final ppt dr. io (kpf 4023)

Download Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

Post on 04-Apr-2018

341 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  1/38

  NAMA AHLI KUMPULAN :

  NORNADIAH BINTI DOLAH L 20112007398

  ASLINA BINTI MOHAMMAD L 20112007399

  SUHAIDA BINTI AYUB L 20112007400

  SITI YUHANI BINTI AZMAN L 20112007401

  KHAIRUL RHIDZUAN BIN YUSOF L 20112007402

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  2/38

  UNIT 3 : REKABENTUK DAN

  MODEL KURIKULUMBILIK DARJAH

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  3/38

  UNIT 3:

  REKA BENTUK &MODEL

  KURIKULUM

  BILIK DARJAH

  3.1: Pola &

  Prinsip RekaBentukKurikulum

  3.3: AplikasiReka Bentuk

  & ModelKurikulumBilik Darjah

  3.4: PerananGuru DalamPelaksanaanKurikulum DiBilik Darjah

  3.5: Isu-isuBerkaitan

  3.2: ModelPengurusanKurikulum

  Bilik Darjah

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  4/38

  3.1POLA DAN

  PRINSIP REKABENTUK

  KURIKULUM

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  5/38

  KURIKULUM

  kurikulum sebenarnya berasal daripada perkataan Latincurere yang bermaksud laluan atau jejak. Dalambahasa Inggeris pula kurikulum membawa maksudjelmaan. Paduan daripada kedua-dua kata ini telahmenghasilkan kurikulum yang bermaksud laluan darisatu peringkat ke satu peringkat.

  Sumber: Kamarudin dan Siti Hajar

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  6/38

  Kurikulum ..

  Bermaksud semua pengalaman yangdirancang dan dikemukakan oleh pihaksekolah untuk mebimbing muridmemperoleh hasil pembelajaran yang telahditetapkan mengikut keupayaan murid itu.

  (Kamus Dewan, Edisi 2..2007)

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  7/38

  5 PRINSIP DALAM PENGEMBANGANTEORI KURIKULUM

  Prinsip yang berorientasikan padatujuan

  Prinsip yang berasaskan padakesesuaian

  Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

  Prinsip kesinambungan Prinsip Keseimbangan

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  8/38

  Apakah Reka bentuk Kurikulum?

  bermaksud bagaimana cara sesuatu kurikulum itudikonsepkan melalui pendekatan komponen-komponenutama kurikulum seperti (matlamat dan objektif,

  kandungan kurikulum, kaedah media dan penilaiandisusun dalam sesuatu kurikulum untuk menghasilkansatu proses p&p.

  Dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu:1)Reka bentuk yang berasaskan standard

  2)Kurikulum berbentuk modular

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  9/38

  Jenis-jenis Rekabentuk

  Kurikulum Rekabentuk berpusatkan

  subjek

  Rekabentuk berpusatkanpelajar

  Rekabentuk berpusatkan

  Masalah

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  10/38

  Rekabentuk berasaskan

  Subjek

  -Rekabentuk Disiplin

  -Rekabentuk Broad Field

  -Rekabentuk Korelasi

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  11/38

  Pendekatan Berpusatkan

  Pelajar

  Rekabentuk berpusatkan kanak-kanak

  Rekabentuk berpusatkan pengalaman

  Rekabentuk humanistikRekabentuk radikal

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  12/38

  Pendekatan Berpusatkan

  Masalah

  Rekabentuk situasi kehidupan

  Rekabentuk masalah sosial

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  13/38

  3.2 MODEL

  PENGURUSANKURIKULUM BILIK

  DARJAH

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  14/38

  MODEL satu entiti yang

  mengandungibeberapa

  komponen,misalnya, sasaran,hasilpembelajaran, danpengalamanpendididkan.

  Satu panduanyang membantukita untuk

  mengambiltindakan wajaragar matlamatpendidikantercapai.

  DEFINISI MODEL KURIKULUM

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  15/38

  1.

  Model Tyler

  2. Model Taba

  3. Model Stenhouse

  4. Model Saylor dan Alexander

  5. Model Hunkins

  6. Model Ritz

  7. Model Glatthorn

  8. Model Weistein dan Fantini

  MODEL-MODEL KURIKULUM

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  16/38

  MODEL

  TYLER

  Pengasas:Ralph W. Tyler

  1949

  Mengandungi4 komponen

  Objektif

  Kandungan

  Kaedah

  PenilaianMODEL OBJEKTIF

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  17/38

  4 Persoalanan Asas Dalam

  Model Perkembangan Tyler

  i)

  Apakah tujuanpendidikanyang perlu

  dicapai olehsekolah?

  ii)

  Apakahpengalamanpendidikan

  untuk

  mencapaitujuanpendidikan ?

  iii)Bagaimana-

  kahpengalaman

  pendidikan ini

  bolehdisusun?

  iv)

  Adakahtujuan

  pendidikan

  telah dicapai?

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  18/38

  menentukan matlamat dan objektif

  Memilih pengalaman pembelajaran atau kandunganpelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif.

  Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran

  perlu disusun secara sistematik.

  Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi

  menentukan pencapaian objektif.

  Langkah-langkah dalam Model Tyler

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  19/38

  Pendekatan deduktif: fokus kepada perancangandan objektif

  Tumpuan pada pengalaman pembelajaran daninteraksi pelajar persekitaran

  Penyusunan pengalaman secara sistematik

  Menekankan kepentingan penilaian untuk melihatkeberkesanan program

  Rumusan Model Kurikulum Tyler

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  20/38

  3.3 APLIKASIREKA BENTUK

  DAN MODELKURIKULUM DI

  BILIK DARJAH

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  21/38

  A =

  S =

  S =

  U =

  R =

  E =

  MODEL ASSURE

  Analyse learner

  State objectives

  Select, modify or make media

  Use media

  Require learner response

  Evaluate materials

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  22/38

  Analisis Pelajar

  Mengenal pasti ciri-ciri umum pelajar.Mengenal pasti pengetahuan dan

  pengalaman sedia ada.

  Mengenal pasti gaya pembelajaran belajar.

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  23/38

  Nyatakan Objektif

  Pernyataan objektif yang baik mengandungi

  empat kriteria :

  Siapakah yang hendak dicapai?

  Apakah yang hendak dicapai?

  Bagaimana hendak dicapai?

  Apakah tahap pencapaian minimum?

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  24/38

  Pemilihan Kaedah, Media dan

  Bahan Sumber

  Membuat keputusan tentang kaedah yang

  paling sesuai dengan objektif yang hendakdicapai.

  Memilih format media yang sesuai dengan

  kaedah yang dipilih.

  Memilih, mengubahsuai atau mereka bentuk

  bahan sumber pembelajaran.

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  25/38

  Gunakan Media dan Bahan Sumber

  Sediakan bahan untuk penggunaan dalam

  kelas.

  Sediakan persekitaran yang sesuai untuk

  pembelajaran.

  Sediakan pengalaman pembelajaran bagipelajar.

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  26/38

  Libatkan pelajar dalam

  pembelajaran

  Latihan dalam bentuk perbincangan, latihtubi, latihan bertulis, permainan bahasa dan

  sebagainya dapat terus mengekalkan

  penglibatan pelajar dalam aktiviti

  pembelajaran.

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  27/38

  3.4 PERANAN

  GURU DALAMPELAKSANAAN

  BILIK DARJAH

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  28/38

  Guru perlu

  mengintegrasikankemahiran generik

  dlm p&p

  Kemahiranberfikir

  Kemahiran

  mengajar

  Kemahiran

  pemudahcara

  Kemahiran

  menilai

  Kemahiran

  berkomunikasi

  Kemahiran

  penggunaan

  teknologimaklumat

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  29/38

  Kemahiran

  berfikir

  Mencipta metafora atau analogi

  Menjana idea semasa sesiperbincangan

  Mengusul dan memeriksa andaian

  Menimbang dan membuat keputusan

  Menganalisis dan menilai

  Menyelesaikan masalah

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  30/38

  Kemahiran

  mengajar

  Aktiviti pengajaran yang sistematik

  Guru berjaya menarik perhatianpelajar dan memotivasikan mereka

  Konsep dan kemahiran baru dapatdiperkembangkan

  Suasana pembelajaran adalah positifdan menggalakkan

  Strategi dan kaedah mengajaradalah sesuai dengan pelajar

  Menjalankan aktiviti pengayaan,pengukuhan, peneguhan dan

  pemulihan

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  31/38

  Kemahiranpemudah

  cara Guru sebagai fasilator

  Strategi pemusatan murid dan

  bahan

  Arahan yang jelas dan ringkas

  Kawalan kelas yang baik

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  32/38

  Kemahiranmenilai

  Keberkesanan pengajarandinilaiberlandaskan penggunaan strategi,kaedah dan teknik mengajar

  Keberkesanan pembelajarandinilai

  berlandaskan prestasi murid dalamaktiviti pembelajaran mereka

  Keberkesanan bahan-bahan

  pelajarandinilai dari segi

  penggunaannya dlm aktiviti p&p

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  33/38

  Kemahiran Berfikir

  Kemahiran Mengajar

  Kemahiran Pemudahcara

  Kemahiran Menilai

  Kemahiran Berkomunikasi

  Kemahiran PenggunaanTeknologi Maklumat

  Guru

  efektifdlmp&p

  Guru efektif

  dalam

  pelaksanaankurikulum bilik

  darjah

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  34/38

  3.5 ISU-ISUBERKAITAN

 • 7/29/2019 Final PPT Dr. IO (KPF 4023)

  35/38

  PERBEZAAN IMPLEMENTASIKURIKULUM ANTARA

  PENGGUBAL DAN GURU

  KEPADATAN BILIK DARJAH

  KEPELBAGAIAN P