falsafah ilmu

Click here to load reader

Post on 14-Nov-2015

117 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RI

TRANSCRIPT

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)

Pindaan 00

HNF3012 Falsafah Ilmu

RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Jabatan Pengajian Kemasyarakatan & Kewarganegaraan

Fakulti Sains Kemanusiaan

Universiti Pendidikan Sultan Idris

RANCANGAN INSTRUKSIONALFakulti

: Sains Kemanusiaan

Jabatan

:Kewarganegaraan dan Kemasyarakatan

Semester

:2

Sesi

:2014/2015

Nama Kursus

:Falsafah Ilmu

Kod Kursus

:HNF3012

Jenis Kursus

:Wajib UniversitiJam Kredit

:2

Prasyarat

:Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH:

Nama

: Muhammad Hasbi Abdul Rahman

E-mail

: [email protected]

Nombor Telefon: 05-4505045

No. Bilik

: 4B-5

SINOPSIS KURSUS:

Kursus ini membincangkan konsep ilmu dan falsafah, sumber dan klasifikasi ilmu, manusia dan akal, dan kepentingan ilmu dalam mengangkat martabat manusia. Aspek perbandingan antara falsafah ilmu Islam dan Barat turut di bincang dari aspek aksiologi, ontologi dan epistemologi bagi mendedahkan pelajar akan persamaan dan perbezaan yang disumbangkan oleh kedua-dua pemikiran ini dalam tamadun manusia.

RASIONAL KURSUS:

Pelajar didedahkan dengan asas falsafah dan kepentingan ilmu agar dapat memberikan pendedahan berguna kepada mereka akan hubungan ilmu yang dipelajari dengan tujuan dan falsafah kehidupan manusia di dunia. Kemahiran berfikir dan menaakul sesuatu maklumat dan isu boleh dipertingkatkan melalui latihan berterusan yang dijalankan di dalam kursus ini.

HASIL PEMBELAJARAN:

i. Menganalisis konsep dan definisi falsafah ilmu.(C4)ii. Merancang kaedah pemerolehan dan penciptaan ilmu dalam penyelesaian masalah.(C5)iii. Menghubung kait konsep dan falsafah ilmu dengan bidang diceburi.(BKMM5)iv. Membandingkan falsafah Islam dan Barat. (C6, EM3)

KEMAHIRAN YANG BOLEH DIPINDAHKAN:

Kemahiran berfikir, kemahiran komunikasi, kemahiran pengucapan awam, kemahiran penyelesaian masalah, penulisan ilmiah dan kemahiran menghayati nilai.

RUJUKAN:Azizan Baharuddin & Shamsuddin Moner El-Askary. (Eds). (2010). Islam dan Sains Dalam Pembangunan Tamadun. Kuala Lumpur: Centre for Civilisational Dialogue.Bailey, A. & Martin, R, M. (2011). First Philosophy: Knowledge and Reality. Second edition. Ontario: Broadview Press.Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2012). Falsafah ilmu dalam AlQuran: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 9789835207990 Mohd Yusof Othman, Isu-isu dalam Ilmu dan Pemikiran. Kajang: Aras Mega, 1998.Noor Hisham Md. Nawi & Nurul Hudani Md. Nawi. 2013. Falsafah Ilmu: Pencarian Hakikat Makna dan Kebijaksanaan. Universiti Malaysia Kelantan.

Osman Bakar, Beberapa Aspek Falsafah Ilmu: Konsep, Definisi, Pengelasan dan Penggunaan, Kesturi, jil. 5, bil. 2, Disember 1995. Wan Mohd Nor. (1990). The Concept of Knowledge in Islam and Its Implications for Education in a Developing Country. London: MansellKAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH:

Aktiviti KOMBKMMPBPMKKBPKKUKKPEM

Kuliah/

Perbincangan/

SingkatanKemahiran

KOMKemahiran Komunikasi

BKMMPemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

PBPMPembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

KKBPKemahiran Kerja Berpasukan

KKUKemahiran Keusahawanan

KKP Kemahiran Kepimpinan

EMEtika dan Moral Profesional

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR

Kerja Kursus Peratusan

Perincian LO%20

20

20

Tugasan individuMenganalisis20

PembentanganMengaplikasi20

UjianBertindak20

60

Peperiksaan Akhir 4040

Jumlah 100%

SKALA PENGGREDAN:

Gred Julat markah PNGS/PNGK

A80 1004.00

A-75 793.75

B+70 743.50

B65 693.00

B-60 642.75

C+55 592.50

C50 542.00

C-45 491.75

D+40 441.50

D35 391.00

F0 340

SKALA PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH:

Skala

4Cemerlang

3Baik

2Sederhana

1Lemah

Rubrik Sebagaimana Dalam Buku Kemahiran Insaniah.JADUAL PENGAJARAN MINGGUAN:

*Singkatan Aktiviti Singkatan Penilaian

*Pilihan

Minggu

Tajuk

Hasil pembelajaran

Pada akhir setiap minggu, pelajar dapat:

Kemahiran Insaniah Aktiviti P&P Penilaian

1Pengenalan kepada kursusDefinisi dan Konsep Asas ilmu FalsafahIlmu, Maklumat, Hikmah, Pengetahuan, Nilai serta Pandangan Alam (Worldview). 1. Menyatakan definisi, sumber dan konsep asas falsafah, ilmu dari sudut sejarah, perkembangan dan epistemologi.BKMMEMKuliah

Perbincangan

Soal jawab

2-3Hubungan Falsafah dan Ilmu

Ontologi Ilmu, Tujuan, Sifat, Ruang Lingkup, Pembahagian dan Klasifikasi Ilmu, Hubungan Antara Ilmu, Nilai dan Amalan.1 . Menyatakan konsep hubungan falsafah dan ilmu.

2. Mengenalpasti konsep ontologi, tujuan, sifat, pembahagian dan klasifikasi ilmu.BKMM

EMKuliah

Perbincangan

Soal jawab

4Hukum dan Budaya IlmuKepentingan Ilmu, Kelebihan menuntut dan menyampaikan ilmu.

1. Menerangkan kepentingan budaya ilmu

2. Menjelaskan kelebihan menuntut dan menyampaikan ilmu.

BKMM

EMKuliah

Perbincangan

Soal jawab

5-6Epistemologi IlmuSumber ilmu, Aliran meragui, Aliran meyakini

a) Ilmu Wahyu

b) Ilmu Aqal

c) Hubungan Ilmu Wahyu dan Ilmu Aqald) Hierarki Ilmu

1. Menerangkan konsep epistemologi ilmu.

2.Mengenalpasti aliran serta susunan dalam pencapaian ilmu.BKMM

EMAnalisis

Bincang dalam Kumpulan

7-8Aliran dan Mazhab Falsafah Ilmu

a) Rasionalisme

b) Empirisme dan c) Skeptisme.

Kaedah Pencapaian Ilmu

a) Induktif

b) Deduktif danc) Saintifik.1. Mengenalpasti kepelbagaian aliran dalam mazhab falsafah ilmu.2. Menyatakan kaedah pemerolehan ilmu.

BKMM

EMKuliah

Soal jawab

9-10Kaedah saintifik dalam penyelesaian

masalah Mengenalpasti masalah, Membentuk

Hipotesis, Mengumpul maklumat

Menguji hipotesis dan Kesimpulan.

Aksiologi Ilmu

Nilai Terpuji, Nilai Tercela, Nilai Neutral, Islamisasi Ilmu, Ilmu Mantik, Ilmu Kecantikan dan Ilmu Akhlak.1. Menganalisa kaedah dalam penyelesaian masalah.2. Menjelaskan tujuan dan matlamat ilmu.BKMM

EMPerbin-cangan

Bincang dalam Kumpulan

11-12

Wacana Falsafah Ilmu

(penceramah jemputan)1. Menganalisa kaedah dalam penyelesaian masalah.2. Menjelaskan tujuan dan matlamat ilmu.BKMM

EMKuliah

Soal jawab

13-14Integrasi falsafah sains Islam dan BaratInterdisiplin dan Multidisiplin.Kesimpulan dan perbincangan/Ulangkaji.1.Mengenalpasti persamaan dan perbezaan falsafah Islam dan Barat.2.Menjelaskan kelebihan dan kelemahan dalam dua tamadun berbeza.BKMM

EMKuliah

Gerakerja Kumpulan

RANCANGAN TUTORIAL / MAKMAL

BilTopik Hasil Pembelajaran Kemahiran Insaniah AKtiviti pengajaran & pembelajaran Penilaian

1Semua topikPerbincanganBKMM & EMKuliah, perbahasanSoal jwab

Peringatan: (pilihan)

1. Students attendance to all lectures, tutorials and lab works is compulsory

2. Students with total of attendance of less than 80% can be barred from taking final examination

3. Any absence due to health problem must be corroborated with a medical certification from Pusat Kesihatan Pelajar UPSI, UPSIs Panel clinics or Clinic/Government Hospital.

4. Absence due to other problems must be justified using a show cause letter.

SESI 2014/2015

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

0 | PagePAGE 1