garis panduan permohonan projek malaysia · pdf file3 malaysia laboratories for...

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JABATAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  URUS SETIA MyLAB BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT (BPKI) JABATAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ARAS 7, NO.2, MENARA 2 JALAN P5/6, PRESINT 5 62200 PUTRAJAYA NO.TEL. : +603 8870 6952 / 6954 / 6956 / 8870 6000 samb. 4579 NO.FAKS:+603 88706867 E-mel:[email protected]

  GARIS PANDUAN

  PERMOHONAN PROJEK

  MALAYSIA LABORATORIES FOR

  ACADEMIA-BUSINESS

  COLLABORATION (MyLAB) 1/2018 (Pindaan Tahun 2018)

 • 2

  MALAYSIA LABORATORIES FOR ACADEMIA-BUSINESS

  COLLABORATION (MyLAB) 1/2018

  (Pindaan Tahun 2018)

  SENARAI SINGKATAN

  JPT

  TNC (P&I)

  RMC

  Jabatan Pendidikan Tinggi

  Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

  Pusat Pengurusan Penyelidikan

  (Research Management Centre)

 • 3

  MALAYSIA LABORATORIES FOR ACADEMIA-BUSINESS

  COLLABORATION (MyLAB) 1/2018

  (Pindaan Tahun 2018)

  SENARAI KANDUNGAN

  SENARAI SINGKATAN

  BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN)

  Falsafah 4

  Definisi 4

  Visi 5

  Misi MyLAB 5

  Tujuan 5

  Skop MyLAB 5

  Jumlah dana MyLAB 5

  Syarat-syarat permohonan Universiti Peneraju 6

  Syarat-syarat permohonan Ketua Projek 6-7

  Syarat-syarat permohonan Ahli Projek 7

  Syarat-syarat permohonan Industri 7-8

  Kriteria Penilaian Projek 9

  Pembiayaan Dana MyLAB 10-12

  Hasil Projek 12

  BAHAGIAN 2 (PENILAIAN PERMOHONAN PROJEK)

  Penilaian MyLAB 13

  BAHAGIAN 3 (PEMANTAUAN PROJEK)

  Mekanisme Pemantauan Projek 14

  BAHAGIAN 4 (KEPUTUSAN PERMOHONAN PROJEK)

  Pemberitahuan Keputusan, Pengagihan Peruntukan dan

  Tanggungjawab Universiti

  15

  BAHAGIAN 5 (TERMA RUJUKAN)

  Ketua Projek 16

  Ketua Sub-Projek dan Universiti Kolaborasi 16

  Industri 17

  Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) Universiti 17

  BAHAGIAN 6 (PERATURAN PELAKSANAAN PROJEK) 18

  MAKLUMAT URUS SETIA 19

 • 4

  MALAYSIA LABORATORIES FOR ACADEMIA-BUSINESS

  COLLABORATION (MyLAB) 1/2018

  (Pindaan Tahun 2018)

  BAHAGIAN 1

  PERMOHONAN

  1.1 FALSAFAH

  Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) ditubuhkan

  sebagai langkah merealisasikan jaringan kolaborasi Institusi Pendidikan Tinggi

  (IPT) dengan sektor industri. Program ini bertujuan mengkomersialkan produk

  penyelidikan akademia, seiring dengan tuntutan pertumbuhan teknologi dan

  inovasi tempatan serta pemindahan ilmu. MyLAB diharap berupaya mempromosi

  kecemerlangan dalam penyelidikan yang mengembangkan sempadan ilmu,

  terutama dalam bidang-bidang cutting edge khususnya nic yang telah dikenal

  pasti.

  MyLAB juga dapat membina kerjasama keserakanan dan kesepunyaan merentasi

  pelbagai institusi di IPT dengan sektor industri dan bersifat multi disiplin, bagi

  meletakkan Malaysia dalam peta dunia dari segi penyelidikan dan

  pengkomersialan dalam nic-nic tertentu.

  1.2 DEFINISI

  Bidang tujahan MyLAB merupakan program pra-pengkomersialan produk

  penyelidikan yang berfokuskan kepada sepuluh (10) bidang teknologi iaitu:

  i) Nanoteknologi

  ii) Bioteknologi

  iii) Aeroangkasa

  iv) Automotif &Teknologi Pengangkutan

  v) Minyak & Gas

  vi) Tenaga Boleh Diperbaharui

  vii) Penjagaan Kesihatan

  viii) Teknologi Hijau

  ix) Kecukupan Makanan

  x) Sains sosial dan Kemasyarakatan

  MyLAB melibatkan sekurang-kurangnya dua (2) makmal penyelidikan di pelbagai

  IPT dan satu (1) industri yang berkaitan dalam melaksanakan projek penyelidikan.

  Projek MyLAB melibatkan skop yang lebih spesifik dengan tempoh masa

  maksimum sehingga dua (2) tahun. Melalui inisiatif MyLAB, teknologi dan inovasi

  yang relevan kepada kehendak industri mampu dibangunkan.

 • 5

  MALAYSIA LABORATORIES FOR ACADEMIA-BUSINESS

  COLLABORATION (MyLAB) 1/2018

  (Pindaan Tahun 2018)

  1.3 VISI MyLAB

  Membantu akademia mengkomersialkan produk penyelidikan melalui kolaborasi

  bersama industri sebagai satu rantaian nilai yang lengkap ke arah melahirkan

  usahawan di kalangan akademia.

  1.4 MISI MyLAB

  - Mewujudkan perkongsian pintar di antara akademia dan industri yang

  berfokuskan produk penyelidikan berpotensi tinggi untuk dikomersialkan;

  dan

  - Meningkatkan pembangunan dan pra-pengkomersialan produk, teknologi

  dan servis untuk menghasilkan total solution showcase yang sedia untuk

  dikomersialkan.

  1.5 TUJUAN

  Program MyLAB bertujuan untuk membangun dan memantapkan produk

  penyelidikan yang berpotensi tinggi untuk dikomersialkan dalam nic-nic yang

  strategik. Di akhir program ini, produk tersebut mestilah sedia untuk

  dikomersialkan.

  1.6 SKOP MyLAB

  i. Mempunyai produk (sedia ada) yang telah dibangunkan oleh akademia

  yang berpotensi untuk dikomersialkan.

  ii. Permasalahan produk, teknologi atau proses dari industri yang mampu

  diselesaikan oleh akademia melalui kolaborasi bersama; dan

  1.7 JUMLAH DANA MyLAB

  Jumlah peruntukan dana MyLAB yang dimohon adalah tidak melebihi RM2 juta.

 • 6

  MALAYSIA LABORATORIES FOR ACADEMIA-BUSINESS

  COLLABORATION (MyLAB) 1/2018

  (Pindaan Tahun 2018)

  1.8 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

  1.8.1 UNIVERSITI PENERAJU

  1.8.1.1 Mempunyai produk berasaskan penyelidikan yang berpotensi

  tinggi untuk dikomersialkan melalui kerjasama Universiti dan

  industri.

  1.8.1.2 Mempunyai penyelesaian masalah industri yang dikenal pasti

  melalui kerjasama Universiti dan industri.

  1.8.1.3 Keutamaan diberikan kepada Universiti yang telah bekerjasama

  dengan industri dalam bidang yang dipohon.

  1.8.1.4 Universiti peneraju mestilah dari Universiti Awam.

  1.8.1.5 Projek mestilah melibatkan kerjasama sekurang-kurangnya dua

  (2) Universiti meliputi (infrastruktur, ruang, peralatan dan sumber

  manusia) dan minimum satu (1) industri.

  1.8.1.6 Projek mestilah berfokuskan kepada bidang nic yang telah

  ditetapkan.

  1.8.1.7 Setiap pemohon dibenarkan mengemukakan hanya satu (1)

  permohonan projek pada setiap fasa.

  1.8.1.8 Tempoh maksimum projek adalah sehingga dua (2) tahun.

  1.8.1.9 Kakitangan sepenuh masa yang dibayar melalui program

  MyLAB mestilah berstatus warganegara Malaysia.

  1.8.1.10 Permohonan mestilah dinilai dan disokong oleh RMC Universiti.

  1.8.2 KETUA PROJEK

  1.8.2.1 Ketua Projek mestilah seorang warganegara Malaysia dan

  kakitangan akademik Universiti Awam yang berjawatan tetap;

  1.8.2.2 Ketua Projek perlu mempunyai track record penyelidikan (geran,

  penerbitan dan pelajar pasca siswazah) dan kepakaran dalam

  bidang yang dipohon; 1.8.2.3 Ketua Projek mestilah daripada Universiti Awam (UA) dan

  bertindak sebagai IPT peneraju. Universiti Swasta (US) dan

  Institut Penyelidikan boleh dijemput sebagai ahli oleh Ketua

  Projek;

  1.8.2.4 Ketua Projek yang tidak lagi berkhidmat di Universiti peneraju

  hendaklah melepaskan jawatan sebagai Ketua Projek. Walau

 • 7

  MALAYSIA LABORATORIES FOR ACADEMIA-BUSINESS

  COLLABORATION (MyLAB) 1/2018

  (Pindaan Tahun 2018)

  bagaimanapun, beliau boleh kekal sebagai ahli dalam kumpulan

  penyelidikan berkenaan;

  1.8.2.5 Kakitangan akademik yang dipinjamkan ke agensi lain, bercuti

  belajar, sandaran industri, cuti sabatikal dan bercuti melebihi

  jangka masa 6 bulan tidak dibenarkan menjadi Ketua Projek

  atau Ketua Sub-Projek. Walau bagaimanapun, beliau boleh

  menjadi ahli dalam kumpulan penyelidikan; dan

  1.8.2.6 Ketua Projek yang dianugerahkan geran MyLAB tidak

  digalakkan mengambil cuti panjang yang boleh menjejaskan

  kelancaran pembangunan projek.

  1.8.3 AHLI PROJEK

  1.8.3.1 Kumpulan projek perlu mempunyai ahli-ahli yang kompeten dan

  mempunyai track record penyelidikan (geran, penerbitan dan

  pelajar pasca siswazah) dan kepakaran dalam bidang yang

  dipohon;

  1.8.3.2 Setiap ahli projek perlu menyatakan pengalaman penyelidikan di

  dalam CV dengan jelas terutamanya yang berkaitan dengan

  projek yang dipohon; dan

  1.8.3.3 Peranan dan tanggungjawab ahli kumpulan yang berkolaborasi

  dalam projek ini hendaklah dinyatakan secara terperinci.

  1.8.4 INDUSTRI

  1.8.4.1 Industri yang terlibat mestilah mempunyai pegangan ekuiti

  sekurang-kurangnya 51% oleh warganegara Malaysia.

  1.8.4.2 Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) mestilah mempunyai

  sekurang-kurangnya RM100,000.00 modal berbayar.

  1.8.4.3 Peranan industri mestilah dinyatakan dengan jelas di dalam

  kertas cadangan (agihan kerja dan kos projek);

  1.8.4.4 Pihak industri mestilah memberi sumbangan kewangan

  sekurang-kurangnya 5% dari nilai projek keseluruhan yang

  dibiayai oleh JPT. Sumbangan ini perlu dibelanjakan untuk

  pembangunan projek bagi tujuan perolehan peralatan atau

  bahan guna habis.

 • 8

  MALAYSIA LABORATORIES FOR ACADEMIA-BUSINESS

  COLLABORATION (MyLAB) 1/2018

  (Pindaan Tahun 2018)

  1.8.4.5 Sebarang sumbangan tambahan dalam bentuk in kind daripada

  industri mesti dinyatakan dengan jelas setiap perkara dan aktiviti

  yang disumbangkan;

  1.8.4.6 Industri mesti menunjukkan kemampuan teknikal dan

  pengalaman dalam sektor yang relevan dan bersesuaian

  dengan projek yang dipohon s

View more