eviden matematik thn 2 sjkt

27
EVIDEN STANDARD PRESTASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MATEMATIK KSSR TAHUN 2 DAERAH RAUB 1. Modul ini adalah sebahagian daripada komponen reka bentuk standard prestasi. 2. Modul ini perlu digunapakai bersama-sama dengan dokumen standard prestasi (SP)dan dokumen kurikulum standard sekolah rendah(KSSR). 3. Contoh-contoh item disusun berdasarkan urutan band, diskriptor dan evidens di dalam dokumen standard prestasi. 4. Contoh-contoh item dalam modul ini adalah sebagai panduan item untuk digunapakai dalam menilai penguasaan murid mengikut pernyataan diskriptor. 5. Guru digalakkan membina item sendiri mengikut kesesuaian persekitaran murid. 6. Pengujian menggunakan item contoh dan setara ini sebagai evidens memerlukan kejelasan tujuan dan matlamat. 7. Pengujian untuk memperbaiki prestasi perlu melibatkan maklum balas dan refleksi pengajaran kepada guru dan refleksi pembelajaran kepada murid. 8. Item contoh ini boleh diubahsuai untuk kegunaan pengujian secara lisan atau pemerhatian. 1

Upload: skbt-sekolah-kami

Post on 28-Oct-2014

177 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

EVIDEN STANDARD PRESTASIPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

MATEMATIK KSSR TAHUN 2DAERAH RAUB

1. Modul ini adalah sebahagian daripada komponen reka bentuk standard prestasi.

2. Modul ini perlu digunapakai bersama-sama dengan dokumen standard prestasi

(SP)dan dokumen kurikulum standard sekolah rendah(KSSR).

3. Contoh-contoh item disusun berdasarkan urutan band, diskriptor dan evidens di

dalam dokumen standard prestasi.

4. Contoh-contoh item dalam modul ini adalah sebagai panduan item untuk

digunapakai dalam menilai penguasaan murid mengikut pernyataan diskriptor.

5. Guru digalakkan membina item sendiri mengikut kesesuaian persekitaran murid.

6. Pengujian menggunakan item contoh dan setara ini sebagai evidens

memerlukan kejelasan tujuan dan matlamat.

7. Pengujian untuk memperbaiki prestasi perlu melibatkan maklum balas dan

refleksi pengajaran kepada guru dan refleksi pembelajaran kepada murid.

8. Item contoh ini boleh diubahsuai untuk kegunaan pengujian secara lisan atau

pemerhatian.

9. Rekod penilaian yang dibuat oleh guru menggunakan item mengikut band adalah

maklumat yang berguna sebagai eviden pelaporan tentang pencapaian murid

kepada ibubapa dan pihak berkepentingan.

10.Aktiviti penilaian ini boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan

pembelajaran atau mengikut kesesuaian dan dilakukan secara berterusan.

11.Penilaian dibuat berdasarkan kepada tahap penguasaan murid.

12.Guru perlu membuat tindakan susulan terhadap murid yang tidak menguasai

sesuatu evidens dengan membuat aktiviti pemulihan dan menilai semula evidens

tersebut.

13.Evidens hendaklah direkod didalam dokumen pelaporan dan sentiasa

dikemaskini.

1

Page 2: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

14. Item contoh yang diberi dalam modul ini hanya mengukur tahap pencapaian

minima murid.

15.Guru perlu mempelbagaikan bentuk pentaksiran (bertulis, lisan, pemerhatian

atau projek) bagi memastikan prestasi murid dapat diukur secara holistik,

seimbang dan adil.

16.Penguasaan semua evidens dalam diskriptor melayakkan murid melepasi

diskriptor tersebut.

17.Murid mesti melepasi semua diskriptor dalam suatu band bagi melayakkannya

berada di band itu.

18.Penskoran evidens Band 6 hendaklah dibuat dengan teliti dengan menitik

beratkan kejituan reka cipta, nilai-nilai estetika serta kepentingannya. Pastikan

nilai- nilai murni diterapkan oleh murid dalam hasil reka ciptanya.

19.Tiada tugasan atau arahan perlu diberi oleh guru kepada murid untuk melakukan

evidens di Band 6. Tugasan bagi evidens Band 6 perlu dilakukan atas usaha

dan kehendak murid dengan bimbingan guru.

20.Guru hendaklah memaklumkan dan menggalakkan murid melakukan evidens 6

setelah murid tersebut melepasi Band 5.

MATEMATIK TAHUN 2

2

Page 3: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

620 630 640 650

kg cm ml

¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA :…………………………………………………………….KELAS :……………..

B1D1E1 : ´ñÚ ´ýÈ¡¸, ÀòÐ Àò¾¡¸, áÚ áÈ¡¸ ±ñϾø. (ÌÈ¢ôÒ: Á¡½Å÷¸û Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ ±ñϾø.þ¾¢ø §¾÷ «¨¼ó¾ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ⁄«¨¼Â¡ÇÁ¢Î¾ø. )

1. ±ñ¸¨Ç Å¡º¢ì¸×õ .

2. ±ñ¸¨Ç Å¡º¢ì¸×õ.

3. ´ýÚ ´ýÈ¡¸ 50 Ó¾ø 60 Ũà ±ñϸ.

4. ³óÐ ³ó¾¡¸ 50 Ó¾ø 100 Ũà ±ñϸ. .

5. áÚ áÈ¡¸ 300 Ó¾ø 1000 Ũà ±ñϸ. .

B1D2E1

1. ¿£Çò¨¾ «Çì¸ ¯¾×õ ÌȢ£ðÎìÌ ºÃ¢ ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

3

100 200 300 400

Page 4: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

kg cm ml

kg cm ml

2. ±¨¼¨Â «Çì¸ ¯¾×õ ÌȢ£ðÎìÌ ºÃ¢ ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

3. ¾¢ÃÅò¾¢ý ±¨¼¨Â «Çì¸ ¯¾×õ ÌȢ£ðÎìÌ ºÃ¢ ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

4. «Ê째¡¨Ç «Çì¸ ÀÂýÀÎõ ÌȢ£Π¡Ð?ºÃ¢Â¡É ÌȢ£ÎìÌ () ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸ .

4

Page 5: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

cm ml kg

cm ml kg

5. ±¨¼¨Â «Çì¸ ÀÂýÀÎõ ÌȢ£Π¡Ð?

B1D3E1

(×), (÷) ÁüÚõ (=) ¬¸¢Â ÌȢ£θ¨Ç «È¢¾ø(ÌÈ¢ôÒ : ¬º¢Ã¢Â÷¸û ºÃ¢ À¡÷ ÀðÊÂÄ¢ø Á¡½Å÷¸Ç¢ý «¨¼×¿¢¨Ä¨Âì ÌÈ¢ì¸×õ.)

5

Page 6: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

× ÷ =

1. “ºÁõ” ÌȢ£ð¨¼ì ¸¡ðθ.

2. “¦ÀÕì¸ø” ÌȢ£ð¨¼ì ¸¡ðθ.

3. “ÅÌò¾ø” ÌȢ£ð¨¼ì ¸¡ðθ.

B1D4E1

RM50 ÁüÚõ RM100 «ÅüÈ¢ý ¿¡½Âì ÌÈ¢ôÒ¸¨Ç «È¢¾ø

1. RM50-¾¢ý ÅÊÅò¨¾ò §¾÷ó¦¾ÎòÐ () ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

2. áÚ Ã¢í¸¢ð ¿¡½Âò¾¢ø ¸¡Ïõ ±ñ¸ÙìÌ Åñ½Á¢Î¸.

6

Page 7: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

10 50 100

10 50 100

3. ³õÀÐ Ã¢í¸¢ð ¿¡½Âò¾¢ø ¸¡Ïõ ±ñ¸ÙìÌ Åñ½Á¢Î¸.

4. áÚ Ã¢í¸¢ð ¾¡Ç¢ý Åñ½òÐìÌ () ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

¿£Äõ

°¾¡

À

5. RM50 §¿¡ðÊø ¸¡½ôÀÎõÀ¼òÐìÌ () ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

¦¾ý¨É ÁÃõ

þÃð¨¼ì §¸¡ÒÃõ

Á¢Õ¸ì¸¡ðº¢º¡¨Ä

B1D5E1 3D, 2D-¢ý ÜÚ¸¨Ç ±Øи.

«ð¼Å¨½¨Â ¿¢¨È× ¦ºö¸:

3D ÅÊÅí¸ûºÁÁ¡É Àì¸í¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸

ŨÇÅ¡É Àì¸í¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸

Àì¸í¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸

ӨɸǢý

±ñ½¢ì¨¸

7

Page 8: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

B1D5E1 2D -¢ý ÜÚ¸¨Ç ±Øи.

«ð¼Å¨½¨Â ¿¢¨È× ¦ºö¸:

2D ÅÊÅí¸û

ºÁÁ¡É Àì¸í¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸

ŨÇÅ¡É Àì¸í¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ӨɸǢý

±ñ½¢ì¨¸

8

Page 9: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

MATEMATIK TAHUN 2¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA : …………………………………………………………….KELAS : ……………

KOD : B2D2E1 1000ìÌðÀð¼ ±ñ¸Ç¢ý þ¼ Á¾¢ô¨ÀÔõ þÄì¸Á¾¢ô¨ÀÔõ «È¢¾ø¸ð¼¨Ç :

1. §¸¡Ê¼ôÀð¼ ±ý½¢ý þÄì¸Á¾¢ô¨À ±Øи.

a) 215

b) 638

2. §¸¡Ê¼ôÀð¼ ±ý½¢ý þ¼Á¾¢ô¨À ±Øи.

a) 187

b) 5 92

3. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ±ñ¸Ç¢ý þ¼Á¾¢ô¨ÀÔõ þÄì¸Á¾¢ô¨ÀÔõ ±Øи.

a)375þÄì¸ Á¾¢ôÒ

þ¼Á¾¢ôÒ

3

9

Page 10: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

75

b)491þÄì¸ Á¾¢ôÒ

þ¼Á¾¢ôÒ

491

4. þ¼Á¾¢ôÀ¢ü§¸üÈ ±ñ¸Ù¼ý þ¨½ì¸×õ.

a) 253

2

5

3

b) 704

5. º¡õÀø ¿¢È ÓòÐì¸Ç¢ý þ¼Á¾¢ô¨À ±Øи..

a)

...........................................

b)

10

ÀòÐ

´ýÚ

áÚ

7

0

4

ÀòÐ

´ýÚ

áÚ

Page 11: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

............................................MATEMATIK TAHUN 2

¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..

B2D2E2 : ´ýÚ, ÀòÐ, áÚ ±É À¢Ã¢ò¦¾Îì¸×õ.

¸ð¼¨Ç : 1. þÄì¸Á¾¢ôÀ¢ü§¸üÀ À¢Ã¢ò¦¾Øи.

a) 408 => + +

b) 940 => + +

2. þ¼Á¾¢ôÀ¢ü§¸üÀ À¢Ã¢ò¦¾Øи.

a) 345 => _______ áÚ + ______ ÀòÐ + _______ ´ýÚ

b) 606 = >_______ áÚ + _______ ÀòÐ + ______ ´ýÚ

3. ±ñ¸¨Çì ¸ñ¼È¢óÐ ±Øи.

a) 2 áÚ , 5 ÀòÐ , 7´ýÚ =

b) 8 áÚ , 0 ÀòÐ, 9 ´ýÚ =

4) ºÃ¢Â¡É þÄì¸Á¾¢ô§À¡Î þ¨½ì¸×õ.

11

Page 12: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

5) ºÃ¢Â¡É þ¼Á¾¢ô§À¡Î þ¨½ì¸×õ.

MATEMATIK TAHUN 2¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..

B3D2E1 : ¸¢ðÊ áÚ, ¸¢ðÊ Àòиð¼¨Ç: 853-³ ¸¢ðÊ áÚìÌ Á¡üÚ¸.

12

300 + 40 + 3

600 + 0 + 5

200 + 50 + 8

900 + 30 + 3

0 + 50 + 2

52

933

343

258

343

5 áÚ + 0 ÀòÐ + 3 ´ýÚ

9 áÚ + 8 ÀòÐ + 0 ´ýÚ

0 áÚ + 7 ÀòÐ + 9 ´ýÚ

1 áÚ + 5 ÀòÐ + 1 ´ýÚ

7 áÚ + 0 ÀòÐ + 9 ´ýÚ

151

980

709

79

503

Page 13: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

_________________

1. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ±ñ¸¨Çì ¸¢ðÊ ÀòÐìÌ Á¡üÚ¸.

a. 264 b. 266

_________ ________

2. ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ( / ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

¸¢ðÊ ÀòÐìÌ Á¡üÚ¸. :

3. ¸ð¼ò¾¢üÌû ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ±ñÏìÌ Á¢¸ «Õ¸¢ø ¯ûÇ ¸¢ðÊ ÀòÐ ±ñ¨½ò §¾÷ó¦¾Î¸.

720 730

4. 423 þó¾ ±ñÏìÌ Á¢¸ «Õ¸¢ø ¯ûÇ ±ñ¨½ì ¸ñ¼È¢óÐÅñ½Á¢Î¸.

13

637

725

415 425420

630640647

Page 14: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

MATEMATIK TAHUN 2¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..

B3D1E1 : 1000-ìÌðÀð¼ ±ñ¸Ù¼ý §º÷ò¾ø.

1. 113 + 251 + 34 =

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

2. 436 + 41 + 112 =

14

Page 15: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

3. 142 + 200 + 150 =

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

4. 231 + 124 + 232=

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

5. 215 + 352 + 121 =

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

6. 21 + 206 + 331 =

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

15

Page 16: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

7. 25 + 462 + 10 =

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

8. 113 + 25 + 137 =

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

9. 239 + 42 + 181 =

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

10. 65 + 177 + 398 =

áÚ ÀòÐ ´ýÚ

+

16

Page 17: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

MATEMATIK TAHUN 2¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..

B3D1E2 : 1000-ìÌðÀð¼ ±ñ¸Ç¢ø ¸Æ¢ò¾ø.¸ð¼¨Ç : ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢.

1. 3 0 5 2. 5 5 1- 1 5 - 4 0

______ _____ ______ ______

3. 7 8 2 4. 9 3 1 - 1 4 6 - 1 5 1 ______ ______ ______ ______

5. 8 6 - 3 4 ______ ______

17

Page 18: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

MATEMATIK TAHUN 2¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..

B4D1E3: ¸½¢¾ š츢Âò¾¢ø ¸Æ¢ò¾ø. ¸ð¼¨Ç: ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ .

1. ´Õ ܨ¼Â¢ø 104 º¢ÅôÒ ÁüÚõ ¿£Ä Àóиû þÕ츢ýÈÉ. «¾¢ø 70 Àóиû º¢ÅôÒ ¿¢Èõ ¦¸¡ñ¼¨Å. «ôÀÊ¡ɡø, ¿£Ä ¿¢È Àóиû ±ò¾¨É ?

2. «É¢„¡Å¢¼õ 248 §¸¡Ä¢ Ìñθû ¯ûÇÉ . ¾É¢„¡Å¢¼õ 123 §¸¡Ä¢ Ìñθû «É¢„¡¨ÅÅ¢¼ ̨ÈÅ¡¸ ¯ûÇÉ. ¾É¢„¡Å¢¼õ ¯ûÇ §¸¡Ä¢ Ìñθû ±ò¾¨É?

3. «õÁ¡ 196 Ó𨼸û Å¡í¸¢É¡÷ . «¾¢ø 24 Ó𨼸û ¯¨¼óРŢð¼É. «ÅüÈ¢ø ¯¨¼Â¡Áø þÕìÌõ Ó𨼸û ±ò¾¨É?

18

Page 19: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

4. A ÌΨÅ¢ø 615 ¦À¡ò¾¡ý¸û ¯ûÇÉ. B ÌΨÅ¢ø 329 ¦À¡ò¾¡ý¸û ¯ûÇÉ. þÕ ÌΨŸǢÖõ ¯ûÇ ¦À¡ò¾¡ý¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý Å¢ò¾¢Â¡ºõ ±ýÉ?

5. „Áý 743 §¸¡Æ¢¸¨Ç ÅÇ÷츢ȡ÷. «ÅüÈ¢ø 69 §¸¡Æ¢¸¨Ç þÃ×î ºó¨¾Â¢ø Å¢üÚ Å¢ð¼¡÷. ¾ü§À¡Ð «Åâ¼õ ¯ûÇ Á£¾ §¸¡Æ¢¸û ±ò¾¨É?

MATEMATIK TAHUN 2¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA :……………………………………………………………. KELAS :……………..

19

Page 20: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

B4D1E1 1000-ìÌðÀð¼ ±ñ¸Ù¼ý §º÷ò¾ø.¸ð¼¨Ç : ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¢ÃÉìÌ ¾£÷× ¸¡ñ¸ .

1 ´Õ ÌΨÅ¢ø 212 ¿£Ä ¿¢È §¸¡Ä¢¸Ùõ 126 º¢ÅôÒ ¿¢È §¸¡Ä¢¸Ùõ ¯ûÇÉ. «ôÀÊ¡ɡø, ÌΨÅ¢ø ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ §¸¡Ä¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ±ùÅÇ× ?

2 A âí¸¡Å¢ø 275 Åñ½òÐôâ¸û ¯ûÇÉ.. B âí¸¡Å¢ø 523 Åñ½òÐôâ¸û ¯ûÇÉ. þùÅ¢Õ âí¸¡Å¢Öõ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ Åý½òÐôâ¸û ±ò¾¨É ?

3 ¾¢Õ.«ÃÍ 132 ¸Ê¾í¸¨Çì ¸¡¨Ä¢Öõ 146 ¸Ê¾í¸¨Ç Á¡¨Ä¢Öõ «ÛôÀ¢É¡÷. «Å÷ «ÛôÀ¢Â ¦Á¡ò¾ ¸Ê¾í¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ±ùÅÇ×?

4 ¾¢ÕÁ¾¢.Å÷Á¡ 236 ÓòÐ Á½¢¸¨Ç Å¡í¸¢É¡÷. «Åâ¼õ ²ü¸É§Å 41 ÓòÐ Á½¢¸û þÕó¾É. «Åâ¼õ ¾ü§À¡Ð ¯ûÇ ÓòÐ Á½¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ±ò¾¨É ?

20

Page 21: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

5 ¾¢É¡Å¢¼õ 365 ¾À¡ø ¾¨Ä¸û ¯ûÇÉ. «ÅÉ¢ý «õÁ¡ «ÅÉ¢¼õ §ÁÖõ 45 ¾À¡ø ¾¨Ä¸û ÅÆí¸¢É¡÷. «ÅÉ¢¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ ¾À¡ø ¾¨Ä¸û ±ò¾¨É?

MATEMATIK TAHUN 2¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA : …………………………………………………… KELAS :……………KOD B4D1E5 : ¿¡½Âò¾¢ø §º÷ò¾ø ÁüÚõ ¸Æ¢ò¾ø.1.

§ÄÉ¢ RM7.80 Á¾¢ôÒûÇ Åñ½ô¦ÀðʨÂÔõ 70 ¦ºý ¦¸¡ñ¼ ±ØЧ¸¡¨ÄÔõ Å¡í¸¢É¡û. þùÅ¢Õ ¦À¡Õû¸Ç¢ý ¦Á¡ò¾ Å¢¨Ä ±ýÉ?

þùÅ¢Õ ¦À¡Õû¸Ç¢ý ¦Á¡ò¾ Å¢¨Ä _______________ .

2.

´Õ ±ØЧ¸¡Ä¢ý Å¢¨Ä 80 ¦ºý . «ïºÄ¢Â¢¼õ 50 ¦ºý ÁðΧÁ ¯ûÇÐ. «ù¦ÅØЧ¸¡¨Ä Å¡í¸ «ÅùìÌ §ÁÖõ ±ò¾¨É ¦ºý §¾¨ÅôÀθ¢ÈÐ?

«ïºÄ¢ìÌ §ÁÖõ _________ §¾¨ÅôÀθ¢ÈÐ.

3. «Ä¢„¡Å¢¼õ RM15 ¯ûÇÉ. «Åû RM3.50 ¦ÀÚÁ¡ÉÓûÇ Å¡úòÐ «ð¨¼ ´ý¨È Å¡í¸¢É¡û. §ÁÖõ,

21

Page 22: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

RM4.75ìÌ º¡ì¦Äð ´ý¨ÈÔõ Å¡í¸¢É¡û. ¾ü§À¡Ð «ÅÇ¢¼õ ±ïº¢Â¢ÕìÌõ À½õ ±ùÅÇ×?

«ÅÇ¢¼õ __________ ±ïº¢ ¯ûÇÐ .

4. ¸¢Ã½¢ý «õÁ¡ «ÅÙìÌ RM3 ¦¸¡Îò¾¡÷. «ÅÇ¢ý ¾ó¨¾ «ÅÙìÌ §ÁÖõ RM6 ¦¸¡Îò¾¡÷. «ÅÇ¢ý À¡ðʧ¡ «ÅÙìÌ RM4 ¦¸¡Îò¾¡÷. ¸¢Ãñ RM2.50-ìÌ ´Õ Òò¾¸õ Å¡í¸¢É¡û. «ÅÇ¢¼õ ¯ûÇ Á£¾ô À½õ ±ùÅÇ× ?

«ÅÇ¢¼õ ________ ¯ûÇÐ.

5.þÃñÎ §º¡Š Òðʸû ÁüÚõ ´Õ ¦Àô…¢Â¢ý ¦Á¡ò¾ Å¢¨Ä RM22.85. þÃñÎ §º¡Š ÒðʸǢý Å¢¨Ä RM8.90 ±É¢ø, ¦Àô…¢Â¢ý Å¢¨Ä ±ýÉ?.

´Õ ¦Àô…¢Â¢ý Å¢¨Ä __________ .

22

Page 23: Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

MATEMATIK TAHUN 2¸É¢¾õ ¬ñÎ 2

NAMA : ………………………………………………………… KELAS : ……………

B3D1E3: ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±Øи.¸ð¼¨Ç : ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±Øи. 1. ¿¾¢Â¡ 6 ¦¿¸¢Æ¢¸Ç¢ø ¬ôÀ¢û ÀÆí¸û Å¡í¸¢É¡÷. ´ù¦Å¡Õ ¦¿¸¢Æ¢Â

¢Öõ 5 ÀÆí¸û þÕó¾É. ¦¿¸¢Æ¢¸Ç¢ø ¯øÇ ¦Á¡ò¾ ¬ôÀ¢û¸û 30.

¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ : __________________________________

2. ͸£ ´Õ ¿¡¨ÇìÌ 2 ¸¢Ç¡Š À¡ø «ÕóÐÅ¡û. 4 ¿¡ð¸Ç¢ø «Åû 8 ¸¢Ç¡Š «Õó¾¢É¡û.

¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ : __________________________________

3. ¯Á÷ 24 ÐñÎ §¸ì̸¨Ç ºÁÁ¡¸ô À¢Ã¢òÐ 4 ¦ÀðʸǢø «Î츢ɡ÷. ´Õ ¦ÀðÊ¢ø 6 ÐñÎ §¸ì̸û ¯ûÇÉ.¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ : __________________________________

4. 30 ÁÃí¸û 5 Å⨺¸Ç¢ø ºÁÁ¡¸ ¿¼ôÀð¼É. ´Õ Å⨺¢ø 6 ÁÃí¸û ¿¼ôÀð¼É.

¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ : __________________________________

5. ´Õ ܨ¼Â¢ø 20 ÃõÒò¾¡ý¸û þÕó¾É. ¾£À¢¸¡ «ó¾ ÃõÒò¾¡ý¸¨Ç 2 º¢ÚÅ÷¸ÙìÌ ºÁÁ¡¸ô Àí¸¢ðÎì ¦¸¡Îò¾¡û. ´ÕÅÕìÌ ¾Ä¡ 10 ÃõÒò¾¡ý¸û ¸¢¨¼ò¾É.

¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ : __________________________________

23