hasrat strategik lhdnm final lowest - .lhdnm komited dalam meningkatkan dan membudayakan pematuhan

Download hasrat strategik LHDNM final lowest - .LHDNM komited dalam meningkatkan dan membudayakan pematuhan

Post on 29-Aug-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HASRAT STRATEGIK LHDNM 2016 - 2020 HASIL DAN ANDA DEMI KEMAKMURAN MALAYSIA

  LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

 • ISI KANDUNGAN

  1BAB Kenali LHDNM (ms 4-5)

  Hasrat LHDNM (ms 6)

  2 BA

  B

  Pe nd

  ek ata

  n L HD

  NM (ms

  8)

  Ris iko

  St rat

  eg ik

  LH DN

  M (m

  s 9 -10

  )

  3BABRasional Strategi LHDNM (ms 12)

  4 BA

  B

  Int ipa

  ti M atl

  am at

  LH DN

  M (m

  s 1 4-1

  8)

 • - Kenali LHDNM Skala Aktiviti

  - Hasrat LHDNM

  BAB 1

  M.S 3 | 20

 • KE N

  AL I

  LH D

  N M PENYUMBANG DANA

  LHDNM bertindak sebagai ejen kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pesaka, duti setem dan cukai lain yang dipersetujui antara kerajaan dan LHDNM.

  NASIHAT POLISI

  Menasihati kerajaan tentang perkara-perkara berhubung dengan percukaian dan bekerjasama dengan kementerian dan badan berkanun mengenai perkara-perkara tersebut.

  PEMUTUSAN DAN KETETAPAN KE ATAS PERUNDANGAN

  Memberikan kepastian kepada pelanggan berhubung dengan hal ehwal cukai mereka dengan menyediakan garis panduan berkenaan tafsiran undang-undang cukai yang betul.

  PENGURUSAN PEMATUHAN

  Mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti ekonomi, membuat tindakan susulan ke atas kegagalan pengemukaan borang dan hutang tertunggak serta menjalankan aktiviti audit dan siasatan cukai untuk memastikan pematuhan.

  PROGRAM POLISI SOSIAL

  Menyokong program polisi sosial kerajaan seperti memproses permohonan dan menguruskan Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M). LHDNM juga menjadi ejen pemungutan pinjaman pendidikan bagi pihak mana-mana badan di bawah undang-undang bertulis.

  PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG

  LHDNM bertanggungjawab mentadbir undang-undang berikut :

  a. b. c. d. e. f.

  M.S 4 | 20

  Akta Cukai Pendapatan 1967; Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976; Akta Penggalakan Pelaburan 1986; Akta Setem 1949; Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967; dan Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990.

 • FUNGSI TERAS

  Jumlah kutipan RM133.695 bilion

  Kos operasi bagi setiap RM100 dipungut RM1.03

  Bilangan kes diproses Cukai pendapatan 4,022,698 kes**

  Bilangan dokumen disetem 13,827,303

  Cukai Keuntungan Harta Tanah 992,906 kes Bayaran balik 1,826,709 kes

  FUNGSI SOKONGAN

  Pinjaman pelajaran RM147,207,577.65

  BR1M 8.11 juta permohonan

  *Statistik sehingga 31 Disember 2014 ** Borang diterima

  SKALA AKTIVITI

  KOMUNITI

  CUKAI

  Hasilian 10,618

  Pembayar Cukai Korporat - 603,630 Individu - 6.2 juta Lain-lain - 745,344

  Ejen Cukai 3,058

  FUNGSI TERAS

  KE N

  AL I

  LH D

  N M

  M.S 5 | 20

 • HASRAT LHDNM

  LHDNM berhasrat menjadi sebuah organisasi yang relevan dan bernilai kepada rakyat Malaysia. Aspirasi LHDNM adalah menjadi sebuah organisasi yang unggul di dalam negara dan di peringkat antarabangsa melalui penyusunan strategi pentadbiran percukaian yang dipercayai dan disegani.

  LHDNM berazam memastikan pelaksanaan sistem percukaian yang adil, cekap dan berkesan supaya percukaian diiktiraf dan dihargai sebagai satu aspek penting oleh rakyat demi kesejahteraan dan kemakmuran negara. LHDNM akan sentiasa menambah baik penyampaian perkhidmatan untuk memudahkan pembayar cukai yang patuh menjalankan tanggungjawab percukaian mereka. Di samping itu, LHDNM akan meningkatkan tindakan penguatkuasaan ke atas pembayar cukai yang enggan patuh.

  LHDNM memacu program transformasi menerusi perancangan pelan strategik yang mantap untuk merealisasikan visi dan misi organisasi. Matlamat dan strategi telah disusun dengan mengambilkira pendekatan pengurusan risiko strategik bagi memastikan kejayaan pelaksanaannya. Selari dengan status LHDNM sebagai Badan Berkanun Yang Diasingkan Saraan Sepenuhnya (Self-Financing Agency), LHDNM berazam untuk mengutamakan keberkesanan dalam setiap perancangan strategi dan inisiatif.

  LHDNM menyahut seruan kepimpinan negara untuk membawa Malaysia mencapai status negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang digariskan untuk tempoh lima tahun mulai 2016 hingga 2020.

  Perancangan strategik ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan LHDNM dengan rakyat, meningkatkan produktiviti Hasilian di samping menuntut sikap keterbukaan dan kesediaan Hasilian untuk berubah. Pernyataan hasrat ini menyuarakan keazaman dan pendekatan pengurusan LHDNM dalam menyelaraskan strategi, budaya dan keupayaan LHDNM untuk menjadi Pentadbir Cukai Terunggul.

  KE N

  AL I

  LH D

  N M

  M.S 6 | 20

 • - Pendekatan LHDNM Visi Misi Matlamat Strategi

  - Risiko Strategik LHDNM

  BAB 2

  M.S. 7 | 20

 • PE N

  D EK

  AT AN

  LH

  D N

  M

  M.S. 8 | 20

  1. M

  en in

  gk at

  ka n

  pe m

  at uh

  an c

  uk ai

  s ec

  ar a

  s uk

  ar el

  a 2.

  M en

  gu ra

  ng ka

  n ke

  ti ris

  an c

  uk ai

  3. M

  em an

  ta pk

  an p

  en gu

  ru sa

  n hu

  ta ng

  c uk

  ai 4.

  M em

  pe rlu

  as ka

  n as

  as c

  uk ai

  1. M

  em as

  ti ka

  n ke

  sa ks

  am aa

  n da

  n ke

  ad ila

  n

  s

  is te

  m p

  er cu

  ka ia

  n 2.

  M en

  in gk

  at ka

  n pe

  ny am

  pa ia

  n

  p er

  kh id

  m at

  an k

  ep ad

  a pe

  la ng

  ga n

  3. M

  em as

  ti ka

  n ke

  se la

  m at

  an a

  se t

  da n

  m

  ak lu

  m at

  p er

  cu ka

  ia n

  4. M

  em el

  ih ar

  a re

  pu ta

  si d

  an im

  ej k

  or po

  ra t

  1. M

  el ak

  sa na

  ka n

  or ga

  ni sa

  si y

  an g

  m

  em pu

  ny ai

  s ai

  z pe

  nj aw

  at an

  d an

  s tr

  uk tu

  r y an

  g op

  ti m

  um 2.

  M em

  ba ng

  un ka

  n su

  m be

  r m an

  us ia

  y an

  g ko

  m pe

  te n

  da n

  pr of

  es io

  na l

  3. M

  en ye

  di ak

  an p

  er se

  ki ta

  ra n

  ke rja

  y an

  g

  k on

  du si

  f 4.

  M em

  pe rk

  uk uh

  ka n

  ke pi

  m pi

  na n

  1. M

  em ba

  ng un

  ka n

  da n

  m em

  an ta

  pk an

  s is

  te m

  t ek

  no lo

  gi m

  ak lu

  m at

  d an

  k om

  un ik

  as i

  2. M

  en in

  gk at

  ka n

  ke ce

  ka pa

  n da

  n

  k eb

  er ke

  sa na

  n ko

  s 3.

  M en

  am ba

  h ba

  ik p

  ro se

  du r k

  er ja

  4. M

  em bu

  da ya

  ka n

  pe ng

  ur us

  an ri

  si ko

  d al

  am p

  ro se

  s ke

  rja

  M A

  TL A

  M A

  T

  LH D

  N M

  pe

  ny um

  ba ng

  u ta

  m a

  ke m

  ak m

  ur an

  ne

  ga ra

  d an

  ke

  se ja

  ht er

  aa n

  ra ky

  at

  Pe nt

  ad bi

  r si

  st em

  pe

  rc uk

  ai an

  ya ng

  d iy

  ak in

  i ra

  ky at

  LH D

  N M

  se ba

  ga i m

  aj ik

  an pi

  lih an

  Si st

  em da

  n pr

  os ed

  ur ke

  rj a

  ya ng

  c ek

  ap da

  n be

  rk es

  an

  VI SI

  Pe nt

  ad bi

  r Cu

  ka i

  Te ru

  ng gu

  l

  M IS

  I

  M em

  be rik

  an p

  er kh

  id m

  at an

  pe

  rc uk

  ai an

  y an

  g be

  rk ua

  lit i k

  e ar

  ah p

  em at

  uh an

  c uk

  ai

  se ca

  ra s

  uk ar

  el a

 • RI SI

  KO S

  TR AT

  EG IK

  L H

  D N

  M

  PENGURUSAN RISIKO STRATEGIK

  LHDNM menyediakan penyataan risiko strategik untuk diselaraskan dengan Rangka Kerja Pengurusan Risiko LHDNM. LHDNM sentiasa memantau kawalan ke atas risiko untuk memastikan semua risiko diurus dengan cekap dan berkesan. Pelan tindakan pengurusan risiko diambilkira dalam merangka inisiatif Perancangan Strategik 2016-2020.

  SUMBER MANUSIA

Recommended

View more >