hikayat indera quraisyin: analisis struktural

Download HIKAYAT INDERA QURAISYIN: ANALISIS STRUKTURAL

If you can't read please download the document

Post on 19-Dec-2016

256 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HIKAYAT INDERAQURAISYIN: ANALISIS STRUKTURALDANTELAAHAMANAT

  HARUN BIN JAAFARFAKULTI BAHASA

  KOD PENYELIDlKAN UPSI: 01-01-11-02AKAUN PENYELIDlKAN UPSI: 050529

  2003

 • III

  PENGHARGAAN

  Syukur kehadiratAllah [s.w. t] kerana dengan limpah kurnia-Nya serta dengan petunjukdan hidayah-Nya, saya dapatmenyempumakan penyelidikan ini seadanya.

  Saya inginmerakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepadaProfesorDr.KhadijahRohani binti Mohd. Yunus, TimbalanNaib Canselor [Akademik], UniversitiPendidikan Sultan Idris [UPSI] , TanjongMalim, Perak dan ProfesorDato' Dr. AbuBakarbinNordin, Pengarah, PusatPenyelidikan danPerundingan,UPSI keranamemberipeluang kepada saya untuk:menjalankanpenyelidikan ini.

  Ucapan terimakasih juga saya tujukan kepadaDr. Alias bin MohammadYatim,[mantan Dekan, Fakulti Bahasa, UPSI], Dr. NorAzmi binMostafa, Dekan, FakultiBahasa, UPSI, kakitangan Pusat Penyelidikan dan Perundingan, UPSI, dan kakitanganPerpustakaanTun Seri Lanang,Universiti KebangsaanMalaysia [UKM] keranamemberisokongan padu ke arah penyiapan penyelidikan ini.

  Jasa baik anda semua tidak akan dilupakan. SemogaAllahmembalas budi baikandasemua.

  Wassalam.

  Drs. Harun Jaafar,Jabatan KesusasteraanMelayu,Fakulti Bahasa,Universiti PendidikanSultan Idris,TANJONGMALIM, PERAK mLAI 1,2003.

 • IV

  ABSTRAK

  Penyelidikan inimenggunakan teksHikayat Indera Quraisyindalam bentukmikrofilem yang tersimpan di Perpustakaan TunSeri Lanang, Universiti KebangsaanMalaysia [UKM], Bangi.Bagimembolehkanfokus penyelidikandijalankan, teks itu terlebihdahulu ditransliterasikanke tulisanRumi. Denganmenggunakanteori struktur dan teori kebahasaan yangmenerbitkan pendekatanstruktural danpendekatan semiotik, teks tersebut dikupas untukmenyerlahkan peranan dan fungsi aspek-aspek struktur didalamnya sertamenganalisis actualmeaning dan intentionalmeaningyang terdapatdi dalamnya Hasil yang diperolehmelaluipenggunaan alat-alatpenyelidikan itu ialah teks inimengandungiunsur dakwah [walaupunmasih terselit unsur-unsurHindu yangminimum] kerana temanya ialah usaha dan pertolonganAllahmerupakan tangga kejayaan. Sehubungan itu, ditemui pelbagaiamanat yang hendak disampaikan kepada pembaca olehpengarangnya, Amanat-amanat itu dilontar secara tersiratmelaluisuruhan dan larangan. Semua bentuk suruhan terarah kepadaamar makruf. Semua bentuk larangan terarah kepada nahimungkar. Kedua-dua unsur itumerupakan teras kepada seruandakwah dalam agama Islam. Dengan demikian, dapatlahdisirnpulkan bahawakarya yang tergolong dalam SasteraTransisiini telahberjaya 'diislamkan' oleh pengarangnya.

 • HIKAYAT INDERA QURAISYIN: ANALISIS STRUKTURAL DAN

  TELAAHAMANAT

  LATARBELAKANG

  Kajian ini dilaksanakan untukmenilai Hikayat Indera Quraisyin sebagai salah satu

  daripada karya-karya yang wujud dalam KesusasteraanMelayu Klasik, khususnya

  Hikayat Transisi. Adalah diharapkan kemunculan kajian ini dapatmemberi sedikit

  surnbangan kepada kajian-kajian akan datang, parapenggemar KesusasteraanMelayu

  Klasik, dan sekali gusmenambah khazanah kajian dalam bidang yang dimaksudkan itu.

  (a) Definisi Hikayat

  Terdapat berbagai-bagai definisi tentang hikayatyang diberikan oleh orang perseorangan,

  kamus-kamus, dan juga ensiklopedia. Menurut The Encyclopaedia of Islam

  (1971: 367-377), istilah hikayat berasal daripada kata kerja bahasaArab 'haka' yang

  asalnya bermakna 'to in itiate 'dan kemudian berubahmenjadi 'tale, narrative, story;

  legend '. Namun demikian, pada hakikatnya istilah 'hikayah'

  [hekaye] dalam bahasa

  bahasa Arab dan Parsi merujuk kepada 'short prose anecdotes"

  bukannya prose

  tales' yang biasanyapanjang-panjang atau roman pahlawan seperti dalam bahasaMelayu.

  Walau bagaimanapun, genre yang disebutHikayatMelayu seperti itu tidak terdapat di

  dalam Kesusasteraan Parsi. Genre sedemikian dalam Kesusasteraan Parsi disebut

  'dastan"

  misalnya Dastane Amir Hamze (Brakel 1979: 6). Dalam bahasa Melayu

  karya itu disebutHikayatAmir Hamzah.

  Keraguan mengenai istilah hikayat mengalami transformasi semantik selepas

  dipinjam daripada Kesusasteraan Parsi terjawab melalui indeks dalam Katalog

  Kesusasteraan Parsi yang dihasilkan oleh C.A. Storey. Di dalam indeks tersebut

 • 2

  dinyatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya lima hasil karya yang disebut 'hikayat '.

  Tiga daripadanya adalah kumpulan karya [sekali gusmembuktikan kata hikayat itu

  merujuk kepadabentukplural dan bukan naratifpanjang], termasuk di dalamnya ialah

  Hikayat al-Salihin yang terdiri daripada dua puluh bab; tiap-tiap satu mengandungi

  sepuluh hikayat yang dihasilkan oleh Uthman bin Umar dan dinamakanKahf. Karya

  keempat rnenyebutHikayat al-Salihin dalam bentuk singular. Hal ini menyebabkan

  timbulnya tanda tanya, kerana hikayat [singular] itu tidak boleh dianggap sebagai

  kesilapan penyalin semata-mata kepada hikayat [plural] (Brakel 1979: 6-7).

  Satu-satunya teks dalamKesusasteraan Parsi catatan Storeyyang disebuthikayat

  [hekaye] ialah HikayatMuhammad IHanafiyah. Teks yang sarna telah digunakan

  oleh seorang penterjemah untuk melahirkanHikayatMuhammadHanafiah dalam

  bahasaMelayu padapertengahan abad ke-14M. Denganmengambil kira romanHikayat

  MuhammadHanafiah sebagai satu-satunya teks dalambahasaParsi dan bahasaMelayu

  yangdipanggil hikayat, kemungkinan istilahitumengalarni perubahan sernantik danmasuk:

  ke bahasaMelayumelalui roman tersebut tidak dapat dinafikan begitu sahaja.

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat bermakna karya

  kesusasteraan berisi cerita, baik sejarahmahupun cerita roman fiktif, yang dibaca untuk

  pelipur lara, pernbangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta

  (1988: 307). Ensiklopedi Umum mendefinisikan hikayat sebagai cerita, penuturan,

  atau cerita khayaL Dalam sasteraMinangkabau, hikayatbererti riwayat yang dibacakan

  dengan irama danjuga didendangkan. Cerita-cerita seperti itu juga disebut kaba (1973:

  497). R. J. Wilkinson (1959: 407)mendefinisikan hikayat sebagai narrative, story,

  tale, or tale chanted by a professional story-teller. Kamus Dewan (1996: 457)

  mendefrnisikan hikayat sebagai cerita, terutamanya cerita lama dalam bentuk prosa. Siti

  Hawa SaIleh (1991) rnerumuskan bahawa sastera hikayat ialah:

 • 3

  Cerita dalam bentuk bertulis yangmenggunakan bahasaMelayu lama dengan

  langgam bahasa dan struktur tertentu, membawa cerita ajaib berunsur hiburan,

  hasil imaginasi dan fantasi pengarangnya. Ceritanyaberkisar di istana dengan

  watak-watak utama yang terdiri daripada putera dan puteri raja yang cantik,

  berani, dan pahlawan. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan bersifat rekaan

  semata-mata tetapimembayangkan latarbelakangpengaruhyangmenjadi sumber

  imaginasi tersebut.

  Berdasarkan kepada definisi-definisi dan huraian-huraian di atas, dapatlah kita

  ketahui bahawa hikayat itumengandungi cerita rekaan, berbentuk prosa, menggunakan

  bahasa Melayu lama, wujud unsur keajaiban, tujuan utamanya untukberhibur, cerita

  difokuskan kepada golongan bangsawan danmemperlihatkan pelbagai pengaruh yang

  mencorakkan pembentukan sesebuah cerita.

  Namun dernikian, hams diingat bahawawalaupun karya-karya yang tergolong

  dalam sastera hikayat berperanan sebagai alat yang berfungsi untukmemberi hiburan,

  terdapat dua fungsi lain yang dibawanya, iaitumengajar danmendidik. Kepelbagaian

  pengaruh yangwujud dalam sastera hikayatmembolehkan kitamembahagikan genre

  tersebut kepada tiga kumpulan, iaitu:

  (i) SasteraHikayatBerunsurHindu

  (ii) SasteraHikayatBerunsurHindu-Islam

  (iii) SasteraHikayatBerunsur Islam

  (b) Sejarab Perkernbangan Hikayat

  Genre hikayat dalam Kesusasteraan Melayu ialah warisan kebudayaan Islam.

  Kebudayaan Islam [yang di dalamnya tercakup kesusasteraan] sebagai salah satu daripada

 • 4

  kebudayaan-kebudayaan besar dalam sejarah manusia dan dunia hari ini tidak dapat

  dipersoalkan lagi (Kritzeck 1964: 15). Justeru itu, pengaruh kesusasteraan tersebut

  telah tersebar luas ke merata tempat sarna ada di Barat mahupun di Timur melalui

  penyebaran agama Islam.

  Agama Islam dikatakan sampai ke Nusantara pada abad pertama Hijrah

  (Syed Muhammad Naguib al-Attas 1972: 4). Pendapat ini diperkukuhkan lagi oleh

  ketetapan yang dibuat dalam SeminarMasuknya Islam ke Indonesia yang diadakan di

  Medan pada 17 hingga 20 Mac 1963 (A. Hasjmy 1981: 7). Berdasarkan kepada

  catatan-catatan di dalam naskhah-naskhahMelayu lama, agama itu dibawa oleh para

  pendakwah berbangsaArab. HikayatMerongMahawangsamenceritakanRajaKedah

  diislamkan oleh Syeikh Abdullah al-Yamani, seorang pendakwah Arab. Baginda

  kemudian bergelar SultanMuzaffar Syah (SyedMuhammadNaguib al-Attas 1969: 11).

  Namun demikian, sarjana-sarjana sejarah ramai yang sependapatmengatakan bahawa

  agama itu berkembang pesat di Nusantaramulai abad ke-13M.

  Agama Islam t elah memberi sumbangan yang t idak temilai t erhadap

  perkembangan bahasa, kesusasteraan, dan kebudayaan Melayu. Apabila agama itu

  datang keNusantara, huruf-hurufArab diperkenalkan kepadapenganut-penganut agama

  Islam dengan tujuanmenjadikannya sebagai abjad barn dalampenulisan bahasaMelayu.

  BahasaMelayu dikatakanmenjadi linguafranca sebelum datangnya Islam ke rantau

  Melayu. Kenyataan ini disanggah oleh Syed Muhammad Naguib al-Attas. Menurut

  beliau, bahasaMelayu atau lebih tepatnya bahasaMelayu kuno tidak boleh dianggap

  demikian kerana belummempunyai tulisan tunggal yangmengikat atau belum mencapai

  tarafsebenar sebagai bahasa yangmampumenafsir danmenghuraikan setiap a