genetik tumbuhan

Click here to load reader

Post on 24-Nov-2015

122 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

oum

TRANSCRIPT

 • KEJURUTERAAN GENETIK TUMBUHAN

  1.0 Pengenalan kejuruteraan genetik tumbuhan

  Kejuruteraan genetik tumbuhan adalah satu proses yang melibatkan pemindahan gen

  yang membawa maklumat genetik daripada satu orgamisma kepada organisma sasaran

  yang lain dengan menggunakan kaedah teknologi DNA rekombinan. Proses ini

  melibatkan kemasukan, pengubahsuaian atau pembuangan fragmen DNA yang

  mengandungi satu atau lebih gen yang diminati ke dalam tanaman untuk mendapatkan

  ciri fenotip yang diminati. Organisma yang menerima gen baru ini dikenali sebagai

  organisma terubahsuai secara genetik (GMO) atau organisma transgenik.

  Tempoh penghasilan tanaman transgenik mengambil masa yang lama bergantung

  kepada jenis tanaman serta pengesahan biokeselamatan tanaman transgenik yang

  ingin dipasarkan. Lazimnya proses penghasilan tanaman transgenik mengambil masa

  10 15 tahun daripada peringkat makmal hingga ke peringkat komersial.

  1.1 Langkah-langkah dalam penyelidikan kejuruteraan genetik tumbuhan

  Kejuruteraan genetik tumbuhan melibatkan beberapa aktiviti berikut iaitu;

  1. Mengenalpasti dan memencilkan gen yang mempunyai ciri-ciri yang

  dikehendaki,

  2. Pengeklonan gen yang diminati ke dalam vektor transformasi tumbuhan

  yang mengandungi promoter dan terminater contohnya pCAMBIA.

  3. Membangunkan sistem kultur tisu, sistem transformasi dan regenerasi yang

  cekap. Sistem-sistem ini adalah penting untuk menentukan kejayaan

  transformasi sesuatu tanaman.

  4. Transformasi atau pemindahan gen ke dalam tisu tanaman dengan kaedah

  yang sesuai seperti menggunakan kaedah Agrobakterium atau kaedah

  penembakan zarah (Biolistik).

  5. Proses penyaringan tisu yang telah ditransformasi untuk memilih pokok-

  pokok berpotensi yang mengandungi gen diminati.

  6. Regenerasi tisu yang telah ditransformasi untuk mendapakan plantlet.

 • 7. Analisis pokok-pokok transgenik dengan menggunakan teknik biologi molekul

  seperti tindakbalas rantaian polimerase (PCR), pemblotan Southern,

  pemblotan Northern atau Real Time PCR.

  8. Pemindahan pokok-pokok transgenik positif yang berakar ke polibeg atau

  pot bergantung kepada pokok yang ditransformasi.

  9. Kajian tertutup, kajian lapangan terkawal diikuti kajian lapangan terbuka

  pokok-pokok transgenik.

  10. Kelulusan Biokeselamatan untuk pengeluaran dan pemasaran tumbuhan

  transgenik.

  Carta alir untuk proses yang terlibat dalam teknik kejuruteraan genetik.

  Sumber: Buku Bioteknologi Teknologi Wawasan

 • 1.2 Teknik kejuruteraan genetik tumbuhan

  Terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan untuk proses pemindahan gen asing

  ke dalam tisu tumbuhan iaitu dengan menggunakan kaedah secara langsung ataupun

  secara tidak langsung. Teknik yang paling meluas digunakan iaitu teknik secara tidak

  langsung dengan berperantara Agrobakterium. Teknik kedua iaitu teknik secara

  langsung seperti kaedah penembakan zarah (biolistik), protoplas dan mikroinjeksi.

  Teknik-teknik tersebut dikenali sebagai teknik secara langsung kerana proses

  transformasi tidak melibatkan perantara.

  1.2.1 Transformasi gen dengan Agrobakterium

  Agrobakterium tumefaciens merupakan bakteria gram negatif yang berbentuk rod.

  Secara semulajadinya bakteria Agrobakterium ini boleh menjangkiti tanaman dan

  menyebabkan satu penyakit yang dikenali sebagai nodul-nodul. Penyakit nodul-nodul

  terhasil apabila Agrobakterium tadi memindahkan bahagian T-DNA dari plasmid yang

  ada pada Agrobakterium tersebut ke dalam nukleus sel dan berintegrasi dengan

  genom tumbuhan. Plasmid ini dikenali sebagai Tumour inducing plamid (Plasmid Ti)

  yang bersaiz lebih kurang 200 kb. Nodul-nodul yang terhasil ini berkeupayaan

  membekalkan sumber karbon kepada Agrobakterium. Keunikan sifat inilah yang

  membolehkan plasmid Ti pada Agrobakterium digunakan sebagai satu alat

  pemindahan gen iaitu dengan menyisipkan gen yang diminati ke bahagian T-DNA

  Agrobakterium tersebut.

  Terdapat tiga komponen penting yang terlibat di dalam pemindahan gen iaitu:

  1. Gen virulen kromosom (chromosomal virulence, chv) yang terdapat dalam

  kromosom Agrobakterium terlibat dalam proses perlekatan Agrobakterium

  dengan sel tumbuhan.

  2. Kelompok gen virulen (vir) yang terdapat pada Ti-plasmid berperanan untuk

  menginduksi permindahan dan juga integrasi T-DNA.

  3. Kawasan T-DNA yang merangkumi daerah LB (left border) hingga RB (right

  border) pada Ti-plasmid mengandungi gen-gen penting untuk Agrobakterium

  berfungsi.

 • Teknik Agrobakterium merupakan sistem transformasi yang paling meluas digunakan

  dalam proses transformasi tumbuhan terutamanya terhadap tumbuhan dikotiledon.

  Teknik ini pada awalnya dipercayai hanya boleh digunakan untuk pemindahan gen

  terhadap tumbuhan dikotiledon sahaja, tetapi selepas kajian intensif dilakukan

  terhadap tumbuhan monokotiledon, membuktikan teknik Agrobakterium ini boleh

  juga digunakan untuk transformasi tumbuhan monokotiledon. Hiei et al., (1994; 1997)

  ialah saintis pertama yang melaporkan bahawa teknik Agrobakterium boleh digunakan

  untuk transformasi tumbuhan monokotiledon. Antara tanaman yang berjaya

  ditransformasi dengan teknik Agrobakterium seperti padi, jagung, orkid dan asparagus

  (Yu et. al., 2009; Ozawa, 2009; Shou et. al., 2004; Mishiba et. al., 2005; Liau et. al.,

  2003; Limanton-Grevet and Jullien, 2004 dan Delbreil et. al., 1993).

  Teknik berperantara Agrobakterium ini paling digemari dan mempunyai kelebihan

  kerana ianya berkeupayaan mengintegrasi dan memindahkan T-DNA ke dalam genom

  tanaman tanpa melibatkan penggunaan peralatan yang sofistikated dan canggih

  berbanding teknik pemindahan gen yang lain. Selain itu, kelebihan lain teknik

  berperantara Agrobakterium ini ialah jumlah salinan gen yang terintegrasi pada

  genom tanaman biasanya hanya satu salinan dan ini dapat mengurangkan gangguan

  terhadap fungsi gen-gen lain dalam tumbuhan tersebut.

  Walau bagaimanapun keberkesanan teknik ini terbatas kepada genotip tanaman dan

  teknik ini juga melibatkan banyak penggunaan antibiotik. Antibiotik diperlukan

  samada untuk proses penyaringan tisu yang telah ditransformasi dan juga untuk

  mengawal lebihan pertumbuhan Agrobakterium.

  1.2.1.1 Proses transformasi dengan Agrobakterium

  i. Penyediaan kultur Agrobakterium

  Strain Agrobakterium yang digunakan mestilah bersesuaian dengan pokok yang

  ditransformasikan. Pemilihan strain berdasar kepada keupayaan strain tersebut

  memindahkan gen yang dikehendaki ke dalam tisu tumbuhan. Kebiasaanya strain yang

  mempunyai kecekapan transformasi yang tinggi dipilih. Terdapat banyak jenis strain

 • Agrobakterium, seperti LBA 4404, AGL1, EHA 101 dan EHA 105. Selain pemilihan

  strain, vektor transformasi tumbuhan yang digunakan juga mestilah bersesuaian

  berdasar kepada gen penanda pemilihan yang dimiliki oleh vektor tersebut. Strain

  Agrobakterium yang super virulen bergabung dengan vektor transformasi tumbuhan

  yang bersesuaian akan meningkatkan kecekapan proses transformasi.

  Gen konstruk yang ditransformasikan ke dalam Agrobakterium kebiasaanya disimpan

  dalam bentuk gliserol dan disimpan pada suhu -80C sebagai kultur stok. Untuk tujuan

  transformasi, stok gliserol tadi dilakar ke atas media pejal Luria Bertani (LB) yang

  mengandungi antibiotik untuk pemilihan Agrobakterium yang mengandungi konstruk

  yang betul dan dieram selama 3 hari pada suhu 28C. Koloni yang tumbuh selepas 3

  hari dikulturkan ke dalam media cecair LB yang mengandungi antibiotik yang sama

  dan digoncang dalam alat pengeraman selama 3 hari pada suhu yang sama dengan

  kelajuan 280 rpm.

  Kultur bakteria yang terhasil akan dimendakkan dengan alat pengempar pada kelajuan

  6000 rpm selama 15 minit. Pellet yang terbentuk dilarutkan semula ke dalam media

  cecair dan digoncang pada suhu dan kelajuan yang sama sehingga mencapai fasa aktif

  pertumbuhan atau fasa logaritma dengan ketumpatan optik (OD) 0.2- 0.5. Pemilihan

  Ketumpatan optik (OD) yang digunakan bergantung kepada kecekapan sistem

  transformasi sesuatu tumbuhan. Kebiasannya ketumpatan optik yang digunakan antara

  0.2-0.5. Walau bagaimanapun sesetengah tumbuhan menggunakan ketumpatan optik

  yang lebih tinggi iaitu 1.0.

  Media cecair juga biasanya mempunyai nilai pH yang rendah antara 5.2-5.3 dan

  ditambah dengan bahan kimia asetosiringone. Asetosiringone berperanan memberi

  isyarat kepada gen-gen virulen yang terlibat dalam mekanisma pemindahan gen.

  Adakalanya, tanpa penambahan asetosiringone, proses transformasi gen tidak akan

  berlaku di dalam sesetengah tumbuhan. Kepekatan asetosiringone yang lazim

  digunakan dalam transformasi Agrobakterium ialah 100 - 200 M.

 • ii. Transformasi tisu tumbuhan

  Tisu yang hendak ditransformasi direndam dalam larutan Agrobakterium selama 30-40

  minit. Kemudian diletakkan di atas kerta turas selama 15-30 minit untuk

  mengeringkan lebihan Agrobakterium sebelum dikulturkan ke media ko-kultivasi.

  Media ko-kultivasi juga mempunyai nilai pH yang rendah untuk meningkatkan

  kecekapan pengekpresan gen vir.

  Jangkamasa ko-kultivasi yang optimum adalah penting untuk penyerapan

  Agrobakterium ke dalam sel tisu tumbuhan. Masa ko-kultivasi yang terlalu singkat

  boleh menjejaskan kecekapan transformasi. Tetapi sekiranya masa ko-kultivasi terlalu