garis · web viewcontoh kertas cadangan/ kertas kerja tajuk: lawatan ke kilang makanan...

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2018

289 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GARIS PANDUAN

GARIS PANDUAN

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH (PLBD)

Pusat Perkembangan Kurikulum

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JUN 2006

Kandungan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Kata Pengantar

Pengenalan

1

Pengertian Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)

2

Objektif PLBD

2

Model PLBD

3

Langkah-langkah untuk membuat lawatan dan amalan keselamatan

4

Contoh Model PLBD 1

5

Contoh Model PLBD 2

27

Contoh Model PLBD 3

36

Bibliografi

51

Lampiran

52

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000 :

Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2002 :

Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2004 :

Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)

FPKFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PENGENALAN

Program Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) ialah satu pemikiran yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejak tahun 2000. Kepadatan jadual waktu persekolahan perlu diimbangi dengan aktiviti kurikulum luar bilik darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronok dan menyegarkan.

Bagi mengimbangi keadaan ini, strategi dan aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu dilaksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual. Konsep ini adalah selaras dengan saranan UNESCO supaya mengamalkan Four Pillars of Education iaitu : Learning To Know, Learning To Do, Learning To Live Together dan Learning To Be.

Untuk pelaksanaan PLBD dengan lebih berkesan, Pusat Perkembangan Kurikulum telah mengeluarkan Garis Panduan Pelaksanaan Program PLBD bagi membantu guru menjalankan Program PLBD dengan lebih teratur, tersusun dan lebih berstruktur. Dalam Garis Panduan ini, guru didedahkan kepada tiga model PLBD yang melibatkan kerja lapangan dan lawatan.

PENGERTIAN PLBD

Pembelajaran luar bilik darjah (PLBD) adalah suatu program atau aktiviti luar bilik darjah yang terancang dan berstruktur. Aktiviti ini berpusatkan murid dan bertujuan untuk menyokong dan mengukuhkan pelaksanaan kurikulum sekolah. Ia juga merangkumi persekitaran pembelajaran yang progresif.

OBJEKTIF PLBD

PLBD bertujuan untuk:

mengukuhkan kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari dalam kelas;

memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, bermakna dan menyeronokkan;

mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan;

meningkatkan minat murid untuk belajar;

mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu dalam satu masa.

MODEL PLBD

Terdapat tiga model PLBD yang boleh dipilih untuk dilaksanakan mengikut keperluan dan kemampuan sekolah. Model-model yang dicadangkan adalah seperti Rajah 1 berikut:

Lemak

Protein

Mineral

Mineral

Karbohidrat

Rajah 1

Model-model PLBD

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBUAT LAWATAN DAN AMALAN KESELAMATAN

Mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada pengetua, ibu bapa dan PPD. Membuat salinan untuk difailkan dan salinan asal dibawa semasa lawatan;

Mendapatkan nombor telefon ibu bapa pelajar supaya senang dihubungi semasa kecemasan;

Memastikan bas mempunyai insuran penumpang, permit perjalanan dan dua orang pemandu yang cekap serta berhemah untuk perjalanan yang melebihi 300km;

Memastikan sekurang-kurangnya seorang guru pengiring telah mendapat latihan pertolongan cemas dan peti kecemasan yang lengkap dibawa semasa lawatan;

Memastikan insuran berkumpulan telah diambil untuk pelajar;

Menentukan seorang guru pengiring ditugaskan untuk sekumpulan sepuluh orang pelajar;

Membahagikan pelajar kepada lima orang dalam satu kumpulan dan melantik seorang ketua bagi setiap kumpulan untuk menjaga kebajikan setiap ahli kumpulan di sepanjang lawatan;

Mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dengan pelajar perempuan untuk mengelak perselisihan faham;

Mengingatkan pelajar supaya membawa barang-barang berharga dan kamera bersama setiap kali turun dari bas;

Memberi taklimat kepada pelajar tentang keselamatan sebelum lawatan;

Bergerak dalam kumpulan sepanjang lawatan;

Memakai pakaian yang sesuai untuk aktiviti tertentu seperti mendaki bukit, melawat gua dan lain-lain;

Memakai jaket keselamatan sewaktu menaiki bot atau feri;

Mencatatkan nombor bas dan nombor telefon guru pengiring.

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI

Tema

:1. Sayangi Diri

Unit

:2a. Makanan Seimbang

1. Senaraikan jenis jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu

Bil

Jenis makanan yang dijual

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin

sekolah kamu.

Lampiran 1

Nama Kumpulan :

Tarikh :

Tagusan :

Masa :

1.Maklumat diri

a.Nama Pekerja:

b.Umur

:

c.Jawatan:

d.Mula bertugas di sekolah :

2.Bidang Tugas :

a.

b.

c.

d.

e.

3.Masalah yang di hadapi :

a.

b.

c.

d.

e.

4.Harapan dalam bidang tugasan:

a.

b.

c.

Tandatangan Pekerja

( Nama: ___________________)

Tarikh:

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2

Lengkapkan teka silang kata di bawah.

Menegak

1.Semasa guru masuk ke kelas, pelajar perlu mengucapkan

..

2.Meminta.sebelum keluar kelas.

5.Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang

Melintang

2. .pintu sebelum masuk ke bilik guru.

4.Dengar guru.

6.Sentiasa memberi layanan .kepada rakan-

rakan.

1 S

6 M

E

S

R

A

L

A

M

A

2 K

E

T

U

K

5 K

E

E

B

S

E

A

4 N

A

S

I

H

A

T

A

R

A

N

Lampiran 2a i

Contoh kertas cadangan/ kertas kerja

Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional

Pendahuluan/ Pengenalan :

Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. Aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual.

Objektif:

1. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan - Tema 5 Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia.

2. Murid mendapat pengalaman sebenar.

3. Memupuk kerjasama di atara murid, guru dan pengusaha.

Sumber kewangan:

Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Tarikh/ Hari:

Masa:

Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor.

Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari

Bilangan: 4 orang Murid

3 orang Guru

Jawatan Kuasa Lawatan:

Penasihat : Guru Besar

Pengerusi : Penolong Kanan 1

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Penyelia Petang

Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat

Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat

Ahli Jawatan Kuasa : 1. Guru 1

2. Guru 2

Contoh Jadual Program

Masa : 7.30 pagi - Berkumpul

8.00 pagi - Bertolak

9.30 pagi - Sesi lawatan

11.30 pagi - Bertolak balik ke sekolah

12.30 tgh - Sampai/ balik

Perbelanjaan

Sewa Bas : RM 300.00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah)

Disediakan:

Tandatangan Guru

Disemak oleh:

_________________

_______________

Ketua Panitia

Lampiran 2a ii

Contoh Surat Permohonan Lawatan

Nama Guru PSK

Kelas :

Sekolah :

Kepada

Tarikh:

Guru Besar

Sekolah

Melalui:

Panitia PSK

Sekolah

MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH

Perkara di atas adalah di rujuk.

2.Sehubungan itu, pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah, Batang Berjuntai, Kuala Selangor.

3.Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut. Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada:

Tarikh : (Mengikut kertas kerja)