golongan kata - bidang tatabahasa

Download Golongan Kata - Bidang Tatabahasa

Post on 17-Jun-2015

2.094 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BIDANG TATABAHASA - BMM 3105 PENGAJARAN BM BERBANTUKAN KOMPUTERGOLONGAN KATA KATA NAMA DISEDIAKAN OLEH:MOHD ALIF HAIQAL BIN TARMIZI MOHD HAFIZUL BIN RAKMADIN PISMP BM (SJKT) AMBILAN JANUARI 2012IPG KAMPUS KENT TUARAN, SABAH

2. BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (SR)KONSEPKATA NAMA BIDANG TATABAHASA - BMM 3105 PENGAJARAN BM BERBANTUKAN KOMPUTER 3. PENGENALANKATA NAMA Kata nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama, dan lazimnyaperkataan sedemikian menamakan orang, haiwan, tempat, benda, atau konsep.Contohnya : Semua kucing hitam.Perkataan kucing dalam frasa di atas ialah kata nama yang menjadi unsur inti binaan setiap frasa namanya. 4. BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (SR)KONSEPGOLONGAN KATA NAMA BIDANG TATABAHASA - BMM 3105 PENGAJARAN BM BERBANTUKAN KOMPUTER 5. PENGENALANGOLONGAN KATA NAMAGolongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya kataini menamakan orang, haiwan, tempat, bendaatau konsep. 6. PENGENALANGOLONGAN KATA NAMAGolongan kata nama pula dipecahkan kepadasubgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya iaitu seperti yang berikut :KATA NAMA KHAS KATA NAMA AMKATA GANTI NAMA 7. PENGENALANGOLONGAN KATA NAMA Maksud ciri-ciri semantik kata nama ialah makna yang didukung oleh setiap perkataanyang tergolong dalam kata nama. Dengan berdasarkan makna demikian seluruh katanama dapat dipecahkan kepada tigasubgolongan seperti yang diterangkan dislaidsebelum ini. 8. SUBGOLONGANKATA NAMA KHASKata nama khas ialah kata nama yangmerujuk nama sesuatu benda yang khususdam ejaannya berbangkalkan huruf besar.Kata nama khas terbahagi kepada duakumpulan iaitu : KATA NAMA KHAS HIDUP KATA NAMA KHAS TAK HIDUP 9. KATA NAMA KHAS HIDUPKata nama khas hidup terbahagi kepada duaiaitu : KATA NAMA KHAS HIDUP MANUSIA Nina, Haiqal, Hafizul, Sultan Mahmud, Tun MahathirKATA NAMA KHAS HIDUP BUKAN MANUSIA Tompok, Si Belang, Comel, Avanas Comosus (nanas hijau) 10. KATA NAMA KHASTAK HIDUPAntara contoh-contoh kata nama khas takhidup ialah :Matu, Sarawak, Labuan, Wisma pahlawan, Planet Marikh, Kapal Diraja Malaysia 11. SUBGOLONGAN KATA NAMA AMKata nama am ialah perkataan yang merujukbenda atau perkara yang umum sifatnya.Kata nama am dapat dibahagikan kepada duajenis seperti yang berikut: KATA NAMA AM KONKRIT KATA NAMA AM ABSTRAK 12. KATA NAMA AMKONKRITKata nama am konkrit ialah jenis kata namayang membawa konsep kebendaan.Contohnya : tangan, rumah, kambing, sungai,lautan, pekerja, ketua, jambatan, kereta, kapal 13. KATA NAMA AM ABSTRAKKata ama am abstrak ialah jenis kata namayang membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan. Contohnya : mimpi, roh, kedamaian, keamanan, perpaduan, sarapan, kehendak, demokras, reformasi 14. SUBGOLONGANKATA GANTI NAMAKata ganti nama dapat dibahagikan kepada dua subgolongan kecil, iaitu : KATA GANTI NAMA TUNJUKKATA GANTI NAMA DIRI 15. KATA GANTI NAMA TUNJUKKata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi mengarah kepada sesuatuperkara, benda atau tempat. Terbahagikepada dua iaitu KATA GANTI NAMA TUNJUK - UMUM : ini - menunjuk pada yang dekat)itu - menunjuk pada yang jauh)KATA GANTI NAMA TUNJUK - TEMPAT :sini - menunjuk pada yang dekat situ - menunjuk pada yang jauh 16. KATA GANTI NAMA DIRI Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda, perkara,atau manusia. Kata ganti nama diri terbahagikepada dua kumpulan iaitu : KATA GANTI NAMA DIRI TANYAKATA GANTI NAMA DIRI ORANG 17. KATA GANTI NAMADIRI TANYAKata ganti nama diri tanya ialah sejenis katanama yang berfungsi menanyakan hal benda,perkara, atau manusia. Terdapat tiga bentukkata ganti nama diri tanya iaitu :KATA GANTI NAMA TUNJUK DIRI - TANYA :siapa merujuk kepada orang apa merujuk kepada benda atau perkara mana merujuk keoada benda atau orang 18. KATA GANTI NAMA DIRI ORANGKata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia dan terdiri daripada tiga katogeri iaitu : KATA GANTI NAMA DIRI ORANG PERTAMA Saya,aku,patik,beta,kami,kita KATA GANTI NAMA DIRI ORANG KEDUA Saudara,kamu,awak,engkau,anda KATA GANTI NAMA DIRI ORANG KETIGA Ia,dia,beliau,mereka,-nya 19. BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (SR)SEKIAN.. DAN TERIMA KASIH BIDANG TATABAHASA - BMM 3105 PENGAJARAN BM BERBANTUKAN KOMPUTER