fail induk

Download fail induk

Post on 17-Feb-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  1/12

  SEKOLAH KEBANGSAAAN MENUNGGANG

  PETI SURAT 157 , 89747 KUALA PENYU

  TEL/FAX : 087-897115

  CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

  TAUN !01" M /14#7-14#8

  EN$USSIN %IN

  LIAT

  & G'('%)*+(

  PN$NADRINAATI %INTI

  AG MASRI

  K)'+P+.+

  PN$NORISMA 2 MUTRI

  %)3++(.

  CIK NORIDAYA 2ONI

  S).+'*++

  PN$MARIA

  A

  EN$2UMAADI

  L

  EN$MISNIN

  A

  CIK UMMI

  A

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  2/12

  RANCANGAN AKTI6ITI TAUNAN PANITIA !01"

  %IL PERKARA/ SASARAN TARIK

  PELAKSANAAN

  CATATAN /

  TINDAKAN1 - G (

  ;);+; 3+

  *'(+' $- P).>+.+ F+(3' A. & PAFA - M)*'+(+ P+..+ 1- K)>+* T+*;.

  2AN FE%

  GPI / MURID

  ! - P).>+.+ F+(3' A. & PAFA- U.+ 1- [email protected] D+)(+ K'+>+ P)' /

  .+ 2+.

  MAC APRIL GPI / MURID

  # - P).>+.+F+(3' A. & PAFA- U>++. P)?)(.*++- K); %)*+(. S>+- P)?)(.*++ P)()++ T+'- A+>.*.* K)?''*+- P)+;?+.+ %''R)3

  K);+'+ M'(.3- C'. S);)*)( 1- K)>+*T+*;.

  MEI 2UN GPI /MURID

  4 - M.' IB(.

  - K)>+*T+*;.

  2UN - OGOS GPI / MURID

  5 - P).>+.+F+(3' A. & PAFA- P((+; L)?+* UPSR- U>++.P)?)(.*++- P)?)(.*++P)()++T+'- A+>.*.*K)?''*+- P)+;?+.+%''R)3K);+'

  + M'(.3- S+;

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  3/12

  2ADUAL AKTU PENDIDIKAAN ISLAM

  Pra Sekolah :

  MASA /

  ARI

  07!

  0

  075

  0

  075

  0

  08!

  0

  08!

  0

  085

  0

  085

  0

  09!

  0

  09!

  0

  095

  0

  095

  0

  101

  0

  101

  0

  104

  0

  104

  0

  111

  0

  111

  0

  114

  0

  114

  0

  1!1

  0

  1!1

  0

  1!4

  0

  1!4

  0

  1#1

  0

  ISNIN PER PRA PRA RSELASA PRA ERA%U PRA

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  4/12

  KAMIS A2UMAAT T

  Tahun 1-3:

  MASA /

  ARI

  07!

  0

  075

  0

  075

  0

  08!

  0

  08!

  0

  085

  0

  085

  0

  09!

  0

  09!

  0

  095

  0

  095

  0

  101

  0

  101

  0

  104

  0

  104

  0

  111

  0

  111

  0

  114

  0

  114

  0

  1!1

  0

  1!1

  0

  1!4

  0

  1!4

  0

  1#1

  0ISNIN PER # R 1 1 ! TSELASA # E ! ! 1 TRA%U # ! 1KAMIS 1 A ! # #

  2UMAAT 1 # T !

  T T+*;.

  Tahap 2 :

  MASA /

  ARI

  07!

  0

  075

  0

  075

  0

  08!

  0

  08!

  0

  085

  0

  085

  0

  09!

  0

  09!

  0

  095

  0

  095

  0

  10!

  0

  10!

  0

  104

  0

  104

  0

  111

  0

  111

  0

  114

  0

  114

  0

  1!1

  0

  1!1

  0

  1!4

  0

  1!4

  0

  1#1

  0ISNIN PER 5 5 " R 4SELASA " E 5 4RA%U " " 4 5 TKAMIS " 4 A 5 T

  2UMAAT " T 4 4 5

  2ADUAL AKTU PERSENDIRIAN PENDIDIKAN ISLAM :

  PN$NADRINAATI %INTI AG MASRI

  MAS

  A

  /ARI

  07!

  0

  075

  075

  0

  08!

  08!

  0

  085

  085

  0

  09!

  09!

  0

  095

  095

  0

  101

  10!

  0/

  101

  104

  0

  111

  11

  10

  11

  11

  40

  1!

  1!

  10

  1!

  1!4

  0

  1#1

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  5/12

  0 0 0 0 0 0 0

  104

  0

  0 40 10 40 0

  1 PER PRA PRA # 1 1 ! 4! # PRA ! ! 1 4# # PRA ! 1 4

  4 4 1 ! # #5 1 # ! 4 4

  2ADUAL AKTU PERSENDIRIAN PENDIDIKAN ISLAM : CIK NORIDAYA 2ONI

  MAS

  A

  /ARI

  07!

  0

  075

  0

  075

  0

  08!

  0

  08!

  0

  085

  0

  085

  0

  09!

  0

  09!

  0

  095

  0

  095

  0

  10!

  0

  10!

  0

  104

  0

  104

  0

  111

  0

  11

  10

  11

  40

  11

  40

  1!

  10

  1!1

  0

  1!4

  0

  1!4

  0

  1#1

  01 PER 5 5 " R T

  ! " E 5 T# " " 54 " 4 A 55 " T 5

  Bioa!a Guru Peniikan "#la$

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  6/12

  N+;+ : N+3(.++. %.. A M+*(.

  T+(.L+.( : !! D.*);+.( : M)';+ %)('+* D. S)>+ S)+(+ : 0! 2+'+(. !015

  Bioa!a Guru Peniikan "#la$

  N+;+ : NORIDAYA %INTI 2ONI

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  7/12

  T+(. L+.( : !" MAC 1989

  T);?+ >+.( : KUALA PENYU

  N$ I / = : 890#!"-49-515!

  2+.+ : PEREMPUAN

  S+'* : %U2ANG

  G()3 : DG 41

  %+*+ : %ISAYA

  +(+)+(+ : MALAYSIA

  N$ F+.> 2+'>'*+ :

  A+3);. : I2AA SAR2ANA MUDA MUDA

  PENGA2IAN @URAN SUNNA DENGAN

  KEPU2IAN

  I.*+* : DIPLOMA PERGURUAN

  O?*) : PENDIDIKAN ISLAM / %AASA ARA%

  T+(. L+.+ 2+++ T)(3+'>' : 15 DISEM%ER !014

  T+(. L+.+ 2+++ T)(.. : !8 2ANUARI !015

  T+(. M'>+ %)('+* D. S)>+ S)+(+ : !8 2ANUARI !015

  S$M)'+ ,

  P).S'(+157 ,

  89747 K'+>+ P)' ,

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  8/12

  S+

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  9/12

  T+(. : 19 2+'+(. !01"

  M+*+ : !$00 ?)+

  T);?+ :%.>.M)*'+(+ , S$M)'+

  K)+3.(+ : T.3++3.( :

  1$ E$'**. %. L.+!$ P$ G+>'*+ 2+>+.#$ P$M+(.+ ,M)(4$ P$N+3(.++. A$M+*(.5$ C.N(.3++ 2."$ C.U;;. K+>*'; S+'3.7$ P$N(.*;+ $M'(.8$ E$M.*. N++9$ E$2';++3.> S+3++10$P$%.. ?)(+;+ ';+ +; ;)*'+(+ +>. ?)(+;+ +' !01"$ %)>.+'

  +; ;)*'+(+ ?+..+ ?)3.3.+ .*>+; ;+>++ '+

  ?+3+ +... +... + >+.$

  A%ena 3 :Pelan!ikan A(K 2)1*

  P))('*. :

  En'Hu##in Bin Lia!

  K)'+P+..+ :

  Pn'Narinah+a!i A% Ma#ri

  S).+'*++ :

  ,ikNorhiaah (oni

  %)3++(. :

  Pn'Nori#$ah H. Mu!ri

  A2 :

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  10/12

  ,ik U$$i &En'Mi#nin& En'(u$aail& Pn'Maria

  A%ena / :Peran0an%an Ak!ii!i Tahunan

  1$ K)>+* T+*;.

  1$ G R!$ K);+ I+ I.+ 2+.

  A%ena : Hal Hal lain

  T.+3+ +>-+> >+. + 3.

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  11/12

  SK MENUNGGANG& KUALA PEN6U

  2)1*

  7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

  777777

  KELAS B"L NAMA MU4"5 ,ATATANPRA 1$ MOD SAREE A%DULLA PRA " TAUN

  !$ NUR AAIN A%DULLA #$ NUR SYAMINA 4$ SITI NIA RAMADANI 5$ NURLIANA PRA 5 TAUN"$ MOD ARRON MIKAIL 7$ NUR SUANA

  KELAS B"L NAMA MU4"5 ,ATATANTAUN 1 1$ AG$MOD ARIFFIN AG$AMIE

  !$ MOD$AFI#$ NUR 6ANESSA MOD FARI4$ NURUL AIRA ATIRA TALI5$ MOD$UL EIRRY"$ SYA %EN DANIEL7$ PUTRI NURMARINA

  8$ SARRULNIAM SA %IN FRANCIS9$ SITI MAISARA10$ NUR [email protected] %[email protected]$ MOD DANIEL %IN MUAMMAD

  FIRDAUS1!$ MUAMMAD AFIAN MICAEL

  KELAS B"L NAMA MU4"5 ,ATATANTAUN ! 1$ NUR SYARNIETTA MUSLIN

  KELAS B"L NAMA MU4"5 ,ATATANTAUN # 1$ NAFIL SAAN SANNI

  !$ NUR [email protected]

  KELAS B"L NAMA MU4"5 ,ATATANTAUN 4 1$ AG$MOD AIEUL AG AMIE

  !$ MOD KAIRUL DONNY#$ NA%IL SAFAN SANNI

  KELAS B"L NAMA MU4"5 ,ATATAN

 • 7/23/2019 fail induk panitia.docx

  12/12

  TAUN 5 1$ NOR AIN DONNY!$ MOD RIAL TALI

  KELAS B"L NAMA MU4"5 ,ATATANTAUN " 1$ NURUL AINA KADERI

  !$ NUR SOLIIN NASIP#$ SITI NUR NILLAM SARI FRANCIS4$ AMMIL %IN2US