faktor pengeluaran

Download Faktor pengeluaran

If you can't read please download the document

Post on 20-Aug-2015

983 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Tanah Bahan mentah/galian/hasil hutan.Tapak untuk melakukan pengeluaranBuruh Usaha manusia secara fizikal/mentaluntuk melaksanakan pengeluaranUsahawan Menggabungkan faktor pengeluaran bagi menghasilkan produkModal Harta benda.Sumber kewangan bagimembeli aset seperti bangunan.Modal bolehdikumpul atau dipinjam
 2. 2. Usahawan individu yangmenggabungkan 4 faktorpengeluaran bagimegeluarkan barangan.
 3. 3. Menjalankan aktiviti jual beli dengan mengambil risiko untukUsahawan :mencipta, menubuh dan mengusahakan sesuatu kegiatan ekonomiMengutamakan sumbangandan bakti kepada Contoh Encik Yusof masyarakat dan negaramemulakan perniagaan - Skala operasinya kecilbengkel membaiki kenderaan.pada peringkat awal tetapi Kini beliau berpotensi berkembang mempunyai rangkaian pusat maju masa akan datang.membaiki kereta dan menjual alat ganti kenderaan
 4. 4. berupaya mencipta danmenghasilkan sesuatu yang baru dan asli Rekaan dan ciptaan yang barudapat bersaing dengan usahawan yang lain.Perciptaan kad pintar dan perisiankhas membolehkan urusniagadibuat tanpa kertas dan wang
 5. 5. Boleh mengubah suai,meningkatkanmutu atau membuat pembaharuan ke atasbarang dan perkhidmatan yang sedia ada Contoh inovasi yang dilakukanagar lebih luar biasa.oleh syarikat telefon bimbit iaitu penghantaran Emel melalui telefon Bimbit.
 6. 6. Usahawan akan berhadapan dengan dua bentukrisiko iaitu risiko yang boleh dihitung dan kawalserta risiko yang tidak boleh dihitung.Usahawan perlu menghadapi kedua-dua risiko ini.Semakin besar sesuatu risiko semakin tinggi ganjaran yang diterima.
 7. 7. Supaya perniagaan dapat dikendalikan denganbaikKebolehan mengurus yang diperlukan adalahpengendalian para pekerja, mengurus aspekkewangan, dan membuat perancangan supayasegala sumber perniagaan digunakan secaraberkesan.Tanpa kecekapan mengurus usahawan tidak akandapat mempertahankan perniagaannya.
 8. 8. Usahawan perlulah rajinmencari peluang-peluang untuk memajukanperniagaannya.berusaha bersungguh- sungguh tidak malasuntuk meneroka bidangbaru.
 9. 9. Usahawan perlulahberkeyakinan dalammengurusperniagaannya.Setiap tindakan yang dibuat memerlukan perancangan yangrapi dan yakin bolehmencapainya.
 10. 10. Kos seperti bil-bil elektrik,Hanya mengeluarkan duit air dan sebagainyaUsahawan perlu pada sesuatu yangperlulah digunakan secaramempunyai sikap berjimat. memberi hasil.berhemah danmengelakkan pembaziran.
 11. 11. Usahawan yang berjaya mestilah mempunyaiketabahan dan ketahanan diri.Setiap kegagalan yang dihadapi perlulahditangani dengan baik dan bukan mudahmengalah kepada persaing-persaing.Usaha tanpa jemu bagi mempertahankan perniagaannya.
 12. 12. Usahawan sentiasa berusaha memajukanperniagaaanya. Sentiasa merebutWalaupun telah berjyapeluang yang bolehperlulah sentiasa menguntungkan berusaha gigih. perniagaannya.
 13. 13. Usahawan perlu bertanggungjwab kepada perniagaannya.Oleh itu, usahawan perlu berhati-hati setiap perancangan yangdibuat.Hal ini kerana setiap akibat akan ditanggung sendiri olehnya.
 14. 14. Perlu mengikut Usahawan perlu melihatUsahawan perlusejauh mana keperluan semasaberpandangan jauh perniagaannya boleh dan sentiasa mahudan tidak berfikiran dikembangkan dan berubah mengikutmelakukan kolot. peredaran zaman.penambahbaikan.
 15. 15. Hal ini kerana LambatUsahawandalam merebutperlu bijakperniagaan peluang akan merebutterdapat ketinggalan peluangpelbagaidalampersaing.perniagaannya.
 16. 16. Usahawan perlu bijak dalam membuat keputusan.Setiap keputusan yang dibuatmestilah secara yakin dan tidak teragak-agak.Keputusan yang dibuat tidak boleh secara buta tuli.ini memerlukan pengalamandan kemahiran .
 17. 17. Dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna Dapat menikmati prasarana yang lebih baik dan Mengurangkan penggangguranMendapat banyak peluangpekerjaanDapat meningkatkan taraf hidup Dapat menikmati barangberkualiti Meningkatkan pendapatan masyarakat Dapat menikmati pelbagai jenis barang
 18. 18. Menyediakan peluang pekerjaan dan mengurangkanpengangguranMendapat tukaran asing / peningkatan eksportMenggalakkan aliran modalMemperbanyakkan intrastrukturMempelbagaikan kegiatan ekonomiMembuat penemuan teknologi baru / menghasilkan penciptaanbaru
 19. 19. PENIAGA USAHAWANMenjalankan aktiviti jual Meliputi penciptaan danbeli sahaja pengubahsuaian barangMatlamat untuk untung Sebahagian untungsahajadisalur kepadamasyarakatMemenuhi keperluanMemenuhi keperluan danpelanggan kehendak masyarakat dansetempat sahaja pasaran yang lebih luas.