falsafah pendidikan awal kanak kanak ( pp) (2)

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

1.584 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tokoh-tokoh teori PAKK.

TRANSCRIPT

  • 1. Lev SemennovichB.F SkinnerVygotsky

2. Biografi B.F Skinner Nama sebenar B.F Skinner ialah Burrhus FredericSkinner. Beliau dilahirkan pada 20 Mac 1904, di bandar kecilPennsylvania Susquehanna dan meninggal dunia pada 18August 1990. B.F.Skinner di gambarkan oleh rakan sepermainan beliauketika kecil di Pennsylvania seorang yang peramah. Bapanya adalah seorang peguam, dan ibunya seorang surirumah yang kuat dan bijak. 3. Sambungan Beliau suka ke sekolah dan sentiasa yang pertamatiba setiap pagi. Sebagai kanak-kanak dan remaja, beliau berminatdalam mencipta perkara-perkara seperti gerabak,rakit, Lastik, dan kapal terbang model. Beliau juga berminat dalam tingkah laku haiwan.Beliau membaca banyak tentang haiwan danmemelihara jenis haiwan seperti penyu, ular, cicakdan katak. 4. Latar Belakang Pendidikan B.F Skinner menerima Ijazah Kesusasteraan BahasaInggeris pada tahun 1926 dari Kolej Hamilton danmeluangkan masa menjadi penulis sebelum beliaumenjumpai hasil penulisan Watson dan Pavlov. Beliau mendapat inspirasi dari penulisan dua tokoh inidan membuat keputusan untuk melepaskan kariernyasebagai penulis novel dan mengamabil ijazahkedoktoran(Ph.D) dalam bidang psikologi di UniversitiHarvard. 5. Sambungan Menerbitkan buku berjudul Behavior ofOrganism yang mengandungi huraian-huraianprinsip-prinsip utama pelaziman operan berdasarkankajian-kajian beliau yang telah dijalankan pada tahun1930-an. Selepas tamat pengajian, Skinner telah menjalankanpenyiasatan makmal, terutamanya dengan tikus, padatingkah laku adaptif kepada rangsangan alam sekitardikawal di Harvard sehingga tahun 1936. 6. Teori Pelaziman Operan oleh B.F Skinner Teras kepada semua behaviorisme adalahandaian bahawa tingkah laku manusia danhaiwan ditentukan oleh pembelajaran danpengukuhan. Dari pemerhatian Skinner, tingkah lakuyang terhasil tidak mengikut urutankemunculan tingkah laku selepasrangsangan, sama ada terlazim atau takterlazim, tetapi ianya berlaku keranakesan daripada rangsangan yangberkenaan. 7. Teknik Pelaziman Operan SkinnerTingkah lakuTingkah laku responden operan 8. Tingkah laku responden Tingkah laku operanTindak balas dirangsang oleh Tingkah laku berlaku secararangsangan tertentu. spontan @ boleh dijangkakan.Berlaku secara automatik dan Gerak balas yang di hasilkantidak perlu dipelajari.(emitted) dari diri sendiri.Pembelajaran secara pasif. Pembelajaran secara aktif.Contoh: apabila tangan terkenaair panas, ia akan bertindak balas Contoh : Bayi menangissecara automatik.hendak ibu bapa datang kepadanya. 9. PeneguhanPeneguhan NegatifPeneguhan Positif Kebarangkalian Kebarangkalianberulangnya tingkahberulangnya tingkah laku operan ditambahlaku operan yangdengan memindahkan,diingini (atau tidakmelupuskan ataudiingini) ditambah. menghapuskan stimuliyang menganggu. 10. KelupaanKelenyapanSesuatu kemahiran Proses dimana yang telah dikuasai dankewujudan tingkah laku tidak dipraktikan dalambertambah kurang apabila sesuatu tempoh lamapeneguhan diberikan akan dilupakan.dalam satu tempoh yangagak lama.Keadaan kehilangan sesuatu yang telah lama Kelenyapan ialahpercubaan untuk mengikis dipelajari.sesuatu yang dipelajari. 11. Pelepasan dan PengelakanPelepasanPercubaan untuk melupakan diri daripeneguhan negatif itu cara yang tidak diingini.PengelakanPercubaan untuk melarikan diri daripadapeneguhan yang tidak seronok. 12. Implikasi dalam P&P Sesuatu kemahiran atau teknik yang baru dipelajarihendaklah diberi peneguhan secara berterusan dandiikuti dengan secara berkala supaya kemahiran dapatdikukuhkan Penggunaan peneguhan positif yang membawakeseronokan adalah lebih berkesan daripadapeneguhan negetif yang membawa kesakitan. Prinsip penghapusan melalui proses pelaziman operanadalah sesuai digunakan untuk memodifikasikantingkah laku pelajar yang tidak diingini. 13. Membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi. Merancang dan melaksanakan peneguhan berterusandan peneguhan berkala. Peneguhan negatif pula sesuai digunakan untukmendapat tingkah laku yang sesuai. 14. Biografi Lev semennovich Vygotsky Lev Vygotsky Semennovich telah dilahirkan di BaratRusia (Belorussia) pada tahun 1896 dan meninggaldunia pada tahun 1934. Bapa beliau adalah seorang banker. Beliau dibesarkan di bandar, di mana beliaumemperoleh kedua-dua pendidikan awam dan swasta. Beliau merupakan seorang psikologi berbangsaRusia. Beliau juga seorang guru dan sarjana sastera. Beliau telah menulis buku tentang Pemikiran danBahasa dan Fikiran Masyarakat. 15. Latar Belakang Pendidikan Mendapatkan pendidikan awal daripada ibunya sendiri yangmerupakan seorang guru dan mempunyai seorang tutorperibadi yang bernama Solomon Ashpiz. Beliau meneruskan pengajian sekolah menengahnya di sebuahsekolah persendirian. Menamatkan pengajian sekolah menengahnya dengananugerah medal emas. Beliau menamatkan pengajian di Moscow State Universitypada 1917. Setelah tamat pengajian, beliau bekerja di beberapa tempat.Antaranya ialah Institut Psikologi pada pertengahan 1920 dandi beberapa pusat pendidikan di Moscow, Lerningrad danKharkow di mana beliau bekerja keras menyatakan ideanyatentang perkembangan kognitif. 16. Teori Sosiobudaya Vgotsky Teori ini mencadangkan bahawa interaksi sosialmembawa kepada perubahan langkah-demi-langkahberterusan dalam pemikiran dan tingkah laku kanak-kanak yang boleh berbeza dari budaya ke budaya(Woolfolk, 1998). Vgotsky menyatakan bayi lahir dengan beberapafungsi asas mental (elementary mental function),iaitu perhatian, sensasi, persepsi dan memori. 17. Sambungan menyatakan bahawa perkembangan kanak2bergantung kepada interaksi kanak2 dengan orangada di sekitarnya yang menjadi alat penyampaiansesuatu budaya yang membantu mereka membinapandangan tentang sekelilingnya. Kanak-kanak akan lebih tinggi tahap pemikiran dantingkah lakunya apabila berinteraksi denganindividu yang lebih berpengetahuan darinya. Teori Vygotsky ini merupakan teori gabunganantara kognitif dengan persekitaran sosial. 18. Kognitif Merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran,pengetahuan dan keintektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalampelbagai aktiviti pemyelesaian masalah memahami,menganalisa dan pemahaman tentang dirinya. Teori PKK Vgotsky mempunyai dua faktor utama: - Interaksi sosial - kemahiran berbahasa 19. Kemahiran Interaksi SosialBerbahasa Pemikiran kanak-kanak Kanak-kanak akan bergaulberkembang akibat daridengan masyarakatpergaulan dengan orangsekelilingnya danlain. kemudianya akanmenggunakan maklumat Pergaulan dan interaksi yang diperolehi dalamyang bermakna ini berinteraksi yang lain iaituselalunya di antara mungkin semasa bermainkanak-kanak denganatau berdepan denganindividu yang lebih situasi yang hampir sama diberpengetahuan. masa akan datang. 20. Perkembangan Kognitif Peringkat sosial yang mana maklumat yang diperolehhasil daripada interaksi antara dua individu seperti ibubapa, rakan-rakan dan jiran. Peringkat individu iaitu kebolehan menukarmaklumat dan pengetahuan yang diperolehi daripadainteraksi sosial kepada kefahaman individu. 21. Zon PerkembanganProksimal Kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan olehkanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan orang-orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir. Dalam zon perkembangan proksimal terdapat hadatas dan had bawah. Had atas ialah kemahiran yang boleh dicapai denganbantuan individu yang lebih mahir 22. Konsep perencah (scaffolding) Mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan danberkait rapat dengan zon perkembangan proksimal. Perbualan dan interaksi adalah alat yang pentingsemasa proses perencah untuk mendapat konsep-konsep baru dan lebih sistematik. 23. Sambungan Menurut Vgotsky, berkomunikasi dengan diri sendirijuga boleh dijadikan salah satu perkembangan kanak-kanak yang bagus kerana dapat mengawal tingkahlakunya sendiri. Malah kanak-kanak yang seringbercakap dengan diri sendiri lebih cekap dalamkemahiran sosial berbanding kanak-kanak yang tidakbercakap sendiri. 24. Tamat.. Sekian terima kasih Disediakan oleh: Harniati Binti Alimin (4123014336)Kasmiyati Binti Andreas (4123014331)