fail meja n1

Post on 09-Apr-2018

254 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  1/48

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  2/48

  Pegawai

  Penguatkuasa N41

  Semua arahan

  pentadbiran yang

  berkaitan dengan

  Bahagian

  Penguatkuasaaan

  dan Kawal Selia

  syarikat konsesi

  Penolong Pegawai

  penguatkuasa N 27

  Semua arahan

  pentadbiran yang

  berkaitan dengan

  Bahagian

  Penguatkuasaaan

  dan Kawal Selia

  syarikat konsesi

  6. Bertanggungjawab

  menguruskan proses surat-

  menyurat seperti urusan

  pos.

  7. Bertanggungjawab

  menguruskan pantri dan

  keceriaan pejabat.

  8. Menerima dan

  melaksanakan

  arahan dari semasa ke

  semasa.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  3/48

  PROSES KERJA 1 : BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKANTUGAS-TUGAS AM SEPERTI FOTOSTAT, FAKS DANSEBAGAINYA

  BIL PROSES KERJA PEGAWAIYANG

  MELULUSKAN

  SEKSIUNDANG-UNDANG/

  PERATURAN

  1 Menerima arahan daripadaKetua Unit.

  Ketua Unit

  2 Mengambil maklumat daripada

  Ketua Unit berhubung tugasan

  yang diberikan.

  Ketua Unit

  3 Melaksanakan tugas seperti

  yang diarahkan.

  4 Menjilid dan menyusun

  dokumen yang telah di

  fotostat.

  5 Menyerahkan kepada KetuaUnit

  Ketua Unit

  6 Selesai.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  4/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKAN AM

  SEPERTI FOTOSTAT, FAKS DAN SEBAGAINYA

  Mula

  Terima Arahan

  Mengambil maklumat

  Melaksanakan tugas

  Jilid dan susun dokumen yang telahdifotostatkan

  Serahkan kepada Ketua Unit

  Tamat

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  5/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKAN AM SEPERTIFOTOSTAT, FAKS DAN SEBAGAINYA

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Menerima arahandaripada Ketua Unit.

  2. Mengambil maklumat daripadaKetua Unit berhubung tugasanyang diberikan .

  3. Melaksanakan tugas sepertiyang diarahkan.

  4. Menjilid dan menyusun dokumenyang telah difotostat.

  5. Menyerahkan kepada Ketua Unit.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  6/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNJAWAB DALAM MELAKSANAKAN AM SEPERTIFOTOSTAT, FAKS DAN SEBAGAINYA

  NAMA : HASMILA BINTI HALIM

  JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  BIL JENIS KERJA MASA YANG

  DIAMBIL

  JUMLAH UNIT YANG BOLEH

  DIJALANKAN SEMINGGU

  1 Menerima arahan daripada

  Ketua Unit untuk

  melaksanakan tugas.

  1 minit Mengikut keadaan

  2 Mendapatkan maklumat

  daripada Ketua Unit. 5 minit 5 unit/ mengikut keadaan

  3 Melaksanakan tugas

  30 minit/ mengikut

  keadaan

  5 unit/ mengikut keadaan

  4 Menjilid dan menyusun

  dokumen yang telah di fotostat 10 minit 5 unit/ mengikut keadaan

  5 M Menyerahkan kepada Ketua

  Unit 1 minit Mengikut arahan/ keadaan

  JUMLAH

  40 minit/

  mengikut

  keadaan

  5 unit/ mengikut arahan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  7/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit

  2 Mengambil maklumat berhubung tugasan yang diberikan

  3 Melaksanakan tugas

  4 Menjilid dan menyusun dokumen yang telah difotostat

  5 Penyerahan kepada Ketua Unit

  6 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  8/48

  PROSES KERJA 2 : BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN

  MEMO/ SURAT DAN FAIL

  BIL PROSES KERJA PEGAWAI

  YANGMELULUSKAN

  SEKSI

  UNDANG-UNDANG/PERATURAN

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit. Ketua Unit

  2 Merekod ke dalam buku rekod dan

  buku penghantaran.

  3 Menyerahkan dan menghantar kepada

  pegawai atau bahagian yang

  berkenaan.

  4 Mengambil pengesahan penerimaan

  dari bahagian/ pegawai yang

  menerima.

  5 Selesai.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  9/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN MEMO/SURAT DAN FAIL

  Tamat

  Mula

  Terima arahan

  Merekod ke dalam buku rekod dan bukupenghantaran

  Serahkan dan hantar kepada pegawai/bahagian yang berkenaan

  Ambil pengesahan penerimaan dari pegawai/bahagian yang menerima

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  10/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN MEMO/SURAT

  DAN FAIL

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Menerima arahandaripada Ketua Unit

  2. Merekod ke dalam buku rekod danbuku penghantaran

  3. Menyerahkan/ menghantar kepadapegawai/ bahagian yang berkenaan

  4. Mengambil pengesahan penerimaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  11/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN MEMO/

  SURAT DAN FAIL

  NAMA : HASMILA BINTI HALIM

  JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  BIL JENIS KERJA MASA YANG

  DIAMBIL

  JUMLAH UNIT

  YANG BOLEH

  DIJALANKAN

  SEMINGGU1 Me Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk

  penghantaran

  1 minit 30 unit/ mengikut

  keadaan

  2 Merekod ke dalam buku rekod dan buku

  penghantaran

  5 minit 10 unit/ mengikut

  keadaan

  3 Menyerahkan/ menghantar kepada pegawai

  yang berkenaan

  15 minit 30 unit/ mengikut

  keadaan4 Mengambil pengesahan penerimaan dari

  pegawai/ bahagian yang menerima

  10 minit 30 unit/ mengikut

  keadaan

  JUMLAH 30 minit 30 unit/ mengikut

  keadaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  12/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT N1

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk penghantaran

  2 Merekod maklumat

  3 Menyerahkan/ menghantar kepada yang berkenaan

  4 Mengambil pengesahan penerima

  5 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  13/48

  PROSES KERJA 3 : BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DANMEREKOD SURAT/ MEMO MASUK DAN SURAT/ MEMOKELUAR

  BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  SEKSIUNDANG-UNDANG/

  PERATURAN

  1 Menerima arahan daripadaKetua Unit.

  Ketua Unit

  2 Menerima surat/ memo daripada

  Bahagian lain/ dari pejabat luar.

  3 Merekod ke dalam buku rekod

  4 Menyerahkan kepada kerani fail

  untuk diminitkan sebelum

  dihantar kepada pegawai yang

  berkenaan

  5 Hantar kepada pegawai

  berkenaan

  6 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  14/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DAN MEREKOD SURATMEMO MASUK DAN SURAT/ MEMO KELUAR

  Mula

  Terima arahan

  Terima surat/ memo

  Merekod ke dalam buku rekod

  Hantar kepada pegawai berkenaan

  Serahkan kepada kerani fail untuk diminitkan

  Tamat

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  15/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DAN MEREKOD SURAT/MEMO MASUK DAN SURAT/ MEMO KELUAR

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Menerima arahandaripada Ketua Unit.

  2. Menerima surat/ memo daripadaBahagian lain/ dari pejabat luar.

  3. Merekod ke dalan buku rekod.

  4. Menyerahkan kepada kerani fail.

  5. Menghantar kepada pegawaiberkenaan.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  16/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DAN MEREKOD SURAT/

  MEMO MASUK DAN SURAT/ MEMO KELUAR

  NAMA : HASMILA BINTI HALIMJAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  Bil Jenis Kerja Masa Yang

  Diambil

  Jumlah Unit Yang

  Boleh Dijalankan

  Dln Seminggu

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk

  melaksanakan tugas.

  1 minit Mengikut keadaan

  2 Menerima surat/ memo 1 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

  3 Merekod 5 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

  4 Menyerahkan kepada kerani fail 5 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

  5 Menghantar kepada pegawai berkenaan 5 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

  JUMLAH 15 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  17/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Menerima arahan

  2 Menerma surat/ memo

  3 Merekodkan

  4 Menyerahkan kepada kerani fail untuk diminitkan

  5 Menghantar kepada pegawai yang berkenaaan

  6 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  18/48

  PROSES KERJA 4 : BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARANSURAT/ MEMO PPSPPA KE PEJABAT LAIN

  BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  SEKSIUNDANG-UNDANG/

  PERATURAN

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit Ketua Unit

  2 Mengumpul semua surat/ memo

  PPSPPA untuk dihantar

  3Mengenalpasti semua surat yang

  dihantar

  4 Merekodsemua surat/ memo keluar diBuku Surat/ Memo Keluar (serahantangan sahaja)

  5 Melaksanakan tugasan

  6 Mendapatkan cop terima/tandatangan penerima (serahan

  tangan sahaja)

  7 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  19/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARANSURAT/ MEMO PPSPPA KE PEJABAT LAIN

  Tamat

  Dapatkan cop terima/ tandatangan

  Mula

  Mengumpul semua sutat/ memo PPSPPAuntuk dihantar

  Mengenalpasti semua surat

  Rekod ke dalam Buku Surat/ MemoKeluar

  Laksanakan tugasan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  20/48

  SENARAI SEMAK TUG