format baru bm sem.1 6

Download Format baru bm sem.1 6

Post on 20-Jun-2015

601 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT MODUL : BAHASA MELAYU (MODUL 1) KOD : AMT 101 KREDIT UNIT : 2.0 JAM PERTEMUAN : 3 JAM/MINGGU STATUS MODUL : AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN: Edisi 11 November 2011 Muka Surat 1

2. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Berbual, mengemukakan pendapat dan memujuk untuk mempengaruhi pihak lain dalam perbincangan dan urusan menggunakan pengucapan yang baik dan berkesan. 2. Mendapat, menganalisis dan mengolah semula idea dan meyampaikan maklumat bagi pelbagai tujuan tugasan. 3. Membaca, memahami dan menghayati novel dari pelbagai aspek sastera. 4. Menghasilkan karangan jenis pendapat, keperihalan, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi yang baik. 5. Memahami dan menganalisis teks pelbagai laras dari aspek tanda baca, ejaan, kosa kata, tatabahasa dan peribahasa dengan tepat. KETERANGAN MODUL: Modul Bahasa Melayu 1 bertujuan untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi dalam bidang interpersonal, maklumat dan estetik. Modul Bahasa Melayu 1 terbahagi kepada lima kompetensi, iaitu (i) kompetensi komunikasi interpersonal yang melibatkan interaksi, mengemukakan pendapat, memujuk dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan; (ii) kompetensi memahami, memproses dan menyampaikan maklumat, (iii) kompetensi menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif, (iv) kompetensi apresiasi sastera dengan memfokuskan genre novel dan (v) kompetensi aplikasi tatabahasa. Aspek penggabungjalinan kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, serta penyerapan sistem bahasa ditekankan bagi setiap kompetensi. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 2 3. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN Modul : Bahasa Melayu Semester : 1 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN INTERAKSI INTERPERSONAL a) Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 1.1.1 Berbual dengan mengemukakan 2 soalan, 2 pernyataan dan 2 pernyataan balas yang berkaitan dengan topik perbualan. 1.1.2 Berbicara dengan jelas menggunakan perkataan, intonasi dan nada yang sesuai. 1.1.3 Menggunakan kata sapaan, kata panggilan dan gelaran yang betul semasa berbual. 1.2.1 Mengemukakan sekurang-kurangnya 3 isi yang sesuai tentang perkara yang didengar secara lisan dan bertulis. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 3 4. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN (b) Memberikan pendapat yang bernas dalam perbincangan 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. 1.3.1 Menyatakan maksud tersurat dan tersirat tentang sesuatu pernyataan atau bahan rangsangan. 1.3.2 Menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai untuk menghuraikan maksud. 2.1.1 Mengemukakan 3 pendapat yang bernas tentang tajuk perbincangan. 2.2.1 Menjelaskan idea bernas dengan mengemukakan idea utama, huraian, dan contoh yang sesuai. 2.3.1 Menyatakan 1 contoh dan 1 bukti yang tepat untuk menghubungkaitkan hujah. STANDARD STANDARD KRITERIA PENCAPAIAN Edisi 11 November 2011 Muka Surat 4 5. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF KANDUNGAN PEMBELAJARAN c) Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk bagi mendapatkan sesuatu. 2.4.1 Menyenaraikan 2 cadangan yang membina tentang tajuk perbincangan. 2.5.1 Mengemukakan pendapat dan dua penyataan huraian tentang isu secara spontan. 5.1.1 Mengemukakan pengucapan memujuk dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang betul dan berkesan. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 5 6. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN d) Berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. 5.3 Merayu menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. 6.1 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 5.2.1 Mengemukakan 2 hujah yang bernas untuk memujuk pihak lain dalam situasi yang diberikan. 5.3.1 Menggunakan 1 strategi yang berkesan untuk memujuk . 6.1.1 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 6.1.2 Mengemukakan pertanyaan untuk mendapatkan maklumat barangan dan perkhidmatan dengan betul. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 6 7. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN 6.2 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak yang tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. 6.2.1 Mengemukakan aduan bantahan atau penghargaan berkait dengan barangan dan perkhidmatan. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 7 8. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN PEMAHAMAN DAN PEMPROSESAN MAKLUMAT a) Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 7.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan dan idea utama tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton dengan betul. 7.1.2 Menyenaraikan 3 isi penting tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton dengan betul. 7.1.3 Menjawab soalan pemahaman dengan betul dan tepat. 7.2.1 Menyatakan maksud perkataan dan rangkai kata dengan tepat berdasarkan konteks. 7.2.2 Membina ayat dengan menggunakan perkataan sukar dengan betul. 7.3.1 Mengemukakan 3 soalan bertumpu dan 3 soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut dengan betul. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 8 9. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN b) Memproses maklumat 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. 8.1.1 Menyenaraikan isi dalam teks dan grafik mengikut klasifikasi yang betul dan tepat. 8.2.1 Menyenaraikan isi dalam teks yang merujuk tatacara atau peraturan tertentu dengan betul dan tersusun mengikut keutamaan. 8.3.1 Menaakul dan mengemukakan alasan tentang susunan maklumat yang dibuat secara rasional. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 9 10. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN PENULISAN KREATIF DAN BUKAN KREATIF: PENDAPAT, KEPERIHALAN, SURAT KIRIMAN RASMI, SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI a) Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan b) Memproses maklumat 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. 8.1 Meneliti kesesuaian dan kemunasabahan maklumat teks atau grafik dengan topik yang diberi. 11.1 Mengkategorikan diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat dalam karya bukan sastera. 1.4.1 Menyenaraikan 5 soalan bertumpu dan 5 bercapah dan jawapan bagi penulisan dialog dan wawancara dengan tepat. 8.1.1 Menyenaraikan 4 maklumat yang betul dan munasabah tentang topik yang diberi. 11.1 .1 Menyenaraikan diksi, istilah dan ragam ayat dalam karya bukan sastera dengan betul. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 10 11. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN c) Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif d) Menghasilkan penulisan kreatifa dan bukan kreatif 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera. 11.3 Membanding beza penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre. 12.1 Menghasilkan prosa secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. 11.2.1 Menghuraikan unsur bunyi asonansi, aliterasi, rima, serta gaya bahasa sinkop, simile, personifikasi dan hiperbola dalam karya sastera dengan baik. 11.3.1 Mengenal pasti diksi, istilah dan ragam ayat dalam pelbagai prosa. 12.1.1 Menghasilkan karangan jenis pendapat, gambaran, surat kiriman rasmi, dan dialog tidak kurang daripada 350 patah perkataan mengikut format yang betul dan bahasa yang gramatis. Edisi 11 November 2011 Muka Surat 11 12. Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN 12.2 Memilih isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. 12.2.1 Mengemukakan sekurang-kurangnya 4 isi penting bagi tajuk penulisan dengan betul. 12.2.2 Melakar kerangka penulisan menggunakan grafik yang sesuai. 12.3.1 Membina ayat topik dan 2 ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.3.2 Menghuraikan isi dengan me