam (Sirajuddin Zar: 2004) menyatakan

    bahawa tasawuf termasuk dalam ruang lingkup falsafah secara umum kerana

    kaum sufi turut menggunakan logik dalam mempelajari wahdatul wujud, fana, al-

    baqa dan al-hulul. Walaubagaimanapun secara ringkasnya kedua disiplin ilmu ini

    berbeza kerana falsafah menggunakan jalan akal iaitu melalui pengkajian dan

    pengetahuan untuk mencapai makrifatullah manakala tasawuf menggunakan jalan

    hati iaitu melalui pembersihan jiwa untuk mencapai makrifatullah. ( Mohd

    Sulaiman : 1982)

    3.3Falsafah dan Usul Fiqh

    Wahbah Zuhaili (1999), mentakrifkan Usul Fiqh sebagaimana berikut:

  • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

    6/21

    6

    :

    .

    Ilmu Usul Fiqh adalah ilmu yang membahaskan kaedah-kaedah yang

    digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak

    (yang berkaitan mukallaf) daripada dalil-dalil tafsili.

    Sebagaimana Ilmu Kalam dan Ilmu Tasawuf, Ilmu Usul Fiqh juga mempunyai

    hubungan yang rapat dengan falsafah. Ilmu Usul Fiqh dalam menetapkan hukum

    syariat perlu menggunakan pemikiran falsafah. Dalam Usul Fiqh, ijtihad diperlukan

    dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran bagi mengeluarkan sesuatu hukum. (Sirajuddin

    Zar: 2004). Menurut Latif Muda (1997), pengertian ijtihad secara rumusannya adalah

    bermaksud mencurahkan segala akal pemikiran dan kesungguhan untuk mendapatkan

    sesuatu hukum syarak mengenai sesuatu masalah dengan jalan istinbat daripada al-

    Quran dan Hadis. Antara nas al-Quran berhubung pengharusan ijtihad adalah

    sebagaimana Firman Allah s.w.t yang bermaksud4:

    Maka berfikirlah wahai orang-orang yang berakal.

    4.0 Hukum Mempelajari Falsafah Menurut al-Kindi ( 252 H/ ) abad ke-3 H

    Nama sebenar al-Kindi ialah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Shabbah bin Imran bin

    Ismail bin Muhammad bin al-Asyats bin Qais al-Kindi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah

    sekitar tahun 185 Hijrah (801M) dari keluarga kaya dan terhormat. Bapanya Ishaq bin

    Shabbah merupakan gabenor Kuffah pada zaman pemerintahan al-Mahdi (775-778M)

    dan ar-Rasyid (786-809M) . Walaupun bapanya meninggal dunia sewaktu al-Kindi

    4Al-Quran, Surah al-Hasyr 59:2

  • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

    7/21

    7

    masih kecil, namun beliau tetap memperoleh kesempatan menuntut ilmu dengan baik.

    (Sirajuddin Zar 2004). Al-Kindi yang hidup pada zaman pemerintahan al-Mamun

    turut berfahaman Mutazilah dan menerima pendapat Mutazilah yang mengatakan al-

    Quran adalah makhluk. Pada waktu itulah, Imam Ahmad telah