folio sivik isi

of 20 /20
PENGHARGAAN Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya akhirnya saya dapat juga menyiapkan folio sivik ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Saya juga dapat menyiapkannya tanpa sebarang masalah yang boleh mengendalakan perjalanan ketika menyiapkan folio sivik ini. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Tuan Haji Shabani bin Ahmad, Pengetua Maktab Rendah Sains Mara Langkawi dan Madam Hajar selaku guru matapelajaran Sivik yang telah banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar serta panduan ketika menyiapkan folio sivik ini. Sekalung jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu, ayah serta ahli keluarga yang telah banyak memberi sokongan.Terima kasih juga kepada mereka kerana telah banyak membantu dalam segi kewangan mahupun pengetahuan dalam mencari bahan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain dan juga ahli-ahli 1

Upload: amirul-alif-ioz-einsteinium

Post on 04-Jul-2015

2.060 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Folio Sivik Isi

PENGHARGAAN

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya akhirnya saya

dapat juga menyiapkan folio sivik ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan

oleh pihak sekolah. Saya juga dapat menyiapkannya tanpa sebarang masalah yang

boleh mengendalakan perjalanan ketika menyiapkan folio sivik ini. Terima kasih

yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Tuan Haji Shabani bin Ahmad,

Pengetua Maktab Rendah Sains Mara Langkawi dan Madam Hajar selaku guru

matapelajaran Sivik yang telah banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar serta

panduan ketika menyiapkan folio sivik ini.

Sekalung jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu, ayah serta

ahli keluarga yang telah banyak memberi sokongan.Terima kasih juga kepada

mereka kerana telah banyak membantu dalam segi kewangan mahupun

pengetahuan dalam mencari bahan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan

seperjuangan yang lain dan juga ahli-ahli kelas yang lain kerana telah banyak beri

kerjasama dengan berkongsi pengetahuan dan tunjuk ajar.

1

Page 2: Folio Sivik Isi

BAB 1

PENGENALAN

1.1 PENDAHULUAN

Saya, Muhamad Nur Amirul Alif bin Muhamad Arbain merupakan salah

seorang pelajar Tingkatan 202 Einsteinium di Maktab Rendah Sains Mara

Langkawi. Tajuk yang telah saya dan rakan-rakan Tingkatan 2 terima untuk folio

sivik bagi persediaan kerja sekolah pada cuti kali ini ialah Hasil Kraftangan Yang

Terdapat Dalam Kalangan Suku Kaum Di Malaysia.

Maklumat yang ingin saya perkenalkan ialah berkaitan dengan Kain

Songket.Tujuan saya memilih kain songket ini adalah kerana ia merupakan satu

bidang kraftangan yang unggul di Malaysia. Sejak abad ke 15 Masihi lagi manusia

telah menemui kaedah pembuatan kain songket secara tradisional. Ia boleh

dipakaikan dengan pakaian tradisional kaum melayu seperti baju melayu. Ia juga

boleh digunakan dalam adat istiadat pertabalan raja, adat istiadat perkahwinan dan

adat istiadat yang lain. Kerjasama yang diberi telah dapat menjimatkan masa dan

memudahkan kerja bagi melengkapkan folio sivik ini. Semua data dan maklumat

yang dipilih telah direkod.

2

Page 3: Folio Sivik Isi

1.2 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian yang terdapat dalam folio sivik adalah seperti berikut :

a) Mengenalpasti nama kraftangan dan asal-usulnya

b) Mengenalpasti kaum yang menghasilkannya

c) Bahan atau alat yang digunakan

d) Mengetahui cara penghasilan

e) Kegunaannya

1.3 KAEDAH KAJIAN

1.3.1 Pengenalan Kepada Bidang Kajian

Kajian awal telah dijalankan terlebih dahulu sebelum mengenalpasti

objektif utama kajian ini. Tujuan kajian awal ini adalah untuk menentukan

kesesuaian isu-isu yang dibincangkan. Kajian awal ini dibuat melalui kajian

literatur secara mendalam dengan pembacaan, rujukan ke atas sumber-sumber

seperti buku-buku, keratin akhbar, majalah dan sumber internet. Langkah-langkah

yang terlibat ialah:

1. Mengenalpasti tajuk kajian

2. Mengenalpasti objektif penyelidikan yang ingin dicapai

3. Menjelaskan kepentingan kajian yang dilaksanakan

4. Menentu dan menyusun metodologi penyelidikan yang akan

digunakan

3

Page 4: Folio Sivik Isi

Pada peringkat ini, memberikan kefahaman konsep dan gambaran awal

terhadap kajian yang akan dijalankan. Selain itu, pada peringkat ini juga akan

mengetahui langkah-langkah di dalam melakukan kajian iaitu melalui metodologi

penyelidikan.

1.3.2 Pengumpulan Data

Pada peringkat ini, data yang diperlukan dan dari sumber manakah untuk

memperolehnya akan dikenalpasti. Dalam menjalankan penyelidikan ini, beberapa

kaedah telah dikenalpasti akan digunakan bagi tujuan pengumpulan data dan

seterusnya menganalisa data tersebut. Terdapat tiga sumber yang diperlukan. Ianya

dikategorikan kepada tiga jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer ini adalah sumber data yang belum dianalisa yang

diperolehi daripada kaedah iaitu mendapatkan sumber dengan

mendapatkan beberapa maklumat. Tujuan mendapatkan maklumat-

maklumat ini adalah untuk memperolehi maklumat bagi mencapai

objektif sebenar kajian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diterbitkan hasil

daripada analisis terhadap data primer yang diperolehi. Sumber ini

4

Page 5: Folio Sivik Isi

diperlukan untuk menguatkan pemahaman dalam bidang penyelidikan

yang hendak dikaji. Ini juga penting untuk pembaca di dalam

menambahkan dan mamperdalamkan lagi pengetahuan pembaca.

Sumber data sekunder ini amat penting untuk mengukuhkan lagi

pemahaman terhadap bidang penyelidikan yang hendak dikaji.

3. Kajian literatur

Kajian literatur daripada sumber-sumber ilmiah seperti buku-buku

rujukan dan sebagainya. Ia dapat membantu penulis mendapat

gambaran yang jelas dan menyeluruh akan rangka kajian serta membei

haluan dalam usaha-usaha mencapai objektif kajian ini. Bahan-bahan

yang diperlukan seperti majalah, jurnal dan buku-buku yang berkaitan.

3.3.3 Menganalisis Data Penyelidikan

Pada peringkat ini, data yang dikumpul hasil daripada pengumpulan data

dibuat penganalisaan untuk mendapatkan maklumat dan penyelesaian kepada isu-

isu yang ditimbulkan bagi memenuhi objektif kajian.

5

Page 6: Folio Sivik Isi

3.3.4 Rumusan

Hasil daripada penganalisaan yang dilakukan akan dibuat rumusan sama

ada kajian ini mencapai objektif yang ditetapkan. Masalah dan kesukaran yang

timbul semasa atau dalam penyelidikan disenaraikan berserta cadangan-cadangan

untuk meningkatkan keberkesanan penyelidikan pada masa akan datang.

6

Page 7: Folio Sivik Isi

BAB 2

HASIL KAJIAN

HASIL KRAFTANGAN YANG TERDAPAT DALAM KALANGAN SUKU KAUM

DI MALAYSIA.

2.1 NAMA KRAFTANGAN, ASAL-USUL DAN KAUM YANG

MENGHASILKANNYA.

Kain Songket adalah hasil daripada tenunan benang sutera atau kapas yang

ditenun bersama-sama dengan benang emas atau perak. Ia telah terkenal di

Malaysia sejak abad ke 15 yang lampau dan kain songket ini kebanyakannya

dihasilkan oleh kaum Melayu. Perkataan songket berasal daripada perkataan

sungkit iaitu teknik menyungkit. Industri tenunan songket ini telah berkembang

pesat terutamanya di negeri-negeri Pantai Timur seperti di Terengganu dan

Kelantan. Bunga atau hiasan di kepala kain di tenun mengikut citarasa penenun.

Corak atau ragam hias tersebut dikenali dengan nama-nama seperti tapak manggis,

pucuk rebung, lawi ayam dan sebagainya.

Tenunan songket ini dilakukan sebagai industri kecil, yang mana kemahiran

seseorang penenun itu mengambil masa selama enam minggu untuk menghasilkan

sehelai kain songket yang panjangnya di antara 20 hingga 40 meter. Sesuatu yang

7

Page 8: Folio Sivik Isi

mengkagumkan tentang seseorang penenun mahir ialah, dia tidak melakar corak

songket di atas kertas sebelum kerja-kerja menenun dilakukan sebaliknya ia tercetus

daripada daya kreativiti dan imaginasi yang tinggi lagi unik.

2.2 BAHAN DAN ALATAN YANG DIGUNAKAN DAN CARA PENGHASILAN.

Secara ringkasnya proses menenun songket adalah dengan menggunakan

teknik menyungkit iaitu menggunakan lidi buluh atau bilah nibung melalui benang

loseng (warp) di permukaan alat tenun yang dipanggil kek tenun. Proses

menyungkit dilakukan setelah benang karat butang disediakan. Benang karat butang

digunakan untuk membuat reka corak atau sulaman benang emas.

2.2.1 Mencelup Benang

Benang perlu dibersihkan sebelum dicelup ke dalam pewarna.

Setelah pewarnaan dibuat benang perlu di keringkan, sebelum kerja

selanjutnya dilaksanakan.

2.2.2 Melerai Benang

Pelenting yang diperbuat daripada buluh kecil digunakan untuk

melilit benang. Proses ini dilakukan dengan bantuan alat darwin dan alat

pemutar rahat.

2.2.3 Menganeng benang

Proses membuat benang loseng yang diregang di alat penenun bagi

menentukan saiz panjang atau jumlah helai kain yang akan ditenun.

8

Page 9: Folio Sivik Isi

2.2.4 Menggulung

Benang-benang yang diregang di alat menganeng (ianian) digulung

dengan sekeping papan loseng.

2.2.5 Menyapuk Benang

Setelah benang loseng dimasukkan ke dalam gigi atau sikat jentera,

kerja-kerja menyapuk dilakukan. Dua urat benang loseng dikaitkan melalui

setiap celah gigi jentera.

2.2.6 Mengarak Benang

Karak dibuat daripada benang asing yang digelung. Benang loseng

berangka genap dan ganjil akan diangkat turun naik secara berselang seli

sewaktu menenun.

2.2.7 Menyongket Benang

Proses mereka corak di atas benang loseng dengan menggunakan

alat yang di panggil lidi dengan menyongketkan benang loseng sebanyak

tiga atau lima lembar dan kemudian diikat dan dikenali sebagai proses ikat

butang.

2.2.8 Menenun

Alat torak yang diisi dengan benang pakan atau benang emas,

dimasukkan ke kiri dan kanan di celah-celah benang loseng mengikut

corak yang telah ditentukan hinggalah menjadi sekeping kain. Kain yang

telah siap ini dipotong mengikut saiz.

9

Page 10: Folio Sivik Isi

2.3 KEGUNAAN

Pada zaman dahulu songket melambangkan kebesaran. Raja-raja dan

pembesar-pembesar istana sahaja yang bekemampuan memakainya. Kegunaannya

adalah untuk membuat tanjak, samping, kain selendang dan persalinan diraja.

Tetapi di zaman moden songket digunakan untuk pakaian pengantin, perhiasan

dinding, beg tangan, alas meja, barang-barang cenderamata dan sebagainya

mengikut keupayaan pengusaha untuk mempelbagaikannya.

Setelah sekian lama perusahaan songket berkembang di Malaysia maka kini

corak songket mendapat tempat di hati para arkitek. Terdapat beberapa bangunan

pencakar langit telah diterapkan dengan corak songket seperti bangunan

Perpustakaan Negara Malaysia.

10

Page 11: Folio Sivik Isi

BAB 3

RUMUSAN

Saya mendapati kain songket mempunyai banyak kegunaannya. Saya juga

dapat mengetahui tentang proses menghasilan kain songket, saya berbangga

kerana kaum Melayu yang menghasilkan kain songket ini. Mereka juga bijak

mengaplikasikan corak kain songkat ini dan membuat sesuatu yang baharu. Pada

ketika ini, Malayasia telah terkenal diperingkat antarabangsa dalam

memperkenalkan dan menghasilkan songket yang berkualiti dan bermutu tinggi

hasil daripada kraftangannya.

Melalui daripada kajian ini, hasil memperolehi objektif yang telah dicapai,

saya sebagai rakyat Malaysia amat berbangga sekali dengan hasil kraftangan

negara sendiri yang sangat bermutu dan berkualiti tinggi serta mengharumkan

nama negara dalam penghasilan songket. Saya berharap agar hasil kraftangan ini

berkekalan sehingga ke generasi yang akan datang.

11

Page 12: Folio Sivik Isi

SENARAI RUJUKAN DAN BIBLIOGRAFI

www.Warisan Budaya Malaysia Seni Halus Kain songket.mht

www.Kain Songket – pengenalan PesonaKainSongket_com.mht

www.Portal Rasmi Perbadanan Kemajuan Kraftangan

Malaysia.mht/malaysiana.pnm.my/04/0408kainsongket.htm

12

Page 13: Folio Sivik Isi

13

Page 14: Folio Sivik Isi

CARA-CARA MEMBUAT KAIN SONGKET

14

Page 15: Folio Sivik Isi

CONTOH-CONTOH KAIN SONGKET

15