generated by foxit pdf creator © foxit software ... filepencemaran yang nyata. punca- punca...

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2019

256 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AG30503:Pengurusan lembangan saliran

Ini adalah karya pelajar 1. Pengenalan

Perubahan gunatanah akibat tindak-tanduk manusia walaupun kadangkala secara

langsung mahupun tidak langsung telah membawa satu kesan negatif yang mendadak kepada

pelbagai komponen kitaran hidrologi dan hakisan tanih itu sendiri (Arnell, 1989). Di kawasan

tropika lembap hakisan luar tapak merupakan hakisan yang paling dominan. Hal ini kerana

sebahagian besar hakisan luar tapak adalah berkaitan dengan pertambahan dalam

pencerobohan populasi manusia di kawasan lembangan saliran atau kawasan tadahan yang

akhirnya menyebabkan dalam penghasilan endapan akibat pertambahan dalam tindakan

manusia.

Sedimen telah di takrifkan sebagai sesuatu yang dienap di dasar cecair: keladak:

mendapan ( Kamus Chambers, Edisi 1972). Secara umumnya, konteks ancaman sedimen di

lembangan saliran merupakan bahan peroi dengan kehadiran endapan yang memberi gangguan

kepada imbangan antara pengangkutan endapan dan pemendapan pada dasar dan tebing

sungai.

Di Malaysia, pembangunan fizikal yang dijalankan di sepanjang lembangan saliran dan

sungai-sungai telah mewujudkan ancaman sedimen serta kualiti air yang merosot dan

seterusnya akan ke tahap kritikal jika langkah kawalan efektif tidak di laksanakan. Laporan

Jabatan Alam Sekitar (1995), mendapati kualiti air sungai di Malaysia merosot pada kadar 0.55

peratus berbanding dengan tahun sebelumnya. Daripada 115 buah sungai utama yang di

monitor, 48 batang sungai yang bersih, 53 yang sederhana tercemar dan 14 tercemar teruk.

Contoh yang paling sesuai seperti lembangan Sungai Langat dan sungai Klang yang mengalami

pencemaran yang nyata.

Punca- punca utama pencemaran sungai yang dikenal pasti ialah pembangunan tanah,

pembangunan perindustrian, pengurangan litupan tumbuhan, perlombongan, buangan

domestik dan buangan sisa kumbahan manusia dan ternakan yang menyebabkan hakisan,

pemendapan sedimen dan juga pencemaran organik berlaku di sungai-sungai. Pencemaran

logam berat seperti kandungan tembaga dan raksa juga dikenalpasati mengancam sungai-

sungai.

Comment [N1]: Pengenalan kebiasaannya

menyentuh tentang isu yang ingin dikaji secara umum. Tidak perlu nyatakan definisi di sini coz sub taju definis ada dibahagikan seterusnya

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

AG30503:Pengurusan lembangan saliran

2. Sedimen

a. Definisi

Pendefinisian sedimen adalah terlalu luas. Antara pentakrifan yang telah diberikan ialah

sedimen di takrifkan sebagai himpunan zarah longgar ataupun peroi seperti lumpur, pasir dan

kelikir. Dalam konteks ancaman sedimen di lembangan saliran, apabila pengaliran sungai yang

mengandungi lumpur atau pasir, terkawal halajunya seperti semasa mengalir ke tasik atau laut

atau melimpah di dataran, endapan yang terdahulunya terkandung dalam ampaian oleh

pergerakan air, tenggelam oleh graviti tersendiri ke bawah (Charles Lyell, 1838)

Sedimen ialah partikel bahan organik atau bukan organik yang terkumpul atau

terakumulasi secara longgar yang banyak terdapat pada alur sungai. Dalam kata lain, sedimen

merupakan bahan atau partikel yang terdapat di permukaan bumi (di daratan ataupun lautan),

dan boleh mengalami proses angkutan dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Air dan angin

merupakan agen pengangkut yang utama.

Sedimen adalah penghasilan daripada penyepaian (disintegration) dan penguraian

(decomposition) batu bata. Penyepaian adalah meliputi semua proses di mana batu-batan

pecah kepada partikel kecil tanpa sebarang perubahan kimia disebabkan perubahan suhu.

Penguraian pula menunjukkan proses pemecahan batu-batan akibat tindakan kimia yang

meliputi proses pengkarbonan, pengoksidaan dan larutan.

b. Pengkelasan sedimen

1) saiz butiran

Pengelasan sedimen dilakukan berdasarkan saiz butiran. Pengkelasan meliputi

batu kelikir (128-4096 mm), pasir (saiz 0.125-2 mm), kelodak ( saiz 0.004-0.062 mm),

tanah liat (saiz 0.00025-0.062 mm) ( Ponce 1989).

Comment [N2]: SR

Comment [N3]: Di mana anda rujuk pernyataan

ini???????????

Comment [N4]: 1.Kena baca Abdul Aziz, A.L. et al. 2000. Pengangkutan Enapan dan Kualiti Air Sungai Batu Pahat. Chan Ngai Weng (ed). Rivers: Towards Sustainable Development. Minden : Penerbit USM. Ms 272 -278

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

AG30503:Pengurusan lembangan saliran

2) Pepejal terampai (SS)

Pepejal terampai adalah salah satu petunjuk kepada pencemaran sungai kesan

dari hakisan tanah oleh pembangunan fizikal dan juga perlombongan. Pepejal terampai

biasanya mengandungi lumpur, bahan organik dan pasir yang di angkut dari permukaan

tanah yang terdedah oleh air larian permukaan ke dalam sungai. Kadar luahan sedimen

bagi kawasan perbandaran dan pembinaan biasanya di antara 150 hingga 800 ton/km2

setahun manakal kawasan lapang atau kawasan yang sedang di bersih untuk dimajukan

pula mengeluarkan sedimen di antara 10,000 hingga 60,000 ton/km2 setahun. (

SEATEC, 1987).

3) Oksigen Terlarut ( DO)

Oksigen terlarut merujuk kepada jumlah oksigen yang terdapat dalam air.

Oksigen memasuki badan air melalui tindakan fotosentesis oleh tumbuhan akuatik.

Jumlah oksigen dalam air juga bergantung kepada suhu air, kemasinan dan tekanan

(Smith, 1990). Kehilangan oksigen dalam air boleh disebabkan oleh suhu yang tinggi,

peningkatan kandungan bahan organik dan tindakan aerobik mikroorganisma yang

menggunakan oksigen terlarut untuk menguraikan bahan organik tersebut.

4) Logam berat

Beberapa parameter logam berat seperti Arsenik, Kalsium, Kadmium, Ferum,

Plumbum dan Zink yang didapati wujud. Kandungan logam berat dalam air biasanya

berpunca dari pelbagai faktor seperti punca semulajadi (luluhawa batuan metamorfik

dan igneus dan jenis tanih sesuatu kawasan), faktor antropogenik (air larian permukaan

dari proses perlombongan dan kawasan Bandar) serta juga dari sumber berpunca

seperti sumber air buangan domestik dan effluan industri (Connell et al., 1984)

Comment [N5]: Apa kaitan dengan topik yang ingi dibincangkan ??????

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

AG30503:Pengurusan lembangan saliran

3. punca dan sumber sedimen

Punca-punca sedimen wujud dari dua aspek iaitu pertama, sumber tak berpunca seperti

larian air permukaan (dari kawasan pertanian Bandar, kawasan pembangunan), atmosfera dan

pengairan. Kedua, sumber berpunca seperti kawasan ternakan, kawasan setinggan, industri dan

buangan domestik.

1) Faktor Petempatan

Faktor utama ancaman sedimen selalunya di kaitkan dengan faktor perkembangan

pembangunan. Kawasan pembangunan termasuklah kawasan Bandar, kampung tradisional dan

kawasan perindustrian. Kawasan petempatan dan bandar yang masih menggunakan sungai

sebagai kawasan buangan bagi 80 hingga 90 peratus dari kegunaan air mereka (Jamaluddin,

1989).

2) Faktor perindustrian

Air buangan dari kawasan perumahan dan perindustrian sering di salirkan terus ke

dalam sungai melalui longkang dan parit. Semakin tinggi jumlah penduduk atau semakin besar

kawasan perindustrian yang ada, semakin banyak air buangan di keluarkan. Contoh yang nyata

ialah kawasan perniagaan dan pasar Bandar Kajang yang membelakangkan Sungai Jeloh sering

kali menggunakan sungai tersebut sebagai kawasan buangan sampah pejal dan kotoran. Ini

adalah salah satu sebab mengapa kualiti air di stesen Bandar Kajang dan West Country

tercemar pada hampir keseluruhan parameter yang dikaji terutamanya BOD.

Kawasan perindustrian yang di bina di kawasan lembangan saliran, contohnya kawasan

perindustrian kawasan Bangi, Balakong yang terletak di kiri kanan sungai tersebut termasuk

juga kilang-kilang haram. Industri kecil-kecilan ataupun kilang-kilang haram biasanya

mengeluarkan air buangan tanpa di rawat terlebih dahulu. Air buangan ini di salurkan melalui

longkang atau parit semulajadi yang mengalir terus ke dalam sungai. Pembuangan sisa- sisa ini

menyumbang kepada pencemaran BOD, COD dan juga pepejal terampai. Selain itu, kandungan

logam, berat seperti ferum, arsenik dan plumbum telah menunjukkan kehadirannya di dalam

sungai.

Comment [N6]: Rujukan Utama : 2.Douglas, I. 2000. Sediment: A Major River Management Issue. Chan Ngai Weng (ed). Rivers: Towards Sustainable Development. Minden : Penerbit USM. Ms 15 22

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

AG30503:Pengurusan lembangan saliran

3) Pembangunan guna tanah

Pembangunan gunatanah meliputi pembandaran, infrastruktur, perumahan dan

pertanian. Proses pembangunan tanah atau pembukaan hutan kepada pembangunan fizikal

termasuk pembandaran, industri dan struktur ini telah menyebabkan hakisan tanah. Dalam

kebanyakan kes, larian air permukaan di atas tanah yang terdedah untuk di jalankan

pembangunan, telah menyebabkan hakisan berlaku da