fail meja gmp

Download Fail Meja Gmp

Post on 05-Apr-2018

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  1/37

  FAIL MEJAGURU

  MATA PELAJARAN

  S.M.K. INANAM

  KOTA KINABALU

  SABAH

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  2/37

  ISI KANDUNGAN

  Muka Surat

  1. Latar Belakang 12. Objektif Guru Kanan Mata Pelajaran 13. Carta Organisasi 24. Senarai Tugas 3-45. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan 5-96. Fungsi Utama 87. Aktiviti Setiap Fungsi 10-338. Peraturan Pentadbiran 34-359. Lampiran 36

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  3/37

  1.0 LATAR BELAKANGGuru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan

  proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam

  pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua programkurikulum di sekolah.

  Mereka bertanggungjawab merealisasikan kaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan

  penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di

  sekolah.Merekamenyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan

  penitisan ilmu berlaku secara berkesan dalam suasana, iklim sekolah yang kondusif.

  Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan

  guru mata pelajaran dalam meningkatan peresasi perkhidmatan mereka.

  2.0 OBJEKTIF AM2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran2.2 Membangun kemahiran penyelidikan dalam kalangan guru mata pelajaran

  3.0 OBJEKTIF KHUSUS3.1 Guru mata pelajaran mendapat panduan tentang tugas masing-masing3.2 Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan tanggungjawab bagi

  meningkatkan prestasi yang tinggi.

  3.3 Merealisasikan hala tuju SMK.Inanam.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  4/37

  5. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

  a. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatanpelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan.

  b. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan matapelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai,

  iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap

  tingkatan.

  c. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepadapengetua pada masa yang ditetapkan.

  d. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajaruntuk tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut

  Rancangan Pelajaran yang disediakan.

  e. Menyelia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihanpelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku

  latihan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.

  f. Menjalankan Ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalandan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.

  g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan.h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia dan

  melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

  i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yangdikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran

  Daerah.

  j. Memastikan keselamatan pelajar di makmal, bengkel kemahiran hidup, bilik ERT,Sains Pertanian serta mengawasi pengunnan peralatan.

  k. Menghadiri mensyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan samaada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat

  Pelajaran Daerah.

  l. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaranyang sama.

  m. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagimata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan

  pembelajaran.

  n. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran danpembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  5/37

  o. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan.Memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.

  Bertanggunjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan

  Pusat Sumber Sekolah.

  p. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.q. Membantu menguruskan Bank Soalan.r. Mematuhi arahan Guru Besar/Pengetua.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  6/37

  6. FUNGSI UTAMA

  6.1. Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini

  6.2. Menyediakan Rancangan mengajar tahunan/harian

  6.3. Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan

  6.4. menyediakan bahan-bahan bantu mengajar

  6.5. mengadakan kelas penghayatan dan pemulihan

  6.6. menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  7/37

  7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN

  7.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI

  PROSES KERJA

  Bil.Proses Kerja

  Pegawai YangMeluluskan

  Seksyen/Undang-Undang/Peraturan

  1. Menghubungi GPK/KP untuk

  mendapatkan sukatan pelajaran terkini

  GPK/GKMP

  2. Memastikan sukatan yang di dapati

  adalah yang terkini

  Ketua panitia

  3. Memahami dan boleh mentafsir serta

  menghuraikan sukatan pelajara

  GPK/Ketua Panitia

  4. Memasukkan sukatan dalam buku rekod

  atau fail yang ditetapkan

  GPK/Ketua Panitia

  5. Melaksanakan P & P di dalam kelas Guru Mata Pelajaran

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  8/37

  CARTA ALIRAN

  Menghubungi GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia

  untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini.

  Memastikan sukatan pelajaran yang diperolehi

  adalah yang terkini

  Memahami serta mentafsirkan sukatan dan huraian

  Sukatan pelajaran

  Memasukkan ke dalam buku rekod

  Menjalankan pengajaran dan pembelajaran

  Melaksanakan P & P dalam kelas

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  9/37

  SENARAI SEMAK

  Bil. Tindakan Tandakan () Catatan

  1. Menghubungi GPK/KP untuk mendapatkan

  sukatan pelajaran terkini

  2. Memastikan sukatan yang di dapati adalah

  yang terkini

  3. Memahami dan boleh mentafsir serta

  menghuraikan sukatan pelajara

  4. Memasukkan sukatan dalam buku rekod

  5. Melaksanakan P & P di dalam kelas

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  10/37

  NORMA KERJA

  Bil. Jenis kerja

  Masa

  yang

  diambil

  Jumlah Unit yang boleh

  dijalankan dalam

  seminggu

  1. Hubungi GPK/KB untuk mendapatkansukatan dan huraian sukatan pelajaran

  30 minit

  2. Pastikan sukatan terkini 60 minit3. Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan

  huraian sukatan

  120 minit

  4. Masukkan dalam buku rekod 20 minit5. Melaksanakan dalam P & P 40 minit

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  11/37

  7.2 PENYEDIAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  PROSES KERJA

  Bil. Proses kerja Pegawai Yang

  Meluluskan

  Seksyen/Undang-

  Undang/Peraturan

  1. Mendapatkan buku rekod daripadaGPK

  GPK

  2. Menyediakan rancangan pelajartahunan dan harian

  GPK

  3. Menyerahkann kepada Ketua Panitiauntuk disemak

  Ketua Panitia

  4. Menyerahkan kepada GKMP untukdisahkan

  GKMP

  5. Pengetua menandatangani di akhirtahun

  Pengetua

  6. Melaksanakan dalam P & P Guru Mata Pelajaran

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  12/37

  CARTA ALIRAN

  Mendapatkan buku dari GPK

  Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan

  harian

  Menyerahkan kepada ketua panitia untuk

  disemak

  Tidak

  Betulkan

  Ya

  Serahkan kepada GKMP

  Menyerahkan kepada pengetua untuk

  disahkan

  Melaksanakan dalam P & P

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  13/37

  SENARAI SEMAK

  Bil. Tindakan Tandakan () Cacatan

  1. Mendapatkan buku rekod daripada GPK

  2. Menyediakan rancangan tahunan dan harian3. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk

  disemak

  4. Menyerahkan kepada GKMP untuk semakansemula

  5.

  Menyerahkan kepada Pengetua untukpengesahan

  6. Melaksanakan dalam P & P

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  14/37

  NORMA KERJA

  Bil. Jenis Kerja

  Masa

  Yang Diambil

  Jumlah Unit yang boleh

  dijalankan seminggu

  1. Mendapatkan buku rekod dari GPK 10 minit2. Menyediakan rancangan tahunan 2 minggu3. Menyediakan rancangan harian 60 minit4. Menyerahkan kepada Ketua Panitia

  untuk disemak

  10 mint

  5. Menyerahkan kepada GPK6. Menyerahkan kepada pengetua untuk

  pengesahan

  7. Melaksanakan dalam P & P

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  15/37

  7.3 MENGAJAR MENGIKUT JADUAL WAKTU YANG DITETAPKANPROSES KERJA

  Bil. Proses Kerja

  Pegawai Yang

  Meluluskan

  Seksyen/Undang-

  Undang/Peraturan

  1. Menulis rancangan pelajaran harian Pengetua2. Masuk kelas mengikut jadual pengetua3. Ucap selamat dan doa4. Memastikan kebersihan kelas5. Menyemak kehadiran pelajar Guru MP6. Set Induks Guru MP7. Memaklumkan tajuk dan objektif

  pengajran dan pembelajaran

  Guru MP

  8. Pengajaran dan pembelajaranberlansung

  Guru MP

  9. Member nota, kerja-kerja latihan danmemeriksanya

  Guru MP

  10. Mengesan kelebihan dan kelemahanpelajar untuk tindakan selanjutnya

  Guru MP

  11. Meberi latihan tambahan dan kerjarumah

  Guru MP

  12. Diakhiri dengan Tasbih Kaffarah danSurah Al Asri

  Murid

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  16/37

  CARTA ALIRAN

  Guru masuk kelas mengikut jadual

  Pelajar ucap salam dan doa

  Guru memastikan kebersihan kelas

  Guru menyemak kehadiran pelajar

  Set induksi

  Memaklumkan tajuk dan obj