fail meja guru pra 2013

Click here to load reader

Post on 27-Oct-2015

48 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

F A I L M E J A

GURU PRASEKOLAH(Sekolah)

NAMA AGENSI:

ALAMAT:

NO. TELEFON:

NO. FAKS

:

E-MAIL

:1.0 Maklumat Guru Prasekolah

Nama

Jawatan Hakiki

Gred Jawatan

Bahagian / Unit

Tarikh Lantikan

Tarikh Sah Jawatan

No. Fail JPNS/Sekolah

2.0Senarai Tugas Guru Prasekolah

Bertanggungjawab Kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:

2.IPENGURUSAN PRASEKOLAH

2.1.1 Pengurusan Kurikulum Prasekolah

2.1.2 Pengurusan Kokurikulum

2.1.3 Pengurusan Murid

2.1.4 Pengurusan Prasarana

2.1.5 Pengurusan Kewangan

2.1.6 Penurusan Pembantu Pengurusan Murid

2.1.7 Pengurusan Kewangan

2.2BIDANG UMUM2.2.1Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah, PPD, Unit Prasekolah dan Guru Besar3.0 Rukun Negara

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan

menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan

Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara

Keluruhan Perlembagaan

Kedaulatan Undang-Undang

Kesopanan Dan Kesusilaan

4.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara5.0 Teras Pendidikan

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan

Bekerja dengan penuh tanggungjawab

Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri

Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan

Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara

Berpegang teguh kepada ajaran agama

6.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

Mewujudkan sistem pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing dan ketahanan yang tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan negara.

7.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia8.0 Nilai Teras Kementerian Pelajaran Malaysia

Berakhlak mulia

Amanah

Rajin

Ikram

Berilmu

Berfikir9.0 Visi Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

Jabatan Pelajaran Selangor Terbilang Pada Tahun 2010

10.0 Misi Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

Mengupayakan sistem pengurusan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan berteraskan kepada dasar dan prinsip perkhidmatan awam dan falsafah pendidikan kebangsaan dengan;

1. Melaksanakan semua skop dan fungsi perkhidmatan Teknologi Maklumat di Jabatan Pelajaran Negeri Selangor berasaskan keperluan MS ISO 9001:2000

2. Membangunkan dan melaksanakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

3. Mewujudkan prasarana yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif

4. Membangunkan dan menguruskan sumber manusia dalam bentuk latihan meningkat kecekapan di kalangan warga jabatan

5. Memastikan pencapaian akademik, kokurikulum dan sukan sekolah menengah dan rendah sentiasa cemerlang di peringkat kebangsaan

6. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan dengan jabatan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan

11.0 Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

KAMI BERJANJI AKAN MEMASTIKAN ANDA:-

Menerima layanan yang mesra, cepat dan berhemah bagi semua urusan di setiap unit di jabatan ini

Menerima perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu apabila anda membuat tindakan susulan ke atas perkhidmatan yang telah diberikan

Mendapat maklumat yang lengkap dan jelas dari mana-mana pegawai dan kakitangan kami bagi semua urusan perkhidmatan di jabatan ini

Memperolehi kelulusan bagi permohonan yang layak, lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan kadar segera Merasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan yang kami sediakan semasa menerima perkhidmatan yang diperlukan

12.0 Visi Sekolah13.0 Misi Sekolah14.0 Moto Sekolah15.0 Matlamat PrasekolahPendidikan Prasekolah

bertujuan untuk

menyuburkan potensi murid

dalam semua aspek perkembangan,

menguasai kemahiran asas

dan memupuk sikap positif

sebagai persediaan

untuk masuk ke sekolah rendah

16.0 Objektif Prasekolah

1. Mempunyai sifat peribadi perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.

2. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.

3. Menggunakan Bahasa Inggeris dengan interaksi harian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

4. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

5. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesai masalah.

6. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.

7. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik.

8. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian murid

beragama Islam.

9. Mempunyai daya kreatif dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

17.0 Carta Organisasi Jurulatih Utama Prasekolah

18.0 Carta Organisasi Sekolah

1. KANTIN

2. DISIPLIN

3. RMT

4. RIMUP

5. KEBAJIKAN

6. SPBT

7. LAWATAN

8. KESELAMATAN9. PENDAFTARAN10. BIMBINGAN

11. KESIHATAN

12. KECERIAAN

13. SMM

19.0 Carta Organisasi Kewangan Prasekolah

20.0 Carta Organisasi Prasekolah

21.0 Carta Organisasi Unit Keceriaan

22.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan

Pegawai Lain

Unit

: Prasekolah

Jawatan :Guru PrasekolahTugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

PPD

(Pegawai Unit Prasekolah)

Merancang dan melaksanakan semua program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat daerah.

Guru Besar

Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah.

Guru Penolong Kanan

Memantau pelaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah

Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Mengurus, merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan akiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah.

Guru Panitia

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah.

1. Pengurusan Kurikulum Prasekolah

2. Pengurusan Kokurikulum

3. Pengurusan Murid

4. Pengurusan Prasarana

5. Pengurusan Kewangan

6. Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid

7. Pengurusan Kewangan

8. Peningkatan Profesionalisme

Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan.

Mengambil tindak ikut terhadap surat-surat yang diminitkan.

Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan.

Guru Dari Sekolah Yang Sama.

Melaksanakan aktiviti Prasekolah di peringkat sekolah dan daerah

Jurulatih Utama dari Daerah Lain

Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah

Pegawai PKG

Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah.

Pegawai di PPD

Melaksanakan aktiviti Unit Prasekolah

Pembantu Pengurusan Murid

Urusan kelas dan muridPembantu Tadbir

Urusan kewangan

23.0 Proses Kerja Guru Prasekolah

Proses Utama1PENGURUSAN KURIKULUM

Fungsi Utama1.1MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN Muka

surat ini1 / 1

BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPD PPD

Guru Besar

Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2Hadir mesyuarat / Bengkel

3Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema

4Memilih dan menyusun HP berdasarkan buku KPK dan Huraian KPK

5Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen

6Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan Tema

7Key in, cetak, bukukan da