fatimah zahrah md fauadi ; mazhab

Click here to load reader

Post on 14-Jul-2015

627 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MAZHAB

MAZHABFATIMAH ZAHRAH BINTI MD. FAUADIM10EDEFINISI MAZHABJalan fikiran atau kefahaman yang dibawa oleh tokoh dalam perundangan Islam dari sumber Al-Quran dan sunnah

sejumlah fatwa atau pendapat orang alim yang bergelar Imam dalam urusan agama

Terdapat 4 Mazhab yang terkenal sehingga kini- Mazhab Maliki- Mazhab Hanafi- Mazhab Syafie- Mazhab HanbaliSEJARAH KEMUNCULAN MAZHABMazhab wujud selepas zaman Umar r.a, apabila sahabat mula bertebaran ke seluruh tanah jajahan umat Islam. Apabila timbul permasalahan, susah untuk berbincang kerana jarak yang jauh antara satu sama lain.Perkara ini juga telah membawa kepada kemunculan dua aliran iaitu Aliran ahli akal Aliran ahli hadisaliran ahli hadis di hijaz,makkah,madinah. Hal ini kerana terdapat ramai para sahabat berada di sini.sebarang masalah yg timbul di rujuk kepada hadis-hadis yg masih terpelihara.diketuai oleh Imam MalikDikenali sebagai Mazhab Maliki pada masa kini

aliran ahli akal di Iraq. Disebabkan tempat yang jauh, hanya sedikit sahabat berada di sini.timbul kesulitan untuk merujuk kepada hadis, juga disebabkan terdapat banyak hadis palsu dibawa oleh golongan munafik dan golongan Rafidah(syiah Imamiyyah). utk elakkan hadis palsu, mereka meletakkan syarat yang ketat dalam menerima sesuatu hadis dan menggunakan kaedah qias daripada dalil-dalil sedia ada.diketuai oleh Imam Abu HanifahDikenali sebagai Mazhab Hanafi pada masa kini

pertembungan ini pada awalnya harmoni, tetapi menjadi keruh disebabkan ketaksuban pengikut-pengikutnya.Imam Syafie telah menggabungkan kedua-dua aliran ini menjadi satu dalam Usul Al-Fiqh melalui kitab Ar-Risalah. Ia menjadi aliran ketiga.Anak murid Imam al-Syafie ( Imam Ahmad ibn Hanbal ) telah memulakan aliran yang keempat dengan memodifikasikan aliran Imam al-Syafie .Beliau menumpukan kepada hadis dan periwayatannya. berjaya mendapat pengikut yang ramai melalui perjuangannya yang cekal mempertahankan akidah ahli sunnah dalam berhadapan dengan pihak penguasa yang beraliran Mutazilah.empat aliran tersebut telah mendominasi pemikiran umat Islam.Istilah mazhab digunakan secara meluas apabila pengikut-pengikut menyebarkan ajaran imam masing-masing dan mengeluarkan fatwa berhubung masalah semasa.FAKTOR-FAKTOR PERSELISIHAN PENDAPATTabiat akal dan kefahaman manusia yang berbeza.

bahasa Arab- Bahasa Arab pula mempunyai lafaz sinonim yang mengandungi lebih daripada satu makna ,kefahaman yang tersurat dan tersirat, lafaz umum dan khusus dan lain-lainnya.

Perbezaan pendapat dalam menentukan sumber hukum.

Perbezaan pendapat dalam menentukan kaedah pengeluaran hukum dan sumber-sumber tambahan.

Perbezaan pendapat dalam memahami dan menghurai teks hukum.

7PRINSIP PERSELISIHAN YANG DIBENARKAN Bersatu dan bersekukuh dengan nas (al-Quran dan Sunnah) tanpa menyalahinya.Iltizam dengan apa yang telah disepakati oleh Ummah (ijma). - kita saling menguatkan apa yang kita sepakati, dan kita bertolak ansur terhadap urusan yang kita ada perbezaannya.perkara yang dibenarkan untuk diperselisihkan ialah dalam urusan-urusan furuiyah- ranting permasalahan sahaja. Iltizam dengan manhaj umum yang telah dipegang oleh salafus soleh khususnya Khulafa Rosyidin. Tidak membawa kepada perkelahian, pergaduhan, perpecahan dan permusuhan.

Perbincangan (hiwar) yang baik, beradab dan tenang. Dalam urusan yang tidak datang nas yang jelas, umat Islam harus bersedia membuka pintu untuk menerima pro dan kontra sesuatu pandangan. Menerima kritikan dan perbezaan yang membina.

Tidak ingkar dalam perkara-perkara ijtihadiah yang berselisih padanya pandangan antara ulama. Mujtahid tidak mengingkar mujtahid yang lain malah menghormati mereka dengan ijtihad mereka.

- Imam as-Syafie pernah berkata pandangan aku betul, tetapi berkemungkinan salah. Pandangan mereka (selain mazhabku) salah, tetapi berkemungkinan betul.

Pengikut mujtahid tidak mengingkar pengikut mujtahid yang lain selama mana mujtahid tersebut dalam mazhab yang muktabar di sisi Ahlul Sunnah wal Jamaah.

FAEDAH PERSELISIHAN PENDAPATMembuka ruang kepada perbincangan yang lebih mendalam berhubung dengan sesuatu masalah.

Memberi kemudahan dan mengelakkan kesempitan- meletakkan masyarakat pada satu pendapat sahaja menyusah dan menyempitkan orang ramai, sedangkan Islam itu adalah agama yang mudah dan bersifat tolak ansur.

KEPERLUAN BERMAZHABApabila kita tidak mempunyai ilmu yang cukup maka wajib untuk kita mendengar mereka yang paling arif, dan sekiranya kita mempunyai ilmu yang cukup maka haram untuk kita mengikut mana-mana mazhab.

Apabila kita berpegang kepada pendapat imam mujtahid, kita sudahpun berpegang kepada dalil dan tali yang kukuh. Imam Dzahabi seorang ahli sejarah yang terkenal dan alim mengenai ilmu-ilmu perawi hadis dalam kitab-kitab beliau tidak pernah berbahas mengenai imam-imam mujtahid. Ini kerana penerimaan umum dan kehebatan imam-imam mujtahid mencapai darjah mutawatir, iaitu mustahil untuk orang ramai bersepakat untuk berbohong dalam menyatakan keunggulan imam-imam tersebut. MAZHAB MALIKISalah satu daripada empatmazhabfiqhatau hukum Islam dalamSunni. diamalkan di Utara Afrika dan sebahagian Afika Barat. Mahzab ini mempunyai bilangan pengikut ketiga teramai iaitu lebih kurang 15% daripada Muslim.Selain menggunakanAl Quran,hadis,ijma'danqiyas, Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber yang kelima. Mengikut Imam Malik, amalan orang Madinah dilihat sebagaisunnah hidupmemandangkan Nabi Muhammad berhijrah, tinggal, dan wafat di Madinah, dan kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah. Kesannya, Hadis yang dikaji oleh mazhab ini agak terhad daripada mazhab yang lain.

Kata-kata Imam Malik..1. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia yang salah dan benar. Maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah, ambillah dan setiap yang tidak sesuai dengan Al Kitab dan Sunnah, tinggalkanlah. (Ibnu Abdil Barr di dalam Al-Jami, 2/32)

2 Tidak ada seorang pun setelah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, kecuali dari perkataannya itu ada yang diambil dan yang ditinggalkan, kecuali Nabi Shallallahu alaihi wa sallam. (Ibnu Abdil Hadi di dalam Irsyadus Salik, 1/227)MAZHAB HANAFINama sebenar pengasasnya ialah Numan bin Tsabit atau dikenali sebagai Imam Abu Hanifah.Juga salah satumazhabfiqh dalam Islam Sunni.Dasar-dasar Mazhab HanafiAbu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh terdiri dari tujuh pokok, yaitu : Al Kitab, As Sunnah, Perkataan para Sahabat, Al Qiyas, Al Istihsan, Ijma dan Uruf.Mazhab ini terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada idea moden. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam SunniMesir,Turki, sub-benuaIndiadan sebahagian Afrika Barat, walaupun pelajar Islam seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan Islam.Mazhab Hanafimerupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut.

Kata-kata Imam Abu Hanifah..Apabila hadits itu shahih, maka hadits itu adalah madzhabku. (Ibnu Abidin di dalam Al-Hasyiyah 1/63) Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk berpegang kepada perkataan kami, selagi dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. (Ibnu Abdil Barr di dalam Al-Intiqau fi Fadha ilits Tsalatsatil Aimmatil Fuqahai, hal. 145) Di dalam sebuah riwayat dikatakan: Adalah haram bagi orang yang tidak mengetahui alasanku untuk memberikan fatwa dengan perkataanku.Jika aku mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan khabar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka tinggalkanlah perkataanku. (Al-Fulani di dalam Al-lqazh, hal. 50)

MAZHAB SYAFIEdicetuskan olehMuhammad bin Idris al-Syafiiatau juga dikenali sebagaiImam Syafie.Mazhab ini kebanyakan diikuti para penduduk selatanMesir, bahagian baratArab Saudi,Syria,Indonesia,Semenanjung Malaysia,Pantai Koromandel,Malabar,Hadramaut(Yaman), danBahrain.Mazhab ini merupakan pertengahan antara Mazhab maliki dan Mazhab Hanafi.Imam Syafii menolakIstihsandari Imam Abu Hanifah mahupunMashalih Mursalahdari Imam Malik.menerima penggunaan qiyas secara lebih luas berbanding Imam Malik.Meskipun berbeza dari kedua mazhab tersebut, keunggulan Imam Syafii sebagai ulamafiqah,Usul al-Fiqh, danhadisdi zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh ramai ulama yang hidup sezaman dengannya.

Kata-kata Imam SyafieTidak ada seorangpun, kecuali dia wajib bermadzab dengan Sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apapun pendapat yang aku katakan atau sesuatu yang aku katakan itu berasal daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tetapi bertentangan dengan ucapanku. Maka peganglah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Inilah ucapanku. (Tarikhu Damsyiq karya Ibnu Asakir,15/1/3) Kaum muslimin telah sepakat bahawa barang siapa yang telah terang baginya Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya, hanya kerana mengikut perkataan seseorang.(Ibnul Qayyim, 2/361, dan Al-Fulani, hal.68) Apabila kamu mendapatkan di dalam kitabku apa yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, maka berkatalah dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. (Al-Harawi di dalam Dzammul Kalam,3/47/1) Apabila Hadist itu Shahih, maka ia adalah madzhabku. (An-Nawawi di dalam AI-Majmu, Asy-Syarani,10/57)MAZHAB HANBALIPendiri Mazhab Hambali ialah : Al Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. dan wafat tahun 241 H. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain : Siria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Basrah.beliau dapat menghimpun sejumlah 40.000 hadis dalam kitab Musnadnya.

Dasar-dasar Mazhabnya.

1. Nash Al Qur-an atau nash hadits.2. Fatwa sebagian Sahabat.3. Pendapat sebagian Sahabat.4. Hadits Mursal atau Ha