generasi terakhir umat manusia

Generasi terakhir umat manusia
Generasi terakhir umat manusia
Generasi terakhir umat manusia
Generasi terakhir umat manusia
Download Generasi terakhir umat manusia

Post on 02-Aug-2015

73 views

Category:

Leadership & Management

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. generasi terakhir Umat ManusiaKetika kiamat makin hampir, Nabi Isa a.s.yang akan turun kembali ke bumi dan orangyang beriman merupakan umat Islam yangterakhir. Setelah Allah SWT mengutushembusan angin lembut yang menyebabkanmereka semua meninggal dunia, makapupuslah generasi tauhid di muka bumi ini.Islam, al-Quran dan akhlak mulia turuthilang dari muka bumi bersama-samapemergian mereka.Hanya orang kafir yang berbaki dimuka bumi. Semakin hari cara hidup merekasemakin jauh daripada keredaan Allah SWT.Mereka tidak mempercayai kewujudanTuhan, malah tidak mengamalkan nilai- nilaimoral dan adab kesopanan. Mereka hidupbagaikan haiwan yang hanya memuaskanhawa nafsu. Merekalah seburuk-burukgenerasi manusia yang menjejakkan kaki diatas bumi.Rasulullah SAW menceritakankeadaan umat terakhir ini dalam pelbagaihadisnya. Dalam atikel ini, saya akanmenceritakan sebahagian daripada sifat-sifatmereka sebagai iktibar bagi kita semua.Tak Kenal Allah SWTSifat pertama yang paling kentarapada generassi terakhir ini ialah kejahilanmereka tentang Allah Tuhan MahaMencipta. Mereka tidak mengenal Allah,bahkan tidak pernah menyebut nama-Nyadalam kehidupan. Mereka ateis dalam darjatyang paling teruk.Daripada Anas Bin Malik,Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya:Tidak akan berlakunya kiamat sehinggatidak ada lagi orang yang mengucapkan:Allah, Allah. (Riwayat Muslim)Kalimat tauhid telah lama hilang darimuka bumi. Apatah lagi solat, puasa danritual ibadah dan hokum-hukum Islam yanglain. Kaum MUslimin sudah pupus samasekali dan hanya wujud dalam perbincangansejarah sahaja. Perbincangan mengenaikaum Muslimin pada waktu sama sepertimengenai suku primitive (asal) yang sudahtiada lagi.Daripada Huzaifah r.a., RasulullahSAW bersabda yang bermaksud: Islamakan luntur seperti lunturnya tulisan di atasbaju sehingga tidak lagi diketahui solat,puasa, haji dan zakat. Al-Quran akandiangkat pada satu malam sehinggatidaktertinggal satu ayat pun di bumi. Sehinggasekumpulan orang tua bercerita: Kamimendapati bapa-bapa kami berkata:Lailahaillallah, maka kami punmengucapkannya. (Riwayat Ibn Majah danal-Hakim)Kaabah RuntuhJika kaum Muslim telah tiada lagi,bagaimana dengan syiar-syiar allah di mukabumi? Kali terakhir kota suci Mekahdikunjungi oleh jemaah haji dan umrahadalah pada masa Nabi Isa a.s. kembali kebumi. Setelah mereka semua meninggaldunia, Kota Mekah sepi tanpa pengunjung.Sepanjang puluhab tahun, tidak ada sesiapapun lagi yang datang untuk berziarah apatahlagi beribadah.DArida Abu Said al-Khudri,Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya:Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidakada seorang pun yang pergi menunaikanHaji ke Baitullah. (Riwayat Ibn Hibbandalam Sahihnya) 2. Pada masa itu, tidak ada seorang punyang mengunjungi Mekah. Janganlah untukberibadah untuk melihatnya pun merekaenggan. Ini menunjukkan iman telah hilangsama sekali dari hati seluruh umat manusiapada masa itu. Hati mereka tidak lagimember ruang untuk agama spiritual.Keadaan ini bertambah parah apabilasekumpulan orang dari Habsyah (Ethiopia)datang ke Mekah lalu meruntuhkan Kaabah.Mereka mencungkil satu persatu batu-batubanana rumah Allah ini untuk mencari hartakarun yang dipercayai tertimbun dibawahnya.Rasulullah SAW bersabda yangbermaksud: Seolah-olah aku melihatseseorang daripada mereka, berkulit hitamdan renggang kakinya, sedang mencungkilbatu-batu Kaabah satu persatu. (Riwayat al-Bukhari)Kota BerhantuBegitu juga nasib Kota suci umatIsalam yang kedua yakni Madinah al-Munawwarah. Kota yang sekian lamameninggalkan kerinduan di hati umat Islamini dibiarkan kosong tidak berpenghuni.Madinah pada masa itu tidak lebih daripadasebuah Kota berhantu. Tiada makhlukyang berada di sana melainkan haiwan buasdan burung liar.Dalam hadis Riwayat al-Bukhari danMuslim daripada Abu Hurairah, RasulullahSAW bersabda, mafhumnya: Mereka akanmeninggalkan Madinah dalam kedaansangat indah. Tidak ada yang tinggal di sanamelainkan binatang buas dan burung-burungliar.Fenomena ini menunjukkan betapakerasnya hati manusia pada saat itu. Merekatidak lagi merindui Nabi SAW dan parasahabat Baginda. Kota Madinah yangdipenuhi cahaya keimanan tidak dapatmenimbus kegelapan hati-hati mereka.Seperti Mekah, Madinah akan menjadisekadar suatu peniggalan sejarah.Daripada Umar bin al-Khattab,Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:Seorang pengendera nanti akan melaluipinggir Kota Madinah dan dia berkata:Tempat ini dahulunya dipenuhi ramai kaumMukminin. (Riwayat Ahmad dalamMusnadnya)Seperti KeldaiDarjat keimanan sering kaliberinringan dengan darjat moraliti. Apabilakeimanan kepada Allah SWT merosot, makasifat malu dan kesopanan akan turut lenyap.Budaya dan gaya hidup hedonism tersebardalam segenap lapisann masyarakat.Kenikmatan jasadi menjadi tujuan utamahidup mereka.Fenomena ini memang telah berlakukini, namun ia akan semakin parah padaakhir zaman nanti. Dek menjadi hambahawa nafsu, mereka bukan lagi manusia,malah lebih buruk daripada haiwan. Zina,homoseksual dan pelbagai seks sumbangberlaku saban hari tidak kira masa atautempat.Daripada Abdullah bin Amr,Rasulullah SAW bersabda, maksudnya:Tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu(manusia berzina di tengah-tengan jalamkeldai.Abdullah berkata: Adakah perkarasebegitu akan berlaku?Baginda SAW menjawab: Ya, itupasti berlaku. (Riwayat Ibn Hibban) 3. Perilaku yang menjijikkan inimenjadi fenomena global. Ia berlaku dimana-mana dan dilakukan oleh sesiapasahaja tanpa mengenal usia. Pada waktu itu,manusia yang terbaik antara mereka ialahorang yang massih memiliki sedikit perasaanmalu. Mereka memang tidak dapat melarangkemungkaran, namun hanya dapat berkatakepada sepasang pasangan yang sedangberzina: Cubalah hindari jalan. Janganhalang orang yang sedang lalu-lalang.Memperlambat KiamatSegala yang diberitakan olehRasulullah SAW ini pasti akan berlaku. Inikeran BAginda telah meliht masa depan danpelbagai kejadian yang bakal berlaku denganizin Allah SWT. Baginda kemudiannyamemberitahu umatnya bukan dengan tujuanuntuk menanamkan ras putus asa, sebaliknyauntuk satu hikamah yang Allah kehendaki.Kita memang tidak dapat mengubahmasa reality ini. Kita juga tidak mampumenahan perjalanan masa. Namun, ini bukanbermakna kita pasrah begitu sahaja tanpamelakukan sesuatu. Paling tidak, kita masihberkesempatan untuk memastikan zamanyang buruk itu tidak berlaku pada zamankita.Saya pernah mendengar muhaddithdari Syam, Syeikh Dr. Nurudding Itrberkata: Para penuntut ilmu ialah orangyang memperlambatkan kedatanga kiamat.Merekalah yang berjasa menyelamatkandunia ini hingga ke hari ini. Kalu bukankerana mereka, dunia ini telah lama hancur.Sebagai umat yang beriman dengaBaginda SAW, kita wajib membekalkangenerasi penerus dengan ilmu dan iman agarmereka dapat menghadapi pelbagai masalahpada masa depan yang semakin mencabar.Kenalkan mereka dengan Allah dantamankan dalam hati mereka denganpenghormatan terhadap syiar-syiarkeagamaan. Sungguh, setiap kali sayamelihat orang melihat orang yangmenyebarkan rasa cinta kepada Nabi SAW,hati saya dipenuhi kegembiraan. Bagi saya,kita mesti menggalakan para pemudamencintai Rasulullah. Perkenalkan merekakepada Sunnah dan akhlak baginda. Selagicinta Rasul berada dalam hati para pemuda,kedatangan kiamat dapat diperlambat.MabukApabila dunia telah rosak, maksiatdan dosa telah memenuhi seluruh pelosokdunia, Allah menjadi semakin murka kepadasemua makhluk yang berada di muka bumi.Pada waktu itu, Allah SWT memerinthkanmalaikat Israfil untuk meniupkansangkakalan tanda kiamat.Alam semesta mulai hancur berkecaidan bintang-bintang bergugurann. Tidakterbayang ketakutan yang dirasakan setiapmanusia pada waktu itu. Mereka lari lintangpukang dan memekik bagaikan orang yangsedang mabuk, walhal mereka tidak mabuk.Mereka berkeadaan demikian disebabkanazab Allah yang sangat pedih.Daripada Ibn Masud, RasuluillahSAW bersabda maksudnya: Antaramanusia-manusia yang paling buruk ialahmereka yang masih hidup sewaktuberlakunya kiamat. (Riwayat al-Bukhari)Semoga Allah menjauhkan diri kitadan orang yang kita cintai daripadakemurkaan dan azab-Nya. Amin ya Rab al-alamin!!!