fail meja rozi-updated 5.8.09

Download FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

Post on 08-Apr-2018

248 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  1/77

  NAMA ROZI BINTI TAMIN

  NO. KAD PENGENALAN 760828-04-5308JAWATAN PENOLONG PENDAFTAR

  GRED N41

  BAHAGIAN/SEKSYEN/JABATAN SEKSYEN JAMINAN KUALITI

  PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) PEJABAT PENDAFTAR

  TARIKH MEMEGANG JAWATAN 27 MAC 2006

  TARIKH PENEMPATAN(Tarikh penempatan di Bahagian /Seksyen / jabatan berkenaan)

  27 MAC 2006

  NO. TELEFON 03-8947 2027

  EMAIL [email protected]

  FAKS 03-8942 6468

  TARIKH DIBUKA

  NO. SEMAKAN 00

  TARIKH DIKEMASKINI -

  FAIL MEJA

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  2/77

  *Maklumat pegawai ini perlu dikemaskini setiap kali berlaku pertukaran pegawai atauportfolio tugas.

  FAIL MEJA Halaman: 2

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  3/77

  ARAHAN

  1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-

  tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan.

  2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah:

  (a) Maklumat organisasi;

  (b) Struktur organisasi;

  (c) Maklumat Pusat Tanggungjawab (PTJ);

  (d) Struktur organisasi PTJ;

  (e) Senarai tugas, kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawaipegawai lain;

  (f) Proses kerja (untuk setiap senarai tugas);

  (g) Carta aliran kerja (mengikut senarai tugas);

  (h) Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan;

  (i) senarai semakan (mengikut senarai tugas);

  (j) Senarai jawatankuasa yang dianggotai;

  (k) Senarai borang-borang yang digunakan;

  (l) Norma-norma kerja;

  (m) Senarai tugas dan tanggungjawab;

  (n) Senarai tugas harian.

  3. Fail Meja (FM) ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan

  jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masapertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua PusatTanggungjawab (PTJ) .

  4. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah memastikan bahawa fail inidikaji semula dan dikemaskini:-

  (a) apabila berlaku pertukaran pegawai atau portfolio tugas; dan

  (b) sekurang-kurangnya setahun sekali.

  FAIL MEJA Halaman: 3

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  4/77

  ISI KANDUNGAN

  Bil Perkara Halaman

  1.0 MAKLUMAT ORGANISASI

  1.1 Latar belakang UPM

  1.2 Punca kuasa

  1.3 Objektif penubuhan UPM

  1.4 Visi UPM

  1.5 Misi UPM1.6 Matlamat UPM

  1.7 Piagam pelanggan UPM

  5

  5

  6

  6

  6

  6

  7

  2.0 STRUKTUR ORGANISASI UPM 8

  3.0 MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

  3.1 Latar belakang PTJ

  3.2 Fungsi utama

  3.3 Dasar Kualiti

  3.4 Wawasan

  3.5 Misi

  3.6 Matlamat

  3.7 Piagam Pelanggan

  9

  9

  10

  10

  10

  10

  12

  4.0 STRUKTUR ORGANISASI PTJ

  4.1 Carta Organisasi PTJ

  4.2 Objektif Kualiti PTJ

  13

  14

  5.0 STRUKTUR ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 17

  6.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

  18

  7.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS) 30

  FAIL MEJA Halaman: 4

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  5/77

  Bil Perkara Halaman

  8.0 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS) 50

  9.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANGDIPERLUKAN

  65

  10.0 SENARAI SEMAKAN (MENGIKUT SENARAI TUGAS) 66

  11.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 68

  12.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 69

  13.0 NORMA-NORMA KERJA 71

  14.0 SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 74

  15.0 SENARAI TUGAS HARIAN 75

  FAIL MEJA Halaman: 5

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  6/77

  1.0 MAKLUMAT ORGANISASI

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  1.1 LATAR BELAKANG

  Universiti Putra Malaysia (UPM), dahulunya dikenali sebagai Universiti

  Pertanian Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1971. Pada asalnya ianya

  adalah penggabungan antara Fakulti Pertanian, Universiti Malaya dan

  Kolej Pertanian Malaya Serdang bermula dengan tiga buah fakulti iaitu

  Pertanian, Perhutanan dan Kedoktoran Veterinar dan Sains Penternakan

  dan terus kekal sebagai sebuah universiti tradisional yang memberikantumpuan terutama kepada pendidikan ijazah pertama, penyelidikan dalam

  bidang pertanian dan bidang yang berkaitan.

  Pada awal tahun 80-an, UPM telah memperluaskan bidang sedia ada

  kepada bidang Sains dan Teknologi (S&T) di samping menyediakan

  sistem-sistem penyampaian yang lebih baik dan terkini dalam pendidikan

  sains dan teknologi melalui penggunaan teknologi maklumat (IT) yang

  sedang pesat berkembang. UPM telah bertukar nama dengan rasminya

  kepada Universiti Putra Malaysia pada 3 April 1997 oleh YAB Perdana

  Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. la adalah merupakan satu

  langkah strategik untuk menjadikan UPM sebagai pusat pengajian tinggi

  yang berupaya mengukuhkan program sedia ada di samping

  berkemampuan mempelbagaikan program pengajian bagi memenuhi

  kehendak dan keperluan negara pada masa hadapan.

  1.2 PUNCA KUASA

  1.2.1 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30);

  1.2.2 Perintah (Pemerbadanan) Universiti Pertanian Malaysia (Pindaan)

  1997 [ P.U.(A) 348] berkuatkuasa dari 26 Julai 1997; dan

  1.2.3 Perlembagaan Universiti Putra Malaysia [P.U.(A) 106]

  berkuatkuasa dari 15 Mac 1998.

  FAIL MEJA Halaman: 6

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  7/77

  1.3 OBJEKTIF PENUBUHAN

  Untuk menghasilkan graduan siswazah dan pasca siswazah yang

  berketrampilan di dalam pelbagai bidang dan menjalankan aktiviti

  penyelidikan yang dapat menyumbang ke arah pembentukan sebuahnegara maju dan memenuhi keperluan pasaran sumber manusia

  tempatan dan antarabangsa serta menjadi Pusat Kecermelangan

  Pendidikan Pertanian dan Universiti Penyelidikan bertaraf antarabangsa.

  1.4 VISI

  Menjadi Universiti Bereputasi Antarabangsa.

  1.5 MISI

  Menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan yang utama, yang

  memberikan sumbangan bukan sahaja kepada pembentukan kekayaan

  dan pembangunan negara bangsa, tetapi juga kepada kemajuan manusia

  dan penerokaan ilmu sejagat.

  1.6 MATLAMAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  UPM telah menetapkan lapan matlamat untuk merealisasikan

  wawasannya. Setiap matlamat berikut mempunyai objektif khusus, iaitu

  dalam bentuk yang boleh diukur pencapaiannya. Pencapaian setiap

  objektif bergantung kepada pelaksanaan strategi dan pelan tindakan

  masing-masing. Kelapan-lapan matlamat tersebut adalah seperti berikut:

  Matlamat 1: Melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan

  berusaha untuk terus maju;Matlamat 2: Memperkasakan pelajar UPM dengan penguasaan

  kemahiran insaniah;

  Matlamat 3: Menjadikan UPM sebagai Universiti Penyelidikan yang

  terkemuka;

  Matlamat 4: Memperkasakan UPM sebagai pusat kecemerlangan

  pendidikan dan penyelidikan pertanian;

  Matlamat 5: Memperkasakan jalinan industri dan masyarakat;Matlamat 6: Mengurus modal insan dan persekitaran kerja dengan

  FAIL MEJA Halaman: 7

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  8/77

  cemerlang;Matlamat 7: Memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan

  amalan terbaik;Matlamat 8: Menjana dan mengurus sumber kewangan universiti

  secara cekap dan berkesan;Matlamat 9: Menjadikan universiti terhubung sepenuhnya dengan

  berasaskan ICT; danMatlamat 10: Memperkasakan UPM melalui Alumni

  1.7 PIAGAM PELANGGAN UNIVERSITI

  Kami staf UPM beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan

  budaya kualiti dalam pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan

  profesional untuk memenuhi ekspektasi pelanggan kami dengan:

  Menyedia dan mengusahakan peningkatan secara berterusan dalam

  aspek yang berkaitan dengan pengajaran, penyelidikan dan

  perkhidmatan profesional sejajar dengan piawaian dan amalan terbaik

  yang diterima guna di peringkat antarabangsa;

  Menyediakan program pengajian tinggi dan mewujudkan suasana

  pembelajaran yang berkualiti dalam usaha peningkatan kesarjanaan

  ilmu bagi memenuhi aspirasi pembangunan Negara;

  Memperkasakan bidang penyelidikan dengan penemuan baharu yang

  dapat meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi Negara

  secara menyeluruh;

  Mewujudkan budaya pengurusan berkualiti yang cekap dan berkesan

  serta suasana persekitaran kerja dan pembelajaran yang dinamik dan

  kondusif demi memupuk percambahan dan keterbukaan minda untuk

  membangunkan potensi diri staf dan pelajar;

  Menyediakan perkhidmatan profesional untuk meningkatkan

  kecekapan pengurusan yang menyeluruh; dan

  Memberikan ruang dan peluang yang saksama kepada semua

  warganegara dengan tidak mengira kepercayaan, bangsa dan agama

  untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualiti.

  FAIL MEJA Halaman: 8

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  9/77

  2.0 STRUKTUR ORGANISASI UPM

  TIMBALAN NAIB

  CANSELOR (AKADEMIKDAN ANTARABANGSA)

  NAIB CANSELOR

  TIMBALAN NAIBCANSELOR

  (PENYELIDIKAN DANINOVASI)

  TIMBALAN NAIB

  CANSELOR (HAL EHWALPELAJAR DAN ALUMNI)

  TIMBALAN NAIBCANSELOR (JARINGAN

  INDUSTRI DANMASYARAKAT)

  PENDAFTAR

  KETUA PUSTAKA

 • 8/7/2019 FAIL MEJA ROZI-UPDATED 5.8.09

  10/77

  3.0 MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

  3.1 LATAR BELAKANG PEJABAT PENDAFTAR

  Pejabat Pendaftar telah ditubuhkan pada 1.1.1977 (selaras denganpenubuhan Universiti Pertanian Malaysia). Ianya merupakan bahagianyang bertanggungjawab dalam aspek pengurusan sumber manusia yangmelibatkan hal ehwal berkai