hari wanita sedunia 2018 pertandingan melukis … · 5-10 march 2018 keputusan adalah muktamad. ix....

Click here to load reader

Post on 30-May-2019

258 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

HARI WANITA SEDUNIA 2018 PERTANDINGAN MELUKIS MURAL BERKUMPULAN

1.0 LATAR BELAKANG

Hari Wanita Sedunia (International Women Day/IWD) disambut pada 8 March setiap tahun. Program IWD diadakan diseluruh pelusuk dunia bagi meriahkan usaha, cabaran, pencapaian wanita semenjak 1900-an sambil menyeru kesaksamaan jantina. Pada tahun 2018, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dengan kerjasama Women Centre for Change (WCC) akan mengadakan pertandingan melukis mural bertemakan #PRESS FOR PROGRESS. Penyertaan adalah percuma dan pertandingan terbuka kepada golongan belia yang berumur 18 tahun ke 30 tahun. Setiap kumpulan mestilah terdiri daripada 3 hingga 6 orang ahli. Kesemua ahli diwajidkan untuk hadir sepanjang program taklimat, lawatan tapak dan sepanjang tempoh lukisan mural di tapak. Seramai empat belas (14) kumpulan yang terbaik akan diberi peluang untuk melukis hasil karya seni di Graffiti Park, Taman Bandaraya (Youth Park), Pulau Pinang untuk dipamerkan kepada orang ramai selama tiga (3) bulan.

2.0 TEMA: #PRESS FOR PROGRESS Penyampaian hasil karya mestilah positif dan relevan selari dengan tema yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Berikut adalah antara topik yang mesti digunapakai dalam karya yang bakal dihasilkan:

i. Change is Possible! ii. Be Bold for Change! iii. Reach out for Change! iv. Finding my Voice! v. Make your Stand! vi. Step-up for Progress! vii. Go Get It!! viii. Gender your Agenda! ix. Get Involved! x. Be the Catalyst! xi. Take that Challenge! xii. Come Forward!

Tajuk yang dipilih mesti disertakan bersama hasil karya dan 50 perkataan yang menerangkan entri penyertaan sebelum tarikh tutup iaitu 9 Februari 2018 (pukul 12.00 tengah hari).

3.0 KRITERIA PENYERTAAN: Berikut adalah kriteria penyertaan bagi pertandingan:

i. Warganegara : Malaysia ii. Umur : 18-30 tahun iii. Keanggotaan Kumpulan : 3 hingga 6 orang

2 !

4.0 KRITERIA PEMARKAHAN: Pemarkahan meliputi keseluruhan proses pertandingan iaitu karya seni yang dihantar dalam bentuk saiz A4, pemilihan tema, peneranggan hasil karya. Keputusan pihak penganjur adalah muktamad.

Karya yang dihasilkan mestilah tulen dan tidak diambil dari sebarang karya lain. Jikalau sesebuah karya didapati tidak tulen, pihak penganjur mempunyai hak untuk membatalkan penyertaan. Setiap penyertaan akan dinilai mengikut kriteria berikut :

i. Keaslian : 30% ii. Kreativiti : 20% iii. Relevan : 30% iv. Keseluruhan : 20%

5.0 HADIAH PERTANDINGAN:

Kesemua empat belas (14) kumpulan yang dipilih untuk melukis mural di Taman Bandaraya (Youth Park), Pulau Pinang akan diberikan sijil penyertaan oleh pihak penganjur. Keputusan pertandingan adalah muktamad. Hadiah adalah seperti berikut:

i. Tempat Pertama : RM 600 ii. Tempat Kedua : RM 400 iii. Tempat Ketiga : RM 200

6.0 MAKLUMAT TAMBAHAN:

i. Peserta yang berminat boleh mengisi borang penyertaan Pertandingan Melukis Mural secara berkumpulan #Press For Progress. Borang penyertaan perlu dihantar melalui email kepada: Cik Mokagathi a/p Ganesan di alamat e-mel: [email protected] sebelum 15 Januari 2018, pukul 11.59 malam [Hari Isnin].

ii. Karya seni perlu dihantar dalam format saiz A4 beserta dengan penerangan menggunakan 50 patah perkataan mesti diserahkan sebelum 09 Februari 2018 (12.00 tengah hari) ke Jabatan Khidmat Kemasyarakatan, Pusat Informasi, Taman Bandaraya (Youth Park), Jalan Persiaran Kuari, 10450 Pulau Pinang.

iii. Bahan cat berbasis air perlu digunakan semasa melukis di tembok mural. Pihak penganjur akan menyediakan cat berbasis air (Water based) mengikut warna hasil karya dan berus lukisan.

iv. Semua karya mestilah diserahkan dalam bentuk asal (hardcopy) dan serahan dalam

bentuk softcopy, faksimilasi, e-mel atau bentuk lain kecuali sepertimana ditetapkan oleh penganjur tidak akan diterima.

v. Saiz tembok mural adalah antara 9 hingga 15 meter persegi. Pihak penganjur akan

menetapkan tembok yang bakal digunakapai oleh setiap kumpulan. Maklumat tembok yang ditetapkan akan dimaklumkan pada 21 Februari 2018.

vi. Keputusan penganjur adalah muktamad. Sila rujuk Lampiran A untuk maklumat

lanjut. Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi urusetia : Cik Mokagathi ( 04- 2262959 / 016-4902904

3 !

LAMPIRAN A JADUAL PROSES KERJA PERTANDINGAN MELUKIS MURAL SECARA BERKUMPULAN

#PRESS FOR PROGRESS ANJURAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG & WOMEN CENTRE FOR CHANGE

SEMPENA HARI WANITA SEDUNIA TAHUN 2018.

BIL BUTIRAN TARIKH CATATAN

i. Penyertaan dibuka 02 Januari 2018

-

ii. Borang Penyertaan (TUTUP) 15 Januari 2018 (Jam : 11.59 malam)

Penyertaan dihantar melalui e-mel ke : [email protected]

iii. Sesi taklimat dan Lawatan Tapak 19 Januari 2018

Tempat taklimat di Pusat Informasi, Taman Bandaraya (Youth Park), Jalan Persiaran Kuari, 10450 Pulau Pinang.

iv Serahan karya seni dalam format A4 (beserta dengan 50 patah perkataan)

09 Februari 2018 Taman Bandaraya (Youth Park),

vi Pengumuman 14 kumpulan terpilih 21 Februari 2018 Pihak peserta akan dimaklumkan melalui e-mel.

vii. Melukis Mural 3-4 March 2018 Taman Graffiti, Taman Bandaraya (Youth Park),

viii. Penilaian Mural (tidak melibatkan peserta) 5-10 March 2018 Keputusan adalah muktamad.

ix. Pengumuman dan penyampaian hadiah kepada pemenang

11 March 2018 Taman Bandaraya (Youth Park), Pulau Pinang.

PER

TAN

DIN

GAN

MEL

UK

IS M

UR

AL S

ECAR

A B

ERK

UM

PULA

N #

PRES

S FO

R P

RO

GR

ESS

A

NJU

RA

N M

AJL

IS B

AN

DA

RA

YA P

ULA

U P

INA

NG

& W

OM

EN C

ENTR

E FO

R C

HA

NG

E

SEM

PEN

A H

AR

I WA

NIT

A S

EDU

NIA

TA

HU

N 2

018.

A.

MA

KLU

MA

T PE

SER

TA

BIL

. N

AM

A PE

SER

TA

NO

. KA

D

PEN

GEN

ALA

N

NO

. TEL

EFO

N

E-M

EL

TAN

DA

TAN

GA

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B

. K

ATE

GO

RI

Sila

tand

akan

() p

etak

yan

g be

rken

aan:

A:

TER

BUKA

B:

PEL

AJAR

INST

ITU

SI P

END

IDIK

AN T

ING

GI A

WAM

(IPT

A) /

SWAS

TA (I

PTS)

Nya

taka

n na

ma

Inst

itusi

: ___

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

___

C

. PE

NG

AK

UA

N

Saya

sel

aku

pese

rta d

an k

etua

kum

pula

n de

ngan

ini m

enge

sahk

an s

emua

mak

lum

at d

i ata

s da

n ba

han

adal

ah k

arya

asa

l dan

tida

k m

elib

atka

n se

bara

ng p

elan

ggar

an h

akci

pta

dan

men

gaku

ser

ta m

aklu

m b

ahaw

a pi

hak

peng

anju

r tid

ak m

enan

ggun

g se

barn

g lia

bilit

i di a

tas

peng

hasi

lan

hasi

l kar

ya in

i. S

aya

seba

gai k

etua

kum

pula

n be

rset

uju

deng

an te

rma

dan

syar

at y

ang

dite

tapk

an.

Pih

ak p

enga

njur

bol

eh m

engg

unak

an k

arya

in

i unt

uk tu

juan

lain

sej

ajar

den

gan

kepe

rluan

IWD

. __

____

____

____

____

____

____

TA

ND

ATAN

GAN

KET

UA

KUM

PU

LAN

N

AM

A :

TAR

IKH

:

B

oran

g pe

nyer

taan

hen

dakl

ah le

ngka

p di

isi d

an d

ikem

balik

an s

elew

at-le

wat

nya

pada

15

Janu

ari 2

018

[Har

i Isn

in],

jam

11.

59 m

alam

mel

alui

e-m

el:

mok

agat

[email protected]

mbp

p.go

v.m

y. S

ila h

ubun

gi C

ik M

okag

athi

di t

alia

n: 0

4- 2

2629

59 /

016

-490

2904

seb

aran

g m

aklu

mat

lanj

ut.