garis panduan penyediaan laporan .penggunaan gambar/ rajah/ jadual adalah digalakkan. d) ......

Download GARIS PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN .Penggunaan Gambar/ rajah/ jadual adalah digalakkan. d) ... Pembentukan

Post on 29-May-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN

LAPORAN

2

KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENDAHULUAN 3

TUJUAN 3

BAHAGIAN A: PANDUAN PENYERTAAN 4

BAHAGIAN B: KAEDAH PENULISAN LAPORAN SEKOLAH LESTARI- ANUGERAH ALAM SEKITAR

8

BAHAGIAN C: FORMAT PENULISAN LAPORAN SEKOLAH LESTARI- ANUGERAH ALAM SEKITAR

9

1.0 PENGENALAN 10 1.1 Lokasi sekolah (peta sekolah) 10 1.2 Pelan Kawasan Sekolah (Prasarana) 10 1.3 Sejarah Sekolah 10 1.4 Latar Belakang Guru & Pelajar 10

2.0 KOMPONEN PENGURUSAN 11

2.1 Kenyataan Iltizam Program Sekolah Lestari 11 2.2 Organisasi Pelaksanaan Program SLAAS 11 2.3 Objektif Sekolah Lestari- Anugerah Alam Sekitar 12 2.4 Strategi dan Pelan Tindakan Pelaksanaan 13 2.5 Sistem Pemantauan 15 2.6 Sistem Pelaporan 15 3.0 KOMPONEN PENGHIJAUAN 16

3.1 Strategi dan Pelan Tindakan Penghijauan 16

3.2 Sistem Pengurusan Taman 17

3.3 Rekabentuk Taman 17 3.4 Proses Implementasi Penghijauan 18

3.5 Pengurusan sumber ke arah meningkatkan kecekapan & penjimatan penggunaan

18

3.6 Pemantapan sikap guru, pelajar dan kakitangan sekolah terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

18

3.7 Penggunaan produk dan teknologi hijau 19

4.0 KOMPONEN KURIKULUM 19

5.0 KOMPONEN KOKURIKULUM 20

6.0 ELEMEN KHAS 21

6.1 Kejayaan dan Pengiktirafan 21 6.2 Inovasi, Kreativiti, Keunikan dan Komitmen 21 6.3 Penilaian Pengurusan dan Inovasi Kamar Selesa 22

7.0 RUMUSAN 22

3

PENDAHULUAN Penulisan Laporan Sekolah Lestari- Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) adalah

salah satu syarat utama penyertaan Program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar

(SLAAS).

Garis Panduan Penyediaan Laporan Sekolah Lestari- Anugerah Alam Sekitar

(SLAAS) ini disediakan bagi memberikan panduan lengkap dan tersusun mengenai

semua aspek penyediaan laporan yang akan dihantar kepada sekretariat. Dokumen ini

membantu pihak sekolah untuk menyediakan laporan mengikut format yang

dikehendaki.

TUJUAN

A.1 Memberi panduan kepada pihak sekolah untuk menyediakan laporan

secara bersistematik, berkesan dan berkualiti.

A.2 Membantu menyediakan Laporan dalam format PDF atau salinan lembut.

A.3 Garis Panduan ini dibahagikan kepada 4 bahagian:

Bahagian A: Panduan Penyertaan

Bahagian B: Kaedah Penulisan Laporan

Bahagian C: Format Penulisan Laporan

Bahagian D: Format Penyediaan Video

4

BAHAGIAN A: PANDUAN PENYERTAAN

i. Syarat-Syarat Penyertaan

a) Terbuka kepada semua Sekolah Rendah dan Menengah di seluruh Malaysia.

b) Semua penyertaan hendaklah menggunakan BORANG ASL-1. Semua borang hendaklah diisi dengan lengkap, jelas dan terang. Sebarang kertas tambahan atau pindaan (sekiranya ada) perlu ditandatangani ringkas.

c) Semua maklumat yang dikemukakan hendaklah benar dan sekiranya didapati

mengemukakan maklumat palsu, penyertaan akan dibatalkan.

d) Pihak sekretariat berhak meminta sebarang dokumen/maklumat tambahan sekiranya perlu.

e) Laporan & Video (durasi tidak melebihi 5 minit) Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) yang lengkap hendaklah dihantar bersama-sama dengan borang ASL-1 melalui email kepada Sekretariat Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) LAMPIRAN 1.

f) Pemohon hendaklah memastikan supaya penyertaan tersebut sampai pada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan.

g) Sekretariat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang perbelanjaan yang

ditanggung oleh peserta dalam penyediaan dan penyerahan permohonan ini termasuk sebarang kerosakan atau kehilangan keseluruhan atau sebahagiannya tanpa mengambilkira sama ada hasil permohonan ini berjaya atau sebaliknya.

h) Penyertaan yang berjaya untuk dinilai di peringkat akhir akan diberitahu secara

bertulis samada melalui pos dan email.

i) Pihak pengurusan sekolah mestilah membenarkan panel penilai yang dilantik setelah diberi kebenaran bertulis oleh Sekretariat untuk melawat sekolah bagi maksud penilaian.

j) Segala bahan yang dikemukakan di dalam permohonan ini adalah menjadi hak

milik sekretariat.

k) Sekretariat berhak untuk meminda atau membatalkan mana-mana syarat yang terkandung dalam garispanduan ini pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang notis lanjut.

l) Keengganan mematuhi syarat-syarat di atas akan menyebabkan permohonan

ditolak. Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad.

5

BORANG ASL-1 ASL-1/JAS/____/____ (Kegunaan sekretariat)

BORANG PENYERTAAN RASMI PENSIJILAN/PENGANUGERAHAN

SEKOLAH LESTARI ANUGERAH ALAM SEKITAR

TAHUN PENILAIAN: _____________

Bahagian 1: Butiran Sekolah

1. Nama Sekolah: _______________________________________

2. Alamat: _______________________________________

_______________________________________

3. E-mel: _______________________________________

4. Laman Web: _______________________________________

5. No. Telefon: _______________________________________

6. No. Faks: _______________________________________

7. Bil. Pelajar: _________________ 8. Bil.Guru: ____________

9. Bil. Staf Sokongan: _________________

10. Gred Sekolah: _________________

11. Keluasan Sekolah: _________________ (ekar/hektar)

12. Kategori sekolah: Bandar / Luar Bandar / Pedalaman

13. Kejayaan dan pengiktirafan berkaitan alam sekitar yang pernah diterima oleh

sekolah dalam tempoh 2 tahun (Gunakan Lampiran Sekiranya Perlu) :

i) __________________________________________________

ii) __________________________________________________

iii) __________________________________________________

iv) __________________________________________________

v) __________________________________________________

6

14. Guru/ Pegawai yang boleh dihubungi:

Nama : _____________________________________________

No. Tel: _____________________________________________

No HP: _____________________________________________

No. Faks: _____________________________________________

Jawatan: _____________________________________________

Bahagian 2: Laporan Untuk Penilaian

Penilaian awal dibuat berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada sekretariat. Pihak

sekolah perlu mengemukakan laporan dengan bukti bergambar berserta video

berdurasi tidak lebih daripada 5 minit. Laporan dan video perlu disediakan mengikut

komponen yang telah ditetapkan di dalam Jadual 1 buku yang disediakan di dalam

buku Asas Pembentukan Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar dan Garis

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar.

Komponen pelaporan adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

1. Pengenalan

2. Komponen Pengurusan

3. Komponen Penghijauan

4. Komponen Kokurikulum

5. Komponen Kurikulum

6. Elemen Khas

7

Bahagian 3: Akuan Penyertaan

Kami mengesahkan untuk mengambil bahagian dalam pensijilan Sekolah Lestari-

Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) dan bersedia menerima lawatan panel penilai pada

waktu yang sesuai.

Pemohon:

(tandatangan)

______________________________

(NAMA HURUF BESAR) (Cop Sekolah)

Jawatan: Ahli Jawatankuasa Peringkat Sekolah

Tarikh: __________________

Pengesahan:

(tandatangan)

_________________________

(NAMA HURUF BESAR) (Cop Pengetua/ Guru Besar Sekolah)

Jawatan: Pengetua/ Guru Besar Sekolah

Tarikh : __________________

*Dokumen penyertaan dan laporan SLAAS hendaklah dihantar melalui email kepada

Sekretariat Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) LAMPIRAN 1

8

BAHAGIAN B: KAEDAH PENULISAN LAPORAN SEKOLAH LESTARI- ANUGERAH

ALAM SEKITAR

i. Panduan Umum

a) Laporan hendaklah ditulis dalam Bahasa Melayu dan disusun mengikut

turutan yang betul

b) Penulisan Laporan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) hendaklah bersaiz A4 (210 x 297 mm)

c) Jumlah mukasurat hendaklah tidak melebihi 50 mukasurat termasuk

lampiran. Penggunaan Gambar/ rajah/ jadual adalah digalakkan.

d) Gambar/ rajah/ jadual dan sebagainya hendaklah disertakan sebagai bukti pelaksanaan untuk menyokong pelaporan. Gambar/ rajah/ jadual perlu diberikan label/ tajuk sebagai rujukan.

e) Penggunaan ayat mestilah tepat, padat dan mudah difahami.

ii. Jenis Tulisan dan Sela

a) Penulisan teks laporan perlu disediakan mengikut format seperti di bawah:

i. Jenis Huruf: Times New Roman/ Arial ii. Saiz Huruf : 12

iii. Selang Baris: 1.15 iv. Alignment: Justify v. Nombor Mukasurat: Bawah di tengah atau di kanan

vi. Tajuk Rajah/ Gambar: Ditulis di bawah Rajah/ Gambar vii. Tajuk Jadual: Ditulis di atas Jadual

9

BAHAGIAN C: FORMAT PENULISAN LAPORAN SEKOLAH LESTARI-

ANUGERAH ALAM SEKITAR

Format Kandungan Muka Hadapan

SLAAS SESI ____________ KATEGORI SEKOLAH: RENDAH/ MENENGAH

Laporan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) Sesi __________

Nama Sekolah: Alamat: Nama Guru Penyelia: Nama Guru Besar: No Tel: Faks: