fail meja rozi-updated 5.8.09

Download FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

Post on 08-Apr-2018

249 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  1/77

  NAMA ROZI BINTI TAMIN

  NO. KAD PENGENALAN 760828-04-5308JAWATAN PENOLONG PENDAFTAR

  GRED N41

  BAHAGIAN/SEKSYEN/JABATAN SEKSYEN JAMINAN KUALITI

  PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) PEJABAT PENDAFTAR

  TARIKH MEMEGANG JAWATAN 27 MAC 2006

  TARIKH PENEMPATAN(Tarikh penempatan di Bahagian /Seksyen / jabatan berkenaan)

  27 MAC 2006

  NO. TELEFON 03-8947 2027

  EMAIL [email protected]

  FAKS 03-8942 6468

  TARIKH DIBUKA

  NO. SEMAKAN 00

  TARIKH DIKEMASKINI -

  FAIL MEJA

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  2/77

  *Maklumat pegawai ini perlu dikemaskini setiap kali berlaku pertukaran pegawai atauportfolio tugas.

  FAIL MEJA Halaman: 2

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  3/77

  ARAHAN

  1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-

  tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan.

  2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah:

  (a) Maklumat organisasi;

  (b) Struktur organisasi;

  (c) Maklumat Pusat Tanggungjawab (PTJ);

  (d) Struktur organisasi PTJ;

  (e) Senarai tugas, kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawaipegawai lain;

  (f) Proses kerja (untuk setiap senarai tugas);

  (g) Carta aliran kerja (mengikut senarai tugas);

  (h) Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan;

  (i) senarai semakan (mengikut senarai tugas);

  (j) Senarai jawatankuasa yang dianggotai;

  (k) Senarai borang-borang yang digunakan;

  (l) Norma-norma kerja;

  (m) Senarai tugas dan tanggungjawab;

  (n) Senarai tugas harian.

  3. Fail Meja (FM) ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan

  jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masapertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua PusatTanggungjawab (PTJ) .

  4. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah memastikan bahawa fail inidikaji semula dan dikemaskini:-

  (a) apabila berlaku pertukaran pegawai atau portfolio tugas; dan

  (b) sekurang-kurangnya setahun sekali.

  FAIL MEJA Halaman: 3

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  4/77

  ISI KANDUNGAN

  Bil Perkara Halaman

  1.0 MAKLUMAT ORGANISASI

  1.1 Latar belakang UPM

  1.2 Punca kuasa

  1.3 Objektif penubuhan UPM

  1.4 Visi UPM

  1.5 Misi UPM1.6 Matlamat UPM

  1.7 Piagam pelanggan UPM

  5

  5

  6

  6

  6

  6

  7

  2.0 STRUKTUR ORGANISASI UPM 8

  3.0 MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

  3.1 Latar belakang PTJ

  3.2 Fungsi utama

  3.3 Dasar Kualiti

  3.4 Wawasan

  3.5 Misi

  3.6 Matlamat

  3.7 Piagam Pelanggan

  9

  9

  10

  10

  10

  10

  12

  4.0 STRUKTUR ORGANISASI PTJ

  4.1 Carta Organisasi PTJ

  4.2 Objektif Kualiti PTJ

  13

  14

  5.0 STRUKTUR ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 17

  6.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

  18

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS) 30

  FAIL MEJA Halaman: 4

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  5/77

  Bil Perkara Halaman

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS) 50

  9.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANGDIPERLUKAN

  65

  10.0 SENARAI SEMAKAN (MENGIKUT SENARAI TUGAS) 66

  11.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 68

  12.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 69

  13.0 NORMA-NORMA KERJA 71

  14.0 SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 74

  15.0 SENARAI TUGAS HARIAN 75

  FAIL MEJA Halaman: 5

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  6/77

  1.0 MAKLUMAT ORGANISASI

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  1.1 LATAR BELAKANG

  Universiti Putra Malaysia (UPM), dahulunya dikenali sebagai Universiti

  Pertanian Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1971. Pada asalnya ianya

  adalah penggabungan antara Fakulti Pertanian, Universiti Malaya dan

  Kolej Pertanian Malaya Serdang bermula dengan tiga buah fakulti iaitu

  Pertanian, Perhutanan dan Kedoktoran Veterinar dan Sains Penternakan

  dan terus kekal sebagai sebuah universiti tradisional yang memberikantumpuan terutama kepada pendidikan ijazah pertama, penyelidikan dalam

  bidang pertanian dan bidang yang berkaitan.

  Pada awal tahun 80-an, UPM telah memperluaskan bidang sedia ada

  kepada bidang Sains dan Teknologi (S&T) di samping menyediakan

  sistem-sistem penyampaian yang lebih baik dan terkini dalam pendidikan

  sains dan teknologi melalui penggunaan teknologi maklumat (IT) yang

  sedang pesat berkembang. UPM telah bertukar nama dengan rasminya

  kepada Universiti Putra Malaysia pada 3 April 1997 oleh YAB Perdana

  Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. la adalah merupakan satu

  langkah strategik untuk menjadikan UPM sebagai pusat pengajian tinggi

  yang berupaya mengukuhkan program sedia ada di samping

  berkemampuan mempelbagaikan program pengajian bagi memenuhi

  kehendak dan keperluan negara pada masa hadapan.

  1.2 PUNCA KUASA

  1.2.1 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30);

  1.2.2 Perintah (Pemerbadanan) Universiti Pertanian Malaysia (Pindaan)

  1997 [ P.U.(A) 348] berkuatkuasa dari 26 Julai 1997; dan

  1.2.3 Perlembagaan Universiti Putra Malaysia [P.U.(A) 106]

  berkuatkuasa dari 15 Mac 1998.

  FAIL MEJA Halaman: 6

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  7/77

  1.3 OBJEKTIF PENUBUHAN

  Untuk menghasilkan graduan siswazah dan pasca siswazah yang

  berketrampilan di dalam pelbagai bidang dan menjalankan aktiviti

  penyelidikan yang dapat menyumbang ke arah pembentukan sebuahnegara maju dan memenuhi keperluan pasaran sumber manusia

  tempatan dan antarabangsa serta menjadi Pusat Kecermelangan

  Pendidikan Pertanian dan Universiti Penyelidikan bertaraf antarabangsa.

  1.4 VISI

  Menjadi Universiti Bereputasi Antarabangsa.

  1.5 MISI

  Menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan yang utama, yang

  memberikan sumbangan bukan sahaja kepada pembentukan kekayaan

  dan pembangunan negara bangsa, tetapi juga kepada kemajuan manusia

  dan penerokaan ilmu sejagat.

  1.6 MATLAMAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  UPM telah menetapkan lapan matlamat untuk merealisasikan

  wawasannya. Setiap matlamat berikut mempunyai objektif khusus, iaitu

  dalam bentuk yang boleh diukur pencapaiannya. Pencapaian setiap

  objektif bergantung kepada pelaksanaan strategi dan pelan tindakan

  masing-masing. Kelapan-lapan matlamat tersebut adalah seperti berikut:

  Matlamat 1: Melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan

  berusaha untuk terus maju;Matlamat 2: Memperkasakan pelajar UPM dengan penguasaan

  kemahiran insaniah;

  Matlamat 3: Menjadikan UPM sebagai Universiti Penyelidikan yang

  terkemuka;

  Matlamat 4: Memperkasakan UPM sebagai pusat kecemerlangan

  pendidikan dan penyelidikan pertanian;

  Matlamat 5: Memperkasakan jalinan industri dan masyarakat;Matlamat 6: Mengurus modal insan dan persekitaran kerja dengan

  FAIL MEJA Halaman: 7

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  8/77

  cemerlang;Matlamat 7: Memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan

  amalan terbaik;Matlamat 8: Menjana dan mengurus sumber kewangan universiti

  secara cekap dan berkesan;Matlamat 9: Menjadikan universiti terhubung sepenuhnya dengan

  berasaskan ICT; danMatlamat 10: Memperkasakan UPM melalui Alumni

  1.7 PIAGAM PELANGGAN UNIVERSITI

  Kami staf UPM beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan

  budaya kualiti dalam pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan

  profesional untuk memenuhi ekspektasi pelanggan kami dengan:

  Menyedia dan mengusahakan peningkatan secara berterusan dalam

  aspek yang berkaitan dengan pengajaran, penyelidikan dan

  perkhidmatan profesional sejajar dengan piawaian dan amalan terbaik

  yang diterima guna di peringkat antarabangsa;

  Menyediakan program pengajian tinggi dan mewujudkan suasana

  pembelajaran yang berkualiti dalam usaha peningkatan kesarjanaan

  ilmu bagi memenuhi aspirasi pembangunan Negara;

  Memperkasakan bidang penyelidikan dengan penemuan baharu yang

  dapat meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi Negara

  secara menyeluruh;

  Mewujudkan budaya pengurusan berkualiti yang cekap dan berkesan

  serta suasana persekitaran kerja dan pembelajaran yang dinamik dan

  kondusif demi memupuk percambahan dan keterbukaan minda untuk

  membangunkan potensi diri staf dan pelajar;

  Menyediakan perkhidmatan profesional untuk meningkatkan

  kecekapan pengurusan yang menyeluruh; dan

  Memberikan ruang dan peluang yang saksama kepada semua

  warganegara dengan tidak mengira kepercayaan, bangsa dan agama

  untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualiti.

  FAIL MEJA Halaman: 8

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  9/77

  2.0 STRUKTUR ORGANISASI UPM

  TIMBALAN NAIB

  CANSELOR (AKADEMIKDAN ANTARABANGSA)

  NAIB CANSELOR

  TIMBALAN NAIBCANSELOR

  (PENYELIDIKAN DANINOVASI)

  TIMBALAN NAIB

  CANSELOR (HAL EHWALPELAJAR DAN ALUMNI)

  TIMBALAN NAIBCANSELOR (JARINGAN

  INDUSTRI DANMASYARAKAT)

  PENDAFTAR

  KETUA PUSTAKA

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  10/77

  3.0 MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

  3.1 LATAR BELAKANG PEJABAT PENDAFTAR

  Pejabat Pendaftar telah ditubuhkan pada 1.1.1977 (selaras denganpenubuhan Universiti Pertanian Malaysia). Ianya merupakan bahagianyang bertanggungjawab dalam aspek pengurusan sumber manusia yangmelibatkan hal ehwal berkaitan perjawatan dan perkhidmatan kakitangan.

  Sepanjang penubuhannya, Pejabat Pendaftar telah melaksanakanfungsinya dengan berkesan melalui pendekatan prinsip tadbir urus yangterbaik. Selaras dengan perubahan trend dalam bidang pengurusansumber manusia hari ini, yang merujuk kepada persekitaran dan budaya

  kerja, kehendak pelanggan dan organisasi serta kecanggihan teknologi,Pejabat Pendaftar sentiasa proaktif menerokai cabaran-cabaran dalampengurusan sumber manusia bagi mempastikan peningkatan sistempenyampaian perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti dapatdisediakan.

  3.2 FUNGSI UTAMA

  Tertakluk kepada Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, PejabatPendaftar bertanggungjawab dalam aspek-aspek berikut:

  a. menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan sumber manusia,akademik dan pentadbiran umum di Universiti;

  b. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan denganPelantikan, Kuasa, Kewajipan, Saraan dan Syarat-syaratPerkhidmatan pekerja Universiti;

  c. bertanggungjawab dalam perkara-perkara berkaitan pengurusansumber manusia, akademik, keselamatan dan pentadbiran am diUniversiti dan mengeluarkan arahan-arahan pentadbiran

  mengenainya;

  d. bertanggungjawab dalam segala hal ehwal perundangan yangmelibatkan Universiti dan kepentingan Universiti;

  e. melakukan apa-apa fungsi lain dan mengambil apa-apa tindakansebagaimana yang diperlukan dalam menjalankan dengansewajarnya tugas-tugas di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah danPeraturan.

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  11/77

  3.3 DASAR KUALITI

  Pejabat Pendaftar telah mewujudkan dasar kualiti selaras dengan dasarkualiti Universiti Putra Malaysia.

  Kami Staf Pejabat Pendaftar beriltizam memantapkan Sistem PengurusanKualiti Pejabat Pendaftar yang merangkumi pengurusan sumber manusia,perkhidmatan perundang-undangan, perkhidmatan keselamatan,perkhidmatan perubatan dan pergigian, perkhidmatan keagamaan dankerohanian, dan perkhidmatan kebudayaan dan kemudahan dewan bagimenyokong aktiviti pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesionalmelalui penerapan budaya kerja berkualiti secara berterusan untukmemenuhi ekspektasi pelanggan selaras dengan MS ISO 9001:2008

  3.4 WAWASAN

  Wawasan Pejabat Pendaftar adalah untuk menjadi entiti yang cemerlangdengan memberikan perkhidmatan sumber manusia, keselamatan,perubatan dan pergigian, kerohanian dan keagamaan serta kebudayaan dankesenian selaras dengan wawasan UPM.

  3.5 MISI

  Misi Pejabat Pendaftar adalah untuk memberikan perkhidmatan sumbermanusia, keselamatan, perubatan dan pergigian, kerohanian dan keagamaan

  serta kebudayaan dan kesenian selaras dengan pelan strategi universiti.

  3.6 MATLAMAT PEJABAT PENDAFTAR

  (a) Matlamat 6: Mengurus modal insan dan persekitaran kerja

  dengan cemerlang;i. Objektif 1: Menarik, melantik, membangun serta mengekalkan tenaga

  kerja yang cemerlang pada semua peringkat

  Strategi 1 : Mewujudkan skim perkhidmatan secara

  kontrak yang lebih berdaya saing untuk

  menarik individu berpengalaman luas

  dalam industri;

  Strategi 2 : Melantik calon yang berkualiti;

  Strategi 3 : Memudahkan proses pelantikan pegawai

  akademik adjung dan tenaga pakar;

  Strategi 4 : Mewujudkan nisbah jawatan mengikut

  skim perkhidmatan;

  Strategi 5 : Mewujudkan sistem latihan pegawai

  FAIL MEJA Halaman: 11

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  12/77

  yang lebih berkesan; dan

  Strategi 6 : Menggalakkan pertukaran staf secara

  dua hala pada peringkat antarabangsa

  (Pembangunan Staf).

  ii. Objektif 2 : Mewujudkan persekitaran dan sistem kerja yang selamat,sihat, kondusif dan ceria.

  Strategi 1 : Menambahbaik persekitaran dan aspek

  kebajikan kerja yang lebih terjamin;

  Strategi 2 : mewujudkan penandaarasan untuk

  pelbagai perkhidmatan, kemudahan dan

  persekitaran kerja;

  Strategi 3 : Mengadakan satu sistem yang boleh

  menjamin keselamatan dan kesihatan

  staf; dan

  Strategi 4 : Meningkatkan program penghayatan

  psikologikal untuk persekitaran kerja

  yang sihat/ceria.

  (b) Matlamat 7: Memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti

  berteraskan amalan terbaik.

  i. Objektif 2 : Melestarikan Sistem Pengurusan Kualiti dengan

  berteraskan integriti , keutuhan, kebertanggungjawaban

  dan kecekapan

  Strategi 1 : Mengamalkan akauntabiliti dan integriti

  dalam pengurusan kewangan dan

  pentadbiran entitiii. Objektif 3 : Membudayakan Sistem Pengurusan Kualiti

  Strategi 2 : Menggunapakai soal selidik yang

  diselaraskan dengan kriteria AKPM

  FAIL MEJA Halaman: 12

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  13/77

  3.7 PIAGAM PELANGGAN PEJABAT PENDAFTAR

  a. Memberi layanan yang mesra, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab;

  b. Memberikan maklumat yang berkaitan dengan jelas dan tepat;

  c. Memastikan persekitaran bersih, kondusif, selesa dan selamat;

  d. Memberi perkhidmatan yang sentiasa cepat dan menepatimasKeputusan pelantikan staf dimaklumkan kepada pemohonselewat-lewatnya 12 hari bekerja selepas Minit Mesyuarat PihakBerkuasa Melantik diterima;

  e. Keputusan kenaikan pangkat staf dimaklumkan kepada pemohonselewat-lewatnya 5 hari bekerja selepas Minit Mesyuarat PihakBerkuasa Melantik diterima atau arahan Pihak Berkuasa Melantik;

  f. Keputusan Kursus Induksi Modul Umum dimaklumkan kepada pesertadalam tempoh 10 hari bekerja selepas tarikh terakhir menerimakelulusan daripada sekurang-kurangnya 3 orang Panel Penilai KursusInduksi;

  g. Keputusan permohonan cuti belajar dimaklumkan kepada calonselewat-lewatnya 14 hari bekerja selepas kelulusan diperolehidaripada PPU/KPT;

  h. Memastikan pesara mendapat GCR pada gaji terakhir sebelumbersara;

  i. Memastikan staf dapat disahkan dalam jawatan dalam tempoh 14

  bulan dari tarikh lapor diri setelah memenuhi semua syarat yangditetapkan;

  j. Buku rawatan perubatan boleh diambil pada hari ke lapan selepas

  melapor diri; dan

  k. Maklumbalas daripada aduan melalui surat/e-mel/faks/telefon dijawabselewat-lewatnya dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja.

  FAIL MEJA Halaman: 13

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  14/77

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  15/77

  4.2 OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

  Bil. Proses Objektif Kualiti

  1. Kawalan Dokumen Semakan semula dokumen SPK sekurang-kurangnya

  sekali dalam setahun

  2. Audit Dalaman Memastikan jumlah NCR pada Audit Dalaman

  berkurangan 20% dari tahun sebelumnya

  3.TindakanPembetulan

  Melaksanakan tindakan pembetulan selewat-lewatnya21 hari bekerja (jangka pendek) atau 6 bulan (jangkapanjang) dari tarikh surat diedarkan.

  5.TindakanPencegahan

  Menghasilkan 30 cadangan tindakan pencegahan

  6.

  Kepuasanpelanggan,analisa,pengukuran danpeningkatan

  Mencapai 80% tahap kepuasan pelanggan dalamanpada tahap Setuju dan ke atas (Skala 4 & 5)

  Mencapai 80% tahap kepuasan pelanggan luaranpada tahap Memuaskan dan ke atas (Skala 4 & 5)

  8.

  Perolehan danpembayaran(Bekalan,Perkhidmatan danKerja)

  Laporan analisis penilaian prestasi pembekal dibuat 4kali setahun

  Mencapai 80% tahap Memuaskan (Skala 4) bagianalisis penilaian prestasi pembekal

  10.

  Perkhidmatan

  TeknologiMaklumat

  Memastikan tempoh baikpulih dalaman untukperkakasan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja

  Memastikan tempoh baikpulih pihak luar untukperkakasan dilakukan selewat-lewatnya lima belas(15) hari bekerja

  Penambahbaikan/baikpulih dilakukan selewat-lewatnya 15 hari bekerja atau dengan jaminantempoh baikpulih

  Memastikan baikpulih sistem akibat gangguan operasi

  server tanpa melibatkan kerosakan kepada aplikasidilakukan selewat-lewatnya 4 jam

  Memastikan baikpulih akibat gangguan operasiaplikasi modul tertentu, manakala modul-modul lainboleh digunakan semasa tempoh baikpulih dilakukanselewat-lewatnya 2 hari bekerja

  Memastikan baikpulih sistem akibat gangguan operasikerosakan yang serius serta memerlukan pertukaranaliran serta fungsian sistem atau pemasanganperalatan baru kepada perkakasan dilakukan dalam

  tempoh lima (5) hari bekerja16. Latihan Staf Mencapai 80% staf Pejabat Pendaftar yang

  menghadiri latihan sekurang-kurangnya 7 hari

  FAIL MEJA Halaman: 15

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  16/77

  Bil. Proses Objektif Kualitisetahun

  Memastikan 80% latihan yang dijalankanmengikut takwim tahunan

  18. Pelantikan staf

  Memastikan tempoh iklan dikeluarkandalam tempoh 14 hari bekerja selepas waran diterima

  Pengiklanan jawatan kosong (Akademik)dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

  Pengiklanan jawatan kosong (BukanAkademik) dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

  Memastikan surat tawaran dikeluarkanselewat-lewatnya dalam tempoh 12 hari bekerjaselepas tarikh menerima petikan minit mesyuaratPihak Berkuasa Melantik atau arahan Pihak Berkuasamelantik

  Memastikan pengisian kekosongan jawatankerana penamatan perkhidmatan dilakukan selewat-lewatnya 75 hari bekerja dari tarikh kekosongantersebut.

  Kadar pengisian jawatan (Akademik) adalah94% dari waran yang diterima.

  Kadar pengisian jawatan (BukanAkademik) adalah 94% dari waran yang diterima.

  24.Pengesahan Dalam

  Jawatan

  Memastikan staf dapat disahkan jawatandalam tempoh 14 bulan dari tarikh lapor diri setelahmemenuhi semua syarat yang ditetapkan

  25. Persaraan Memastikan pesara mendapat GCR padagaji terakhir sebelum bersara

  26. Kenaikan Pangkat

  Surat pelawaan pengisian jawatan kenaikan pangkat(bukan akademik) dikeluarkan selewat-lewatnya 6hari bekerja selepas waran diterima

  Surat pelawaan pengisian jawatan kenaikan pangkat(bukan akademik) dikeluarkan selewat-lewatnya 100hari bekerja sebelum tarikh kekosongan bagi kes

  persaraan dan selepas mengemukakan notis bagi kespenamatan perkhidmatan

  Surat pemakluman kenaikan pangkat (BukanAkademik) dikeluarkan selewat-lewatnya lima (5)hari bekerja selepas menerima petikan MinitMesyuarat Pihak Berkuasa Melantik (PihakPengurusan Universiti/Lembaga Pengarah Universiti)atau arahan Pihak Berkuasa Melantik

  Surat pemakluman kenaikan pangkat (Akademik)dikeluarkan selewat-lewatnya lima (5) hari bekerjaselepas menerima petikan Minit Mesyuarat PihakBerkuasa Melantik (Pihak PengurusanUniversiti/Lembaga Pengarah Universiti) arahan PihakBerkuasa Melantik

  FAIL MEJA Halaman: 16

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  17/77

  Bil. Proses Objektif Kualiti

  30. Kursus Induksi

  Kursus Induksi diadakan sekurang-kurangnya 9 kalisetahun

  Seorang staf akan mengikuti Kursus Induksi selewat-lewatnya 12 bulan dari tarikh melapor diri

  Maklumkan keputusan kepada peserta dalam tempoh

  10 hari bekerja selepas tarikh akhir menerimakelulusan daripada sekurang-kurangnya 3 orangPanel Penilai Kursus Induksi

  33. Cuti belajar Pengisian kuaota Biasiswa KPT sebanyak 50%

  daripada kuota biasiswa tahunan yang diberi

  34. Kaunseling Staf

  Memberi maklumbalas kepada Ketua PTJ bagi kesyang dirujuk dalam tempoh 6 hari bekerja selepaspenerimaan kes

  Memberi laporan Kaunseling umum bagi staf yang

  dirujuk kepada Ketua PTJ yang merujuk dalamtempoh 6 hari bekerja selepas sesi terakhir

  Analisis Keberkesanan perkhidmatan kaunseling padatahap 4 (memuaskan) pada kes yang dirujuk

  Menganjurkan program berbentuk pencegahan,pemulihan dan perkembangan sekurang-kurangnya 6kali dalam setahun

  38.Buku rawatanperubatan

  Menyediakan buku rawatan perubatan lewat-lewatnya4 hari bekerja selepas menerima borang permohonan

  buku rawatan perubatan dari Seksyen Pelantikan

  39.

  Perhidmatan

  Perundang-undangan

  Mengambil tindakan terhadap pelanggaran kontrakperkhidmatan dengan menghantar notis tuntutandalam tempoh selewat-lewatnya 7 hari bekerjasetelah menerima arahan yang lengkap daripadaSeksyen Latihan Akademik

  Mencapai 100% bayaran penyelesaian tidaktertunggak bagi kes pelanggaran kontrakperkhidmatan bagi penama yang telah bersetujuuntuk membuat pembayaran secara ansuran

  Melucutkan hak emolumen pegawai yang tidak hadirbertugas tanpa cuti, tanpa kebenaran atau tanpasebab yang munasabah dalam tempoh 5 hari bekerjasetelah menerima laporan bertulis yang lengkapdaripada PTJ

  Memaklumkan keputusan dan melaksanakanhukuman yang diputuskan oleh JawatankuasaTatatertib yang berkenaan dalam tempoh 14 haribekerja setelah keputusan Mesyuarat JawatankuasaTatatertib dibuat.

  FAIL MEJA Halaman: 17

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  18/77

  5.0 STRUKTUR ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

  Ketua SeksyenPuan Rozi Tamin

  Penolong Pendaftar, N41

  Cik Mahmudah AunudinPenolong Pegawai Tadbir, N27

  Pn. Kasmaria Zawawi

  Pem. Tadbir (P/O), N17

  En. Mohd. Shafie MuhamadPem. Tadbir (P/O), N17

  Pn. Siti Rohay

  Pem. Tadbir (P

  Pn. NoorainiPem. Tadbir (P

  En. Michael Pitte

  PengurusanKualiti

  Pengurusa

  & Reko

  En. Wan Azman Wan OmarPendaftar

  FAIL MEJA Halaman: 18

  SEKSYEN JAMINAN KUALITI

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  19/77

  6.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  1. Pendaftar / WakilPengurusanMerancang pelaksanaanSistem PengurusanKualiti (SPK) MS ISO9001:2000

  Mengurus, menyelaras danmelaksanakan aktiviti SistemPengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar:

  a) Audit Dalaman dan AuditPersijilan SIRIM;b) Mesyuarat SemakanPengurusan (MSP) /Jawatankuasa Jaminan Kualiti(JKJK) Induik, MesyuaratJawatankuasa Dokumentasi,Mesyuarat JawatankuasaKepuasan Pelanggan;c) Latihan dan BengkelPenyediaan/semakan Dokumen.

  Tiada Penyelaras Audit/(PA)/Timbalan PA Merancang program audit

  dan memastikan auditdilaksanakan mengikutperancangan.

  Memastikan tindakanpembetulan/pencegahan bagiLaporanKetidakpatuhan(NCR)/Cadangan penambahbaikan (OFI)dilaksanakan mengikuttempoh yang ditetapkan.

  Ahli JKJK Induk/MSP Menyediakan laporan

  mengikut agenda yangditetapkan.

  Penyelaras Latihan Staf(PLS)/Timbalan PLS Membuat analisis

  keberkesanan latihan stafyang menghadirilatihan/bengkel.

  FAIL MEJA Halaman: 19

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  20/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu mengurus,

  menyelaras danmelaksanakan aktiviti SistemPengurusan Kualiti PejabatPendaftar

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Memastikan persediaan

  audit, mesyuarat, latihan danbengkel dilaksanakan denganlancar.

  FAIL MEJA Halaman: 20

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  21/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  2. Pendaftar / WakilPengurusanMeluluskan danmengesahkan DokumenMS ISO 9001:2008

  Mengurus, mengawal, menyelenggaradan memantau dokumen SistemPengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008dan sistem ISO INTRANET.

  Tiada Timbalan Pegawai KawalanDokumen (TPKD) Mengurus, mengawal,

  menyelenggara danmemantau dokumen SistemPengurusan Kualiti MS ISO9001:2008 di entiti masing-masing.

  Ketua Seksyen/Unit Menyedia/menyemak

  dokumen operasi masing-masing dan membuatpermohonan pindaandokumen kepada PKD/TPKD.

  Penolong Pegawai TadbirMembantu mengurus,mengawal, menyelenggara danmemantau dokumen SistemPengurusan Kualiti MS ISO9001:2000 dan sistem ISOINTRANET.

  Penolong Pegawai TeknologiMaklumat Penambahbaikan sistem

  ISO INTRANET.

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Menyelenggara dokumen

  Sistem Pengurusan Kualiti MSISO 9001:2008

  FAIL MEJA Halaman: 21

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  22/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  3. Pendaftar / WakilPengurusanMemastikanmaklumbalas pelanggandiuruskan mengikutprosedur yangditetapkan supayaperkhidmatan dapatditingkatkan.

  Mengurus, menyelaras danmenganalisa maklumbalas pelanggan

  Tiada Timbalan PenyelarasKepuasan Pelanggan (TPKP) Mengurus, menyelaras

  dan menganalisamaklumbalas pelanggan dientiti masing-masing

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu mengurus,

  menyelaras dan menganalisamaklumbalas pelanggan

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Menyemak dan

  merekodkan maklumbalas.

  4. PendaftarWakil PengurusanMemastikan kajiankepuasan pelanggandiuruskan mengikutprosedur yangditetapkan supaya

  perkhidmatan dapatditingkatkan.

  Merancang, mengurus, menyelarasdan menganalisa Kajian kepuasanpelanggan dalaman dan luaran PejabatPendaftar

  Tiada Timbalan PenyelarasKepuasan Pelanggan (TPKP) Mengurus Kajian

  kepuasan pelanggan dalamandan luaran Pejabat Pendaftardi entiti masing-masing

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu mengurus dan

  menganalisa kajian kepuasanpelanggan

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Mengedar dan

  merekodkan borang kajiankepuasan pelanggan.

  FAIL MEJA Halaman: 22

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  23/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  5. PendaftarMemastikan sistempengurusan rekodPejabat Pendaftardilaksanakan dengansistematik

  Merancang, mengurus dan memantausistem pengurusan rekod PejabatPendaftar

  Tiada Penolong Pegawai TadbirMembantu mengurus danmemantau sistem pengurusanrekod Pejabat Pendaftar

  Pembantu Tadbir(Perkeranian dan Operasi)Menyelenggara dan memeliharafail dan rekod

  Pembantu Am PejabatMembantu menyelenggara danmemelihara fail dan rekod

  Pekerja AwamMembantu menyelenggara danmemelihara fail dan rekod

  6. Pendaftar/WakilPengurusan/KetuaPTJ/Timbalan WakilPengurusanMemastikan semuatindakan yang diambil

  bagi tindakanpembetulan, tindakanpencegahan danketidakpatuhanproduk/perkhidmatanadalah berkesan dantidak berulang.

  Mengumpul, menyelaras danmengambil tindakan susulan bagilaporan tindakan pembetulan,tindakan pencegahan, danketidakpatuhan produk/perkhidmatan

  Tiada Timbalan Wakil PengurusanMelaporkan status tindakanpembetulan, pencegahan danketidakpatuhan di entiti masing-masing

  Ketua Seksyen/Unit Merekodkan tindakan

  yang dibuat danmenyerahkan kepada WPatau TWP masing-masing.

  FAIL MEJA Halaman: 23

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  24/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu mengumpul,

  menyelaras dan mengambiltindakan susulan bagi laporantindakan pembetulan,tindakan pencegahan, danketidakpatuhanproduk/perkhidmatan,tindakan pencegahan dantindakan ke atasketidakpatuhanproduk/perkhidmatan.

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Menyedia dan

  merekodkan borang-borangyang telah lengkap kedalamfail-fail yang berkaitan.

  FAIL MEJA Halaman: 24

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  25/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  7. Naib CanselorMempengerusimesyuarat PIN, JKP danPPMKB danmengesahkan laporanuntuk dihantar ke KPTM

  PendaftarMemastikan

  pelaksanaan pelaporanPIN, JKP dan PPMKB diUPM berjalan lancar.

  Mengumpul/menyediakan, menyelarasdan memantau pengurusan pelaporan(*PIN, JKP, dan PPMKB) keKementerian Pengajian Tinggi

  * PIN: Pelan Integriti Nasional, JKP: JawatankuasaKeutuhan Pengurusan (JKP), PPMKB: PasukanPetugas bagi Mengurangkan Karenah Birokrasi

  Tiada Pegawai Pelapor di PTJ Menyediakan laporan dan

  mengambil tindakan di setiapPTJ masing-masing melaluiSistem Pelaporan IntegrasiUPM (SPIN).

  Ketua Bahagian/SeksyenPejabat Pendaftar Menyediakan laporan aktiviti

  berkaitan.

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu

  mengumpul/menyediakan,menyelaras dan memantaupengurusan pelaporan (*PIN,JKP, dan PPMKB) keKementerian PengajianTinggi.

  8. Naib CanselorMemantau kemajuanUPM ke arah AKPM 2010

  dan menerima laporanpelaksanaan.

  PendaftarMempengerusikanmesyuaratJawatankuasa AKPM danmemastikanpelaksanaan aktivitimengikut kriteria AKPM.

  Mengurus, memantau danmengemaskini maklumat pelaksanaantindakan berkaitan kriteria Anugerah

  Kualiti Perdana Menteri (AKPM)

  Tiada Ketua Pemilik Kriteria AKPM Mengumpul, melapor dan

  melaksanakan aktiviti

  berdasarkan kriteria AKPM.

  Ketua Bahagian/SeksyenPejabat Pendaftar Mengumpul, melapor dan

  melaksanakan aktivitiberdasarkan kriteria AKPM.

  FAIL MEJA Halaman: 25

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  26/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu mengurus,

  memantau danmengemaskini maklumatpelaksanaan tindakanberkaitan kriteria AnugerahKualiti Perdana Menteri(AKPM).

  9. Naib CanselorMengesahkan danmeluluskan PelanIntegriti Organisasi(PIO) UPM yangdibangunkan untukdilaksanakan

  PendaftarMemantaupembangunan PIO UPMsupaya selaras denganPelan Integriti Nasionaldan PIO Kementerian

  Pengajian TinggiMalaysia

  Membangunkan dan memantaupelaksanaan Pelan Integriti Organisasi(PIO) UPM

  Tiada Ketua PTJ UPM Memastikan pelaksanaan dan

  memantau aktiviti/programselaras dengan PIO.

  Pegawai Pelapor di PTJ Melaporkan pelaksanaan PIO

  di PTJ pada setiap sukutahun.

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu membangunkan

  dan memantau pelaksanaanPelan Integriti Organisasi

  (PIO) UPM.

  Pembantu Am Pejabat Mengedarkan PIO yang telah

  diluluskan oleh Jawatankuasake semua PTJ UPM

  FAIL MEJA Halaman: 26

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  27/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  10.

  PendaftarMemastikan semua stafUPM mempunyai FailMeja

  Memantau ke atas pengwujudan danpelaksanaan Fail Meja (FM) staf UPM

  Tiada Ketua PTJ/WakilPengurusan Memantau pelaksanaan fail

  meja staf PTJ .

  Pegawai Pelaksana Fail Mejadi PTJ Memantau dan membantu

  dalam penyediaan fail mejasetiap staf di PTJ masing-masing.

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu memantau ke

  atas pengwujudkan danpelaksanaan fail meja di UPM

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Membantu mengemaskini

  rekod dan statuspenyediaan / kemaskini failmeja staf UPM

  FAIL MEJA Halaman: 27

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  28/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  11.

  PendaftarMemastikan semua stafPejabat Pendaftarmempunyai Fail Meja

  Mengurus, melaksana dan memantaupenyediaan Fail Meja (FM) staf PejabatPendaftar

  Tiada Ketua Bahagian PejabatPendaftar Memantau pelaksanaan fail

  meja staf bahagian .

  Ketua Seksyen PejabatPendaftar Memantau dan membantu

  dalam penyediaan fail mejasetiap staf di PTJ masing-masing

  Membuat analisis statuspenyediaan fail meja danmenghantar kepada urussetia

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu mengurus,

  melaksana dan memantaupenyediaan Fail Meja (FM)staf Pejabat Pendaftar

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi)

  Membantu mengemaskinirekod dan statuspenyediaan / kemaskini failmeja staf Pejabat Pendaftar

  FAIL MEJA Halaman: 28

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  29/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  12.

  PendaftarMemastikanpelaksanaan danpematuhan ke ataspiagam pelanggan danobjektif kualitidilaksanakan denganberkesan

  Mengumpul, mengemaskini danmemantau pengukuran dan analisisPiagam Pelanggan dan objektif kualiti

  Tiada Ketua Bahagian PejabatPendaftar Memantau pelaksanaan dan

  memastikan tindakanpembetulan danpenambahbikan dilaksanakan

  Ketua Seksyen PejabatPendaftar Memantau pelaksanaan dan

  menyediakan laporan secaraberkala

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu mengumpul,

  mengemaskini danmemantau pengukuran dananalisis Piagam Pelanggandan objektif kualiti

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Mengemaskini data-data

  pengukuran piagam

  pelanggan dan objektif kualitidan memaklumkan mengenaisebarang pindaan/semakan.

  FAIL MEJA Halaman: 29

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  30/77

  Bil.Tugas pegawai

  atasan yang adahubungan

  Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberiTugas pegawai lain yang ada

  hubungan serta jenishubungan

  13.

  PendaftarMengesahkan senaraitugas dan cartaorganisasi PejabatPendaftar

  Mengemaskini dan memantau senaraitugas dan carta organisasi PejabatPendaftar

  Tiada Ketua Bahagian/KetuaSeksyen Menyemak dan

  menyerahkan senarai tugasyang terkini untukdirekodkan.

  Penolong Pegawai Tadbir Membantu mengemaskini

  dan memantau senarai tugasdan carta organisasi PejabatPendaftar

  Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) Mendapatkan senarai

  tugas yang terkini daripadaKetua Bahagian/KetuaSeksyen.

  FAIL MEJA Halaman: 30

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  31/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.1 MENGURUS, MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN AKTIVITI SISTEM PENGURUSAN KUALITI PEJABATPENDAFTAR

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Sediakan jadual perancangan aktiviti setiap awal tahun Pendaftar/WakilPengurusan

  2. Buat permohonan bajet kepada Seksyen Pentadbiran danKewangan berdasarkan keperluan dan aktiviti yangdisenaraikan pada tahun berkenaan.

  Ketua SeksyenPentadbiran dan

  Kewangan

  3. Laksanakan aktiviti mengikut perancangan

  4. Kemaskini jadual perancangan pada pertengahan tahundan menyenaraikan semula aktiviti berdasarkan keperluansemasa.

  5. Sediakan laporan pelaksanaan aktiviti untuk dibentangkanpada Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK)Induk/Mesyuarat Semakan Pengurusan.

  6. Pastikan semua aktiviti utama seksyen dilaksanakan iaitu :

  (a) Audit Dalaman dan Audit Persijilan SIRIM;(b) Mesyuarat Semakan Pengurusan (MSP) / Jawatankuasa

  Jaminan Kualiti (JKJK) Induk, Mesyuarat JawatankuasaDokumentasi, Mesyuarat Jawatankuasa KepuasanPelanggan;

  (c) Latihan dan Bengkel Penyediaan/semakan Dokumen

  FAIL MEJA Halaman: 31

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  32/77

  (a) Audit Dalaman dan Audit Persijilan SIRIM

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Sediakan jadual perancangan program audit dalaman Indukentiti Pejabat Pendaftar, audit dalaman Pejabat Pendaftardan Audit oleh pihak SIRIM pada setiap tahun

  WakilPengurusan/Penyelaras

  Audit

  2. Aturkan mesyuarat bagi jawatankuasa Audit DalamanPejabat Pendaftar.

  Penyelaras Audit

  3. Pastikan jadual audit dalaman/SIRIM yang telah disahkandiedarkan kepada auditi/PTJ (entiti Pejabat Pendaftarmengikut tempoh yang ditetapkan

  4. Maklumkan kepada auditi/staf bagi program audit yangakan dijalankan.

  5. Sediakan dokumen dan keperluan program audit diselarasdan tersedia.

  6. Pastikan pelaksanaan program audit dilaksanakan mengikutjadual yang telah ditetapkan dengan lancar dan kemas

  7. Kumpul semua penemuan audit daripada Ketua JuruauditDalam/SIRIM untuk diambil tindakan yang bersesuaian

  8. Pantau tindakan pembetulan dan pencegahan yang perludiambil oleh auditi/pegawai yang bertanggungjawab.

  9. Maklumkan kepada juruaudit mengenai tarikh penutupanketidakpatuhan (NCR) yang telah diberi kepada auditi

  FAIL MEJA Halaman: 32

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  33/77

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  10. Hantar laporan lengkap tindakan pembetulan bagi NCRkepada pihak SIRIM dalam tempoh yang ditetapkan

  Pendaftar/WakilPengurusan

  11. Pastikan persijilan MS ISO 9001:2008 diterima dari pihakSIRIM selepas proses audit dijalankan.

  12. Kemaskini rekod-rekod audit.

  (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Audit Dalaman, UPM/PEND/P003)

  (b) Mesyuarat Semakan Pengurusan (MSP) / Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Induk, MesyuaratJawatankuasa Dokumentasi, Mesyuarat Jawatankuasa Kepuasan Pelanggan

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Sediakan perancangan tahunan bagi mesyuarat-mesyuaratSPK.

  Pendaftar/WakilPengurusan

  2. Pastikan dokumen-dokumen yang diperlukan untukmesyuarat disediakan dan lengkap.

  3. Keluarkan minit mesyuarat dalam tempoh yang telahditetapkan

  4. Memastikan rekod-rekod dikemaskini dan diselenggara.

  (* Proses terperinci bagi MSP, sila rujuk Prosedur Mesyuarat Semakan Pengurusan, UPM/PEND/P007)

  FAIL MEJA Halaman: 33

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  34/77

  (c) Latihan dan Bengkel Penyediaan/semakan Dokumen

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Sediakan perancangan bagi latihan/bengkel/kursus yanghendak diadakan bagi keperluan SPK

  Pendaftar/WakilPengurusan

  2. Maklumkan peserta yang terlibat selewat-lewatnya 7 haribekerja sebelum latihan/bengkel/kursus diadakan.

  3. Pastikan semua peserta mengisi borang penilaiankeberkesanan latihan diakhir program

  4. Majukan borang penilaian keberkesanan latihan yang telahdiisi diserahkan kepada PTJ/ketua seksyen untuk penilaianpeserta dan tindakan selanjutnya.

  5. Memastikan semua rekod-rekod dikemaskini dandiselenggara

  (* Proses terperinci bagi Latihan Staf, sila rujuk Prosedur Latihan Staf, UPM/PEND/P010)

  FAIL MEJA Halaman: 34

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  35/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.2 MENGURUS, MENGAWAL, MENYELENGGARA DAN MEMANTAU DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO9001:2008 DAN SISTEM ISO INTRANET

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Sediakan tempat simpanan yang selamat untuk dokumendan cop Sistem Kualiti Pejabat Pendaftar (contohnya seperticop Dokumen Terkawal). Tempat simpanan ini adalah diPusat Dokumen dan Rekod.

  Pendaftar

  2. Kenalpasti dokumen dan senaraikan dalam senarai utamadokumen terkawal.

  3. Kawal dan selenggara dokumen Sistem Pengurusan Kualitisebagaimana dalam Prosedur Kawalan Dokumen(UPM/PEND/P001).

  Pendaftar/WakilPengurusan

  Standard MS ISO9001:2008

  4. Memuatnaik softcopy fail dokumen terkawal ke dalamsistem ISO INTRANET.

  5. Jika ada perubahan, selenggara struktur Menu dan Sub-menu yg terkandung dlm sistem ISO INTRANETmengunakan perisian macromedia.

  Pen. Peg. TeknologiMaklumat

  6. Melakukan proses back-up fail dokumen SPK ke dalamserver melalui aplikasi winSCP3 pada setiap minggu.

  7. Buat pemantauan secara berkala bagi penggunaandokumentasi SPK termasuk pada sistem ISO INTRANET.

  (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Kawalan Dokumen, UPM/PEND/P001)

  FAIL MEJA Halaman: 35

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  36/77

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  37/77

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  4. Sahkan Tindakan dan Maklumkan Kepada Pengadu

  i. Sahkan tindakan pembetulan yangtelah dilaksanakan oleh PYB berdasarkan pemerhatianatau bukti pelaksanaan yang dilampirkan.

  ii. Maklumkan kepada pengadu danrekodkan pengesahan dan tarikh makluman kepadapengadu pada Bahagian D dalam Borang MaklumbalasPelanggan (PEND/BR01/MP).

  5. Kemaskini maklumat tindakan aduan pada Log PenerimaanAduan (PEND/BL01/ADUAN)

  6. Jika maklumbalas yang diterima adalah Cadangan danpertanyaan, serahkan kepada PYB berdasarkan cadanganatau pertanyaan yang dinyatakan pada BorangMaklumbalas Pelanggan (PEND/BR01/MP) yang diterima.

  7. Jika maklumbalas adalah Penghargaan, keluarkan suratkepada staf yang berkenaan.

  8. Sedia atau kemaskini status maklumbalas ke dalam SenaraiUtama Maklumbalas Pelanggan (PEND/SU01/ SU-MP).

  9. Buat analisis maklumbalas Pelanggan Pejabat Pendaftaruntuk dibentangkan pada mesyuarat MSP/JKJK Induk/JKP

  (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Pengendalian Maklumbalas Pelanggan, UPM/PEND/P018)

  FAIL MEJA Halaman: 37

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  38/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.4 MENGURUS, MENYELARAS DAN MENGANALISA KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DALAMAN DAN LUARANPEJABAT PENDAFTAR

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Edarkan Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman

  Pejabat Pendaftar (PEND/BR01/KAJIAN01) atau BorangKajian Kepuasan Pelanggan Luaran Pejabat Pendaftar(PEND/BR01/KAJIAN02) kepada pelanggan sekali setahun.

  2. Edarkan Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran PejabatPendaftar (PEND/BR01/KAJIAN02) kepada pelanggan luarPejabat Pendaftar melalui 2 cara iaitu

  (a) Edaran borang kepada pelanggan yang berurusan terusdi kaunter perkhidmatan.

  (b) Edaran Borang kepada PTJ di UPM

  3. Terima dan kumpul borang daripada pelanggan PejabatPendaftar dan rekodkan dalam Log RekodPenyerahan/Penerimaan Borang Kajian Kepuasan Pelanggan(PEND/BL01/KKP).

  4. Buat pengukuran dan analisis ke atas borang kajiselidikyang diterima dengan merujuk Prosedur Analisis Data(UPM/PEND/P009).

  5. Sediakan laporan kajian kepuasan pelanggan.

  FAIL MEJA Halaman: 38

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  39/77

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  6. Jika tidak memenuhi kepuasan pelanggan, laksanakantindakan pembetulan atau tindakan pencegahan denganMerujuk Prosedur Tindakan Pembetulan (UPM/PEND/P005)atau Prosedur Tindakan Pencegahan (UPM/PEND/P006).

  7. Rekod dan failkan Borang Kajian Kepuasan PelangganDalaman Pejabat Pendaftar (PEND/BR01/KAJIAN01) atauBorang Kajian Kepuasan Pelanggan luaran pejabatpendaftar (PEND/BR01/KAJIAN02).

  8. Bentangkan laporan Kajian Kepuasan Pelanggan diMesyuarat Semakan Pengurusan/Jawatankuasa JaminanKualiti Induk Pejabat Pendaftar.

  (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Kajian Kepuasan Pelanggan, UPM/PEND/P008)

  FAIL MEJA Halaman: 39

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  40/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.5 MERANCANG, MENGURUS DAN MEMANTAU SISTEM PENGURUSAN REKOD DI BILIK FAIL DAN ARKIB PEJABATPENDAFTAR

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  (a) Peminjaman Fail dan Rekod

  1. Bangunkan/sediakan garis panduan dan dokumentasi bagiproses peminjaman fail dan rekod.

  2. Maklumkan kepada semua staf mengenai garis panduandan proses yang telah dikuatkuasakan.

  3. Pantau proses peminjaman secara berkala denganmengadakan semakan/audit terhadap rekod peminjamanfail dan rekod.

  4. Beri surat peringatan kepada staf yang mematuhi garispanduan peminjaman yang telah ditetapkan.

  (b) Penyelenggaraan / Pemerliharaan Fail dan Rekod

  1. Sediakan tempat penyimpanan fail dan rekod yang sesuaidan mencukupi dari aspek keluasan, tempat susun faildan rekod, suhu, peralatan dan lain-lain yang diperlukandari semasa ke semasa bersesuaian dengan aktiviti diBilik Fail dan Bilik Arkib.

  Pendaftar

  2. Pelihara fail dan rekod dari musuh-musuh rekod secarafaktor fizikal, biologikal, kimiawi dan manusia.

  FAIL MEJA Halaman: 40

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  41/77

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  3. Baikpulih kerosakan/kemusnahan tempatpenyimpanan/rekod dengan segera supaya rekod-rekodterpelihara dengan baik.

  Penolong Pendaftar,Seksyen Pentadbiran &

  Kewangan

  (c) Pelupusan Rekod

  1. Dapatkan maklumat mengenai prosedur/tatacarapelupusan dari pihak Arkib Negara termasuk jadualpemisahan rekod.

  Akta Arkib Negara2003 (Akta 629)

  2. Kenalpasti kaedah dan tatacara pelupusan rekod-rekodyang telah diasingkan.

  Akta Arkib Negara2003 (Akta 629)

  3. Buat dan semak penyenaraian rekod-rekod yang hendakdilupuskan.

  Pendaftar Akta Arkib Negara2003 (Akta 629)

  4. Mohon kelulusan untuk pelupusan rekod-rekod dari ArkibNegara.

  Pengarah Arkib Negara Akta Arkib Negara2003 (Akta 629)

  5. Laksanakan pelupusan mengikut kaedah dan tatacarayang dibenarkan oleh pihak Arkib Negara.

  Pengarah Arkib Negara Akta Arkib Negara2003 (Akta 629)

  6. Dapatkan Sijil Pengesahan Pelupusan Rekod dari ArkibNegara.

  Pengarah Arkib Negara Akta Arkib Negara2003 (Akta 629)

  FAIL MEJA Halaman: 41

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  42/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.6 MENGUMPUL, MENYELARAS DAN MENGAMBIL TINDAKAN SUSULAN PADA LAPORAN TINDAKAN PEMBETULAN,TINDAKAN PENCEGAHAN, DAN KETIDAKPATUHAN PRODUK/PERKHIDMATAN

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Terima maklumat untuk tindakan pembetulan dan

  pencegahan.2. Rekod Laporan ke dalam Borang Laporan Tindakan

  Pencegahan (PEND/BR01/LTC) atau Borang LaporanTindakan Pembetulan (PEND/BR01/LTB).

  3. Tentukan punca masalah (bagi tindakan pembetulan) danbentuk tindakan pencegahan untuk dilaksanakan.

  4. Laksanakan Tindakan Pencegahan atau pembetulanberdasarkan jenis tindakan dan tempoh yang telahditetapkan.

  Pendaftar/WakilPengurusan

  5. Lengkapkan laporan status tindakan pencegahan padaSenarai Utama Status Tindakan Pencegahan(PEND/SU01/SU-LTC) atau Senarai Utama Status TindakanPembetulan (PEND/SU01/SU-LTB).

  6. Semak keberkesanan tindakan pencegahan pada mesyuarat

  JKJK (PTJ).

  7. Bentangkan status tindakan pencegahan keseluruhan dalamMSP atau Mesyuarat JKJK Induk dengan merujuk kepadaProsedur Mesyuarat Semakan Pengurusan(UPM/PEND/P007) jika berkenaan.

  (* Proses terperinci sila rujuk Prosedur Tindakan Pembetulan, prosedur Tindakan Pencegahan, dan Prosedur Kawalan keatas Produk dan Perkhidmatan)

  FAIL MEJA Halaman: 42

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  43/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.7 MENGUMPUL/MENYEDIAKAN, MENYELARAS DAN MEMANTAU PENGURUSAN PELAPORAN (PIN, JKP, DANPPMKB) KE KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Daftar atau kemaskini maklumat Pegawai Pelapor dalam

  Sistem Pelaporan Integrasi (SPIN) UPM.

  2. Keluarkan surat makluman kepada Pegawai Pelaksana diPTJ bagi penyediaan laporan pada setiap suku tahun.

  3. Semak status penghantaran laporan dari PusatTanggungjawab melalui SPIN.

  4. Semak dan saring laporan yang diterima dari PTJ melaluiSPIN.

  5. Buat analisis status penghantaran dan maklumkan kepadaPTJ.

  6. Cetak laporan untuk dibawa kelulusan dan pengesahanmesyuarat.

  7. Buat pindaan pada laporan hasil daripada mesyuarat ( jikaada).

  Pendaftar

  8. Cetak dan hantar laporan ke kementerian Pengajian TinggiMalaysia (KPT).

  FAIL MEJA Halaman: 43

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  44/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.8 MENGUMPUL, MENGEMASKINI DAN MEMANTAU PENGUKURAN DAN ANALISIS PIAGAM PELANGGAN DANOBJEKTIF KUALITI

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Kenalpasti piagam pelanggan dan objektif kualiti PejabatPendaftar yang telah dibangunkan.

  2. Maklumkan kepada semua staf mengenai piagam pelanggankepada semua staf mengenai piagam pelanggan danobjektif kualiti melalui edaran surat/memo/poster

  3. Buat analisis pencapaian piagam pelanggan dan objektifkualiti setiap 6 bulan dan tahunan

  4. Sediakan template laporan piagam pelanggan dan objektifkualiti dan edarkan kepada pengawal yang berkenaan untukpenyediaan laporan

  5. Terima data-data /laporan pencapaian objektifkualiti/piagam pelanggan.

  6. Buat semakan terhadap kecukupan laporan yang telahdihantar oleh pegawai.

  7. Buat pemantauan terhadap tindakan pembetulan bagi

  pencapaian piagam pelanggan dan objektif kualiti yangtidak mencapai sasaran.

  8. Kumpul dan sediakan laporan keseluruhan untuk dibentangdalam mesyuarat

  FAIL MEJA Halaman: 44

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  45/77

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  9. Laksanakan pemantuan berterusan terdapat prosesperkhidmatan di Pejabat Pendaftar adalah mengikutprosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan

  10. Terima dan semak justifikasi cadangan atau pindaanpiagam pelanggan/objektif kualiti.

  11. Buat pindaan yang telah diluluskan didalam dokumen,prosedur atau poster.

  12. Maklumkan kepada semua staf terhadap sebarang pindaanyang telah dilakukan kepada staf supaya tindakan yangsepatutnya dapat diambil dan dilaksanakan

  13. Pastikan semua rekod-rekod dikemaskini dan diselenggaradengan baik.

  FAIL MEJA Halaman: 45

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  46/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.9 MENGURUS, MEMANTAU DAN MENGEMASKINI MAKLUMAT PELAKSANAAN TINDAKAN BERKAITAN KRITERIAANUGERAH KUALITI PERDANA MENTERI (AKPM)

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Dapatkan maklumat dan panduan/garispanduan berkaitan

  dengan Anugerah Kualiti Perdana Menteri (AKPM).

  2. Sediakan maklumat berkenaan kriteria-kriteria AKPM.

  3. Rancang pelaksanaan mesyuarat bulanan bagijawatankuasa AKPM UPM.

  Pendaftar

  4. Berhubung dengan pihak MAMPU berkaitan dengan hal-halAKPM

  5. Maklum dan serah semua kriteria-kriteria AKPM kepadapemilik kriteria bagi memastikan tindakan pelaksanaan,pengumpulan dokumen sokongan disediakan.

  6. Kemaskini maklumat dari jawatankuasa AKPM dan pegawaiyang bertanggungjawab menyediakan laporan-laporankriteria AKPM

  7. Buat semakan terhadap laporan yang diterima daripadapegawai-pegawai yang bertanggungjawab

  8. Kumpul dan sediakan laporan keseluruhan untuk dibentangdalam mesyuarat

  FAIL MEJA Halaman: 46

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  47/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.10 MEMANTAU KE ATAS PENGWUJUDAN DAN PELAKSANAAN FAIL MEJA (FM) STAF UPM

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Dapatkan dan kumpul nama-nama pegawai pelaksana failmeja dari semua PTJ di UPM.

  2. Sediakan template format fail meja senarai semak dancarta analisis dan edarkan kepada semua pegawaipelaksana melalui email dan buletin.

  3. Beri taklimat pengurusan dan penyediaan fail meja kepadapegawai pelaksana PTJ.

  Pendaftar

  4. Terima laporan status penyediaan fail meja dari semuapegawai pelaksana PTJ

  5. Buat analisis keseluruhan bagi status penyediaan fail mejamengikut PTJ/UPM.

  6. Laporkan status penyediaan fail meja staf UPM padamesyuarat JK AKPM / JK Pengurusan Universiti

  FAIL MEJA Halaman: 47

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  48/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.11 MENGURUS, MELAKSANA DAN MEMANTAU PENYEDIAAN FAIL MEJA (FM) STAF PEJABAT PENDAFTAR

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1. Sediakan template format fail meja, senarai semak dancarta analisis dan edarkan/email kepada semua ketua

  bahagian/seksyen untuk tindakan pelaksanaan.

  2. Beri taklimat pengurusan dan pengendalian fail mejakepada ketua bahagian/seskyen.

  3. Terima laporan pelaksanaan daripada semua ketuabahagian/seksyen.

  Pendaftar

  4. Buat analisis keseluruhan bagi status penyediaan fail mejamengikut Bahagian/Seksyen.

  5. Laporkan status penyediaan fail meja staf Pejabat Pendaftarpada mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar.

  FAIL MEJA Halaman: 48

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  49/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.12 MEMBANGUNKAN PELAN INTEGRITI ORGANISASI (PIO) UPM DAN MEMANTAU PELAKSANAANNYA.

  Bil. Proses KerjaPegawai yang

  Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang Peraturan

  1.

  Kenalpasti dan kumpul maklumat dan bahan-bahan untuk

  membangunkan Pelan Integriti Organisasi (PIO) UPM

  2. Sediakan draf PIO

  3.

  Semak draf PIO yang telah dibangunkan untuk memastikankeperluan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Pelan IntegritiKementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) sebelumdiserah kepada Jawatankuasa PIN UPM

  4.Serahkan draf yang lengkap kepada jawatankuasa PIN UPMuntuk semakan dan kelulusan

  Naib Canselor,Pendaftar

  5.Sediakan dokumen PIO yang telah diluluskan oleh

  jawatankuasa PIN UPM untuk dimaklumkan kepada semuastaf UPM

  Pendaftar

  6.

  Beri taklimat dan penerangan mengenai PIO yang telah

  dibangunkan dan diluluskan untuk digunapakai kepada stafUPM

  Pendaftar

  7.Edarkan PIO kepada staf UPM untuk makluman, rujukandan tindakan

  8.Pantau pelaksanaan PIO melalui pelaporan PIN UPM padasetiap suku tahun

  FAIL MEJA Halaman: 49

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  50/77

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

  7.13 MENGEMASKINI DAN MEMANTAU SENARAI TUGAS, CARTA ORGANISASI PEJABAT PENDAFTAR

  Bil. Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan/Dirujuk Seksyen Undang-undang Peraturan1. Lakukan pemantauan pada perubahan staf dan struktur

  organisasi

  2. Dapatkan maklumat staf/fungsi dari bahagian/seksyen yangberkaitan

  Ketua Bahagian/KetuaSeksyen

  3. Lakukan kemaskini pada carta organisasi Pendaftar, KetuaBahagian

  4. Maklumkan kepada ketua bahagian/seksyen bagipenyediaan dan pengemaskinian senarai tugas dan failmeja

  5. Dapatkan pengesahan Pendaftar bagi semuaperubahan/kemaskini pada carta organisasi atau senarai

  tugas mempunyai tarikh kuatkuasa

  Pendaftar

  6. Edarkan carta organisasi dan senarai tugas kepadastaf/ketua bahagian/seksyen untuk rujukan dan simpanan

  7. Memastikan semua rekod-rekod senarai tugas diselenggaradan dipelihara dengan baik

  FAIL MEJA Halaman: 50

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  51/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.1 MENGURUS, MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN AKTIVITISISTEM PENGURUSAN KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

  a. Audit Dalaman dan Audit Persijilan SIRIM;

  Perancangan AD

  Buat pindaan berdasarkan

  mesyuarat

  Pindaan?

  Sedia draf jadual aktivitiAD

  Edar surat mesyuratkepada Jawatankuasa AD

  Ya

  Tida

  k

  Mesyuarat akanmengesahkan jadual AD

  Edar surat makluman ADkepada juruaudit dan auditi

  Buat persiapan untukproses AD

  Majlis Pembukaan AD

  Proses AD

  Majlis Penutupan AD danpembentangan laporan AD

  Kemaskini Rekod

  Ambil tindakan pembetulan

  Pastikan rekod AD lengkap

  NCR ?

  OFI

  Tidak

  Ya

  1

  Proses audit

  Dapatkan maklumat pjuruaudit dan jadual a

  pihak SIRIM

  Edarkan jadual auditsemua staf

  Ya

  Buat persediaan audit(tempat mesyuarat, alatslide pembentangan, jamakan, papan tanda pr

  dan lain-lain

  Mesyuarat pembukaan

  Mesyuarat penutupan

  Dapatkan laporan adaripada Ketua Juru

  Kenalpasti punca dlaksanakan tindak

  pembetulan pada NCtindakan pencegahan p

  Hantar laporan NCR kpihak SIRIM

  Tindakanmemuaskan?

  Buat pembayaran proskepada SIRIM (baha

  pers ijilan)

  Dapatkan sijil audit dar

  Mula

  (ii) AUDIT SIRIM(i) AUDIT

  DALAMAN

  2

  3

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  11

  15

  14

  13

  12

  17

  FAIL MEJA Halaman: 51

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  52/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.1 MENGURUS, MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN AKTIVITISISTEM PENGURUSAN KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

  b. Mesyuarat Semakan Pengurusan (MSP) / Jawatankuasa JaminanKualiti (JKJK) Induk, Mesyuarat Jawatankuasa Dokumentasi,Mesyuarat Jawatankuasa Kepuasan Pelanggan;

  Mula

  Keluarkan surat maklu

  mesyuarat kepada semahli mesyuarat

  Mesyuarat dapatdijalankan mengikut tarik

  yang ditetapkan ?

  Mesyuarat diadakandilaksanakan

  Sediakan dokumen -dokumesyuarat yang diperlukan

  Tentukan tarikh mesyuyang hendak dijalankan

  Keluarkan Minit Mesyua

  dalam tempoh 3 hari bekeselepas tarikh mesyuadijalankan

  Edarkan minit mesyu

  kepada semuamesyuarat dan petikan mimesyuarat untuk tinda

  pegawai ybertanggungjawab

  TIDAK

  YA

  5

  Keluarkan suratmakluman penangguhanmesyuarat kepada semuaahli mesyuarat danmaklumkan penangguhantempahan bilik/makanan

  FAIL MEJA Halaman: 52

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  53/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.1 MENGURUS, MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN AKTIVITISISTEM PENGURUSAN KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

  c. Latihan dan Bengkel Penyediaan/semakan Dokumen

  Maklumkan kepada pesertamengenai Latihan/Bengkel kepada

  peserta selewat -lewatnya 7 haribekerja

  Menyediakan kelengkapan dankeperluan latihan/bengkel yang

  akan diadakan

  Tentukan tarikh, masa, tempat dan

  penceramah (jika perlu) Latihan/Bengkel

  Majukan borang penilaian

  keberkesanan latihan kepada ketuaseksyen/PTJ peserta untuk tindakanselanjutnya (setelah tamat latihan/

  bengkel yang diadakan ).

  Laksanakan program mengikutjadual yang ditetapkan

  Borang Penilaian KeberkesananLatihan (bagi latihan/bengkel)diedarkan kepada peserta

  Mula

  FAIL MEJA Halaman: 53

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  54/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.2 MENGURUS, MENGAWAL, MENYELENGGARA DAN MEMANTAUDOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008DAN SISTEM ISO INTRANET

  Mula

  Sediakan tempat simpanan dokumen

  Kenalpasti dan senaraikan dokumen

  Kawal dan selenggara dokumen

  Buat back-up softcopy dokumen

  Buat pemantauan secara berkala

  FAIL MEJA Halaman: 54

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  55/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.3 MENGURUS, MENYELARAS DAN MENGANALISA MAKLUMBALASPELANGGAN

  Mula

  Rekodkan Aduan

  Aduan?Cadangan &Pertanyaan

  Jika PenghaKeluarkanpenghar

  Buat penjelasan danrekodkan pada

  borang

  Salurkan kepada TPKP/PYB

  Jalankan siasatan

  Sahih?

  Kenalpasti punca &tentukan tindakan

  Laksanakan tindakanpembetulan

  Sahkan tindakan danmaklumkan kepada

  pengadu

  Kemaskini log aduan

  Ya

  Tidak

  Ya

  Tidak

  Ya

  Tidak

  Terima dan kenalpastiMaklumbalas

  Sedia atau kemaskini

  Serahkan kepadaPYB

  Kembalikan borang

  kepada PKP/TPKP

  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  16

  11

  12

  13

  14

  3

  FAIL MEJA Halaman: 55

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  56/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.4 MENGURUS, MENYELARAS DAN MENGANALISA KAJIAN KEPUASANPELANGGAN DALAMAN DAN LUARAN PEJABAT PENDAFTAR

  Mula

  Terima dan KumpulBorang

  Pengukuran danAnalisis

  Tidak

  Edaran Borang 1

  2

  3

  4MemenuhiKepuasan

  Pelanggan?

  Ya

  Rekod dan Failkan

  6

  Laksana tindakPembetulan/Pencegahan

  FAIL MEJA Halaman: 56

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  57/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.5 MERANCANG, MENGURUS DAN MEMANTAU SISTEM PENGURUSANREKOD DI BILIK FAIL DAN ARKIB PEJABAT PENDAFTAR.

  Merancang dan memantau

  peminjaman, pemeliharaan danpelupusan fail dan rekod

  (A) Peminjaman faildan rekod

  (B) Penyelengaraan/pemeliharaan

  Daftar dan rekod

  dalam Senarai Daftar

  Rekod

  Susun setiap rekoddengan sistematik

  mengikut label yang

  telah ditetapkansupaya mudahkesan

  Semak rekod yangtamat tempoh sim

  tindakan dan keluark

  rak untuk tujuan pe

  rekod (rujuk

  pemisahan rekodberkait an)

  Hantar dan susun

  tamat tempoh simptindakan ke Bilik Arkib

  Kenalpasti kaedah

  tatacara pelupusan

  (rujuk Akta Arkib Nega

  Lakukan kaedah & ta

  pelupusan rekoddibenarkan

  Dapat Sijil Peng

  Pelupusan rekod

  Lengkapkan borang

  Peminjaman Rekod (PEND/

  BR01/PINJAM-REKOD)Jumlah maksimum fail

  yang dibenarkan adalah20buah fail

  Semak borang permohonan

  & sediakan fail-fail yang

  dipohon

  Maklumkan kepada

  pemohon/sta f bahawa fail-

  fail telah tersedia

  Rekodkan peminjaman kedalam Log Pinjaman

  Dokumen dan Rekod

  (PEND/BL01/PDR)

  Semak log pinjaman yang

  telah melebihi tempoh

  pinjaman 10 hari bekerja

  Kemaskini rekod pada LogPinjaman Dokumen dan

  Fail telah

  dipulangkan keBilik Fail?

  Beri surat

  peringatan kepadapeminjam

  YA

  TIDAK

  Pinjaman > 5

  buah fail?

  Serahkan borangpeminjaman kepada

  Petugas sel ewat-

  lewatnya 1 hari

  sebelum tarikh

  peminjaman

  YA

  TIDAK

  Serahkan borang

  peminjaman rekod/failkepada Petugas

  1

  Mula

  Lulus?

  Tempat penyimpanan

  dan pemeliharaan

  rekod mencukupi

  Buat penyenaraian re

  Fail dan rekod

  terpelihara dari

  musuh-musuh rekod

  (rujuk Arkib Negara)

  Baikpul ih kerosakan/

  kemusnahan pada

  rekod/ tempat

  simpanan

  (C) Pelupusan

  Mohon kelulusan peldari Arkib Negara

  Kemaskini reko

  proses pelupusan

  YA

  Sediakan garis panduan dan

  dokumentasi peminjaman

  fail dan rekod

  2

  8

  7

  6

  5

  3

  12

  10

  9

  4

  11

  1

  2

  6

  5

  3

  i

  Dapatkan ma

  prosedur pelupusan

  Arkib Negara

  FAIL MEJA Halaman: 57

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  58/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.6 MENGUMPUL, MENYELARAS DAN MENGAMBIL TINDAKANSUSULAN PADA LAPORAN TINDAKAN PEMBETULAN, TINDAKANPENCEGAHAN, DAN KETIDAKPATUHAN PRODUK/PERKHIDMATAN

  Mula

  Kenalpasti Punca (bagi tindakanpembetulan) dan tentukan

  Tindakan pembetulan /

  pencegahan

  Perlu TindakanPembetulan/Pencegahan?

  Laksanakan Tindakan

  Ya

  Tida

  Tidak

  Terima Maklumat untukTindakan Pembetulan ,

  Pencegahan danKetidakpatuhan

  1

  2

  3

  4

  6

  Tindakan

  Berkesan?

  Ya

  Laporan

  5

  FAIL MEJA Halaman: 58

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  59/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.7 MENGUMPUL/MENYEDIA, MENYELARAS DAN MEMANTAUPENGURUSAN PELAPORAN (PIN, JKP, DAN PPMKB) KEKEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

  Urus Setia mendaftar/mengemaskini maklumat pelapor

  dalam SPIN

  Ketua PTJ boleh menyemaklaporan yang disediakan olehpelapor menggunkan ID yang

  sama

  Sistem akan kenalpasti statuslaporan

  Urus Setia semak, saring dan pilihlaporan dari PTJ

  Urus Setia memaklumkan kepada

  pelapor bagi penyediaan laporanmelalui SPIN

  Pelapor memasukkan maklumatmelalui SPIN menggunakan ID

  Pengguna yang diberi

  Pelapor boleh meneruskan prosesTransmit (Hantar) kepada urus

  Setia

  Lengkap?

  Ya

  Pelapor semak mamana ruangan yang

  lengkap

  Tidak

  Mula

  Semakan dan kelulusan Mesyuarat

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  9

  10

  FAIL MEJA Halaman: 59

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  60/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.8 MENGUMPUL, MENGEMASKINI DAN MEMANTAU PENGUKURAN DANANALISIS PIAGAM PELANGGAN DAN OBJEKTIF KUALITI

  Terima data-data /pencapaian objektif kualiti

  Mula

  Semak kecukupan laporandihantar. Jika tidak medapatkan maklumat laporan te

  Tamat

  Ambil tindakan yang bersterhadap analisis laporan peobjektif kualiti/piagam pelangg

  tidak mencapai sasaran

  Pantau tindakan pembetulapiagam pelanggan/objektif kualtidak mencapai sasaran

  Kumpul dan sediakankeseluruhan untuk dibentanmesyuarat

  Kemaskini rekod-rekod laporan dan

  pencapaian berkaitan piagampelanggan dan objektif kualiti

  Kenalpasti piagam pelangobjektif kualiti Pejabat Pendafttelah dibangunkan

  Maklumkan kepada semumengenai piagam pelangobjektif kualiti yang terkiniedaran surat/memo/poster

  Analisis pencapaian piagam pe& objektif kualiti setiap 6tahunan

  Sediakan template laporankualiti / piagam pelanggaedarkan kepada pegawaiberkenaan untuk penyediaan l

  YaIsi borang CPD dan justifikasisemakan/pindaan bagi proses

  Terima borang CPD dan bawa keMesyuarat untuk dibincang dankelulusan pindaan

  Lakukan pindaan pada piagampelanggan / objektif kualiti

  Maklumkan kepada semua stafberhubung semakan dan pindaanpiagam pelanggan/objektif kualiti dantarikh kuatkuasa

  Ada semakan /

  Lulus?

  Tidak

  Ya

  16

  15

  14

  13

  17

  FAIL MEJA Halaman: 60

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  61/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.9 MENGURUS, MEMANTAU DAN MENGEMASKINI MAKLUMATPELAKSANAAN TINDAKAN BERKAITAN KRITERIA ANUGERAHKUALITI PERDANA MENTERI (AKPM)

  Urus Setia mendaftar /mengemaskinimaklumat Jawatankuasa dan Pegawai yangbertanggungjawab menyediakan laporan(pelapor) dalam Sistem AKPMonline

  Masukkan atau kemaskini laporanberdasarkan Kriteria yang telah ditetapkan .Masukkan maklumat pada ruangan STATUSSEMASA dan CADANGAN /TINDAKANPENAMBAHBAIKAN

  Hantar laporan kepada Urus Setia melaluiproses TRANSMIT

  Urus Setia memasukkan maklumat kriteria ,sub-kriteria, wajaran (Markah), Bahagianyang bertanggungjawab (BYB) dan Sasaran(KPI) dalam Sistem AKPMonline

  Pelapor memasukkan maklumat melaluiAKPMonline menggunakan ID Pengguna danpassword yang diberi

  Muatturun dokumen melalui proses UPLOADdan seterusnya pilih Skor (Star Rating ) iaitumengikut Skala 1 5 berdasarkan STATUSSEMASA yang dilaporkan

  Perlu muatturundokumen sokongan?

  Ya

  Tidak

  Mula

  Semak laporan yang dihantar oleh Pelapormelalui Sistem AKPMonline

  Kemaskini maklumat /laporan yang dihantaroleh Pelapor dan semak juga skor yang dipilih

  Perlu kemaskinimaklumat/laporan?

  Ya

  Tidak

  4

  5

  9

  1

  FAIL MEJA Halaman: 61

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  62/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.10 MEMANTAU KE ATAS PENGWUJUDAN DAN PELAKSANAAN FAILMEJA (FM) STAF UPM

  Laksanakan kurus Fail Meja (F

  Beri taklimat pengurusan FM kepPegawai Pelaksana FM

  Beri taklimat kepada semua staf dmasing-masing

  Dapatkan nama Pegawai Pelaksandari Pusat Tanggungjawab (PT

  Sediakan template Format FM , Se

  Semak, dan carta analisis

  Senaraikan semua staf di PTJ mamasing dalam Senarai Semak ya

  disediakan

  Mula

  Sediakan FM berdasarkan templyang diberi dengan bantuan Peg

  Pelaksana FM PTJ

  Buat analisis keseluruhan

  Terima laporan?

  Ya

  Tidak

  10

  Buat pemantauan dan analisis stpenyediaan FM Staf di PTJ berdas

  senarai semak yang disediaka

  Hantar laporan analisis statupenyediaan FM staf PTJ kepada

  Setia secara berkala

  11Maklumkan kepadaPegawai Pelaksana FM

  FAIL MEJA Halaman: 62

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  63/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.11 MENGURUS, MELAKSANA DAN MEMANTAU PENYEDIAAN FAIL MEJA(FM) STAF PEJABAT PENDAFTAR

  Laksanakan kursus Fail Meja (

  Beri taklimat pengurusan FMkepada Ketua Seksyen/Ketu

  Bahagian

  Beri taklimat kepada semua staBahagian/Seksyen masing-mas

  Sediakan template Format FSenarai Semak, dan carta anali

  Senaraikan semua staf Pejaba

  Pendaftar dalam Senarai Semyang disediakan

  Mula

  Sediakan FM berdasarkan tempyang diberi dengan bantuan Ket

  Seksyen

  Buat analisis keseluruhan statpenyediaan FM mengikut bahagi

  seks en

  Terimalaporan?

  Ya

  Tidak 9

  Buat pemantauan dan analisistatus penyediaan FM Staf Seksberdasarkan senarai semak ya

  disediakan

  Hantar laporan analisis statupenyediaan FM staf Seksyen

  kepada Urus Setia secara berka

  Maklumkan kepadaKetua Seksyen

  FAIL MEJA Halaman: 63

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  64/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.12 MEMBANGUNKAN PELAN INTEGRITI ORGANISASI (PIO) UPM DANMEMANTAU PELAKSANAANNYA.

  Mula

  Kenalpasti dan kummaklumat/bahan-bahan unmembangunkan PIO UPM

  Semak draf PIO yang teldibangunkan untuk memastikeperluan Pelan IntegNasional (PIN) dipenuhi

  Draf lulus?

  Sediakan dokumen PIO yatelah diluluskan undimaklumkan kepada PTJ dstaf UPM

  Serah draf PIO kepaJawatankuasa PIN UPM unt

  semakan dan kelulusan

  Sediakan draf Pelan IntegOrganisasi (PIO) UPM

  Beri taklimat mengenai Pkepada staf UPM

  Edar PIO

  YA

  TIDAKlakukan pembetulan/penambahbikan padadraf PIO

  6

  FAIL MEJA Halaman: 64

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  65/77

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS)(*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti)

  8.13 MENGEMASKINI DAN MEMANTAU SENARAI TUGAS, CARTAORGANISASI PEJABAT PENDAFTAR

  Dapatkan pengesahanPendaftar

  Buat pemantauan padaperubahan staf/struktur

  organisasi

  Dapatkan maklumat staf

  dari seksyen yang berkaitan

  Ya

  Tidak

  Kemaskini carta organisasi

  1

  5

  9

  8

  4

  3

  2

  Edar surat makluman kepadaKetua Bahagian/Seksyen

  bagi penyediaan/pengemaskinian senarai

  tugas

  Edarkan senarai tugaskepada Ketua Bahagian /Seksyen dan staf yang

  berkaitan untuk simpanan

  Terima senaraitugas?

  Hantar suratperingatan kepad

  pegawai yangberkenaan

  Mula

  FAIL MEJA Halaman: 65

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  66/77

  9.0SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANGDIPERLUKAN

  BIL No. Dokumen Tajuk Dokumen

  1.-

  Panduan Pengurusan Pejabat (PekelilingPerkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007)

  2.-

  Quality Management Systems Requirements (ISO9001:2008, IDT)

  3.- Risalah Pengurusan Rekod Arkib Negara Malaysia

  4.- Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)

  5. - Akta Arkib Negara 2003

  6.- Guidelines on Complaints Handling (MS 1432: 1998)

  FAIL MEJA Halaman: 66

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  67/77

  10.0 SENARAI SEMAKAN (MENGIKUT SENARAI TUGAS)

  10.1 MENGURUS, MENGAWAL, MENYELENGGARA DAN MEMANTAUDOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 DAN

  SISTEM ISO INTRANET

  Bil PerkaraTandakan

  ( )Catatan

  1. Terima Borang Cadangan Pindaan/TambahanDokumen (CPD)

  2.Bawa ke Mesyuarat untuk kelulusan

  3.Pindaan pada dokumen

  4. Pindaan pada Senarai Utama DokumenTerkawal.

  5. Dapatkan tandatangan Wakil Pengurusan danPendaftar pada muka hadapan dokumen

  6.Muatnaik dokumen pada Sistem ISO INTRANET

  7.Cetakan

  8. Pengedaran dan penarikan dokumen (LogPengedaran dan Penarikan Dokumen)

  9. Rincih dokumen

  10.

  Semakan dan Pengesahan Pegawai KawalanDokumen (PKD)

  FAIL MEJA Halaman: 67

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  68/77

  8.2 MERANCANG, MENGURUS DAN MEMANTAU SISTEM PENGURUSANREKOD DI BILIK FAIL DAN ARKIB PEJABAT PENDAFTAR.

  Bil PerkaraTandakan

  ( )Catatan

  1.Senarai rekod untuk dilupuskan

  2.Borang (4) Arkib Negara

  3. Majukan borang permohonan pelupusan keArkib Negara

  4.Surat kebenaran pelupusan

  5.Pindah rekod ke Arkib Negara (jika ada)

  6. Pelupusan rekod mengikut kaedah yangdibenarkan

  7. Sijil Pengesahan Pelupusan Rekod dari ArkibNegara

  FAIL MEJA Halaman: 68

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  69/77

  11.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

  Bil Jawatankuasa Keanggotaan

  1.Jawatankuasa Anugerah Kualiti PerdanaMenteri Universiti Putra Malaysia

  Setiausaha / Urussetia

  2.Jawatankuasa Kerja Pelan Integriti Nasional(PIN) Universiti Putra Malaysia

  Setiausaha

  3.Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) IndukPejabat Pendaftar

  Setiausaha

  4.Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK)Bahagian Sumber Manusia, Pejabat

  Pendaftar

  Setiausaha

  5.Jawatankuasa Dokumentasi PejabatPendaftar

  Pengerusi / Pegawaikawalan Dokumen

  6.Jawatankuasa Kepuasan Pelanggan (JKP)Pejabat Pendaftar

  Penyelaras kepuasanPelanggan

  7.Jawatankuasa Audit Dalaman PejabatPendaftar

  Setiausaha

  8.Jawatankuasa Kumpulan Inovatif dan Kreatif

  (KIK) Pejabat Pendaftar

  Ketua

  9.Jawatankuasa Laporan Tahunan UniversitiPutra Malaysia

  Ahli / Sidangpengarang

  10. Jawatankuasa Pelan Integriti Nasional (PIN)Universiti Putra malaysia

  Urus setia

  11.Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP)dan Pasukan Petugas Bagi MengurangkanKarenah Birokrasi (PPMKB) Universiti PutraMalaysia

  Urus Setia

  12. Jawatankuasa Pemandu Sistem eFAIL RFIDUniversiti Putra Malaysia Ahli

  13. Jawatankuasa Kerja Sistem eFAIL RFIDUniversiti Putra Malaysia

  Pengurus Projek

  FAIL MEJA Halaman: 69

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  70/77

  12.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

  Bil Kod Dokumen Tajuk Dokumen

  1. PEND/BR01/MP Borang Maklumbalas Pelanggan

  2. PEND/BR01/AD 01 Perancangan Audit Dalaman Tahunan

  3. PEND/BR01/AD 02 Borang Jadual Audit Dalaman

  4. PEND/BR01/AD 04Senarai Kehadiran MesyuaratPembukaan/Penutupan Audit Dalaman

  5. PEND/BR01/AD 05 Borang Nota Audit Dalaman

  6. PEND/BR01/AD 06 Borang Ketidakpatuhan

  7. PEND/BR01/AD 07 Borang Ringkasan AD

  8. PEND/BR01/AD 08 Borang Cadangan Penambahbaikan

  9. PEND/BR01/CPDBorang Cadangan Pindaan/ Tambahan Dokumen(CPD)

  10. PEND/BR01/BPD Borang Permohonan Dokumen

  11. PEND/BR01/LTC Borang Laporan Tindakan Pencegahan

  12. PEND/BR01/LTB Borang Laporan Tindakan Pembetulan

  13. PEND/BR01/KAJIAN 01Borang Kajian Kepuasan Pelanggan DalamanPejabat Pendaftar

  14. PEND/BR01/KAJIAN 02Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran PejabatPendaftar

  15.PEND/BR01/ PINJAM-REKOD

  Borang Pinjaman Rekod

  16. PEND/BR01/BILIK Borang Kebenaran Penggunaan Bilik Fail

  17. PEND/BL01/LOG Log Pengedaran Dan Penarikan Balik Dokumen

  18. PEND/BL01/ADUAN Log Penerimaan Aduan

  19. PEND/BL01/PDR Log Pinjaman Dokumen dan Rekod

  20. PEND/SE01/TERKAWAL Senarai Edaran Dokumen Terkawal

  21. PEND/SE01/TERKAWAL(PTJ)

  Senarai Edaran Dokumen Terkawal (PTJ)

  FAIL MEJA Halaman: 70

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  71/77

  Bil Kod Dokumen Tajuk Dokumen

  22.PEND/SU01/DOKUMEN01

  Senarai Utama Dokumen Terkawal (Manual Kualitidan Prosedur)

  23.PEND/SU01/DOKUMEN02

  Senarai Utama Dokumen Terkawal(Borang/Log/Senarai Semakan/GarisPanduan/Senarai Utama/Senarai Edaran)

  24.

  PEND/SU01/DOKUMEN

  03

  Senarai Utama Dokumen Terkawal (Dokumen

  Rujukan)

  25. PEND/SU01/SUPP Senarai Utama Pengukuran Prestasi Objektif kualiti

  26. -Senarai Utama Juruaudit Dalaman PejabatPendaftar

  27. PEND/SU01/SU-LTC Senarai Utama Status Tindakan Pencegahan

  28. PEND/SU01/SU-LTB Senarai Utama Status Tindakan Pembetulan

  29. PEND/SU01/SU-MP Senarai Utama Maklumbalas Pelanggan

  FAIL MEJA Halaman: 71

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  72/77

  13.0 NORMA-NORMA KERJA

  Bil. Kerja / Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi(Kuantiti / Kualiti /Masa / Kos)

  1. Mewujudkan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)dengan berteraskan penambahbaikan berterusan.

  (a) Melaksanakan SPK di semua entiti PejabatPendaftar.

  i. Melaksanakan Mesyuarat Semakan

  Pengurusan sekali setahun.

  KuantitiSekali

  ii. Melaksanakan tindakan pembetulanpada Laporan ketidakpatuhan (NCR)audit SIRIM dalam tempoh yangditetapkan.

  Masa3 bulan

  iii. Pemantauan bagi tindakan ke atas

  Cadangan Penambahbaikan (OFI) auditSIRIM.

  Masa4 bulan

  iv. Melaksanakan audit dalaman Induk

  sekurang-kurangnya sekali setahun.

  KuantitiSekali

  v. Melaksanakan kajian kepuasan

  pelanggan Pejabat Pendaftar sekalidalam tempoh setahun.

  KuantitiSekali

  vi. Memberi akuan penerimaan

  maklumbalas kepada pengadu.

  Masa3 hari bekerja

  (b) Mengurus, mengawal, menyelenggara danmemantau dokumen SPK

  i. Melaksanakan semakan semula dokumenSPK dalam tempoh setahun KuantitiSekali

  ii. Mengedar dan mengemaskini dokumen SPK

  dan sistem ISO Intranet setiap kaliperubahan dokumen selewat-lewatnya padahari tarikh kuatkuasa.

  Masa1 hari

  FAIL MEJA Halaman: 72

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  73/77

  Bil. Kerja / Aktiviti / ProjekPetunjuk Prestasi

  (Kuantiti / Kualiti /Masa / Kos)

  11. Melestarikan Sistem Pengurusan Kualiti denganberteraskan integriti, keutuhan,kebertanggungjawaban dan kecekapan.

  (a) Mengamalkan akauntabiliti dan integriti dalampengurusan pentadbiran

  i. Memastikan Jawatankuasa Pelan

  Integriti Nasional (PIN), JawatankuasaKeutuhan Pengurusan (JKP), JawatankuasaPasukan Petugas Bagi MengurangkanKarenah Birokrasi (PPMKB) dan LaporanKajian Semula Sistem dan Prosedur SertaUndang-undang Peraturan bermesyuarat

  Kuantiti4 kali setahun

  ii. Melaporkan usaha-usaha

  penambahbaikan berkaitan pengurangankarenah birokrasi untuk memudahkansesuatu urusan kepada pelanggan

  Kuantiti4 kali setahun

  iii. Membuat penilaian keberkesananusaha-usaha penambahbaikan (Outcomekeberkesanan hendaklah jelas dan telahmelaksanakan survei terhadap keberkesananpenambahbaikan yang telah dilaksanakan)

  Kuantiti1 kali setahun

  (b) Menguruskan laporan-laporan di peringkat

  universiti untuk dihantar ke KementerianPengajian Tinggi (KPT)

  i. Menghantar laporan ke KPT

  setiap 3 bulan sekali mengikut tempoh yang

  ditetapkan

  Masa3 bulan sekali

  12. Membudayakan Sistem Pengurusan Kualiti.

  (a) Memenuhi dan memantapkan kriteria yangdiperlukan dalam Anugerah Kualiti PerdanaMenteri (AKPM)

  i. Mendapatkan dan mengemaskini data

  berkaitan kriteria yang diperlukan daripadaentiti terbabit

  MasaSetiap kali mesyuarat

  ii. Memastikan dokumen Fail Meja semua staf

  Pejabat Pendaftar disediakan(BERDASARKAN SUB-KRITERIA AKPMA1.3.c)

  Kuantiti100% staf Pejabat

  Pendaftar

  MasaNovember 2009

  FAIL MEJA Halaman: 73

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  74/77

  Bil. Kerja / Aktiviti / ProjekPetunjuk Prestasi

  (Kuantiti / Kualiti /Masa / Kos)

  iii. Laporan pemantauan keatas pengwujudandan pelaksanaan Fail Meja (FM) staf disemua Pusat Tanggungjawab UPM(BERDASARKAN SUB-KRITERIA AKPM

  A1.3.c)

  MasaSetiap bulan

  iv. Membangunkan Pelan Integriti Organisasi(PIO)(BERDASARKAN SUB-KRITERIA AKPM A3.5)

  Kuantiti1 PIO

  MasaDisember 2009

  13. Memantapkan sistem pengurusan fail dan rekod

  (a) Mengurus, menyelenggara, memelihara dan

  melupus fail dan rekod

  i. Merekodkan dokumen yang diterima ke

  dalam fail (Secara berpusat)

  MasaDalam tempohsehari / 10 hari

  bekerja

  ii. Memelihara fail dan rekod dengan

  sempurna

  KualitiTiada fail rosak

  iii. Mematuhi Garis Panduan Peminjaman Faildan penggunaan Bilik Fail

  KuantitiTiada kes kehilangan

  fail

  iv. Memindahkan fail dan rekod di Bilik Failyang telah tamat tempoh simpanan ke BilikArkib Pejabat pendaftar

  Masa2 bulan selepas tamat

  tempoh simpanan

  v. Membuat pelupusan fail dan rekod setelah

  tamat tempoh simpanan arkib

  KuantitiSekali dalam tempoh

  setahun

  FAIL MEJA Halaman: 74

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  75/77

  14.0 SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

  Nama PusatTanggungjawab (PTJ)

  : Pejabat Pendaftar

  Nama Pegawai dan No. KadPengenalan : Rozi binti Tamin (760828-04-5308)

  No. Staf : A03200

  Jawatan dan Ged : Penolong Pendaftar (N41)

  Bahagian/Seksyen /Jabatan : Seksyen Jaminan Kualiti

  Pegawai Penilai Pertama : Pendaftar

  Pegawai Penilai Kedua : -

  Senarai Tugas dan Tanggungjawab:

  1. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan aktiviti Sistem Pengurusan Kualiti

  Pejabat Pendaftar (merangkumi semua entiti Pejabat Pendaftar);

  2. Mengurus, mengawal, menyelenggara dan memantau dokumen Sistem

  Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008, dan sistem ISO INTRANET ;

  3. Mengurus, menyelaras dan menganalisa maklumbalas pelanggan Pejabat

  Pendaftar;

  4. Merancang, mengurus, menyelaras dan menganalisa kajian kepuasan pelanggan

  dalaman dan luaran Pejabat Pendaftar;

  5. Merancang, mengurus dan memantau sistem pengurusan rekod di Bilik Fail danArkib Pejabat Pendaftar.

  6. Mengumpul, menyelaras, dan mengambil tindakan susulan bagi laporan berikut:a. tindakan pembetulan;b. tindakan pencegahan;

  c. kawalan ketidakpatuhan produk.

  7. Mengumpul/menyedia, menyelaras, dan memantau pengurusan pelaporan PIN,JKP, dan PPMKB ke Kementerian Pengajian Tinggi;

  (*PIN: Pelan Integriti Nasional, JKP: Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan,PPMKB: Pasukan Petugas Bagi Mengurangkan Karenah Birokrasi)

  8. Mengurus, memantau dan mengemaskini maklumat pelaksanaan tindakanberkaitan kriteria Anugerah Kualiti Perdana Menteri (AKPM);

  9. Membangunkan Pelan Integriti Organisasi (PIO) UPM dan memantaupelaksanaanya;

  FAIL MEJA Halaman: 75

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  76/77

  10. Memantau ke atas pengwujudan dan pelaksanaan Fail Meja (FM) staf UPM;

  11. Mengurus, melaksana, dan memantau penyediaan Fail Meja (FM) staf PejabatPendaftar;

  12. Mengumpul, mengemaskini, dan memantau pengukuran dan analisis PiagamPelanggan dan Objektif Kualiti Pejabat Pendaftar.

  13. Mengemaskini dan memantau senarai tugas dan carta organisasi PejabatPendaftar.

  14. Kawalan dan Pemeliharaan Rekod/Fail bagi setiap aktiviti yang dibawahtanggungjawab Pegawai.

  15. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

  Tarikh Kuatkuasa : 01 Ogos 2009

  Tandatangan dan cop KetuaPTJ/Bahagian

  :

  FAIL MEJA Halaman: 76

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  77/77

  15.0 SENARAI TUGAS HARIAN

  NAMA :

  JAWATAN :

  TARIKH :Bil Tugas Catatan

  Nota : sebagaimana tercatat dalam buku harian rasmi ataumana-mana log tugas harian