fail meja kms.docx

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2016

109 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.0 MAKLUMAT PEGAWAI2.0 SENARAI TUGAS3.0 OBJEKTIF KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR4.0 PIAGAM PELANGGAN KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR5.0 CARTA ORGANISASI KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR6.0 CARTA ORGANISASI UNIT7.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN8.0 PROSES KERJA9.0 CARTA ALIRAN KERJA10.0 SENARAI SEMAK11.0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN12.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING13.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNA14.0 NORMA KERJA15.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

1.0 MAKLUMAT PEGAWAI

Nama

Jawatan HakikiPEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH

Gred JawatanDG

Bahagian / Unit

Jawatan ppps

Tarikh Ke Jabatan ini2010

Kelayakan akademikIjazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana

Kelayakan IkhtisasDiploma Pendidikan

Tarikh lantikan

Tarikh sah jawatan

2.0 SENARAI TUGAS

i. Pelaksanaan Kuliahii. Pengendalian Tutoraniii. Pengendalian Amaliiv. Penyediaan Rancangan Aktiviti Harian (RPH)v. Penyediaan Soalan Dan Skema Jawapan Tutoran/ Kuizvi. Pelaksanaan Kuiz/Ujianvii. Penggubalan Soalan & Skema Jawapan UPSviii. Penandaan UPSix. Penyediaan Headcountx. Penyimpanan Soalan UPS & PSPMxi. Pengurusan Markah Penilaian Berterusanxii. Ajk Ict Unitxiii. Penyelaras PPSMI Unitxiv. Penyelaras PPSMI Kolejxv. Penyediaan Jadual Waktu Indukxvi. Pelaksanaan Program Kecemerlangan Pelajarxvii. Pelaksanaan Kursus Pensyarah (Dalaman)xviii. Pelaksanaan Kursus Pensyarah (Luaran)

3.0 OBJEKTIF KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR

i. Memastikan semua pelajar KMS layak memasuki program pilihan ijazah pertama di institusi pengajian tinggi ii. Memastikan sumber manusia KMS kompeten dan berkomitmen tinggi. iii. Memastikan prasarana KMS terkini, selamat dan sedia digunakan. iv. Membentuk generasi pelajar KMS yang berdaya saing, berdisiplin, berkemahiran insaniah dan berketerampilan.

4.0 PIAGAM PELANGGAN KOLEJ MATRIKULASI SELANGORBahawasanya, kami warga KMS dengan penuh tekad dan iltizam akan menumpu seluruh tenaga dan usaha kami menjunjung Perlembagaan Negara, mengamal prinsip-prinsip Rukun Negara dan mendukung Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada setiap masa. Maka kami berikrar dan berjanji untuk: i. Memastikan pelajar KMS mencapai PNGK melebihi 3.00 untuk mengisi program ijazah pertama di institusi pengajian tinggi awam.

ii. Memastikan staf mencukupi, kompeten dan berkomitmen tinggi. a. Memastikan makluman kekosongan jawatan dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja. b. Memastikan setiap staf KMS mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun. c. Memastikan semua aduan pelanggan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja.

iii. Menyediakan prasarana pendidikan terkini, selamat dan sedia digunakan. a. Memastikan peralatan ICT dan bahan-bahan P&P relevan dengan keperluan kurikulum Program Matrikulasi KPM. b. Memastikan Manual Pengurusan Keselamatan Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia dipatuhi. c. Memastikan semua aduan kerosakan didaftarkan dan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja.

iv. Mempertingkatkan modal insan yang berdaya saing, berdisiplin, berkemahiran insaniah dan berketerampilan. a. Memastikan sifar ponteng. b. Memastikan aktiviti-aktiviti pembangunan sahsiah dilaksanakan secara berterusan. c. Memastikan purata pinjaman bulanan setiap pelajar di Pusat Sumber pada kadar minimum 1 buah buku setiap bulan. d. Memastikan semua pelajar mencapai kelulusan merit penilaian kokurikulum ke IPTA melebihi 80%. e. Memastikan semua pelajar lulus mata pelajaran wajib dan kokurikulum.

5.0 CARTA ORGANISASI KOLEJ MATRIKULASI SELANGORRujuk lampiran 1

6.0 CARTA ORGANISASI UNITRujuk lampiran 2

7.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR

JAWATAN : PENSYARAH

Tugas pegawai atasan yang ada hubunganTugas dan tanggungjawabKuasa yang diberiTugas pegawai-pegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan

PENGARAHSemua perkara mengenai perlaksanaan pengajaran & pembelajaran, pengendalian kuiz, ujian & UPS, aktiviti luar pelajar serta perlaksanaan Program Mentor Mentee.

TIMBALAN PENGARAHSemua perkara mengenai perlaksanaan pengajaran & pembelajaran, pengendalian kuiz, ujian & UPS, aktiviti luar pelajar serta perlaksanaan Program Mentor Mentee.

KETUA JABATANSemua perkara mengenai perlaksanaan pengajaran & pembelajaran, pengendalian kuiz, ujian & UPS, aktiviti luar pelajar serta perlaksanaan Program Mentor Mentee.

KETUA UNITSemua perkara mengenai perlaksanaan pengajaran & pembelajaran, pengendalian kuiz, ujian & UPS, aktiviti luar pelajar serta perlaksanaan Program Mentor Mentee.

PENOLONG PENGARAH PEPERIKSAANSemua perkara mengenai pengendalian kuiz, ujian & UPS.

Bidang P&P1. Menyediakan Fail Meja.2. Menyediakan RPH (Rancangan Pengajaran Harian).3. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.a) Kuliahb) Tutoran4. Menyediakan bahan P&P

Bidang Peperiksaan dan Penilaian P&P5. Menyediakan soalan dan skema jawapan tutoran/ kuiz.6. Menggubal soalan-soalan dan menganggotai panel penyediaan soalan dan skema pemarkahan UPS.7. Melaksanakan kuiz/ ujian untuk Penilaian Berterusan (PB)8. Menanda skrip UPS.9. Menguruskan Markah Penilaian Berterusan (PB).10. Menyelia dan mengawas Ujian Pertengahan Semester (UPS) dan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM).11. Memasukkan markah ke dalam S3P

Bidang Pentadbiran dan Pengurusan Unit12. Membantu pelaksanaan aktiviti unit.13. Menyediakan Sasaran Kerja Tahunan Pensyarah.14. Menghadiri mesyuarat unit.15. Membantu pelaksanaanpeer mentoring.

Bidang Pengurusan Kehadiran Pelajar16. Merekod kehadiran pelajar17. Menasihati pelajar.

Bidang Sokongan Pelajar18. Mengurus HeadCount.19. Menjalankan Aktiviti Sokongan Pelajar.20. Menjalankan Program Mentor Mentee.

Bidang Tugas Khas21. Membuat pesanan barangLain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.PEGAWAI SISTEM MAKLUMATSemua perkara mengenai pengendalian kuiz, ujian & UPS.

PUSTAKAWANSemua perkara mengenai bahan sokongan dan penyediaan tempat bagi P&P.

PEGAWAI ICTSemua perkara mengenai bahan sokongan P&P.

PEMBANTU MAKMALSemua perkara mengenai bahan sokongan dan penyediaan tempat bagi P&P.

JURUTEKNIK Semua perkara mengenai peralatan dan penyediaan tempat bagi P&P.

PEMBANTU AM RENDAHSemua perkara mengenai bahan sokongan P&P.

PEMANDUSemua perkara mengenai aktiviti luar pelajar.

8.0 PROSES KERJA

8.1 PROSES KERJA BAGI TUGAS PELAKSANAAN KULIAH.

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima RPS, jadual waktu dan takwim daripada Ketua Unit sebelum semester bermula.Ketua Unit

2.Mengenalpasti tajuk dan menyediakan bahan-bahan pengajaran berdasarkan RPS dan menyediakan RPH

3.Memaklumkan kepada pelajar perkara-perkara yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di awal pertemuan dengan pelajar (set induksi).

4.Menjalankan kuliah.

5.Merumuskan isi kandungan kuliah.

6.Menilai kefahaman pelajar.

8.2 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENGENDALIAN TUTORAN.

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Merujuk jadual waktu untuk memastikan kelas dan masa yang telah ditetapkan.

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Merekod kehadiran pelajar.

4.Memulakan kelas dengan set induksi.

5.Membincangkan soalan-soalan latihan dengan menggunakan kaedah yang sesuai.

6.Membuat rumusan/ penilaian.

7.Menyemak dan merekod ketidakhadiran pelajar ke dalam MIS.

8.Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar (jika perlu).

9.Mencatat refleksi di dalam RPH.

10.Membuat HEADCOUNT pelajar.

8.3 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENGENDALIAN AMALI.

Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Merujuk jadual waktu untuk memastikan kelas dan masa yang telah ditetapkan.

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Menyemak kehadiran pelajar dan perlu ditandakan di dalam senarai kehadiran.

4.Memulakan kelas dengan set induksi dan menyatakan objektif pengajaran.

5.Menerangkan konsep dan kemahiran penting dan prosedur amali.

6.Memantau kerja-kerja amali yang dijalankan.

7.Membuat rumusan/penilaian dan menyemak jotter.

8.Menyemak dan merekod ketidakhadiran pelajar ke dalam MIS.

9.Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar (jika perlu).

10.Mencatat refleksi di dalam RPH.

11.Membuat HEADCOUNT pelajar.

8.4 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENYEDIAAN RANCANGAN AKTIVITI HARIAN (RPH)Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima arahan untuk menyediakan Rancangan Aktiviti Harian (RPH).Ketua Jabatan

2.Mendapatkan fail MejaKetua Jabatan

3.Menyediakan RPH

4.Memasukkan RPH ke dalam fail Meja

5.Menghantar fail MejaKetua Unit/ Ketua Jabatan

6.Penyemakan dan pengesahan fail MejaKetua Jabatan

7. Mendapatkan semula fail Meja yang telah disahkan.

8.5 PROSES KERJA BAGI TUGAS PENYEDIAAN SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN TUTORAN/ KUIZ.Bil.Proses KerjaPegawai yang Meluluskan/DirujukSeksyen Undang-undang/Perundangan

1.Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk menyediakan soalan-soalan tutoran.Ketua Unit

2.Merujuk silibus dan RPS untuk mengenalpasti tajuk-tajuk yang terlibat.

3.Pembahagian tugas kepada pensyarah yang berkenaan mengikut tajuk yang diberi.

4.Membina soalan dan skema jawapan berdasarkan tajuk yang diberi.

5.Mengumpul soalan dan skema jawapan daripada pensyarah-pensy