guru penasihat koko 2016

Download Guru Penasihat Koko 2016

Post on 26-Feb-2018

245 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  1/38

  GARIS PANDUAN TUGAS

  PENGURUS

  AN

  KOKURIKULUM

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  2/38

  PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Objektif Kokurikulum

  1. Menambahkan minat murid kepada pelajaran melebihi keininan k!kurikulum"an berkaitan

  denan #ubjek tertentu.$. Melahirkan murid "an %era# dan %erda# dari #ei &'ikal dan mental.(. Memupuk #emanat kerja#ama di antara kaum.). Melatih murid*murid untuk menjadi pemimpin "an bertanunja+ab.,. Men"ediakan a#a# "an kukuh kepada murid #ebaai pemimpin pada ma#ahadapan.

  Setiausaha Kokurikulum

  1. Meran%an dan men"u#un #emua erak kerja k!kurikulum di #ek!lah.$. Men"elara#- men"elia dan menilai pelak#ana #emua pr!ram erak kerjak!kurikulum di

  #ek!lah.(. Menentukan baha+a #emua erak kerja k!kurikulum berjalan denanberke#an dan berteru#an

  #epanjan tahun.). Men"ele#aikan ma#alah berbankit menenai #emua erak kerjak!kurikulum.,. erhubun denan pihak*pihak luar dalam uru#an erak kerja k!kurikulum.

  /. Mendapat lap!ran menenai keiatan*keiatan #etiap bidan k!kurikulumuntuk di#erahkankepada ja+atankua#a #ek!lah untuk tindakan #elanjutn"a.

  0. Men"ediakan anaran perbelanjaan tahunan erak kerja k!kurikulum#ek!lah dan di#ampaikan

  kepada pihak berkua#a #ek!lah untuk tindakan #elanjutn"a.. Men"ediakan minit me#"uarat ja+atankua#a k!kurikulum #ek!lah.2. Menumpul maklumat dan men"impan rek!d*rek!d erak kerja k!kurikulum.13. Menkaji #emula dan meneliti kemampuan pena#ihat*pena#ihat.11. Menuru#kan penilaian erak kerja k!kurikulum.1$. Melak#anakan tua#*tua# #eperti diarahkan !leh Guru e#ar atau +akil*+akiln"a.

  Pe!elaras "a#a "eruiform$ Persatua$ Kelab$ Suka$ Permaia

  1. Memanil dan mempeneru#ikan me#"uarat unit erak kerja k!kurikulumma#in*ma#in

  #ekuran*kurann"a #ekali dalam #epenal.$. Men"elara# pembahaian murid dalam unit ma#in*ma#in.

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  3/38

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  4/38

  . Mema#tikan #etiap akti5iti menikut jadual berjalan lan%ar.2. Kehadiran murid me#ti ditandatanani di dalam kad7 buku rek!d kehadiran

  #elepa# tamat perjumpaan.13. Menema#kini dan mema#tikan papan ken"ataan badan beruni6!rm7

  per#atuan7 kelab7 #ukan 7 permainan tidak di#alahuna.11. ertanunja+ab membimbin pelajar*pelajar men"ediakan lap!ran

  keiatan menikut 6!rmat "an betul.1$. Menirini #etiap r!mb!nan "an dianjurkan !leh badan beruni6!rm7

  per#atuan7 kelab7 #ukan7 permainan.1(. Menirini dan menjaa di#iplin pelajar dalam #atu*#atu pertandinan.1). Menuru#kan pen"ertaan ahli badan beruni6!rm7 per#atuan7 kelab7 #ukan7

  permainan dalam #etiap pertandinan di #emua perinkat.1,. Memajukan badan beruni6!rm7 per#atuan7 kelab7 #ukan 7permainan denan

  %ara "an di&kirkan #e#uai.1/. Melenkapkan penetahuan #ebaai jurulatih pa#ukan beruni6!rm atau

  pena#aihat per#atuan7 kelab atau menjemput jurulatih7 pena#ihat luar.10. Semua keiatan la+atan anjuran badan beruni6!rm7 per#atuan7 kelab7 #ukan7

  permainan hendaklah mendapat kebenaran Guru e#ar.

  1. Mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaa apabila pelajar diperlukanuntuk #e#uatu akti5iti di luar #ek!lah.

  12. ertanunja+ab men"erahkan #enarai nama pelajar*pelajar "anmen"ertai keiatan di luar ka+a#an #ek!lah kepada GPK 8EM- #etiau#ahak!kurikulum- uru kela# dan #e#iapa "an di&kirkan perlu.

  $3. ertanunja+ab menaihkan alat*alat dan pakaian pemain danmemunut balik untuk di#impan di tempat "an #elamat.

  $1. Menentukan #emua #urat*men"urat daripada pihak luar hendaklah dibuatmelalui Guru e#ar dan #urat*#urat daripada luar hendaklah dirujuk kepadaGuru e#ar #ebelum menambil #ebaran tindakan.

  $$. ertanunja+ab membuat tempahan penankutan7 ba# #ekiran"adiperlukan.

  $(. Menjalankan tua#*tua# "an diarahkan !leh Guru e#ar dari #ema#a ke#ema#a.

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  5/38

  %ADUAL AKTI&ITI KOKURIKULUMTA'UN ()*+

  'ARI MASA AKTI&ITI TINDAKAN

  SA"TU

  0.(3 * 0.), pai Muridberhimpun di9ataran Ilmu

  S7U K!kurikulumdan

  Pen. S7U

  K!kurikulum

  0.), * 2.33 pai Akti5itiSukan danPermainan

  Pen"elara#dan

  Guru Pena#ihatSukan danPermainan

  2.33 * 2.(3 pai RE8A: *

  2.(3 * 11.33pai

  Akti5itiUnit

  eruni6!rm

  Pen"elara#dan

  Guru Pena#ihat

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  6/38

  Unit eruni6!rm

  11.33 p * 1$.33

  th

  Akti5iti

  Per#atuandan Kelab

  Pen"elara#

  danGuru Pena#ihatPer#atuan dan kelab

  GURU,GURU PENASI'AT SUKAN$PERMAINAN DAN * MURID* SUKAN

  SK KANGKAR PULAI ( TA'UN ()*+

  Ma#a ; 0.), < 2.33 pai8ari ; SabtuPen"elara# ; En. Muhammad A=malhakim bin Abdul Rahim

  "IL SUKAN$PERMAINAN$*M*S GURU PENASI'AT

  1 OLA SEPAK

  1. En. M!hd 8a&'iallah bin 8ani6ha >K?$. En. R!'amli#h bin @aa%!b(. En. Abdul Rahim bin :aib). En. Muhamad Ammar bin Sa&ee

  $ OLA 4ARING

  1. Pn. Kartika+ati bt Ahmad >K?$. Pn. R!#hidah bt Abdullah(. ik Adibah Ai#"ah bt A. A'i'). Pn. Buli'ani'an bt Md Khalid

  ( OLA ALING

  1. En. R!#li bin Ibrahim >K?$. En. Al A'i'i bin Muhammad( Pn. Mu#limah bt Muhammad N!h). Pn. N!rehan bt M!hd Cairu#

  1. Pn. N!r Carahana bt M. AriDn >K?

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  7/38

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  8/38

  1$ A:UR

  1. En. Ahmad Ni'am bin Othman >K?$. En. 4aardi bin Ahmad(. Pn. A'ura bt Gha'ali

  GURU,GURU PENASI'AT UNIT "ERUNI-ORMSK KANGKAR PULAI ( TA'UN ()*+

  Ma#a ; 2.(3 * 11.33 pai8ari ; SabtuPen"elara# ; En. Arie6 iraja"a bin M!hd Sharipudin

  "IL UNIT "ERUNI-ORM GURU PENASI'AT

  1 PERSEKU:UANPENGAKAP

  1. En. A#hra6 Citri bin Ahmad >K?

  $. Pn. A'ura bt Gha'ali >P?(. Pn. N!r Carahana bt M. AriDn). En. M!hamad @a'id bin Selamat,. En. 4upri bin Sukarn!/. En. M!hd @a'ir bin M!hd A"!b0. En. R!#li bin Ibrahim. En. Othman bin Ahmad2. En. Ahmad Ni'am bin Othman13. Pn. R!ka"ah bt M!#t!r11. Pn. Suhaila bt M!ktar1$. Pn. Barina bt M!hamed

  1(. En. Saleh bin Saim1). Pn. 8alimatu# Saadiah bt Abd Mana61,. Pn. N!rehan bt M!hd Cairu#1/. ik Athi#+ari a7p A"a#am"10. Pn. FAai#"ah Nu+airah bt Ab. Illah1. Pn. R!#hidah bt Abdullah12. Pn. A#limah bt A. Rahman$3. Pn. N!r Li'a bt I#hak$1. En. 8airulanuar bin @aa%!b

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  9/38

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  10/38

  11. En. M!hamad Ri'uan bin Saleh1$. Pn. R!haidah bt Sub!h1(. Pn. 8jh. N!rha"ati bt M!hammad1). Pn. Bilaha'ura bt 8a#rin1,. Pn. R!#li'a bt I#mail1/. Pn. R!jelah bt Mat I#a10. Pn. Siti Mariam bt M!hd Salleh1. En. M!hd R!#li bin M!hamed Salleh12. Pn. R!#nah bt uan$3. Pn. Siti A'lina bt SaHd!n

  "IL UNIT "ERUNI-ORM GURU PENASI'AT

  ) PAN9U PU:ERI :UNAS

  1. ik Adibah Ai#"ah bt A. A'i' >K?$. Pn. 9e+i 8artati bt M!hd Sidek >P?(. Pn. Suriati bt Raji

  ). Pn. Shari6ah Shekha bt S"ed Al+i,. Pn. Marini bt I#mail/. Pn. Malia a7p Raman0. Pn. Mu#limah bt Muhammad N!h. Pn. Sa'ura bt !hari2. Pn. R!'ita bt Ahmad13. Pn. Nurul Catim A'reen bt M!hamadAriDn11. Pn. Pn. N!r Sal6arina bt @ah"ah1$. Pn. Shanmua5adi5u a7p Maraimuthu1(. Pn. R!hani bt Md Suki1). Pn. Kartika+ati bt Ahmad1,. Pn. 8a&'ah bt @u#!61/. Pn. R!'an" bt Sahul 8amid10. Pn. Premitha a7p M!han1. Pn. Siti M!rni bt Laineh 8j AbdRahman12. Pn. 8jh. N!rha"ati bt Othman$3. Pn. N!!r 8a&'ah bt Ahmad 8a#him

  , :UNAS KA9E: REMA4ASEKOLA8

  1. En. Muhamad Ammar bin Sa&ee >K?$. En. Al A'i'i bin Muhammad >P?

  (. En. Sai6u6ad'ilah bin Suratman). En. M!hd Na'li bin Abdul Samad,. En. M!hd Ari'al bin Ab. A'i'/. En. Khairul A'ri bin Saipul Sahri0. En. S"ahrul Ir6an bin Abdul Rahim Pu'i. En. M!hd Khairi bin Abd 4abbar2. En. M!hd 8a&'iallah bin 8ani6ha

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  11/38

  13. En. Abdul Rahim bin :aib11. En. Muhammad A=malhakim bin AbdulRahim1$. Pn. Buhana bt SaHd!n1(. Pn. 8jh. Bainab bt Minikutt"1). Pn. N!rlela bt @aFak!p1,. Pn. Ma'lina bt Ma##eat1/. ik N!r A#nita bt Mat @u#!h10. Pn. 8amidah bt Su1. Pn. ik Ku R!ha"a bt he Ku Ali12. Pn. Parame#+ari a7p helliah

  GURU,GURU PENASI'AT PERSATUAN DAN KELA"SK KANGKAR PULAI ( TA'UN ()*+

  Ma#a ; 11.33 pai * 1$.33 th8ari ; SabtuPen"elara# ; Pn. Siti A'lina bt SaFd!n

  "IL PERSATUAN$ KELA" GURU PENASI'AT

  1 PERSA:UANA8ASA [email protected]

  1. Pn. Nurul Catim A'reen bt M!hamadAriDn >K?$. Pn. Suriati bt Raji(. Pn. 8a#lina bt Ahmad). Pn. N!rai'ah bt Mamat

  $ PERSA:UANA8ASA INGGERIS

  1. Pn. Siti Babedah bt Mat 9e#a > K?$. Pn. 8jh. N!rha"ati bt M!hammad(. ik Athi#+ari a7p A"a#am"). Pn. Parame#+ari a7p helliah

  ( PERSA:UAN

  SAINS

  1. Pn. Anidah bt Ka#b!n >K?$. Pn. R!jelah bt Mat I#a(. Pn. 8amidah bt #u

  ). Pn. R!haidah bt Sub!h

  ) PERSA:UANMA:EMA:IK

  1. Pn. N!rlela bt @aFak!p >K?$. Pn. N!!r 8a&'ah bt Ahmad 8a#him(. Pn. R!'an" bt Sahul 8amid). Pn. 8a&'ah bt @u#!6

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  12/38

  , PERSA:UANSE4ARA8

  1. Pn. A'lina bt ujan >K?$. Pn. Bilaha'ura bt 8a#rin(. Pn. R!#nah bt uan). Pn. 8jh. Bainab bt Minikutt"

  "IL PERSATUAN$ KELA" GURU PENASI'AT

  / PERSA:UANAGAMA ISLAM

  1. Pn. 8a6#ah bt M!hamed >K?$. Pn. Siti M!rni bt Laineh 8j AbdRahman

  (. Pn. N!ra'ita bt A. A'i'

  0 PERSA:UANA8ASA ARA

  1. Pn. R!hani bt Md Suki >K?$. Pn. Muliana bt Ali(. Pn. :. Ridh+ah Ada+i"ah bt :. MdSal+an

  KELAAN:I 9A9A8

  1. Pn. R!ka"ah bt M!#t!r >K?$. Pn. A6rah S!lehah bt @u#!6(. Pn. Marini bt I#mail

  2 KELAPEMIMING RAKAN [email protected]

  1. Pn. Siti Mariam bt M!hd Salleh >K?$. Pn. Suhaila bt M!ktar(. Pn. 8jh. N!rha"ati bt Othman

  13 KELAALAM SEKI:AR

  1. Pn. Ai#hah bt Abdul