folio pendidikan sivik (anti dadah)

Upload: shahrizan-mohd-sapie

Post on 03-Jun-2018

381 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  1/17

  NAMA : PRAKASH A/L PALU

  TINGKATAN : 1

  SEKOLAH: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISHKANDARSHAH

  TAJUK:

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  2/17

  PERKARA MUKA/SURAT PENDAHULUAN PENGHARGAAN HASIL KAJIAN LAMPIRAN

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  3/17

  DADAH ADALAH SEJENIS BAHAN YANG BERBAHAYAKEPADA MANUSIA KERANA IANYA BOLEHMENGAKIBATKAN MASALAH KETAGIHAN YANG TERUK.

  MASA DEPAN SESEORANG AKAN HANCUR SEKIRANYAMENJADI MANGSA DADAH. JUSTERU KEMPEN ANTI-DADAH DIADAKAN OLEH AGENSI DADAH KEBANGSAAN(AADK) UNTUK MEMERANGI PENYALAHGUNAAN DADAH.MELALUI FOLIO INI, KAMI AKAN MENERANGKANDENGAN LEBIH LANJUT MENGENAI DADAH.

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  4/17

  SAYA INGIN MENGUCAPKAN TERIMA KASIHKEPADA PIHAK SEKOLAH YANG MEMBERIPELBAGAI BANTUAN SERTA KEBENARAN UNTUKMENJALANKAN FOIO SIVIK 2011 INI. TERIMAKASIH KEPADA GURU SUBJEK PENDDIDIKAN SIVIKDAN KEWARGANEGARAAN KAMI YANG TELAHMEMBERI PANDUAN, NASIHAT SERTA BIMBINGANSEPANJANG MASA KAJIAN DIJALANKAN.

  AKHIR SEKALI, SAYA JUGA INGINMERAKAMKAN PENGHARGAAN DAN UCAPANTERIMA KASIH KEPADA IBU BAPA, AHLI-AHLIKUMPULAN DAN PIHAK-PIHAK LAIN YANGTERLIBAT DALAM PEMBIKINAN FOLIO SIVIK DANKEWARGANEGARAAN INI.

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  5/17

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  6/17

  1.) MORFIN

  Mo !"# $%$&$' * #" $&+$&o"% $# %" o& ' &$' %" o %$ " $%$ 0$#% 2 # $'.D$&$2 $ $ $# &$ "$ &$& # $ %"+ #$&" 3$ $" 2o !"# 2 # $', 3 2o !"#, 2o !"#

  &!$ $ $ 2o !"# '"% o+&o "+

  C$ $ M # #$+$# : M # &$#, 2 # # "+N$2$ J$&$#$# : 4M4, 45'" o6% 4, 4Mo#+ 4, 4Mo 'o4.

  Mo !"# M # $'-B 3 # + 3&o+/ 3 +-3 $#%$ 47774-M # $#% # " 89 -79 2o !"#-J $ %" $# "& H o"# No. 1

  B Mo !"#-S " 3 + +o " '$&-M # $#% # " ;9 -89 2o !"#

  P"&-P"& Mo !"#-M # $% # " 2o !"# &!$ /2 !"# '"% o+&o "%- "& + 0"& 3 6$ #$ "'/0o+&$ 0$ .H o"# $%$&$' %$%$' *$&$#$# $# $&"# + $ %" $&$' #$ o& ' #$ "' %$%$' %"M$&$ "$. H o"# %$&$2 3 # + & # $%$&$' 3 + "' $'" $# 2 $+$# o% +

  $# '$ "& %$ " $%$ 2 o $# 2o !"#. H o"# 2 2 # $" + + $ $# 3 +$&"-+$&"$#%$ 2o !"#.

  2.) HEROIN

  Heroin adalah dadah jalanan yang paling kerap disalahguna oleh penagih dadah di Malaysia. Heroindalam bentuk tulen adalah serbuk putih pahit yang merupakan produk yang terhasil daripada

  pemprosesan morfin. Heroin mempunyai kekuatan berkali-kali ganda morfin.

  C$ $ M # #$+$# : M # # "+, 2 # '"% , 2 # '" $N$2$ J$&$#$#: 4F" 4, 4F #4, # , C"+ "', 3$ $# %$# 4P #$# "#+4 Ko% "# $%$&$' 3$'$# $&+$&o"% $# 6 * % 0$ $ 2 &$ *$%" %" %$&$2 0$#% . 5$&$3$ $"2$#$ #, + 3$# $+$# +o% "# %" $ $ $# $%$&$' $# %"'$ "&+$# %$ " $%$ 2o !"#.D$&$2 3"%$# 3$ $#, +o% "# %" #$+$# # + 2 & $+$# + $+" $# % '$#$ %$#

  3$ $" 3$ 3$ +.

  .)KODEN

  Kodein adalah bahan alkaloid yang wujud secara semula jadi di dalam candu. Walau bagaimanapun,kebanyakan kodein di pasaran adalah yang dihasilkan daripada morfin. Dalam bidang perubatan,kodein digunakan untuk melegakan kesakitan sederhana dan sebagai ubat batuk.

  C$ $ M # #$+$# : M # &$#, M # # "+N$2$ J$&$#$# : U3$ 3$ + $#% $%$&$' * #" #$ +o "+ $# 2 2 # $" ! # " 2 # +$# %$# 2 2 &$'$#+$#$+ "

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  7/17

  andu adalah sejenis narkotik yangmempunyai fungsi menekan dan memperlahankan akti!iti sistemsaraf tunjang. candu dihasilkan daripada buah popi yang bertukar daripada warna putih kepada coklatdan kehitaman. "a mempunyai bau yang kuat, menganjal #elastik$ apabila masih segar dan menjadikeras jika terdedah kepada udara.

  C$ $ M # #$+$# : M # '" $ % # $# $" $ $ % # $# 0$ $ 40'$ "# ' % $ o#4.

  N$2$ J$&$#$# : 4B&$0+ S !!4, O " 2, M$%$ %$# T$ o "$ S"# "+ 2 &" " 3$'$#-3$'$# " 42 '$%o# 4, 4 '"%"# 4, 4%" " $#o# 4 %$#4% = o o= ' # 4. B$'$#-3$'$# "#" 2 2 # $" "!$ $# $ % # $# o "$ %$#%" #$+$# %$&$2 3"%$# 3$ $# # + 2 & $+$# + $+" $#. K"#" 42 '$%o# 4%" #$+$# %$&$2 $6$ $# #$ "'$# o "$ %" # $ $ +" $.

  ".)OPIAT SINTETIK

  %piat &intetik meliputi bahan-bahan seperti 'methadone', 'pethidine', 'dipipanone' dan'de(tropro(yphene'. )ahan-bahan ini mempunyai sifat yang serupa dengan opiat dan digunakandalam bidang perubatan unutk melegakan kesakitan. Kini 'methadone' digunakan dalam rawatanpenagihan opiat di negara kita.

  C$ $ M # #$+$# : M # &$#, 2 # # "+

  N$2$ J$&$#$# : 4F">>" 4, 4Do&&" 4.

  #.)AMFETAMIN

  *mfetamin adalah stimulan sintetik buatan manusia. +ada masa ini tidak ada ubat yang mengandungiamfetamin yang didaftarkan dengan +ihak )erkuasa Kawalan Dadah. Dadah perangsang jenisamfetamin seperti methamphetamine' adalah dadah yang sangat merbahaya.

  ara Menggunakan Menelan, menyuntik, menghisap, menyedut #'chasing the dragon'$

  $.)METHAMPHETAMINE

  Methamphetamine hydrochloride' merupakan satu jenis dadah yang berada dalam kumplan stimulan."anya berbentuk kaca pecah dan kadangkala berbentuk seperti tawas. ontoh 'methamphetaminehydrochloride' yang biasanya terdapat di Malaysia ialah syabu dan yaba. &yabu la imnya diprosessecara haram dan tidak mempunyai kegunaan dari aspek perubatan.

  ara Menggunakan Menghisap, menyedut #'chasing the dragon'ama /alanan '"ce'

  %.)KOKAIN

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  8/17

  kokain adalah serbuk putih yang berasal daripada daun koka yang terdapat di +eru, )oli!ia danolombia di pergunungan *ndes, *merika &elatan. "a banyak digunakan di negara-negara *merika

  0tara, &elatan dan 1engah di samping negara-negara 2ropah.

  ara Menggunakan Menyuntik, menghidu, menghisap

  ama /alanan ' oke', ' rack', '&now', '3lake'

  Kokain '3reebase' adalah campuran kokain dengan serbuk penaik dan berbentuk 'granules'. rack'mempunyai ketulenan sehingga 456 dan sangat berbahaya kerana ia boleh menyebabkan ketagihanteruk dalam masa yang singkat.

  &.) MDMA

  Methylenedio(y-methamphetamine' #MDM*$ merupakan analog meskalin dan amfetamin. "a dipanggil'fell good drug' dan boleh meningkatkan daya tahan pengguna. +il MDM* seringkali dibentuk denganikon atau logo bagi memenuhi cita rasa pengguna muda.

  AKIBAT-AKIBAT PENYALAHGUNAAN DADAH

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  9/17

  APAKAH PENYALAHGUNAAN DADAH

  Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan perlakuan yang berulang-ulang atau penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya ia akan mendatangkan perasaangembira melampau atau ketagih bertujuan lari daripada kenyataan.

  Penyalahgunaan dadah / bahan terlarang melibatkan pola songsang penyalahgunaan dadahyang akhirnya boleh mengganggu kehidupan seharian " Penyalahgunaan dadah / bahanterlarang melibatkan pola songsang penyalahgunaan dadah yang akhirnya boleh mengganggukehidupan seharian.

  Penagih dadah cenderung menggunakan dadah secara berterusan walaupun:? Berlaku masalah dalam diri atau masyarakat? Sering terlibat dengan masalah perundangan akibat penyalahgunaan dadah? Meletakkan diri dalam situasi yang berbahaya

  Apakah penagihan dadah?

  Penagihan dadah dikenali sebagai bergantung dengan dadah.Penagihan dadah bermula apabila seseorang itu mula dengan bahan tersebut. ontohnya:? Memerlukan dos yang lebih tinggi untuk mencapai kesan yang diingini? Mula menunjukkan si!at-si!at ketagih apabila penggunaannya dihentikan? erpaksa meningkatkan jumlah dadah yang lebih banyak dan tempoh penggunaanyang lebih lama

  Penagihan dadah juga akan membuatkan seseorang hilang kawalan diri.#ebiasaannya$ penagih dadah akan menghabiskan masa untuk melakukan akti%iti sepertimencari pengedar$ membeli dan menggunakan dadah$ begitu juga mendapatkan wang bagimembeli dadah.&pabila seseorang ketagih atau bergantung kepada dadah secara !i'ikal dan psikologi$ akanwujud keinginan yang melampau untuk mengambil atau berterusan menggunakan dadahdalam apa cara sekali pun.(ni akan mendatangkan kesan yang buruk kepada diri mereka dan masyarakat sekeliling.

  Apakah istilah-istilah yang perlu diketahui? Dadah Psiko aktif

  Mempunyai kesan terhadap tingkah laku dan kesedaranontohnya) %alium$ ganja.

  Dadah bukan Psiko aktif

  idak memberi kesan terhadap tingkah laku. #urang kesan ketagihan.

  Pergantungan

  ? #einginan !isiologi dan psiko logikal pada dadah untuk mendapatkan keseronokandan mengelakkan rasa ketagih? *alam pergantungan !isiologi$ ia menjadikan pemikiran$ emosi dan perlakuantertumpu kepada dadah setiap masa

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  10/17

  ? *alam pergantungan !i'ikal$ kesan dadah seperti kegembiraan melampau akanmewujudkan keinginan yang melampau kepada dadah tersebut? +ian pula akan mewujudkan perasaan negati! dan ini akan menyebabkan penagih

  perlu mengambil dadah kembali bagi mengelakkan perasaan negati! tersebut

  Gejala PenarikanSatu sindrom !i'ikal dan psiko logikal yang negati! akibat pemberhentian penggunaan dadahdengan mendadak.

  Lali Memerlukan jumlah dos yang tinggi untuk mendapatkan kesan psiko logikal yang sama.

  Kenapa mereka mengambil dadah?

  ? (ngin mencuba? erikut-ikut? &malan budaya? Suasana semasa. ontohnya) perang / kelab malam? ekanan / cabaran dalam kumpulan? Bagi tujuan merawat? Meningkatkan kawalan diri dan prestasi

  Apakah enis- enis dadah yang kerap disalahgunakan?

  ,pium / candu? Mor!in$ eroin - euphoria$ painkiller o Melahirkan rasa eu!oria dan penahan sakito u!oria$ ubat tahan sakit

  Perangsang? #okain$ &m!etamina -o u!oria$ berkeyakinan

  Penenang? &n iolytics / &nti-an iety drugs - Ben'odia'epineso Ben'odia'epines

  alusimogen - Psikedelik 01arna-warna terang dan berkilauan2? #anabis / Marijuana / ashish / +anja / 1eed? 3S* - lysergic asid diethylamide$ asid

  4ikotin / embakau? erangsang dalam dos yang kecil

  &lkohol - agen kemurungan? erangsang pada dos yang rendah tetapi terencat bila mengambil dos yang berlebihan

  #anabis / Marijuana / ashish / +anja / 1eed

  idu 0(nhalants / Sol%ent2 - Menghidu gam atau petrol3ain -lain - daun ketum

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  11/17

  !anda dan ge ala

  "agaimana mengetahui sese#rang itu terlibat dalam penyalahgunaan dadah?

  ? 5esah$ gelisah? Prestasi kerja atau akademik yang merosot? Mencuri wang atau apa saja sama ada di rumah$ sekolah atau di tempat kerja? Perubahan sikap secara mendadak seperti tabiat makan$ tidur dan akti%iti harianPerubahan emosi secara tiba-tiba? Bercakap merepek ? Mengabaikan penampilan diri? Menghindari kawan biasa yang tidak mengambil dadah? Berkelakuan mencurigakan seperti menghabiskan banyak masa di bilik air atau bilik tidur dan rasa curiga yang keterlaluan kepada yang lain? #elihatan letih$ penat dan mamai

  K#mplikasi

  #esan penyalahgunaan dadah yang berterusan akan merosakkan:? #ebersihan dan kesihatan diri? #esihatan mental? Prestasi pelajaran? ubungan sosial? Status kewanganPenyalahgunaan dadah akan lebih merumitkan bila ia melibatkan:? Penggunaan pelbagai jenis dadah? &kti%iti jenayah? #aum keluarga? Masalah perubatan? Masalah psikiatri? #anak-kanak dan remaja 0umur kurang 67 tahun2

  $a%atan#etagihan adalah bersi!at psikologi. Mereka yang telah kronik dalam penyalahgunaan dadahsukar disembuhkan. Pertolongan dari mereka yang pro!esional amat diperlukan.5awatan untuk ketagihan boleh didapati di hospital$ klinik atau &gensi &nti *adah#ebangsaan 0&&*#2.5awatan termasuk:

  Detoksifikasi ? Menghilangkan kesan dadah di dalam badan

  Terapi kelakuan

  ? Menggalakkan sikap yang baik dan menghilangkan rasa pergantungan

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  12/17

  Kaunseling - Memberi moti%asi dalam menangani masalah dadah dan kembali menagiherapi penggantian dadah

  ? Memaksimumkan keadaan bebas dadah semasa proses pemulihan? Methadone - #etagihan ubat penenang? 4ikotin - #etagihan rokok

  Pen&egahan

  Apakah yang b#leh mempengaruhi permulaan atau penyudah tabiat penyalahgunaandadah?

  ? #esungguhan pada akti%iti yang lain? Status sosioekonomi? Pengaruh rakan sebaya? Pengaruh ibu bapa? Budaya dan etnik ? 4ilai hidup yang sederhana? Moti%asi untuk berjaya / takut pada kegagalan? Pengasingan sosial

  Apakah yang membantu sese#rang itu berhenti menagih dadah?

  ? Percaya diri sendiri? Berkemahiran menyesuaikan diri? Berkemampuan bangkit dari kegagalan? Berkeupayaan mengasah kekuatan diri? Menghargai kesihatan? Membina minat dan akti%iti yang baru? Matang dalam !ikiran? Sokongan berterusan daripada keluargaSeseorang itu perlu mendapatkan:? 3atihan menjadi a!ekti! ? Sokongan masyarakat? Pembangunan kerohanian diri

  Pemulihan

  Melibatkan prosedur rawatan seperti:? erapi dadah gantian? Pengurusan tingkah laku? #aunseling? Mencegah dari kembali menagih 0relapse pre%ention2? 3atihan menjadi aserti! ? Sokongan masyarakat? Pengisian dan perlembagaan rohaniPenjagaan berterusan adalah satu komponen yang penting dalam proses pemulihan dari

  ketagihan dadah.(a memerlukan sokongan penuh dari keluarga dan masyarakat.

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  13/17

  Sokongan sosial termasuk:? Pembangunan kemahiran? Penempatan pekerjaan? Pusat bantuan setempat

  Kumpulan s#k#ngan

  Pusat pemulihan:? &gensi &nti *adah #ebangsaan? P M&*&M? P 4+&S(

  Pakar sakit jiwa? Pakar kaunseling penagihan dadah? Pakar psikologi? (bubapa? +uru sekolah

  AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN

  LATAR BELAKANG:

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  14/17

  P$%$ $' # 17@ , + $*$$# &$' 2 # $23"& $#% +$ $# 3$ %$&$2 $'$ 2 2 $# " 6$3$+ %$%$' %$&$2

  # $ $. D$&$2 $' # 3 2$ $&$' "#" %"" "'$ +$#

  3$ $" $ $#0$2$# + $%$ + &$2$ $# # $ $. F$& $!$'%$ $ "#" "$&$' # + 2 &$'" +$# $ 2$ $ $+$ $# 3 3$%$ " $%$ $#0$2$# %$%$'. D$ $ "#" &$' %"" "'$ +$# o& '

  Y.A.B. T # D .M$'$ '" 3"# Mo'$2$%, 3 +$ P %$#$ M # "M$&$ "$ $%$ 17 F 3 $ " 17@ 2$ $ 2 &$#0$ +$# K 2 #A# " D$%$'. S 2 #*$+ " , %$%$' %"$# $ 3$ $" 2 '#o23o $ # $ $. S$ $ $# $2$ #$ "'$# %$%$' "$&$'

  # $ " 2 %$ $# 2 $+$# &$# 3 &$+$# %$# '$ $ $## $ $ 2$ $ '$%$ $#. P # %$ $# %$# #$ "'$# %$%$' $#

  3 & & $ $ 3o& ' 2 # $#0$2 + *$' $$# o "o- +o#o2",o'$#" %$# 3 %$ $ $+ $ * &$ $ %$# # $ 2 & 2$'+$#+ $'$#$# #$ "o#$& %$# 2 # $#0$2 + &$2$ $# # $ $.

  P$%$ $' # 17@ , JKAD &$' 2 2 %$ $ %$%$'N $ $ %$# #0 $'$# %"*$%"+$# $ " $2$ $#2 $# + 2" #0 $'$# $6$&$# #0 $'$# + 2$ ++$#

  $ # $ + $ $$# #%$# - #%$# %""+ " % # $#

  2 &"'$# .M$#$+$&$ + 2$* $# #$ $ 2$# "$ %$# #"&$"$#+ *$ $2$ $# $ $3$# $ %$# # &$ $ $# 2 $+$# $ "

  o+o# $#. K 2 %"$# %$ $ "#" &$' %" +$ + $%$ $ "$# 3$ o& ' M$*&" D$%$' N $ $. E+o $# %$ " $%$ " , %$ $

  %$%$' N $ $ &$' %"*$%"+$# 3$ $" $ $ &$+ $#$$#$ " $2$ # + 2 23$# $ 2 ' $2$ N $ $

  DADAH.

  FUNGSI:

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  15/17

  1) B $# # *$6$3 2 # +$*" %$# 2 # $6$ " +$ $-+$ $ %$ $ $ '$&-'$& &$"# $# 3 +$" $# % # $# *$3$ $#

  %$# $ # " %" 3$6$' B$'$ "$# "$" J$3$ $# P #*$ $ M$&$ "$,A # " A# "%$%$' K 3$# $$# %$# J$3$ $# P $'$#$# A6$2.

  AKTI ITI:

  i. Memantau dan menyelaras semua dasar$ akta$ garis panduan dan peraturan mengenai !ungsi #epenjaraan$ &ntidadah dan Pertahanan&wam.

  ii. Mengkaji dan menilai keberkesanan semua dasar dan akta #epenjaraan$

  &ntidadah dan Pertahanan &wam.iii. Mengenal pasti dan mengkaji isu semasa yang mempunyai implikasi

  terhadap dasar$ akta$ garis panduan dan peraturan #epenjaraan$&ntidadah dan Pertahanan &wam.

  i%. Menyediakan garis panduan dan peraturan bagi tujuan pelaksanaan dasar#epenjaraan$ &ntidadah dan Pertahanan &wam.

  %. Menggubal 5ang 8ndang-undang dan meminda &kta sedia ada yang berkaitan dengan #epenjaraan$ &ntidadah dan Pertahanan &wam.

  %i. Mengadakan mesyuarat$ simposium$ seminar$ bengkel dan kursus yang

  berkaitan dengan *asar #epenjaraan$ &nti *adah$ Pertahanan &wam dan5 3& di dalam dan luar negeri.%ii. Menghadiri mesyuarat$ simposium$ seminar$ bengkel dan kursus yang

  berkaitan dengan *asar #epenjaraan$ &ntidadah dan Pertahanan &wamdi dalam dan luar negeri.

  FUNGSI:

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  16/17

  ) B $# # *$6$3 '$%$ +$ $- +$ $ $# 3 +$" $#% # $# P$ &"2 # " # &$ $ $# o$&$# P$ &"2 # %"3$'$ "$# "#" %$# # %"$$# *$6$ $# 3$ " o$&$# P$ &"2 #3 + #$$# $# 3 +$" $# % # $# *$3$ $# %$# $ # " %" 3$6$'B$'$ "$# "$" J$3$ $# P #*$ $ M$&$ "$, A # " A# "%$%$'K 3$# $$# %$# J$3$ $# P $'$#$# A6$2.

  AKTI ITI:

  i. Menyelaras soalan parlimen yang berkaitan dengan Bahagian serta9abatan dan &gensi di bawahnya.

  ii. Menyediakan jawapan Parlimen termasuk meminta maklumat tambahandaripada 9abatan dan &gensi yang berkaitan.

  iii. Memastikan penyediaan jawapan soalan Parlimen adalah tidak bercanggah dengan dasar-dasar #ementerian ini.

  FUNGSI:

  ) B $# # *$6$3 2 # %"$+$# &$ $#, 2$+& 23$&$ , #o $2$+& 2$#, "# %$# 2 2o $#% 2 # + J 2$$' M # " %$#K 2 # "$# &$"# $# 3 +$" $# % # $# *$3$ $# %$# $ # " %"3$6$' B$'$ "$# "$" J$3$ $# P #*$ $ M$&$ "$, A # "A# "%$%$' K 3$# $$# %$# J$3$ $# P $'$#$# A6$2.

  AKTI ITI:

  i. Menyediakan maklum balas Minit Mesyuarat 9emaah Menteri$ 4otaMakluman$ Memorandum$ ulasan #ementerian dan input yang berkaitandengan #epenjaraan$ &ntidadah dan Pertahanan &wam.

  ii. Memastikan segala input$ kertas Memorandum 9emaah Menteri$ maklum balas Minit Mesyuarat 9emaah Menteri$ 4ota Makluman dan ulasan#ementerian yang disediakan bertepatan dengan dasar-dasar yangditetapkan oleh #ementerian.

 • 8/12/2019 Folio Pendidikan Sivik (Anti Dadah)

  17/17

  UNDANG- UNDANG MENGENAI KESALAHAN DADAH

  1. AKTA DADAH BERBAHAYA 17

  S $ $+ $ 3$ " 2 23 $ # +$# &$#* # $ $# & 3"' 3$"+ # +2 # $6$& # "2 o $#, # + o $#, # "&$# $#, #* $&$# %$#

  # #$$# 0$#% %$# 3 3 $ $ 3$'$# %$# %$%$' 2 3$'$ $ # .M 23 $ # ++$# +'$ 3 ' 3 # % # $# 3"%$# + $ $ M$'+$2$'

  '$%$ + $&$'$#-+ $&$'$# $# $+'& + %"3$6$'# $ %$#3"0$ $$# M$'+$2$'.

  . AKTA PENAGIH DADAH.(RA5ATAN DAN PEMULIHAN)17@ - (PINDAAN) 177@

  A+ $ P #$ "' D$%$' (R$6$ $# P 2 &"'$#) 17@ (P"#%$$#) 177@ %" 3$&3 * $# # + 2 23 " $6$ $# %$# 2 &"'$# + $%$ #$ "'-

  #$ "' %$%$'. S &$"# 2 $+$# o $6$ $# &$#* $# $# 2 #" "+3 $ +$# 2 # $6$ $# + $ $ #$ "'- #$ "' 3 * $# 2 2$ "+$#2 +$ "%$+ 2 # &$# " # $ "'$# 2 +$.

  . AKTA DADAH BERBAHAYA(LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 17@

  S $ $+ $ 3$ " 2 23 $ # +$# 2 # #$" $'$#$# #0 $'$#o $# -o $# $# $%$ +$" $# % # $# $ $-$ $ $+ "