haiwan yang hampir pupus di malaysia

Click here to load reader

Post on 16-Aug-2015

255 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Haiwan Yang Hampir Pupus Di Malaysia

TRANSCRIPT

HAIWANYANG HAMPIR PUPUS DI MALAYSIAORANG UTAN ORANG UTAN ORANG UTANOrang utan hanya terdapat di dua buah negara iaitu Malayia dan Ind!neia" Di Malayia# negeri Sabah $ana%ala di Ind!neia ianya terdapat di Su$atra" &edua'dua !rang utan ini berbe(a dari beberapa egi Orang utan Malayia )Subpeie* P!ng! Pyg$aeu Pyg$aeu+ ' %arung pipi yang tebal dan bear# ' arung te%a% yang ,uga bear' bentu% $u%a yang lebih beregi berbanding dengan !rang utan Su$atra )Subpeie * P!ng! Pyg$aeu abelii+"ORANG UTANOrang utan $erupa%an hai-an yang bi,a% dan di%ata%an hidupan %edua yang paling bi,a% di dunia elepa $anuia" Na$un ,u$lahnya %ini e$a%in $enurun yang di%ait%an dengan a%ti.iti pe$bala%an dan penebangan hutan"/ilangan ter%ini di dunia * Su$atra )0111+ dan /!rne! )23111 ' 45111+ORANG UTANOrang utan ,antan biaanya 6 %ali ganda lebih bear daripada !rang utan betina" /erat ' 711 %g &etinggian $a%i$u$ 3 %a%i" Sai( yang bear ini $ung%in ada %aitan dengan peraingan untu% $endapat%an paangan" Orang utan ,antan yang bear dan %uat lebih $udah $engalah%an !rang utan ,antan yang lebih %e8il e$aa $en8ari paangan"ORANG UTANOrang utan betina ' %edatangan haid" &itar haidnya 65 ' 96 hari dan darah turun ela$a 9 ' 2 hari etiap %itaran" Te$p!h %eha$ilan adalah lebih %urang 5 bulan" /erat ana% yang baru dilahir%an' lebih %urang 9 %g aha,a" Ia biaanya hidup bera$a dengan ibunya atau hidup berde%atan dengan ibunya ehingga $atang"ORANG UTANOrang utan biaa $en,aga ana% !rang utan lain yang %ehilangan atau %e$atian ibunya ebagai ana% ang%at" Orang utan ,antan $atang apabila beru$ur 0 ' 71 tahunOrang utan betina $atang apabila $en8apai u$ur 76 tahun" Orang utan betina hanya $ula $e$bia% apabila $en8apai u$ur 72 '74 tahun"ORANG UTANOrang utan ,antan yang $atang $en8apai %etinggian $a%i$u$ apabila beru$ur 73 tahun tetapi %arung pipinya hanya terbentu% dengan e$purnaapabila ia $en8apai u$ur 61 tahun" ;antan',antan yang tida% $e$punyai %arung pipi $enghadapi %eu%aranuntu% $en8ari paangan %erana !rang utan betina biaanya tida%$e$ilih !rang utan yang tida% $e$punyai %arung pipi" &arung pipi yang bear $erupa%an tatu i$b!l untu% !rang utan ,antan";antan/etina ORANG UTAN Orang utan $enghabi%an ebahagian bear $aa iang untu% $en8ari $a%anan eperti buah'buahan pu8u% $uda# bunga# erangga dan %adang'%adang telur hai-an" Ma%anan %ege$aran !rang utan ialah buah durian" Pada -a%tu $ala$ !rang utan tidur di ata dahan'dahan yang tinggi"/iaanya te$pat tidur ini ditu%ar etiap $ala$"ORANG UTANSa$a eperti g!l!ngan pri$at yang lain# !rang utan $e$punyai I< yang aga% tinggi" Terdapat !rang utan yang telah dilatih untu% ber%!$uni%ai dengan $engguna%an bahaa iyarat" Orang utan ,uga b!leh dilatih untu% $ela%u%an %er,a'%er,a yang $udah" Te$p!h hayat !rang utan ialah lebih %urang 31 tahun"ORANG UTANDi Malayia# !rang utan adalah binatang yang dilindungi" Satu puat $elatih e$ula !rang utan yang pernah ditang%ap !leh $anuia untu% dilepa%an e$ula %e habitat e$ula ,adi didiri%an di Sepilu%# Sanda%an# Sabah" Orang utan diberi penghargaan ebagai $a8!t Tahun Mela-at Malayia dan ebagai $a%!t Su%an &!$an-el 755= yang diada%an di Malayia"ORANG UTANOrang utan $enghadapi $aalah yang a$a dengan %ebanya%an hai-an lain di Malayia iaitu perubahan atau %ehilangan habitat e$ula ,adi $ere%a" Hal ini %erana banya% %a-aan'%a-aan telah dibu%a untu% tu,uan pe$bala%an# pertanian dan perte$patan $anuia"Adalah penting habitat e$ula ,adi !rang utan ini diela$at dan di%e%al%an"