folio pendidikan sivik (anti dadah)

Download Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

Post on 03-Jun-2018

294 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  1/17

  NAMA : PRAKASH A/L PALU

  TINGKATAN : 1

  SEKOLAH: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISHKANDARSHAH

  TAJUK:

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  2/17

  PERKARA MUKA/SURAT PENDAHULUAN PENGHARGAAN HASIL KAJIAN LAMPIRAN

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  3/17

  DADAH ADALAH SEJENIS BAHAN YANG BERBAHAYAKEPADA MANUSIA KERANA IANYA BOLEHMENGAKIBATKAN MASALAH KETAGIHAN YANG TERUK.

  MASA DEPAN SESEORANG AKAN HANCUR SEKIRANYAMENJADI MANGSA DADAH. JUSTERU KEMPEN ANTI-DADAH DIADAKAN OLEH AGENSI DADAH KEBANGSAAN(AADK) UNTUK MEMERANGI PENYALAHGUNAAN DADAH.MELALUI FOLIO INI, KAMI AKAN MENERANGKANDENGAN LEBIH LANJUT MENGENAI DADAH.

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  4/17

  SAYA INGIN MENGUCAPKAN TERIMA KASIHKEPADA PIHAK SEKOLAH YANG MEMBERIPELBAGAI BANTUAN SERTA KEBENARAN UNTUKMENJALANKAN FOIO SIVIK 2011 INI. TERIMAKASIH KEPADA GURU SUBJEK PENDDIDIKAN SIVIKDAN KEWARGANEGARAAN KAMI YANG TELAHMEMBERI PANDUAN, NASIHAT SERTA BIMBINGANSEPANJANG MASA KAJIAN DIJALANKAN.

  AKHIR SEKALI, SAYA JUGA INGINMERAKAMKAN PENGHARGAAN DAN UCAPANTERIMA KASIH KEPADA IBU BAPA, AHLI-AHLIKUMPULAN DAN PIHAK-PIHAK LAIN YANGTERLIBAT DALAM PEMBIKINAN FOLIO SIVIK DANKEWARGANEGARAAN INI.

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  5/17

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  6/17

  1.) MORFIN

  Mo !"# $%$&$' * #" $&+$&o"% $# %" o& ' &$' %" o %$ " $%$ 0$#% 2 # $'.D$&$2 $ $ $# &$ "$ &$& # $ %"+ #$&" 3$ $" 2o !"# 2 # $', 3 2o !"#, 2o !"#

  &!$ $ $ 2o !"# '"% o+&o "+

  C$ $ M # #$+$# : M # &$#, 2 # # "+N$2$ J$&$#$# : 4M4, 45'" o6% 4, 4Mo#+ 4, 4Mo 'o4.

  Mo !"# M # $'-B 3 # + 3&o+/ 3 +-3 $#%$ 47774-M # $#% # " 89 -79 2o !"#-J $ %" $# "& H o"# No. 1

  B Mo !"#-S " 3 + +o " '$&-M # $#% # " ;9 -89 2o !"#

  P"&-P"& Mo !"#-M # $% # " 2o !"# &!$ /2 !"# '"% o+&o "%- "& + 0"& 3 6$ #$ "'/0o+&$ 0$ .H o"# $%$&$' %$%$' *$&$#$# $# $&"# + $ %" $&$' #$ o& ' #$ "' %$%$' %"M$&$ "$. H o"# %$&$2 3 # + & # $%$&$' 3 + "' $'" $# 2 $+$# o% +

  $# '$ "& %$ " $%$ 2 o $# 2o !"#. H o"# 2 2 # $" + + $ $# 3 +$&"-+$&"$#%$ 2o !"#.

  2.) HEROIN

  Heroin adalah dadah jalanan yang paling kerap disalahguna oleh penagih dadah di Malaysia. Heroindalam bentuk tulen adalah serbuk putih pahit yang merupakan produk yang terhasil daripada

  pemprosesan morfin. Heroin mempunyai kekuatan berkali-kali ganda morfin.

  C$ $ M # #$+$# : M # # "+, 2 # '"% , 2 # '" $N$2$ J$&$#$#: 4F" 4, 4F #4, # , C"+ "', 3$ $# %$# 4P #$# "#+4 Ko% "# $%$&$' 3$'$# $&+$&o"% $# 6 * % 0$ $ 2 &$ *$%" %" %$&$2 0$#% . 5$&$3$ $"2$#$ #, + 3$# $+$# +o% "# %" $ $ $# $%$&$' $# %"'$ "&+$# %$ " $%$ 2o !"#.D$&$2 3"%$# 3$ $#, +o% "# %" #$+$# # + 2 & $+$# + $+" $# % '$#$ %$#

  3$ $" 3$ 3$ +.

  .)KODEN

  Kodein adalah bahan alkaloid yang wujud secara semula jadi di dalam candu. Walau bagaimanapun,kebanyakan kodein di pasaran adalah yang dihasilkan daripada morfin. Dalam bidang perubatan,kodein digunakan untuk melegakan kesakitan sederhana dan sebagai ubat batuk.

  C$ $ M # #$+$# : M # &$#, M # # "+N$2$ J$&$#$# : U3$ 3$ + $#% $%$&$' * #" #$ +o "+ $# 2 2 # $" ! # " 2 # +$# %$# 2 2 &$'$#+$#$+ "

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  7/17

  andu adalah sejenis narkotik yangmempunyai fungsi menekan dan memperlahankan akti!iti sistemsaraf tunjang. candu dihasilkan daripada buah popi yang bertukar daripada warna putih kepada coklatdan kehitaman. "a mempunyai bau yang kuat, menganjal #elastik$ apabila masih segar dan menjadikeras jika terdedah kepada udara.

  C$ $ M # #$+$# : M # '" $ % # $# $" $ $ % # $# 0$ $ 40'$ "# ' % $ o#4.

  N$2$ J$&$#$# : 4B&$0+ S !!4, O " 2, M$%$ %$# T$ o "$ S"# "+ 2 &" " 3$'$#-3$'$# " 42 '$%o# 4, 4 '"%"# 4, 4%" " $#o# 4 %$#4% = o o= ' # 4. B$'$#-3$'$# "#" 2 2 # $" "!$ $# $ % # $# o "$ %$#%" #$+$# %$&$2 3"%$# 3$ $# # + 2 & $+$# + $+" $#. K"#" 42 '$%o# 4%" #$+$# %$&$2 $6$ $# #$ "'$# o "$ %" # $ $ +" $.

  ".)OPIAT SINTETIK

  %piat &intetik meliputi bahan-bahan seperti 'methadone', 'pethidine', 'dipipanone' dan'de(tropro(yphene'. )ahan-bahan ini mempunyai sifat yang serupa dengan opiat dan digunakandalam bidang perubatan unutk melegakan kesakitan. Kini 'methadone' digunakan dalam rawatanpenagihan opiat di negara kita.

  C$ $ M # #$+$# : M # &$#, 2 # # "+

  N$2$ J$&$#$# : 4F">>" 4, 4Do&&" 4.

  #.)AMFETAMIN

  *mfetamin adalah stimulan sintetik buatan manusia. +ada masa ini tidak ada ubat yang mengandungiamfetamin yang didaftarkan dengan +ihak )erkuasa Kawalan Dadah. Dadah perangsang jenisamfetamin seperti methamphetamine' adalah dadah yang sangat merbahaya.

  ara Menggunakan Menelan, menyuntik, menghisap, menyedut #'chasing the dragon'$

  $.)METHAMPHETAMINE

  Methamphetamine hydrochloride' merupakan satu jenis dadah yang berada dalam kumplan stimulan."anya berbentuk kaca pecah dan kadangkala berbentuk seperti tawas. ontoh 'methamphetaminehydrochloride' yang biasanya terdapat di Malaysia ialah syabu dan yaba. &yabu la imnya diprosessecara haram dan tidak mempunyai kegunaan dari aspek perubatan.

  ara Menggunakan Menghisap, menyedut #'chasing the dragon'ama /alanan '"ce'

  %.)KOKAIN

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  8/17

  kokain adalah serbuk putih yang berasal daripada daun koka yang terdapat di +eru, )oli!ia danolombia di pergunungan *ndes, *merika &elatan. "a banyak digunakan di negara-negara *merika

  0tara, &elatan dan 1engah di samping negara-negara 2ropah.

  ara Menggunakan Menyuntik, menghidu, menghisap

  ama /alanan ' oke', ' rack', '&now', '3lake'

  Kokain '3reebase' adalah campuran kokain dengan serbuk penaik dan berbentuk 'granules'. rack'mempunyai ketulenan sehingga 456 dan sangat berbahaya kerana ia boleh menyebabkan ketagihanteruk dalam masa yang singkat.

  &.) MDMA

  Methylenedio(y-methamphetamine' #MDM*$ merupakan analog meskalin dan amfetamin. "a dipanggil'fell good drug' dan boleh meningkatkan daya tahan pengguna. +il MDM* seringkali dibentuk denganikon atau logo bagi memenuhi cita rasa pengguna muda.

  AKIBAT-AKIBAT PENYALAHGUNAAN DADAH

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  9/17

  APAKAH PENYALAHGUNAAN DADAH

  Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan perlakuan yang berulang-ulang atau penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya ia akan mendatangkan perasaangembira melampau atau ketagih bertujuan lari daripada kenyataan.

  Penyalahgunaan dadah / bahan terlarang melibatkan pola songsang penyalahgunaan dadahyang akhirnya boleh mengganggu kehidupan seharian " Penyalahgunaan dadah / bahanterlarang melibatkan pola songsang penyalahgunaan dadah yang akhirnya boleh mengganggukehidupan seharian.

  Penagih dadah cenderung menggunakan dadah secara berterusan walaupun:? Berlaku masalah dalam diri atau masyarakat? Sering terlibat dengan masalah perundangan akibat penyalahgunaan dadah? Meletakkan diri dalam situasi yang berbahaya

  Apakah penagihan dadah?

  Penagihan dadah dikenali sebagai bergantung dengan dadah.Penagihan dadah bermula apabila seseorang itu mula dengan bahan tersebut. ontohnya:? Memerlukan dos yang lebih tinggi untuk mencapai kesan yang diingini? Mula menunjukkan si!at-si!at ketagih apabila penggunaannya dihentikan? erpaksa meningkatkan jumlah dadah yang lebih banyak dan tempoh penggunaanyang lebih lama

  Penagihan dadah juga akan membuatkan seseorang hilang kawalan diri.#ebiasaannya$ penagih dadah akan menghabiskan masa untuk melakukan akti%iti sepertimencari pengedar$ membeli dan menggunakan dadah$ begitu juga mendapatkan wang bagimembeli dadah.&pabila seseorang ketagih atau bergantung kepada dadah secara !i'ikal dan psikologi$ akanwujud keinginan yang melampau untuk mengambil atau berterusan menggunakan dadahdalam apa cara sekali pun.(ni akan mendatangkan kesan yang buruk kepada diri mereka dan masyarakat sekeliling.

  Apakah istilah-istilah yang perlu diketahui? Dadah Psiko aktif

  Mempunyai kesan terhadap tingkah laku dan kesedaranontohnya) %alium$ ganja.

  Dadah bukan Psiko aktif

  idak memberi kesan terhadap tingkah laku. #urang kesan ketagihan.

  Pergantungan

  ? #einginan !isiologi dan psiko logikal pada dadah untuk mendapatkan keseronokandan mengelakkan rasa ketagih? *alam pergantungan !isiologi$ ia menjadikan pemikiran$ emosi dan perlakuantertumpu kepada dadah setiap masa

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  10/17

  ? *alam pergantungan !i'ikal$ kesan dadah seperti kegembiraan melampau akanmewujudkan keinginan yang melampau kepada dadah tersebut? +ian pula akan mewujudkan perasaan negati! dan ini akan menyebabkan penagih

  perlu mengambil dadah kembali bagi mengelakkan perasaan negati! tersebut

  Gejala PenarikanSatu sindrom !i'ikal dan psiko logikal yang negati! akibat pemberhentian penggunaan dadahdengan mendadak.

  Lali Memerlukan jumlah dos yang tinggi untuk mendapatkan kesan psiko logikal yang sama.

  Kenapa mereka mengambil dadah?

  ? (ngin mencuba? erikut-ikut? &malan budaya? Suasana semasa. ontohnya) perang / kelab malam? ekanan / cabaran dalam kumpulan? Bagi tujuan merawat? Meningkatkan kawalan diri dan prestasi

  Apakah enis- enis dadah yang kerap disalahgunakan?

  ,pium / candu? Mor!in$ eroin - euphoria$ painkiller o Melahirkan rasa eu!oria dan penahan sakito u!oria$ ubat tahan sakit

  Perangsang? #okain$ &m!etamina