fungsi utama (khusus) fungsi 4: menyediakan khidmat .senarai sub-fungsi bil sub-fungsi 4.1 memberi

Download FUNGSI UTAMA (KHUSUS) FUNGSI 4: Menyediakan Khidmat .SENARAI SUB-FUNGSI BIL SUB-FUNGSI 4.1 Memberi

Post on 02-Mar-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FUNGSI UTAMA (KHUSUS)

FUNGSI 4:

Menyediakan Khidmat Nasihat Sistem

Perakaunan Dan Kewangan Sektor

Awam

SENARAI SUB-FUNGSI

BIL SUB-FUNGSI

4.1 Memberi perkhidmatan perundingan, pembangunan, penyenggaraan dan

sokongan teknikal sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan

Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan

4.2 Memberi perkhidmatan perundingan dan kelulusan dalam pembangunan

sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan dan Agensi

Kerajaan

4.3 Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan serta

perkhidmatan perundingan untuk Kerajaan Persekutuan

SUB-FUNGSI 4.1:

Memberi perkhidmatan perundingan,

pembangunan, penyenggaraan dan

sokongan teknikal sistem kewangan dan

perakaunan kepada Kerajaan

Persekutuan, Kerajaan Negeri dan

Agensi Kerajaan.

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

4.1.1 Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian, pematuhan dan

keberkesanan sistem (cost benefit analysis).

4.1.2 Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan integrasi dengan sistem

luar.

4.1.3 Merancang dan melaksanakan program pengurusan perubahan (Change

Management) kepada stakeholder dan semua pengguna.

4.1.4 Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi, konsultan dan

penyenggaraan bagi projek serta penyediaan dokumentasi yang berkaitan.

4.1.5 Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan, pengujian dan pelaksanaan

sistem kewangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi

Kerajaan.

4.1.6 Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem mengikut Service Level

Agreement (SLA) yang telah dipersetujui

4.1.7 Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual Pengguna.

4.1.8 Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan Prosedur Kerja dari semasa

ke semasa.

4.1.9 Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).

4.1.10 Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi adalah betul dan tepat

mengikut jadual yang ditetapkan.

4.1.11 Memberi khidmat latihan sistem secara berterusan.

4.1.12 Memberi khidmat rundingan berkaitan pelaksanaan sistem kewangan.

4.1.13 Mengesahkan perbelanjaan projek berdasarkan bil yang dikemukakan oleh

pembekal.

4.1.14 Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan industry standard,

strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh JANM dan

MAMPU dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem.

4.1.15 Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering)

perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.

4.1.16 Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan prosedur kerja teknikal.

4.1.17 Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi teknikal.

4.1.18 Merancang dan menyelaras pembangunan serta memantau pelaksanaan

Public Key Infrastructure (PKI).

4.1.19 Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive maintanence dilakukan

mengikut service level agreement (SLA) yang dipersetujui.

4.1.20 Memberi khidmat sokongan teknikal dan penyenggaraan bagi sistem,

rangkaian dan perkakasan ICT.

4.1.21 Merancang dan melaksanakan program kawalan kualiti sistem aplikasi

berdasarkan amalan terbaik.

4.1.22 Mencadangkan pelaksanaan kajian semula dan penyelidikan

penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) sistem aplikasi dan

perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost effective dalam sistem

penyampaian awam.

4.1.23 Mengkaji, menyemak dan mencadangkan kesediaan dan keperluan teknikal

(Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber Manusia) Kepada Kerajaan Negeri/

Agensi bagi pelaksanaan, perluasan dan peningkatan sistem yang terlibat.

AKTIVITI 4.1.1:

Mengkaji keperluan pengguna dari segi

kesesuaian, pematuhan dan keberkesanan

sistem (cost benefit analysis).

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.1: Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,

pematuhan dan keberkesanan sistem (cost benefit analysis).

JAWATAN PROSES

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah

Kanan / Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Terima cadangan penambahbaikan sistem terus

daripada pengguna / helpdesk / JANM.

Ketua Penolong Pengarah

Kanan / Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Semak dan kaji cadangan yang diterima berdasarkan

keperluan / pekeliling / prosedur / amalan terbaik untuk

tujuan pembangunan.

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah

Kanan / Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Bincang / mesyuarat dengan semua negeri / agensi

berkaitan untuk menentukan keperluan

penambahbaikan.

Penolong Akauntan Kanan Kemukakan senarai cadangan penambahbaikan

terakhir kepada semua negeri / agensi untuk semakan

dan dimuktamadkan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.1:

Mengkaji keperluan pengguna dari segi

kesesuaian, pematuhan dan keberkesanan

sistem (cost benefit analysis).

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.1: Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,

pematuhan dan keberkesanan sistem (cost benefit analysis).

Batal kajian

dan maklum

kepada

pengguna

Terima cadangan penambahbaikan daripada pengguna sistem

Semak dan kaji cadangan yang diterima.

Bincang/ mesyuarat keperluan penambahbaikan bersama pengguna system.

Kemukakan senarai cadangan penambahbaikan terakhir.

Keputusan kajian

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.1:

Mengkaji keperluan pengguna dari segi

kesesuaian, pematuhan dan keberkesanan

sistem (cost benefit analysis).

BORANG

AKTIVITI 4.1.1 : Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,

pematuhan dan keberkesanan sistem (cost benefit analysis).

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.2:

Mengkaji, memberi persetujuan dan

membangunkan integrasi dengan sistem

luar.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.2: Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan

integrasi dengan sistem luar.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong Pengarah

Kanan / Ketua Penolong

Pengarah

Terima permohonan pembangunan integrasi sistem luar.

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua Penolong

Pengarah Kanan / Ketua

Penolong Pengarah

Semak dan adakan perbincangan dalaman berkaitan keperluan integrasi.

Penolong Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan Kanan

Adakan perbincangan lanjutan dengan pihak yang memerlukan integrasi.

Penolong Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan Kanan

Jika integrasi dengan sistem luar tidak diperlukan, maklumkan kepada pihak berkenaan.

Ketua Penolong Pengarah /

Penolong Pengarah Kanan

Bangunkan integrasi dengan sistem luar.

Ketua Penolong Pengarah

Kanan / Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan / Penolong

Akauntan Kanan

Adakan pengujian di BKP.

Ketua Penolong Pengarah /

Penolong Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan Kanan

Adakan pengujian di Negeri (sekiranya perlu).

Penolong Akauntan Kanan Jika pengujian tidak berjaya, adakan penambahbaikan kepada pembangunan integrasi.

Penolong Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan Kanan

Kemukakan arahan operasi kepada Perbendaharaan Negeri.

Ketua Penolong Pengarah

Kanan / Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Laksanakan integrasi dengan sistem luar.

Penolong Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan Kanan

Lakukan pemantauan terhadap integrasi.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.2:

Mengkaji, memberi persetujuan dan

membangunkan integrasi dengan sistem

luar.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.2: Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan

integrasi dengan sistem luar.

Pengujian di BKP

Terima permohonan

Semak permohonan pembangunan integrasi secara dalaman

Perbincangan dengan agensi

Bangunkan integrasi

Pengujian di negeri (sekiranya diperlukan)

A

Penambaikan sekiranya pengujian tidak berjaya.

Ya

Maklumkan kepada agensi

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.2: Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan

integrasi dengan sistem luar.

Laksanakan integrasi

Lakukan pemantauan

A

Kemukakan arahan operasi kepada Perbendaharaan Negeri

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.2:

Mengkaji, memberi persetujuan dan

membangunkan integrasi dengan sistem

luar.

BORANG

AKTIVITI 4.1.2 : Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan

integrasi dengan sistem luar.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.3:

Merancang dan melaksanakan program

pengurusan perubahan (Change

Mana