hukum mempelajari falsafah

Author: shuhada-ibrahim

Post on 04-Apr-2018

245 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  1/21

  1

  SUBJEK:

  PENGANTAR FALSAFAH ( PPPH 1153)

  TAJUK:

  HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH MENURUT ULAMA

  NAMA/NO MATRIK:

  NURUL SHUHADA BINTI IBRAHIM/ P67152

  HARI/MASA:

  SELASA/4.00-6.00 PTG

  PENSYARAH:

  PROF.MADYA DR. AHMAD SUNAWARI BIN LONG

  JABATAN USULUDDIN DAN FALSAFAH

  FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  2/21

  2

  1.0 Pendahuluan

  Falsafah sering dianggap sebagai suatu disiplin ilmu yang sukar difahami dan tidak

  relevan dengan keperluan hidup harian. Tokoh-tokoh falsafah pula dipersepsikan

  sebagai golongan ahli fikir yang tidak berpijak di alam kenyataan. Mereka didakwa

  berfikir tentang perkara-perkara yang abstrak dan hanya mengungkap idea-idea klasik

  yang diteorikan oleh tokoh-tokoh pemikir ulung seperti Plato, Aristotle, al-Farabi, ibn

  Sina, Ibn Rusyd dan lain-lain. Sejak awal sejarah Islam, kaum muslim berbeza

  pendapat apakah harus mendahulukan nas al-Quran atau akal ketika mengatasi sebuah

  persoalan. Dalam wacana pemikiran Islam, kelompok yang mendahulukan nas disebut

  ahlun nasatau ahlul hadis sementara kelompok yang membela akal disebut ahlur

  rayi . Ulama salaf turut mempunyai pandangan yang berbeza dalam meletakkan

  hukum mempelajari falsafah.

  Penulisan ini akan mengkaji pandangan beberapa orang ulama terkemuka

  dalam bidang masing-masing bagi merungkai persoalan hukum mempelajari falsafahmenurut syarak sama ada diwajibkan, diharuskan ataupun diharamkan. Ulama-

  ulama yang telah dipilih oleh penulis sebagai rujukan ialah Abu Yusuf Yaqub bin

  Ishaq bin Shabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin al-Asyats bin Qais al-

  Kindi atau al-Kindi, Abu Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-

  Kurdi al-Syahrazuri atau Ibnu Solah, Ibnu Rusyd dan Imam Jalaluddin as-Sayuthi.

  Mereka telah menyatakan pandangan mereka terhadap hukum mempelajari falsafah

  dengan menulis kitab-kitab yang masih menjadi rujukan para ilmuan Islam sehingga

  kini. Dalam penulisan ini, Penulis turut memaparkan hubungan falsafah dengan tiga

  disiplin ilmu Islam yang lain iaitu Usul Fiqh, Tasawuf dan Ilmu Kalam.

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  3/21

  3

  2.0 Definisi Ulama

  Menurut Mujam al-Arabi al-Asasiy (1989:861) Ulama dari sudut bahasa

  merupakan jama dari perkataan -- ) ) bermaksud yangmenguasai sesuatu bidang ilmu. Berdasarkan al-Quran, ulama bermaksud orang-

  orang yang memiliki ilmu dan mempunyai sifat takut kepada Allah s.w.t. Firman

  Allah s.w.t1:

  Maksudnya: Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahawa para

  ulama Bani Israil mengetahuinya?

  Firman Allah s.w.t.2

  Maksudnya: Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-

  binatang Yang melata serta binatang-binatang ternak, ada Yang

  berlainan jenis dan warnanya? sebenarnya Yang menaruh bimbang

  dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya

  hanyalah orang-orang Yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha

  Kuasa, lagi Maha Pengampun.

  Berdasarkan maksud ulama diatas, dapatlah disimpulkan bahawa maksud ulama

  tidak terbatas kepada ilmu agama sahaja walaupun ada kalangan mufassir yang

  mentafsir perkataan ulama pada ayat ke-11 daripada surah al-Mujadalah sebagai

  orang yang mempunyai ilmu agama kerana Rasulullah turut memiliki ilmu ekonomi,

  ketenteraan dan lain-lain. Berdasarkan al-Quran, seseorang itu mempunyai ciri-ciri

  ulama sekiranya terkumpul padanya perasaan takut kepada Allah s.w.t dan dia

  memiliki ilmu pengetahuan.

  1Al-Quran, Surah As-Syuara 26:197

  2Al-Quran, Surah Al-Fathir 35:28

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  4/21

  4

  3.0 Hubungan Falsafah Dengan Ilmu-Ilmu Islam

  3.1Falsafah dan Ilmu Kalam

  Ilmu Kalam merupakan salah satu ilmu Islam yang timbul hasil daripada

  perbincangan umat Islam dalam merumuskan Akidah Islam dengan menggunakan

  dalil-dalil akal dan falsafah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai penulisan Ilmu

  Kalam atau Ilmu Tauhid dimana kebiasaannya penulis akan mengemukakan dalil

  akal sebelum mengiringinya dengan dalil Naqal yakni ayat-ayat al-Quran dan

  hadis-hadis Nabi s.a.w. Dasar ilmu kalam adalah dalil-dalil akal dimana

  Mutakallimin menetapkan asas persoalan dengan mengemukakan dalil akal

  terlebih dahulu. (Sirajuddin Zar: 2004) . Ibnu Qutaybah dalam (Che Amnah:

  2010) ketika menghurai berkenaan Qada dan Qadar telah menjelaskan terlebih

  dahulu tentang fizikal manusia sebagaimana berikut:

  Jasad manusia pada asalnya dicipta dari tanah dan ianya terdiri dari

  kelembapan, kekeringan, kepanasan dan kedinginan. Kekeringan itu

  datangnya dari tanah dan kelembapan datang dari air. Manakala kepanasanberasal dari Nafs atau diri kita sendiri dan kedinginan itu datangnya dari

  ruh kita. Nafs pula terbahagi kepada dua iaitu nafsu kebinatangan dan

  nafsu yang rasional. Dari nafsu kebinatangan sifat-sifat seperti

  kegembiraan, kemalasan, penipuan dan sebagainya manakala daripada

  nafsu rasional pula akan lahir sifat-sifat mulia seperti malu, sabar,

  muliadan sebagainya. Nafsu rasional akan memastikan perlakuan manusia

  tidak menjadi sebuas binatang dan berupaya memikirkan baik dan buruk

  dalam sesuatu perlakuan. Dalam erti kata yang lain nafsu kebinatangan

  akan selalu cuba untuk menundukkan nafsu rasional dan sebaliknya.

  Perbalahan di dalam diri inilah disebut sebagai jihad al-nafs.

  Seterusnya Ibn Qutaybah menjelaskan bahawa kejadian manusia ini berbeza-

  beza berdasarkan ayat al-Quran. Firman Allah s.w.t3:

  3 Al-Quran, Surah an-Najm 53:45

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  5/21

  5

  Maksudnya: Dan Bahawa sesungguhnya, Dia lah Yang

  menciptakan manusiaberpasangan lelaki dan perempuan.

  Disebabkan perbezaan ini, menurut pandangan Ibnu Qutaybah kekuasaan dan

  hikmah Allah menjadi lebih terserlah dan banyak benda-benda wujud disifatkan

  sebagai berlawanan dengan yang lain. (Che Amnah: 2010). Ilmu kalam juga

  terpengaruh dengan falsafah Yunani. Ia dapat dilihat terutama dalam aliran

  Mutazilah. Terdapat dua sebab yang mendorong golongan Mutazilah untuk

  mempelajari falsafah. Pertama, kerana mereka mendapati bahawa ada keserasian

  antara falsafah Yunani dengan kecenderungan pemikiran mereka. Kedua, kerana

  golongan Mutazilah perlu berdebat dengan ahli falsafah yang mahu meruntuhkan

  ajaran Islam pada ketika itu. (Abu Zahrah:1996). Penulis-penulis Islam seerti Ibnu

  Khaldun, Mustafa Abdul raziq dan Renan turut memasukkan ilmu kalam ke dalam

  ruang lingkup falsafah. Hal ini kerana mereka melihat bahawa terdapat hubungan

  yang sangat erat antara kedua-dua disiplin ilmu ini. (Sirajuddin Zar: 2004)

  3.2Falsafah dan Tasawuf

  Menurut Harun Nasution (1973), Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan

  yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seseorang muslim berada sedekat

  mungkin dengan Allah s.w.t. al-Iraqy dalam (Sirajuddin Zar: 2004) menyatakan

  bahawa tasawuf termasuk dalam ruang lingkup falsafah secara umum kerana

  kaum sufi turut menggunakan logik dalam mempelajari wahdatul wujud, fana, al-

  baqa dan al-hulul. Walaubagaimanapun secara ringkasnya kedua disiplin ilmu ini

  berbeza kerana falsafah menggunakan jalan akal iaitu melalui pengkajian dan

  pengetahuan untuk mencapai makrifatullah manakala tasawuf menggunakan jalan

  hati iaitu melalui pembersihan jiwa untuk mencapai makrifatullah. ( Mohd

  Sulaiman : 1982)

  3.3Falsafah dan Usul Fiqh

  Wahbah Zuhaili (1999), mentakrifkan Usul Fiqh sebagaimana berikut:

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  6/21

  6

  :

  .

  Ilmu Usul Fiqh adalah ilmu yang membahaskan kaedah-kaedah yang

  digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak

  (yang berkaitan mukallaf) daripada dalil-dalil tafsili.

  Sebagaimana Ilmu Kalam dan Ilmu Tasawuf, Ilmu Usul Fiqh juga mempunyai

  hubungan yang rapat dengan falsafah. Ilmu Usul Fiqh dalam menetapkan hukum

  syariat perlu menggunakan pemikiran falsafah. Dalam Usul Fiqh, ijtihad diperlukan

  dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran bagi mengeluarkan sesuatu hukum. (Sirajuddin

  Zar: 2004). Menurut Latif Muda (1997), pengertian ijtihad secara rumusannya adalah

  bermaksud mencurahkan segala akal pemikiran dan kesungguhan untuk mendapatkan

  sesuatu hukum syarak mengenai sesuatu masalah dengan jalan istinbat daripada al-

  Quran dan Hadis. Antara nas al-Quran berhubung pengharusan ijtihad adalah

  sebagaimana Firman Allah s.w.t yang bermaksud4:

  Maka berfikirlah wahai orang-orang yang berakal.

  4.0 Hukum Mempelajari Falsafah Menurut al-Kindi ( 252 H/ ) abad ke-3 H

  Nama sebenar al-Kindi ialah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Shabbah bin Imran bin

  Ismail bin Muhammad bin al-Asyats bin Qais al-Kindi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah

  sekitar tahun 185 Hijrah (801M) dari keluarga kaya dan terhormat. Bapanya Ishaq bin

  Shabbah merupakan gabenor Kuffah pada zaman pemerintahan al-Mahdi (775-778M)

  dan ar-Rasyid (786-809M) . Walaupun bapanya meninggal dunia sewaktu al-Kindi

  4Al-Quran, Surah al-Hasyr 59:2

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  7/21

  7

  masih kecil, namun beliau tetap memperoleh kesempatan menuntut ilmu dengan baik.

  (Sirajuddin Zar 2004). Al-Kindi yang hidup pada zaman pemerintahan al-Mamun

  turut berfahaman Mutazilah dan menerima pendapat Mutazilah yang mengatakan al-

  Quran adalah makhluk. Pada waktu itulah, Imam Ahmad telah menerima hukuman

  seksa daripada al-Mamun kerana menolak fahaman Mutazilah yang mengatakan al-

  Quran sebagai makhluk. (Shahibuddin:2006). Walaubagaimanapun, kita tidak boleh

  menetapkan secara pasti bahawa al-Kindi adalah seorang Mutazilah kerana

  persoalan-persoalan tentang keadilan dan kemahakuasaan Tuhan bukan hak mutlak

  atau dimonopoli oleh golongan Mutazilah. (Sirajuddin Zar: 2004)

  Al-Kindi merupakan salah seorang ulamayang menghalalkan umat Islam

  untuk mempelajari falsafah. Menurut Sirajuddin Zar (2004), salah satu cara al-Kindi

  memperkenalkan falsafah ke dalam dunia Islam adalah dengan cara mengetuk hati

  muslim agar menerima kebenaran walaupun dari mana sumbernya. Bagi mereka yang

  mengakui kebenaran tidak ada sesuatu yang lebih tinggi nilainya selain kebenaran itu

  sendiri dan tidak pernah meremehkan atau merendahkan martabat orang yang

  menerimanya. Menurut Shahibuddin (2006), al-Kindi telah memberi enam definisi

  falsafah iaitu:

  1. Philosophy terdiri daripada dua perkataan iaitu Philo (teman) dan Sophia(kearifan). Falsafah adalah cinta akan kearifan.

  2. Falsafah adalah cubaan manusia untuk berbuat sebaik mungkin ataumelebihi keunggulan Ilahi sejauh yang mungkin.

  3. Falsafah adalah praktikal kematian. Kematian bererti pemisahan jiwatubuh kasar (badan). Tambahan pula, kematian melibatkan penekanan

  kepentingan-kepentingan material yang berlawanan dengan kehidupan

  yang soleh.

  4. Falsafah adalah ilmu daripada segala ilmu dan kearifan daripada segalakearifan.

  5. Falsafah adalah pengetahuan manusia tentang dirinya.6. Hal ehwal falsafah sebenarnya dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan

  tentang neccessity, esensi dan sebab-sebab segala perkara menurut

  kemampuan manusia.

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  8/21

  8

  Menurut al-Kindi, antara falsafah dan agama atau antara akal dan wahyu,

  keduanya tidaklah bertentangan kerana masing-masing adalah ilmu kebenaran dan

  kebenaran adalah satu. Ilmu falsafah meliputi aspek ketuhanan, keesaanNya, dan

  keutamaan serta ilmu-ilmu selain daripada pengajaran berkaitan kaedah untuk

  mendapatkan manfaat dan menjauhi kemudaratan. Hal seperti ini juga yang telah

  dibawa oleh para Rasul utusan Allah s.w.t. Atas dasar inilah menurut al-Kindi, kita

  wajib berterima kasih kepada orang terdahulu yang telah menjelaskan ukuran

  kebenaran kepada kita. Jika mereka tidak membekali kita dengan dasar-dasar fikiran

  yang membuka jalan bagi kebenaran, pastilah kita tidak akan dapat sekalipun kita

  telah melakukan penyelidikan yang lama dengan tekun. (Sirajuddin Zar : 2004)

  Muhammad Athif al-Iraqy dalam (Sirajuddin Zar :2004) menyatakan bahawa

  tujuan ungkapan al-Kindi di atas adalah untuk menghalalkan falsafah bagi umat

  Islam. Menurut al-Kindi, sekalipun falsafah itu datangnya dari Yunani tetapi kita

  wajib mempelajarinya bahkan lebih jauh dari itu, kita wajib mencarinya. Al-Kindi

  berpendapat bahawa menerima dan mempelajari falsafah adalah selari dengan anjuranal-Quran. Kemungkinan untuk memuaskan semua pihak khususnya orang-orang

  Islam yang tidak menyukai falsafah, al-Kindi telah mendatangkan dalil-dalil al-Quran

  sebagaimana berikut:

  Firman Allah s.w.t yang bermaksud5:

  Apakah mereka tidak memperhatikan alam langit dan bumi dan Segala

  Yang diciptakan oleh Allah,

  Firman Allah s.w.t yang bermaksud6 :

  Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta Bagaimana ia

  diciptakan? Dan keadaan langit Bagaimana ia ditinggikan binaannya.?

  Dan keadaan gunung-ganang Bagaimana ia ditegakkan?Dan keadaanbumi Bagaimana ia dihamparkan?

  5Al-Quran, Surah al-Araf 7:185

  6Al-Quran, Surah al-Ghasyiyah 88:17-20

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  9/21

  9

  Al-Kindi termasuk dalam kalangan ulama yang mewajibkan umat Islam

  mempelajari falsafah kerana keduanya mengunakan akal dan wahyu yang

  sememangnya saling berkait antara satu sama lain. Al-Kindi dilihat memberi

  pandangan yang adil kerana beliau sendiri menguasai ilmu agama dan ilmu falsafah.

  Justeru, ilmu yang dimilikinya telah mendorong beliau untuk memberi pandangan

  yang jelas disertai hujjah yang kukuh.

  5.0 Hukum Mempelajari Falsafah Menurut Ibnu Rushd (595H/1198M) abad ke-6 H

  Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd digelar dengan al-Walid. Dalam

  tradisi falsafah Islam, gelaran Ibn Rushd dirujuk kepada ahli falsafah Islam kelahiran

  Cordoba pada tahun 520 Hijrah/1126 Masihi atau dikenali dalam tradisi keilmuan

  Barat sebagai Averroes. Dari segi fiqh, beliau berpegang kepada mazhab Maliki

  manakala dari aspek akidah beliau memilih fahaman Ahl Sunnah wa al-Jamaah.

  Kedudukan ayah dan datuknya sebagai hakim kepada kerajaan Muwahhidin di

  Cordoba telah memberi peluang kepada beliau untuk mempelajari fiqh, Bahasa Arab,

  perubatan dan falsafah. Ibn Bajjah dan Ibn Tufayl adalah ahli falsafah yang rapat

  dengan beliau. (Ahmad Sunawari,2008:233)

  Secara ringkas menurut Ibnu Rushd, syarak bersesuaian dengan falsafah

  kerana falsafah adalah suatu pengkajian tentang makhluk dan sifat-sifatnya bertujuan

  merenung dan berfikir tentangnya sebagai bukti kewujudan Pencipta. Syarak

  menyeru agar ciptaan Tuhan diperhatikan dengan akal dan menuntut ia difahami

  dengan akal. Maka jelas bahawa erti yang ditunjukkan oleh perkataan ini7

  sama ada

  wajib disisi syarak atau dianjurkan untuk menjalankannya. Tuntutan ini jelas dalam

  7Iaitu falsafah dan ilmu Mantiq (logik)

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  10/21

  10

  ayat-ayat yang berlainan dalam Kitabullah. (Nadir,1986:27) Firman Allah s.w.t yang

  bermaksud8:

  Maka berfikirlah wahai orang-orang yang berakal.

  Ibnu Rusyd merupakan salah seorang Fuqaha yang terkemuka pada

  zamannya dan juga merupakan seorang ahli falsafah Islam yang hebat. Beliau telah

  membela serangan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya terhadap falsafah

  melalui penulisan kitab Faslul Maqal wa Taqrir ma Baina as-Syariah wal hikmah

  min al-Ittisol.Dalam kitab tersebut, Ibnu Rusyd telah mendatangkan banyak dalil-

  dalil al-Quran yang mendorong manusia untuk berfikir dengan menggunakan akal

  yang dianugerahkan Allah s.w.t. Menurut Ibnu Rusyd, dalil-dalil al-Quran yang

  menganjurkan manusia untuk berfikir jelas menunjukkan bahawa falsafah tidak

  bertentangan dengan syarak malah syarak mewajibkan atau menganjurkan umat Islam

  untuk mendalami ilmu falsafah.

  6.0 Hukum Mempelajari Falsafah Menurut Ibnu Solah ( 643 H/ ) abad ke-7H

  Nama asal Ibnu Solah adalah:

  Abu Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syahrazuri.

  8Al-Quran, Surah al-Hasyr 59:2

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  11/21

  11

  Ibnu Solah telah dilahirkan pada tahun ke 577 Hijrah bersamaan 1181 Masehi di

  Syahrazur, Selatan Iraq. Ayah Ibnu Solah iaitu Abdurrahman Bin Utsman merupakan

  seorang ulama terkemuka yang dikenali sebagai pakar feqah mazhab Syafii. Sejak

  kecil lagi Ibnu Solah telah mempelajari ilmu Feqah daripada bapanya dan beliau telah

  berjaya mengkhatamkan kitab Muhadzab serta menghafal dalil-dalil dalam kitab

  tersebut ketika beliau masih muda. Ibnu Solah berpegang kepada Aqidah Salafus

  Soleh sebagaimana bapanya. Antara guru-guru beliau ialah Ubaidillah bin al-Samin,

  Nashrullah bin al-Salamah, Mahmoud bin Ali al-Maushili danramai lagi. Ketika

  berhijrah ke Damsyik, Ibnu Solah telah berusaha gigih untuk menyebarkan ilmu

  kepada masyarakat di sana dan turut menulis karya dengan jumlah yang banyak.

  Beliau kemudian dikenali sebagai seorang faqih, ahli usul fikih, malah beliau turut

  menjadi seorang mufti dan digelar sebagai syaikhul Islam. Selain bidang feqah beliau

  juga menguasai bidang lain seperti tafsir, hadis dan sebagian besar keilmuan Islam.

  Beliau juga pernah menjadi salah seorang tenaga pengajar ilmu hadis di Kota

  Baghdad. Ibnu Solah telah menghembuskan nafas terakhir pada 25 Rabiul Akhir 643

  Hijrah bersamaan 19 September 1245 Masehi. Jenazah beliau telah dikebumikan di

  Tanah Perkuburan as-Sufiyyah yang terletak di Damsyik.

  Qalaji (1986) mengemukakan fatwa Ibnu Solah rahimahullah yang pernah

  ditanya tentang orang yang menyibukkan diri dengan mempelajari dan mengajarkan

  ilmu mantiq dan falsafah sebagaimana berikut:

  Soalan : Terdapat Kumpulan Muslimin yang menisbahkan diri mereka

  kepada ahli ilmu dan tasauf, adakah boleh seseorang menekuni karangan-

  karangan Ibnu Sina dan membaca kitab-kitabnya? Dan bolehkah

  menganggap Ibnu Sina sebagai ulama ataupun tidak?

  Jawapan Ibnu Solah : Tidak boleh bagi mereka melakukan perkara

  tersebut, sesiapa yang melakukannya maka dia telah memperdayakan

  agamanya dan membuka ruang kepada fitnah yang sangat besar. Ibnu Sina

  bukanlah seorang ulama, bahkan dia adalah syaitan diantara syaitan-syaitan

  manusia.

  Soalan :Apakah syariat membolehkan umat Islam belajar dan mengajar

  mantiq dan falsafah?

  Jawapan Ibnu Solah: Falsafah adalah puncak kebodohan danpenyimpangan, faktor kebingungan dan kesesatan, sebab penyelewengan

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  12/21

  12

  dan kezindikan. sesiapa yang mempelajari falsafah maka akan buta mata

  hatinya dari (melihat) keindahan syariat yang diperkuat oleh dalil-dalil yang

  nyata dan bukti-bukti yang kukuh. Sesiapa yang mengajarkan dan

  mempelajarinya maka ia akan sentiasa berada dalam kehinaan dan

  kekurangan malah dia akan dipermainkan oleh syaitan laknatullah. Dandisiplin ilmu apakah yang paling hina dari keilmuan yang membutakan mata

  orang yang mempelajarinya, yang menutup hatinya dari (cahaya) kenabian

  Nabi kita Muhammad s.a.w.

  Soalan : Apakah para sahabat, tabiin, ulama-ulama mujtahidin dan salafus

  soleh membolehkan mempelajari falsafah?

  Jawapan Ibnu Solah : Mantiq adalah pintu masuk ke dalam falsafah

  manakala tempat masuk kejahatan adalah kejahatan juga. Justeru,menyibukkan diri dengan mempelajari dan mengajarkan falsafah bukanlah

  perkara yang dibolehkan oleh syariat malah tidak pula diperbolehkan oleh

  seorang pun dari para sahabat, tabiin, para imam mujtahidin, salafus solih,

  seluruh yang mengikutinya dari kalangan ulama yang terkemuka, dan

  tokoh-tokoh umat dan para pemimpinnya. Sesungguhnya Allah s.w.t telah

  menyelamatkan mereka seluruhnya dari bahaya tersebut dan kekotoran-

  kekotoran falsafah serta membersihkan mereka dari kemudaratan-

  kemudaratannya.

  Soalan :Apakah dibolehkan menggunakan istilah-istilah falsafah dalam

  menetapkan hukum-hukum syariat?

  Jawapan Ibnu Solah: Adapun menggunakan istilah-istilah mantiq dalam

  membahas hukum-hukum syariat maka merupakan kemungkaran yang besar

  dan kejahilan yang dibuat-buat, ia bukanlah hukum syariat. Alhamdulillah,

  pada dasarnya keperluan kepada mantiq dan apa yang dikataan oleh

  ahli mantiq tentang perkara had (definisi dan batasan sesuatu) dan bukti(argumentasi) merupakan kebodohan yang tidak berguna.Sesungguhnya

  Allah s.w.t telah mencukupkan darinya [dengan metode yang lebih baik dan

  jalan yang lebih selamat dan bersih]. Setiap orang memiliki akal fikiran

  yang sihat lebih-lebih lagi orang yang telah mengkaji teori-teori (kaedah-

  kaedah) ilmu syariat dan seluruh keilmuannya telah sempurna. Para ulama

  syariat telah menggali hakikat hakikat keilmuan yang dalam tanpa

  memerlukan ilmu mantiq dan falsafah dan tanpa ada para ahli falsafah.

  Sesiapa yang menyangka bahawa dia menyibukkan diri dengan mantiq dan

  falsafah untuk mendapatkan faedah yang disangkanya makasesungguhnyadia telah ditipu oleh syaitan dan disesatkannya.

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  13/21

  13

  Soalan :Sekiranya didapati di sesetengah daerah terdapat ahli falsafah yang

  diketahui mengajar falsafah, membacakannya, dan menulis tentang falsafah,

  pada masa yang sama dia juga adalah salah seorang pengajar di sekolah,

  maka apakah wajib dilakukan penguasa daerah tersebut untukmenyingkirkannya demi menjaga keselamatan manusia

  Jawapan Ibnu Solah: Maka merupakan kewajiban penguasa untuk

  melindungi kaum muslimin dari kejahatan mereka (ahli kalam dan falsafah)

  serta mengeluarkan dan menjauhkan mereka dari institusi-institusi

  pendidikan, menjatuhkan hukuman(terhadap ahli falsafah) yang

  menyibukkan diri dengan ilmu mereka, dan membentangkan orang yang

  meyakini aqidah ahli falsafah kepada pedang atau (hukum) Islam agar

  padam api (kejahatan) mereka dan hilang kesan-kesannya serta pengaruh

  mereka. Semoga Allah memudahkan dan menyegerakan hal itu. Dan di

  antara tugas yang paling wajib adalah menyingkirkan guru sekolah dari

  kalangan ahli falsafah yang menulis tentangnya dan membacakan (kitab-

  kitab) falsafah. Kemudian memenjarakannya dan mewajibkannya menetap

  di rumah.

  Penulis berpandangan bahawa Ibnu Solah merupakan seorang ulama yang

  menentang sekeras-kerasnya falsafah sedangkan beliau sebenarnya turutmenggunakan akal kerana beliau juga merupakan salah seorang ulama feqah yang

  terkemuka dan dipercayai keilmuan yang dimilikinya. Penulis membuat andaian

  bahawa Ibnu Solah mengeluarkan fatwa pengharaman belajar falsafah kerana

  bimbang kemudharatan yang lebih besar berlaku kepada masyarakat Islam pada

  ketika itu seandainya mereka belajar ilmu falsafah sedangkan belum menguasai

  dengan baik ilmu-ilmu akidah, fiqh dan tasawwuf dan kemungkinan juga kerana Ibnu

  Solah tidak mendalami ilmu falsafah seterusnya menilai dari aspek yang buruk sahaja.

  Berdasarkan Ibn Khaliqan (1282M) dalam kitabnya al-Wafiyatdan al-Subky (771M)

  dalam kitabnya al-Thabaqat al-Syafiiyyah, Ibnu Solah bukan tidak mahu

  mempelajari falsafah sebaliknya beliau tidak mampu untuk menguasai bidang tersebut

  kerana akalnya seolah-olah telah disyaratkan untuk ilmu agama semata sehingga

  beliau dinasihatkan oleh gurunya agar meninggalkan hasrat untuk belajar falsafah

  memandangkan masyarakat pada ketika itu telah thiqah yakni mempercayai

  kehebatan ilmunya dan menganggap ilmu falsafah merosakkan akidah. Justeru,

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  14/21

  14

  dibimbangi Ibnu Solah akan merosakkan akidah mereka seandainnya beliau

  mempelajari ilmu falsafah. (Zainun, 1995:76).

  7.0 Hukum Mempelajari Falsafah Menurut Ibnu Taimiyyah (728H/1328M) abadke-8H

  Nama asal Ibnu Taimiyyah adalah:

  (Taqiy Al-Din Abu Al-Abbas Ahmad Bin Abd Al-Halim Bin Abdul Salam Bin

  Abdullah Bin Abil Qasim Bin al-Khudri Bin Muhammad) yang terkenal dengan

  gelaran Ibn Taymiyyah Al-Harrani Al-Dimasyqi Al-Hanbali telah dilahirkan pada

  hari Isnin 10 Rabi Al-Awwal 661 Hijrah bersamaan 22 Januari 1263. Kota Harran

  tempat kelahiran Ibn Taymiyyah terletak di tengah perjalanan menuju ke Mosul

  (Iraq), Syam dan Turki di antara sungai Dajlah dan sungai Furat. Ia merupakan pusat

  perkembangan pelbagai jenis ilmu dan tamadun. Selain itu, ia juga pernah menjadi

  pusat gerakan keagamaan dan keilmuan golongan Sabiah9, sepertimana yang tersebut

  di dalam kitab-kitab Falsafah. Secara khusus ia terkenal kerana sering dikaitkan

  dengan ilmu Falsafah dan ilmu-ilmu Yunani. Selepas itu ia bertukar menjadi tempat

  berkembangnya mazhab Hanbali hasil usaha yang dilakukan oleh nenek moyang Ibn

  Taymiyyah. (Al-Ajam,1993:7)

  Secara umum, Ibnu Taimiyah menolak bahawa peranan logik atau tujuannya

  adalah sebagai mizan atau aturan bagi ilmu-ilmu rasional dan kepadanya tergantung

  pembuktian dan kesimpulan, serta menyampaikan kita kepada ilmu pasti (yakin).

  9Sabiah ialah suatu ajaran yang mengagungkan planet-planet yang tujuh dan bintang-bintang yang dua belas,

  serta menganggapnya sebagai qidam. Mereka mempunyai solat lima kali sehari semalam menghadap ke

  kabah, berpuasa di bulan Ramadan, mengharamkan bangkai, darah dan khinzir, tetapi hanya mempercayaibeberapa orang nabi sahaja tidak termasuk Nabi Muhammad S.A.W.

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  15/21

  15

  Menurutnya, ilmu-ilmu rasional dapat diketahui dengan fitrah manusia yang telah

  diberikan Allah kepada keturunan Adam untuk mengetahui sesuatu. Ia tidak terikat

  pada satu kaedah atau ketentuan yang diciptakan oleh seseorang tertentu (Al-

  Ajam,1993:26)

  Bagi orang yang berakal, tidak boleh berpendapat bahawa aturan akal yang

  diturunkan Allah adalah logik Yunani kerana Allah telah menurunkan peraturan-

  peraturan (syariat) melalui kitab-kitab sucinya terlebih dahulu sebelum kelahiran

  Aristotle iaitu sejak Nabi Nuh a.s, Nabi ibrahim a.s, nabi Musa a.s dan nabi-nabi yang

  lain sedangkan logik yunani baru dicipta oleh Aristotles yang meninggal dunia pada

  tahun 322 s.m iaitu tiga tahun sebelum al-Masih. Bagaimana ia boleh menjadi

  peraturan bagi umat-umat terdahulu dan umat Islam? logik aristotles hanya dikenali

  oleh umat Islam pada zaman pemerintahan al-mamun atau beberapa tahun sebelum

  itu iaitu setelah buku-buku Yunani diterjemah ke dalam Bahasa Arab. Sedangkan

  pada masa itu umat Islam tidak mengambil perhatian terhadap ilmu logik bahkan

  memandangnya sebagai ilmu yang rendah. (Al-Ajam, 1993:373-374).

  Ibnu Taimiyah membenarkan bahawa pengetahuan para ahli falsafah,

  Aristotles dan pengikut-pengikutnya dalam masalah fizik cukup baik, luas dan logik

  serta sesuai dengan kebenaran dan tidak nampak adanya prcanggahan tetapi mereka

  jahil dalam ilmu ketuhanan dan umumnya pendapat mereka amat keliru. (Al-

  Ajam,1993:143). Ahli falsafah menurut Ibnu Taimiyah dalam persoalan fizik dan

  matematik lebih betul daripada mutakallimin kerana mutakallimin bercakap tanpa

  ilmu akal dan syara dalam perkara ini. Walaubagaimanapun, dalam persoalan

  ketuhanan, kenabian, kebangkitan dan syariat, para ahli falsafah lebih samar-samar

  berbanding mutakallimin. Justeru, ilmu para ahli falsafah dalam persoalan fizik dan

  matematik tidak boleh diremehkan. (Zainun Kamal,1995:185). Beliau juga mengkritik

  sarjana Ilmu Kalam yang menentang fakta-fakta sains yang dikemukakan oleh ahli

  falsafah. (Abd. Rasyid, 2007:3).

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  16/21

  16

  Akan tetapi, ahli falsafah telah mencampur adukkan kebenaran yang diambil

  dari agama dengan kebatilan yang diambil dari dasar-dasar falsafah yang sesat.

  Mereka berusaha mengharmonikan agama dengan falsafah dengan berpegang kepada

  nas-nas tetapi turut melakukan pentakwilan yang jauh menyimpang dari ketentuan

  agama dan hanya menyesuaikan dengan kaedah-kaedah falsafah. Sebagai contoh,

  mereka mengatakan bahawa sifat-sifat Allah yang terdapat dalam al-Quran dan yang

  dituturkan oleh Nabi hanyalah merupakan Zat Allah Yang Esa, Arasy adalah falak

  yang kesembilan, kursi adalah falak yang kelapan dan malaikat adalah jiwa-jiwa.

  Mereka turut tidak mempercayai mukjizat dengan mengatakan bahawa mukjizat itu

  tidak lain hanyalah seperti kuasa semulajadi (natural power) atau kekuatan daya jiwa

  dan sebagainya. Mereka telah menyelewengkan nas-nas agama bahkan ilmu mereka

  tidak berlandaskan ajaran Rasulullah s.a.w. (Zainun Kamal,1995:186). Abdul Fatah

  dalam (Zainun Kamal,1995) beliau menerangkan:

  Di saat-saat musuh Islam dari agama-agama lain menyerang Islam

  dengan bersenjatakan falsafah dan logik, maka para ahli falsafah Islam

  berusaha mempertahankan dan menyelamatkan Agama Islam dengan

  senjata yang sama seperti yang ada pada musuh-musuh mereka.

  Mereka berusaha membuktikan kebenaran akidah Islam dengan dalil

  logik demonstratif. Cara seperti ini menurut Ibnu Taimiyah ada lah

  merbahaya kerana dari satu aspek, ia menjadikan penyederhanaan

  sebahagian dari falsafah Yunani dan dari sudut yang lain, ia

  mengorbankan sebahagian akidah Islam.

  Daripada keterangan diatas dapatlah difahami bahawa fungsi logik menurut

  ahli falsafah muslim adalah untuk mengharmonikan falsafah dengan agama. Mereka

  perlu menggunakan hujah akal pada ketika itu untuk berhujah dengan musuh-musuh

  Islam. seandainya mereka menggunakan nas-nas daripada al-Quran dan hadis, sudah

  pasti golongan kafir menolak kerana mereka sememangnya tidak menerima al-Quran

  dan hadis Nabi s.a.w. Hal ini bersesuaian Firman Allah s.w.t yang bermaksud10

  :

  Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat

  kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah

  Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih

  baik;

  10Al-Quran Surah an-Nahl 16:125

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  17/21

  17

  Selain mengkafirkan ahli falsafah dari sudut kenabian, malaikat dan mukjizat

  seperti yang telah dijelaskan, Ibnu Taimiyyah turut mengkafirkan ahli falsafah

  berhubung teori emanasi. Menurut Ibnu Taimiyyah, bukan sahaja agama Islam

  bahkan semua agama tidak menolak bahawa alam ini diciptakan oleh Allah bahkan

  mereka yakin bahawa Malaikat-Malaikat adalah hamba Allah bukannya dilahirkan

  oleh Allah. Para Malaikat yang diberitakan oleh para nabi bukanlah akal-akal yang

  difahami oleh para ahli falsafah. (Zainun Kamal,1995:192). Ibn Taimiyyah telah

  mendatangkan dalil daripada al-Quran bagi membenarkan hujjah beliau. Firman Allah

  s.w.t yang bermaksud11

  :

  Dan mereka (yang musyrik) berkata: "(Allah) Ar-Rahman mempunyai

  anak". Maha Sucilah ia. bahkan (Mereka Yang dikatakan menjadianak Allah itu) ialah hamba-hambaNya Yang dimuliakan. Mereka

  tidak mendahuluiNya Dengan perkataan dan mereka pula

  mengerjakan apa Yang diperintahkanNya.

  Firman Allah s.w.t yang bermaksud:12

  (Nabi Isa) Al-Masih tidak sekali-kali enggan dan angkuh daripada

  menjadi hamba bagi Allah, demikian juga (sikap) malaikat Yang

  sentiasa berdamping (dengan Allah). dan sesiapa Yang enggan danangkuh daripada beribadat (menyembah dan memperhambakan diri)

  kepada Allah, serta ia berlaku sombong takbur, maka Allah akan

  menghimpunkan mereka semua kepadaNya.

  Daripada perbincangan diatas, diketahui bahawa Ibnu Taimiyyah tidak menolak

  kesemua isi kandungan ilmu falsafah sama ada ahli falsafah Yunani mahupun Islam

  sebaliknya kritikan itu banyak berkisar tentang hal-hal Metafizik sahaja. WalaupunIbnu Taimiyyah melakukan kritikan yang keras terhadap golongan falsafah namun

  beliau tidak lupa untuk mendatangkan dalil yang menjadi sandaran kritikan beliau.

  Ibnu Taimiyyah memainkan peranan untuk membentangkan pandangan-pandangan

  falsafah seterusnya menjelaskan kekurangan dan kesalahannya.

  11Al-Quran Surah al-Anbiyaa 21:27

  12Al-Quran Surah an-Nisa 4:172

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  18/21

  18

  8.0 Hukum Mempelajari Falsafah Menurut as-Suyuthi ( 911 Hijrah ) abad ke-10H

  Nama lengkap as-Suyuthi adalah Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin

  Sabiq al-Khudri as-Suyuthi yang diberi gelaran Jalaluddin. Beliau terkenal dengan nama

  As-Suyuthi yang dinisbahkan kepada tempat asal keturunnan sebelah ayahnya sebelum

  berpindah ke Kaherah. Beliau dilahirkan pada 1 Rejab 849 Hijrah. Beliau telah

  menghafaz seluruh al-Quran pada usia 8 tahun. Hal ini menunjukkan kemampuannya

  bdalam hafalan yang seterusnya menguatkan beliau untuk menghafal 200,000 hadis.

  Beliau menguasai ilmu-ilmu agama dan bahasa, mengarang buku-buku kesusasteraan.

  beliau turut menulis berkaitan al-Quran, al-Hadis, Fiqh, sejarah, kesusasteraan dan

  banyak lagi. (An-Nasyar, 1947: ). Dalam membahaskan hukum mempelajari falsafah,

  Imam as-Suyuti berkata:

  Sesungguhnya aku melihat untuk mengarang kitab yang menjelaskan

  pengharaman Mantiq Yunani melalui jalan-jalan ijtihad dan istidlal

  yang menyeluruh dan dengan menyampaikan kebenaran. Aku

  menerangkan didalamnya kebenaran apa-apa yang dinyatakan oleh

  Ibnus Solah tentang penafian keharusan kepada yang tersebut. Maka

  tatkala disyariatkan perkara tersebut menjelaskan kebenaran, menjadikelaziman daripadanya membawakan pendapat imam-imam dalam

  larangan mereka mendalami ilmu kalam kerana diantara keduanya

  (Mantiq Yunani dan ilmu kalam) terdapat persamaan. (An-

  Nasyar,1947:3)

  Kata-kata Imam as-Sayuti diatas menunjukkan bahawa beliau telah bersetuju

  dengan fatwa-fatwa Ibnu Solah. Malah tujuan Imam Sayuti menulis kitab SounulMantiq Wal Kalam An Fannil Mantiq Wal Kalam juga kerana mahu menjelaskan

  kebenaran apa-apa yang telah disebut oleh Ibnus Solah berhubung pengharaman

  mendalami falsafah Yunani. Imam as-Sayuthi turut menjelaskan bahawa ramai dalam

  kalangan mereka yang mengkaji dan menghabiskan masanya dengan falsafah

  sebenarnya tidak menekuninya dan tidak memahaminya namun golongan ini tetap

  mempertahankan Falsafah Yunani dalam keadaan mereka jahil tanpa ilmu. Mereka

  menolak fatwa-fatwa Ibnu Solah tentang pengharaman falsafah sama ada

  mempelajarinya mahupun mengajarinya.

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  19/21

  19

  9.0 Kesimpulan

  Kemasukan falsafah Yunani ke dalam Islam melalui kegiatan penterjemahan karya-

  karya Yunani telah memberi pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan ilmu

  Islam. Walaubagaimanapun, umat Islam mempunyai pandangan yang berbeza

  terhadap falsafah. Pertama, golongan yang membolehkan mempelajarinya selagi ia

  tidak terpesong dari akidah Islam. Dalam erti kata yang lain, mempelajari falsafah

  hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah mempunyai pengetahuan yang

  mendalam tentang agama Islam. kedua, golongan yang mengharamkan belajar

  falsafah dengan alasan falsafah akan merosakkan iman seseorang. Ketiga, golongan

  yang mewajibkan belajar falsafah untuk mempertahankan agama Islam.

  Penulis berpandangan, tidak salah untuk mempelajari falsafah kerana ia

  sememangnya ia bersesuaian dengan syariat. Terdapat banyak dalil yang

  menggalakkan manusia untuk meneroka kejadian alam ini melalui jalan berfikir.

  Umat Islam pada hari perlu bersaing dengan penganut agama lain bagi memastikan

  umat Islam tidak ketinggalan dan bergantung kepada hasil kajian daripada bangsa

  lain. Umat Islam perlu digerakkan untuk terus melakukan kajian dan penyelidikan

  sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi ini.

  Walaubagaimanapun, sebagai umat Islam, kita masih perlu berhati-hati dalam

  mendalami disiplin ilmu ini supaya tidak terpengaruh dengan pendapat ahli falsafah

  barat yang bersalahan dengan agama. Antara hikmah perbezaan pandangan diantara

  para ulama, penulis mengandaikan kemungkinan ia adalah hikmah kenapa Allah

  s..w.t telah mengajar hambaNya untuk berdoa sebagaimana yang telah dirakam

  menerusi ayat al-Quran. Firman Allah s.w.t.yang bermaksud13:

  Dan orang-orang (Islam) Yang datang kemudian daripada mereka (berdoa

  dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami! ampunkanlah dosa Kami dan dosa

  saudara-saudara Kami Yang mendahului Kami Dalam iman

  RUJUKAN

  13Al-Quran Surah an-Nahl 59: 10

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  20/21

  20

  Al-Quran.

  Abd. Rasyid Bin Idris @ Adir. 2007. Ibn Taymiyyah Dan Pandangannya Terhadap Konsep

  Kenabian Aliran Falsafah Islam al-Masyaiyyah. Disertasi Sarjana. Pusat Pengajian

  Ilmu Kemanusiaan. Universiti Sains Malaysia.

  Abu Zahrah. 1996. Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam.Terj.Abd.Rahman Dahlan &

  Ahmad Qarib. Gombak: Penerbit EdaranKalam.

  Ahmad Sunawari Long. 2008. Sejarah Falsafah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan

  Malaysia.

  Al-Ajam. 1993.Ar-Radd Alal Manthiqoyyin: Ibnu Taimiyah. Birut: Darul Fikr

  Al-Ayid et.al. 1989. Mujam al-Arabi al-Asasiy. Al-Munazzomah al-Arobiyyah lil al-

  Tarbiyyah wa al-Tahaqafah wa al-Ulum.

  An-Nasyar. 1947. Sounul Mantiq Wal Kalam An Fannil Mantiq Wal Kalam Li Jalaluddin

  As-Sayuthi. Birut: Darul Kutub al-Ilmiah.

  Che Amnah Binti Bahari. 2010. Ketokohan Ibnu Qutaybah Di Dalam Ilmu Kalam. Kuala

  Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

  H. Sirajuddin Zar. 2004. Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya. Jakarta: PT

  RajaGrafindoPersada.

  Ibnu Rushd. 2006. Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Syariah Dengan Falsafah.

  Terj. Al-Mustaqeem Mahmod Radhi. Kuala Lumpur: Middle-Eastern Graduates

  Centre Sdn. Bhd.

  Mohd Sulaiman Haji Yasin. 1982. Pengantar Falsafah Islam. Kuala Lumpur: DewanBahasa

  dan Pustaka.

  Nadir. 1986.Kitab Faslul Maqal wa Taqrir ma Baina as- Syariah wal Hikmah min al-Ittisol

  Li Ibnu Ruysd. Birut: Darul Masyriq.

  Qalaji. 1986. Fatawa wa Masailu Ibnu Solah fi Tafsir wal Hadis wal Usul wal Fiqh. Birut:

  Darul Marifah.

 • 7/30/2019 HUKUM MEMPELAJARI FALSAFAH

  21/21

  21

  Shahibuddin Laming. 2006. Pemikiran al-Kindi: Pengaruh Terhadap Intelektual Muslim Di

  Malaysia Dan Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Uni Iskandar Bin Talib. 2005. Pemikiran Ibn Rushd: Suatu Analisis Berhubung Masalah

  Falsafah Dan Agama Dalam Kitab Fasl al-Maqal. Disertasi Sarjana. Fakulti

  Pengajian Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

  Wahbah Zuhaili. 1999.Al-Wajiz fi Usulfiqh. Damsyik: DarulFikr.

  Zainun Kamal. 1995. Kritik Ibn Taimiyah Terhadap Logika Aristoteles. Tesis Dr. Falsafah,

  Fakultas Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Jakarta.