hbss2203 perkembangan ekonomi asas topik 2 sistem sistem ekonomi

Click here to load reader

Download HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

Post on 23-Jun-2015

1.982 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas

TRANSCRIPT

  • 1. Disediakan oleh: Chin Han Wei

2. Menerangkanmasalah-masalah asas ekonomi. Menjelaskan jenis-jenis sistem ekonomi. Membezakan jenis-jenis sistem ekonomi. Menerangkan konsep dan falsafah disebaliksistem ekonomi Islam. 3. Apa yanghendak dikeluarkan?Untuk siapa MasalahBerapa banyak barangdikeluarkan? asas hendak dikeluarkan? ekonomiBagaimanahendak dikeluarkan? 4. Merujukkepada jenis barang yang hendakdikeluarkan oleh masyarakat menggunakanfaktor pengeluaran yang terhad. Misalnya, masyarakat berkehendakkantelefon bimbit. 5. Merujuk kepada jumlah atau kuantiti barangyang hendak dikeluarkan oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat memilih untukmengeluarkan kuantiti telefon bimbitsebanyak 1000 unit. 6. Merujukkepada teknik atau kaedah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang pengeluar, sama ada: Berintensifkan buruh Menggunakan buruh lebih banyak daripada modal Berintensifkan modal Menggunakan modal lebih banyak daripada buruh Memaksimumkanoutput dan meminimumkankos pengeluaran. Misalnya, firma kecil lebih berinsentifkanburuh berbanding dengan firma besar yangberinsentifkan modal. 7. Merujuk kepada sekumpulan manusia ataumasyarakat yang akan membeli barang atauperkhidmatan yang dikeluarkan. Permintaan bergantung kepada tingkatpendapatan yang diperolehi. 8. Kapitalis Sistem Sistem-ekonomisistem SosialisIslam ekonomi Ekonomicampuran 9. Adalah sistem ekonomi pasaran bebas. Juga dikenali sebagai laissez-faire atau sistementerprise bebas. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: Tiada campur tangan daripada pihak kerajaan Setiap firma mempunyai kebebasan untuk membuatkeputusan ekonomi Individu dan sektor swasta bebas memiliki harta tanpahad Mekanisma harga digunakan sebagai indikator dalammemastikan pengaliran barangan dan perkhidmatandalma pasaran Matlamat utama pengeluar adalah memaksimumknakeuntungan manakala pengguna adalah memaksimumkankepuasan. Amerika Syarikat. 10. Intensif kepada mereka yang bekerja kuat. Persaingan yang membawa kepadapembaharuan dan penambahbaikan kualitisesuatu produk. Kepuasan melalui pemilikan harta. Kebebasan dalam membuat pilihan. Faktor pengeluaran akan digunakan secaraefisien kerana firma akan menguruskansumber secara cekap dan mengelakkanpembaziran. 11. Ketidaksamarataan pendapatan. Diskriminasi di antara golongan kaya dengangolongan miskin. Kegagalan menyediakan barangan awamkerana tidak menguntungkan firma. Monopoli, dimana firma besar akanmenguasai pasaran dan mengenepikan firmakecil. Pengeluaran hasil ekonomi daripada sumberyang menyalahi peraturan dan undang-undang seperti perjudian kerana permintaanyang tinggi. 12. Pengguna mempunyai kebebasan untuk memilih. Apa dan berapa Pengeluar akan meningkatkan penawaran jikabanyakan hendak permintaan daripada pengguna bertambah.dikeluarkan? Bergantung kepada teknik pengeluaran yangdigunakan.Bagaimana untuk Matlamat utama mesti mencapai keefisienan danmengeluar?memaksimumkan keuntungan. Bergantung kepada kuasa beli pengguna.Untuk siapadileluarkan? 13. Sebuahekonomi perancangan pusat(kerajaan membuat semua keputusanekonomi). Tidak terdapat sektor individu. Individu tidak mempunyai hak dalammembuat keputusan ekonomi. Juga dikenali sebagai ekonomi arahan atausistem ekonomi terancang. Korea Utara dan Cuba. 14. Kerajaan membuat kesemua keputusan ekonomi,iaitu kerajaan secara langsung menguruskansumber negara untuk menghasilkan barangan danperkhidmatan. Kerajaan memiliki kesemua faktor pengeluarandan output yang dihasilkan, dimana faktorpengeluaran diperuntukkan melalui unitperancangan pusat dan dihadkan berdasarkankepada keperluan masyarakat. Masyarakat perlu mematuhi arahan kerajaankerana kerajaan mempunyai kuasa mutlak. Keseimbangan dalam agihan pendapatan, dimanamasyarakat memperolehi bayaran pendapatandalam jumlah yang sama, tanpa menghiraukanapa yang mereka lakukan. 15. Keseimbanganagihan pendapatan kepadamasyarakat, tanpa menghirau apa yangmereka lakukan. Setiap kawasan dibangunkan secara samarata, memandangkan pembahagianpendapatan dikalangan masyarakat adalahsama. Tidak terdapat diskriminasi, dimana setiapindividu diberi pendapatan yang secukupnyauntuk keperluan mereka kerana kerajaantahu apa yang terbaik untuk rakyatnya. 16. Faktor pengeluaran digunakan secara efisienkerana kerajaan yang membuat semuakeputusan ekonomi. Kadar pengangguran berkurangan keranakerajaan memastikan setiap pekerjaanadalah mengikut keperluan industri. Kerajaan menyediakan barangan awam untukkeperluan dan keselesaan rakyat mengikutkeperluan. Kadar inflasi adalah rendah kerana hargabarang dan perkhidmatan dikawal olehkerajaan. 17. Pengeluar tiada inisiatif untuk mengeluarkanproduk baru kerana mempunyai dayapengeluaran yang lemah. Pengguna tidak ada kebebasan untuk memilihapa yang mereka kehendaki kerana kerajaanmenyediakan semua keperluan asas berdasarkankuota yang telah ditetap atau dihadkan. Pekerja tiada pilihan untuk bekerja apa ataudimana kerana telah ditentukan oleh pihakberkuasa. Pekerja tiada dorongan untuk bekerja kuatkerana pendapatan yang diterima mereka adalahsama. 18. Pelaburan antarabangsa adalah minimumkerana ketiadaan persaingan dan oleh sebabsegala sumber ekonomi adalah milikkerajaan. Kerajaan mungkin menghasilkan baranganyang tidak perlu dan tidak dikehendaki olehpengguna seperti senjata. Oleh sebab mekanisme harga tidakberoperasi dalam sistem ini, maka agak sukaruntuk menganggarkan permintaan penggunaterhadap barangan dan perkhidmatan. 19. Sistem ini dikawal sepenuhnya oleh kerajaandan bukan sektor individu. Kerajaan bertanggungjawab menyelesaikankeempat-empat masalah asas ekonomi. Rakyat tiada pilihan tetapi perlu menerimasetiap keputusan yang dilakukan olehkerajaan. 20. Gabungandi antara Sistem Ekonomi Kapitalisdan Sistem Ekonomi Sosialis. Mengambil kebaikan yang ada pada kedua-dua sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Kerajaan dan individu berbincang untukmembuat keputusan dalam ekonomi. Singapura, Malaysia dan England. 21. Individu dan kerajaan membuat keputusanekonomi. Individu bebas untuk mempunyai kekayaan,tetapi akan dikenakan cukai oleh kerajaan. Individu juga bebas untuk membuatkeputusan ekonomi, tetapi apabila perlu,kerajaan akan campur tangan melaluipenguatkuasaan undang-undang danperaturan. Pendapatan individu adalah berdasarkanusaha dan sistem ganjaran. 22. Kerajaanmenyediakan barangan awamseperti pengangkutan awam untukkeselesaan dan kemudahan rakyat. Kerajaan memberi bantuan kewangan untuktujuan pembelajaran dan perkhidmatankesihatan dengan harga yang minimum bagimeningkatkan taraf hidup rakyatnya. 23. Kerajaan menyediakan barangan awam padaharga yang berpatutan. Ekonomi adalah stabil kerana aktivitiekonomi dirancang dengan lebih teratur. Walaupun keuntungan peribadi kurang,masyarakat akan mendapat lebih ganjarandan manfaat berikutan kurangnyadiskriminasi mahupun kuasa monopoli. Kerajaan akan cuba untuk mengurangkanjurang pendapatan rakyatnya denganmengenakan cukai pendapatan. 24. Jualandan pengeluaran barangan yang tidakberfaedah seperti arak dan tembakaudikurangkan demi untuk kebaikanmasyarakat. Kos sosial yang ditanggung oleh masyarakatakan berkurangan kerana kerajaan akanmewujudkan peraturan dan undang-undanguntuk memastikan kaedah pengeluaran yangdigunakan oleh firma tidak menjejaskan ataumenyebabkan kerosakan terhadap alamsekitar. 25. Apa dan berapa Ditentukan oleh mekanisme harga melalui teori banyak perlupermintaan dan penawaran. Kerajaan hanya perlu campur tangan apabila perlu. dikeluarkan? Bagaimana Pengeluar akan mencari cara yang paling efisien dengan kos yang efektif dalam proses pengeluaran. hendak Kerajaan akan mengawal undang-undang jika wujudmengeluarkan?ketidakcekapan dalam pengeluaran sesuatu barangan. Untuk siapa Berdasarkan kepada agihan pendapatan masyarakat. Pengagihan barangan adalah ditentukan oleh kuasa dikeluarkan?beli penggunan dan sesebuah organisasi. 26. Matlamat utama adalah untuk mencapai Al-Falah. Al-Falah bermaksud mencapai kejayaan hidup didunia dan akhirat. Islam tidak melihat aktiviti ekonomi daripadaaspek materialistik semata-mata tetapi jugadaripada segi aspek kerohanian. Falsafah asas penubuhan sistem ekonomi Islamadalah: Konsep Tauhid Konsep Rububiyyah Konsep Tazkiyyah Konsep Khilafah Konsep Ukhuwwah 27. Konsepyang mempercayai bahawa dalamIslam, hanya Allah yang patut disembah. Kepercayaan terhadap Tauhid dibahagikankepada: Hubungan di antara manusia dengan Allah (Habluminallah) Hubungan sesama manusia (Habluminannas) 28. Mempercayai bahawa hanya Allah adalahpencipta dan paling berkuasa. Dia juga pemurah dan mengatur aktiviti-aktiviti manusia untuk mencapai Al-Falah didunia dan akhirat. 29. Tazkiyyah adalah bermaksud penyucian. Islam mempercayai bahawa sebelumseseorang melakukan sebarang aktivitiekonomi, dia perlu membentuk jiwa yangbersih. Misalnya memberi zakat dan sedekah. 30. Manusia adalah khalifah Allah di atas mukabumi. Dalam Islam, manusia dicipta sebagaipemegang amanah dan mempunyaitanggungjawab. Manusia telah dicipta dan diberi kepercayaanuntuk memaju dan membangunkan negaradan sentiasa menghambakan diri kepadaAllah. 31. Adalah konsep bersaudara. Islam percaya bahawa setiap manusia adalahbersaudara. Mereka mesti bertanggungjawab, berkasihsayang dan hormat menghormati diantarasatu sama lain. Mereka dalam Islam, mereka yang relaberkorban demi persaudaraan bagimenunjukkan tanda keimanan yang tinggi. Penindasan, pemerasan dan kebakhilan tidakpernah wujud dalam Sistem Ekonomi Islam. 32. Apa dan berapa banyak yang hendakdikeluarkan? Masalah asas ekonomi mengenai apa dan berapabanyak yang hendak dikeluarkan diselesaikan melaluiprinsip Syariah yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Barang dan perkhidmatan yang dihasilkan mestilahhalal dan dibenarkan berdasarkan kepadapengkelasan barangan dalam Islam. Kehendak masyarakat perlu diambil kira berbandingdengan kehendak individu. Misalnya, sekiranya bangunan yang ditambak akanmemb