fakta asas matematik

Download Fakta Asas Matematik

Post on 14-Jun-2015

9.126 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kumpulan soalan operasi tambah,tolak,darab dan bahagi

TRANSCRIPT

  • 1. MODULFAKTA ASAS

2. PINTAR SIFIR AKTIVITI 1Masa : 2 MinitTarikh :Jumlah :1.9 + 2 =21. 9 + 2 =41. 2 + 2 =2.5 + 5 =22. 3 + 9 =42. 4 + 4 =3.4 + 5 =23. 7 + 7 =43. 1 + 7 =4.1 + 4 =24. 6 + 1 =44. 3 + 8 =5.2 + 3 =25. 9 + 4 =45. 0 + 1 =6.1 + 6 =26. 8 + 4 =46. 8 + 6 =7.5 + 3 =27. 0 + 5 =47. 6 + 1 =8.5 + 6 =28. 6 + 6 =48. 4 + 7 =9.4 + 3 =29. 7 + 3 =49. 7 + 8 =10. 1 + 9 =30. 7 + 1 =50. 0 + 8 =11. 3 + 1 =31. 3 + 3 =51. 1 + 3 =12. 7 + 7 =32. 8 + 5 =52. 2 + 6 =13. 6 + 2 =33. 6 + 5 =53. 5 + 2 =14. 7 + 1 =34. 9 + 9 =54. 6 + 8 =15. 4 + 2 =35. 1 + 2 =55. 2 + 9 =16. 9 + 3 =36. 7 + 4 =56. 4 + 9 =17. 0 + 8 =37. 8 + 2 =57. 9 + 5 =18. 9 + 0 =38. 7 + 5 =58. 8 + 2 =19. 6 + 4 =39. 4 + 5 =59. 7 + 3 =20. 7 + 7 =40. 0 + 5 =60. 2 + 9 = 1 3. PINTAR SIFIR AKTIVITI 2Masa : 2 MinitTarikh :Jumlah :1.8 + 1 =21. 5 + 1 =41. 3 + 9=2.3 + 6 =22. 9 + 9 =42. 0 + 7 =3.1 + 4 =23. 3 + 4 =43. 3 + 8 =4.2 + 5 =24. 5 + 4 =44. 9 + 6 =5.3 + 2 =25. 4 + 1 =45. 2 + 4 =6.5 + 3 =26. 6 + 6 =46. 4 + 4 =7.2 + 7 =27. 2 + 5 =47. 8 + 6 =8.2 + 8 =28. 3 + 7 =48. 6 + 2 =9.3 + 6 =29. 4 + 8 =49. 0 + 6 =10. 7 + 3 =30. 4 + 2 =50. 1 + 1 =11. 6 + 4 =31. 9 + 3 =51. 8 + 1 =12. 3 + 3 =32. 5 + 6 =52. 9 + 4 =13. 8 + 1 =33. 7 + 5 =53. 6 + 9 =14. 5 + 3 =34. 0 + 8 =54. 1 + 2 =15. 9 + 0 =35. 9 + 1 =55. 2 + 9 =16. 4 + 3 =36. 7 + 6 =56. 7 + 7 =17. 6 + 0 =37. 5 + 0 =57. 9 + 3 =18. 6 + 9 =38. 8 + 3 =58. 6 + 0 =19. 3 + 1 =39. 5 + 8 =59. 8 + 4 =20. 4 + 7 =40. 2 + 5 =60. 4 + 3 =2 4. PINTAR SIFIR AKTIVITI 3Masa : 1 MinitTarikh :Jumlah :1.3 + 8 =21. 7 + 9 =41. 4 + 6 =2.6 + 3 =22. 8 + 9 =42. 3 + 7 =3.9 + 2 =23. 6 + 7 =43. 2 + 8 =4.2 + 9 =24. 5 + 7 =44. 5 + 9 =5.3 + 4 =25. 5 + 9 =45. 6 + 7 =6.0 + 6 =26. 4 + 5 =46. 7 + 8 =7.3 + 6 =27. 8 + 8 =47. 9 + 7 =8.7 + 4 =28. 5 + 8 =48. 6 + 3 =9.9 + 4 =29. 9 + 9 =49. 4 + 8 =10. 3 + 5 =30. 9 + 3 =50. 2 + 0 =11. 4 + 7 =31. 0 + 7 =51. 3 + 6 =12. 3 + 0 =32. 6 + 9 =52. 5 + 8 =13. 0 + 9 =33. 3 + 7 =53. 4 + 9 =14. 5 + 6 =34. 3 + 9 =54. 7 + 5 =15. 6 + 8 =35. 1 + 8 =55. 6 + 6 =16. 4 + 8 =36. 2 + 7 =56. 2 + 9 =17. 8 + 9 =37. 3 + 6 =57. 4 + 7 =18. 8 + 3 =38. 3 + 8 =58. 5 + 6 =19. 7 + 9 =39. 1 + 7 =59. 3 + 8 =20. 9 + 1 =40. 5 + 8 =60. 2 + 7 = 3 5. PINTAR SIFIR AKTIVITI 4Masa : 2 MinitTarikh :Jumlah :1.2 + 7 =21. 4 + 6 =41. 5 + 6 =2.5 + 4 =22. 5 + 8 =42. 9 + 2 =3.8 + 5 =23. 9 + 7 =43. 8 + 8 =4.9 + 7 =24. 0 + 3= 44. 7 + 5 =5.8 + 3 =25. 6 + 1 =45. 4 + 8 =6.7 + 3 =26. 4 + 9 =46. 5+ 2 =7.5 + 6 =27. 4+ 7 = 47. 7 + 8 =8.1 + 9 =28. 5 + 2 =48. 9 + 6 =9.3 + 9 =29. 2 + 2 =49. 9 + 1 =10. 4 + 1 =30. 9 + 2 =50. 2 + 7 =11. 9 + 5 =31. 3 + 8 =51. 4 + 9 =12. 6 + 1 =32. 5 + 6 =52. 5 + 8 =13. 5 + 5 =33. 8 + 5 =53. 6 + 6 =14. 9 + 4 =34. 0 + 8 =54. 4 + 9 =15. 8 + 9 =35. 8 + 7 =55. 7 + 7 =16. 8 + 8 =36. 6 + 2 =56. 8 + 8 =17. 5 + 7 =37. 5 + 0 =57. 4 + 9 =18. 4 + 5 =38. 7 + 3 =58. 2 + 8 =19. 2 + 4 =39. 6 + 9 =59. 7 + 7 =20. 1 + 2 =40. 3 + 5 =60. 5 + 5 = 4 6. PINTAR SIFIR AKTIVITI 5Masa : 2 MinitTarikh :Jumlah :1.8 + 1 =21. 5 + 1 =41. 3 + 9 =2.3 + 6 =22. 9 + 9 =42. 0 + 7 =3.1 + 4 =23. 3 + 4 =43. 3 + 8 =4.2 + 5 =24. 5 + 4= 44. 9 + 6 =5.3 + 2 =25. 4 + 1 =45. 2 + 4 =6.5 + 3 =26. 6 + 6 =46. 4+ 4 =7.2 + 7 =27. 2+ 5 = 47. 8 + 6 =8.2 + 8 =28. 3 + 7 =48. 6 + 2 =9.3 + 6 =29. 4 + 8 =49. 0 + 6 =10. 7 + 3 =30. 4 + 2 =50. 1 + 1 =11. 6 + 4 =31. 9 + 3 =51. 8 + 1 =12. 3 + 3 =32. 5 + 6 =52. 9 + 4 =13. 8 + 1 =33. 7 + 5 =53. 6 + 9 =14. 5 + 3 =34. 0 + 8 =54. 1 + 2 =15. 9 + 0 =35. 9 + 1 =55. 2 + 9 =16. 4 + 3 =36. 7 + 6 =56. 7 + 7 =17. 6 + 0 =37. 5 + 0 =57. 9 + 3 =18. 6 + 9 =38. 8 + 3 =58. 6 + 0 =19. 3 + 1 =39. 5 + 8 =59. 8 + 4 =20. 4 + 7 =40. 2 + 5 =60. 4 + 3 = 5 7. PINTAR SIFIR AKTIVITI 6Masa : 2 MinitTarikh :Jumlah :1.8 + 7 =21. 4 + 6 =41. 6 + 7 =2.5 + 8 =22. 7 + 8 =42. 8 + 9 =3.8 + 9 =23. 9 + 7 =43. 4 + 5 =4.9 + 7 =24. 0 + 3= 44. 1 + 8 =5.4 + 8 =25. 6 + 1 =45. 3 + 9 =6.9 + 3 =26. 4 + 9 =46. 2 + 7 =7.5 + 7 =27. 4+ 1 = 47. 8 + 7 =8.1 + 9 =28. 3 + 2 =48. 6 + 6 =9.6 + 2 =29. 2 + 2 =49. 5 + 9 =10. 7 + 1 =30. 9 + 2 =50. 2 + 9 =11. 9 + 5 =31. 8 + 4 =51. 3 + 8 =12. 8 + 1 =32. 7 + 5 =52. 5 + 6 =13. 7 + 5 =33. 4 + 9 =53. 7 + 8 =14. 9 + 4 =34. 2 + 7 =54. 4 + 9 =15. 6 + 8 =35. 6 + 6 =55. 6 + 8 =16. 8 + 8 =36. 1 + 7 =56. 9 + 3 =17. 5 + 7 =37. 6 + 7 =57. 8 + 5 =18. 4 + 5 =38. 4 + 5 =58. 9 + 9 =19. 5 + 4 =39. 5 + 5 =59. 8 + 8 =20. 1 + 2 =40. 9 + 1 =60. 7 + 4 =6 8. PINTAR SIFIR AKTIVITI 7Masa : 2 MinitTarikh :Jumlah :1.8 + 1 =21. 5 + 1 =41. 2 + 9 =2.3 + 6 =22. 9 + 4 =42. 0 + 7 =3.1 + 4 =23. 3 + 4 =43. 1 + 8 =4.2 + 5 =24. 5 + 4= 44. 9 + 6 =5.3 + 2 =25. 4 + 1 =45. 8 + 4 =6.5 + 3 =26. 6 + 6 =46. 4+ 4 =7.2 + 7 =27. 2+ 5 = 47. 7 + 6 =8.2 + 8 =28. 3 + 7 =48. 6 + 8 =9.3 + 6 =29. 4 + 8 =49. 0 + 6 =10. 6 + 3 =30. 4 + 2 =50. 1 + 1 =11. 6 + 4 =31. 9 + 3 =51. 8 + 7 =12. 5 + 3 =32. 5 + 6 =52. 9 + 6 =13. 8 + 1 =33. 7 + 5 =53. 5 + 9 =14. 3 + 3 =34. 0 + 8 =54. 0 + 2 =15. 9 + 0 =35. 9 + 1 =55. 3 + 9 =16. 7 + 3 =36. 7 + 6 =56. 7 + 7 =17. 6 + 0 =37. 5 + 0 =57. 9 + 4 =18. 1 + 9 =38. 8 + 3 =58. 6 + 9 =19. 3 + 1 =39. 3 + 8 =59. 8 + 5=20. 4 + 7 =40. 6 + 5 =60. 5 + 3 =7 9. PINTAR SIFIR AKTIVITI 8Masa : 2 MinitTarikh :Jumlah :1.8 + 7 =21. 1 + 2 =41. 7 + 9 =2.5 + 8 =22. 5 + 8 =42. 2 + 6 =3.8 + 9 =23. 9 + 7 =43. 5 + 7 =4.9 + 7 =24. 0 + 3= 44. 4 + 5 =5.4 + 8 =25. 6 + 1 =45. 3 + 0 =6.9 + 3 =26. 4 + 9 =46. 2+ 9 =7.5 + 7 =27. 4+ 1 = 47. 9 + 4 =8.1 + 9 =28. 3 + 2 =48. 1 + 9 =9.3 + 2 =29. 2 + 2 =49. 2 + 8 =10. 7 + 1 =30. 9 + 2 =50. 8+ 4 =11. 9 + 5 =31. 8 + 8 =51. 6 + 8 =12. 8 + 1 =32. 7 + 5 =52. 2 + 9 =13. 7 + 5 =33. 6 + 4 =53. 7 + 5 =14. 9 + 4 =34. 9 + 5 =54. 5 + 4=15. 6 + 8 =35. 8 + 8 =55. 6 + 7 =16. 8 + 8 =36. 4 + 7 =56. 5 + 9 =17. 5 + 7 =37. 5 + 8 =57. 2 + 7 =18. 4 + 5 =38. 4 + 9 =58. 4 + 6 =19. 5 + 4 =39. 5 + 6 =59. 4 + 9 =20. 1 + 2 =40. 8+ 9 = 60. 3 + 4 =8 10. PINTAR SIFIR AKTIVITI 9Masa : 2 MinitTarikh :Jumlah :1.8 + 2 =21. 4 + 3 =41.0 + 3 =2.8 + 1 =22. 5 + 4 =42.8 + 3 =3.9 + 1 =23. 7 + 6 =43.5 + 1 =4.1 + 9 =24. 5 + 5= 44.7 + 6 =5.7 + 1 =25. 2 + 2 =45.8 + 0 =6.5 + 1 =26. 3 + 2 =46.8+ 9 =7.6 + 2 =27. 9+ 5 = 47.9 + 8 =8.4 + 1 =28. 0 + 5 =48.9 + 9 =9.3 + 0 =29. 6 + 6 =49.1 + 0 =10. 8 + 0 =30. 8 + 7 =50.6 + 4 =11. 1 + 1 =31. 5 + 2 =51.7 + 6 =12. 6 + 5 =32. 8 + 6 =52.4 + 7 =13. 0 + 8 =33. 0 + 3 =53.7 + 2 =14. 2 + 4 =34. 8 + 1 =54.9 + 3 =15. 6 + 3 =35. 9 + 9 =55.6 + 5 =16. 3 + 4 =36. 4 + 0 =56.8 + 5 =17. 4 + 2 =37. 5 + 1 =57.7 + 6 =18. 1 + 1 =38. 6 + 0 =58.0 + 8 =19. 1 + 6 =39. 7 + 3 =59.5 + 9 =20. 7 + 1 =40. 1 + 6 =60.2 + 7 = 9 11. PINTAR SIFIR AKTIVITI 10Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah :1.5 + 5 =21. 9 + 1 = 41. 7 + 1 =2.6 + 4 =22. 3 + 3 = 42. 3 + 5 =3.4 + 3 =23. 1 + 8 = 43. 4 + 3 =4.9 + 0 =24. 8 + 5=44. 0 + 5 =5.3 + 6 =25. 4 + 7 = 45. 1 + 8 =6.8 + 2 =26. 3 + 3 = 46. 6+ 3 =7.4 + 6 =27. 5+ 2 =47. 4 + 4 =8.7 + 3 =28. 1 + 3 = 48. 9 + 9 =9.9 +2 = 29. 6 + 6 = 49. 6 + 0 =10. 7 + 7 =30. 4 + 3 = 50. 2 + 6 =11. 6 + 6 =31. 1 + 6 = 51. 5 + 2 =12. 3 + 4 =32. 8 + 8 = 52. 4 + 7 =13. 4 + 5 =33. 7 + 2 = 53. 8 + 8 =14. 5 + 6 =34. 4 + 1 = 54. 8 + 3 =15. 6 + 7 =35. 6 + 4 = 55. 2 + 8 =16. 7 + 1 =36. 5 + 5 = 56. 6 + 1 =17. 8 + 5 =37. 8 +1 =57. 7 + 7 =18. 2 + 6 =38. 6 + 8 = 58. 8 + 2 =19. 9 + 1 =39. 5 + 2 = 59. 6 + 8 =20. 0 + 7 =40. 6 + 6 = 60. 6 + 2 =10 12. PINTAR SIFIR AKTIVITI 11Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah :1.6 + 7 =21. 2 + 9 = 41.3 + 1 =2.3 + 6 =22. 7 + 3 = 42.9 + 1 =3.2 + 4 =23. 5 + 4 = 43.7 + 2 =4.3 + 9 =24. 8 + 8=44.6 + 4 =5.4 + 7 =25. 3 + 9 = 45.5 + 4 =6.7 + 1 =26. 4 + 2 = 46.4+ 8 =7.1 + 7 =27. 2 + 3=47.5 + 6 =8.2 + 0 =28. 8 + 8 = 48.7 + 7 =9.0 + 9 =29. 0 + 1 = 49.4 + 9 =10. 5 + 6 =30. 2 + 5 = 50.6 + 6 =11. 8 + 7 =31. 8 + 3 = 51.3 + 3 =12. 2 + 8 =32. 9 + 4 = 52.7 + 7 =13. 8 + 1 =33. 8 + 5 = 53.9 + 5 =14. 0 + 7 =34. 7 + 8 = 54.4 + 4 =15. 9 + 1 =35. 2 + 9 = 55.8 + 6 =16. 6 + 2 =36. 8 + 1 = 56.9 + 9 =17. 7 + 2 =37. 5 + 5 = 57.2 + 8 =18. 7 + 6 =38. 6 + 7 = 58.6 + 7 =19. 6 + 5 =39. 5 + 3 = 59.8 + 8 =20. 3 + 4 =40. 0 + 3 = 60.3 + 7 =11 13. PINTAR SIFIR AKTIVITI 12Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah :1.8 + 2 =21. 4 + 3 = 41. 0 + 3 =2.8 + 1 =22. 5 + 4 = 42. 8 + 3 =3.9 + 1 =23. 7 + 6 = 43. 5 + 1 =4.1 + 9 =24. 5 + 5=44. 7 + 6 =5.7 + 1 =25. 2 + 2 = 45. 8 + 0 =6.5 + 1 =26. 3 + 2 = 46. 8+ 9 =7.6 + 2 =27. 9+ 5 =47. 9 + 8 =8.4 +1 = 28. 0 + 5 = 48. 7 + 7 =9.3 + 0 =29. 6 + 6 = 49. 1 + 0 =10. 8 + 0 =30. 8 + 7 = 50. 6 + 4 =11. 1 + 1 =31. 5 + 2 = 51. 7 + 6 =12. 6 + 5 =32. 8 + 6 = 52. 4 + 7 =13. 0 + 8 =33. 0 + 3 = 53. 7 + 2 =14. 2 + 4 =34. 8 + 1 = 54. 9 + 3 =15. 6 + 3 =35. 9 + 9 = 55. 6 + 5 =16. 3 + 4 =36. 4 + 0 = 56. 8 + 5 =17. 4 + 2 =37. 5 + 1 = 57. 7 + 6 =18. 1 + 1 =38. 6 + 0 = 58. 0 + 8 =19. 1 + 6 =39. 7 + 3 = 59. 5 + 9 =20. 7 + 1 =40. 1 + 6 = 60. 2 + 7 =12 14. PINTAR SIFIR AKTIVITI 13Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah :1.3 + 8 =21. 7 + 9 = 41. 5 + 6 =2.6 + 8 =22. 8 + 9 = 42. 3 + 4 =3.9 + 2 =23. 6 + 7 = 43. 7 + 4 =4.2 + 9 =24. 5 + 7=44. 4 + 9 =5.3 + 4 =25. 5 + 9 = 45. 3 + 9 =6.0 + 8 =26. 4 + 5 = 46. 3+ 8 =7.3 + 6 =27. 8+ 8 =47. 7 + 3 =8.7 + 4 =28. 5 + 8 = 48. 8 + 4 =9.9 + 4 =29. 9 + 9 = 49. 3 + 8 =10. 3 + 5 =30. 9 + 3 = 50. 3 + 6 =11. 4 + 7 =31. 0 + 7 = 51. 1 + 8 =12. 3 + 8 =32. 6 + 9 = 52. 5 + 7 =13. 0 + 9 =33. 3 + 7 = 53. 9 + 9 =14. 5 + 6 =34. 3 + 9 = 54. 7 + 6 =15. 6 +8 = 35. 1 + 8 = 55. 5 + 9 =16. 4 + 8 =36. 2 + 7 = 56. 8 + 2 =17. 8 + 9 =37. 3 + 6 = 57. 8 + 4 =18. 8 + 3 =38. 3 + 8 = 58. 6 + 6 =19. 7 + 9 =39. 1 + 7 = 59. 4 + 9 =20. 9 + 1 =40. 5 + 8 = 60. 7 + 7 =13 15. PINTAR SIFIR AKTIVITI 14Masa : 2 Minit Tarikh : Jumlah :1.8 + 1 =21. 5 + 9 = 41. 6 + 8 =2.8 + 6 =22. 6 + 9 = 42. 4 + 9 =3.9 + 3 =23. 9 + 4 = 43. 1 + 7 =4.6 + 7 =24. 3 + 0=44. 3 + 9 =5.9 + 6 =25. 6 + 1 = 45. 5 + 5 =6.1 + 5 =26. 6 + 7 = 46. 7 + 5 =7.8 + 4 =27. 5+ 4 =47. 4 + 7 =8.5 + 7 =28. 8 + 8 = 48. 3 + 8 =9.4 +7 = 29. 1 + 8 = 49. 9 + 2 =10. 8 + 4 =30. 0 + 2 = 50. 3 + 4 =11. 5 + 7 =31. 7 + 4 = 51. 9 + 6 =12. 3 + 5 =32. 9 + 5 = 52. 2 + 8 =13. 2 + 9 =33. 7 + 6 = 53. 7 + 3 =14. 7 + 1 =34. 3 + 9 = 54. 0 + 4 =15. 4 + 3 =35. 1 + 8 = 55. 3 + 7 =16. 8 + 7 =36. 3 + 8 = 56. 5 + 6 =17. 2 + 9 =37. 9 + 9 = 57. 9 + 9 =18. 8 + 4 =38. 7 + 8 = 58. 4 + 5 =19. 6 + 4 =39. 4 + 6 = 59. 3 + 9 =20. 4 + 6 =40. 3 + 6 = 60. 7 + 5 = 14 16. PINTAR SIFIRAKTIVITI 15 Masa : 2 Minit Tarikh :Jumla