etnomatematik dalam kalangan penduduk

Download etnomatematik dalam kalangan penduduk

Post on 15-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ETNOMATEMATIK DALAM KALANGAN PENDUDUK KAMPUNG SUNGAI

  OBAR TINUSA DI SANDAKAN SABAH : KAJIAN

  SISTEM NOMBOR DAN SUKA TAN

  ERNA WA TI BINTI HASSAN

  PERPUSTAKAAN UlNusm MALAYSIA SABAH

  DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN

  DARIP ADA SY ARA T MEMPEROLEHI IJAZAR SARJANA MUDA

  SAINS DENGAN KEPUJIAN

  PROGRAM MA TEMATIK DENGAN EKONOMI

  SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI

  UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

  APRIL 2007

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • ; .

  ! !

  -' . ; .. _ ....: -.1 -

  I -Flr..l:[W] ]L,: t+-lliJ!Y)~k.vn6t~k._g~(~~ I:ctt,A.Q ~lt\dlAh, t.CN'D~\,1~_t~.m~fAl a~I!AC 1 ~W{A di ~O\ncleJ':& VJ ~ ~ 'klo, t) ~'.Q~ Vl

 • v

  PENGAKUAN

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

  setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tarikh Tandatangan

  ~~~~~t;L~~~~~~ HS 2004-3213

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • VI

  DIPERAKUKAN OLEH

  TANDATANGAN

  1. PENYELIA

  ( PROF. MADYA DR. AMRAN AHMED)

  2. PEMERIKSA 1

  ( DR. AINI JANTENG )

  3. DEKAN SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI )~ /MtzJtvr'7-. (SUPTIKS PROF. MADYA DR. SHARIFF A. KOMANG) ______ _

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • IV

  PENGHARGAAN

  Syukur Alhamdulillah ke hadrat Ilahi dengan izinnya saya dapat menyempumakan

  projek tahun akhir ini pada mas a yang telah ditetapkan. Saya ingin mengambil

  kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih ke atas jasa baik semua pihak

  yang telah memberikan kerjasama dan bantuan bagi menyiapkan projek ini.

  Saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih tidak terhingga ini khas untuk

  ibu, Haipah Binti Antang, bapa, Hassan Bin Salam serta keluarga yang telah

  memberikan seman gat dan bantuan kewangan serta sentiasa memberikan sokongan

  dan berdoa kepada Ilahi supaya saya terus berjaya di dunia dan akhirat.

  Dalam pada itu, saya amat terhutang budi kepada Prof. Madya Dr. Amran

  Ahmed, selaku penyelia projek, yang telah banyak memberikan nasihat dan tunjuk

  ajar serta bersabar dengan karenah saya sepanjang perlaksanaan projek ini . Ucapan

  jutaan terima kasih tidak terhingga kepada beliau. Saya juga turut berterima kasih

  kepada pensyarah Program Matematik Dengan Ekonomi yang turut terlibat untuk

  menjayakan projek ini.

  Tidak ketinggalan juga ribuan terima kasih untuk penduduk Kampung Sungai

  Obar Batu 7, Sandakan kerana telah memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada

  saya untuk menjayakan kajian ini.

  Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang

  sudi membantu serta memberikan idea dan nasihat dalam meneruskan kajian ini.

  Semoga segala pertolongan yang diberikan itu mendapat balasan dari yang Esa.

  Adalah diharapkan dengan lahimya penulisan ini akan dapat mengembangkan

  lagi bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang matematik untuk kebaikan

  sejagat. Sekian.

  ERNAWATI BINTI HASSAN

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini adalah satu tinjauan am ke atas amalan budaya matematik di kalangan

  masyarakat di Kampung Sungai Obar Tinusa, Batu 7 Sandakan. Tujuan utama adalah

  untuk meninjau penggunaan matematik dalam budaya kehidupan seharian masyarakat

  tersebut. Antara kaum yang terlibat ialah kaum Bugis, lawa, Bajau, Orang Sungai,

  Suluk dan Visaya. Maklumat diperolehi melalui pengumpulan data primer iaitu

  melalui temuramah yang dibuat dan data sekunder melalui pengumpulan data dari

  majalah, buku, jurnal dan sebagainya. Data sekunder diperolehi dari perpustakaan.

  Hasil kajian mendapati wujudnya asas-asas ilmu pengetahuan matematik dalam

  kehidupan seharian masyarakat tersebut dari segi sistem nombor, sukatan dan

  pengukuran yang telah dipraktikkan secara meluas. Namun, perubahan zaman dan

  kesan pengaruh luar sedikit sebanyak telah mempengaruhi dan menjejaskan runalan

  bidang yang telah diamalkan sejak dari nenek moyang lagi. Kajian lanjut yang lebih

  menjurus amat diperlukan bagi menyelamatkan budaya ini.

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • VI

  ETHNOMATHEMATICS AMONG RESIDENT OF KAMPUNG SUNGAI OBAR

  TINUSA IN SANDAKAN : THE STUDY OF NUMERAL SYSTEM AND

  MEASUREMENT

  ABSTRACT

  This study is an observation to the culture in mathematic view among the society in

  Kampung Sungai Obar Tinusa, Batu 7 Sandakan. The purpose of the study is to

  survey the application of mathematical knowledge in the culture of the society. The

  societies that involve in this study are the Bugis, Jawa, Orang Sungai, Suluk and

  Visaya. All the information can get from the collection of data primer through

  interviews and for the secondary data is through from the reading material such as

  magazines, books, journals and so on. The secondary data can be found in the library.

  The result shows, that there is an exist knowledge of mathematic in the daily life such

  as numerical system, measurement and measuring which is practically done. But it

  depends to the changes of modem life and its affect which is already give influence

  spoil the custom that had been practiced from our great grandparent. More further

  study is recommend in order to save our culture.

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • Vll

  KANDUNGAN

  Muka Surat

  PENGAKUAN II

  PENGESAHAN 111

  PENGHARGAAN IV

  ABSTRAK V

  ABSTRACK VI

  KANDUNGAN VlI

  SENARAI JADUAL X

  SENARAI RAJAH xi

  SENARAI SIMBOL XlI

  BABl PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Kepelbagaian Masyarakat 3

  1.2.1 Masyarakat Bugis 4

  1.2.2 Masyarakat J awa 5

  1.2.3 Masyarakat Orang Sungai 7

  1.2.4 Masyarakat Bajau 9

  1.2.5 Masyarakat Suluk 10

  1.2.6 Masyarakat Visaya 11

  1.3 Latar Belakang Kawasan Kajian 12

  1.4 ObjektifKajian 14

  1.5 Skop Kajian 14

  1.6 Permasa1ahan Kajian 15

  1.7 Kepentingan Kaj ian 16

  BAB2 ULASAN PERPUSTAKAAN 17

  2.1 Masyarakat 17

  2.2 Bahasa 18

  2.3 Etnomatematik 19

  2.4 Matematik 20

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • 2.4.1 Sistem nombor

  a. Sistem Nombor Asas

  b. Sistem Nombor Kardinal

  c. Sistem Nombor Ordinal

  2.3.2 Kiraan Matematik

  a. Kiraan nombor tak tetap (Indefinables Numbers)

  b. Kiraan nombor adverval

  c. Kiraan satu demi satu

  2.5 Ukuran

  2.6 Sukatan

  BAB3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan

  3.2 Kaedah Temubual

  3.2.1 Lokasi Kaj ian

  3.3 Kaedah Pembacaan

  BAB4 KEPUTUSAN

  4.1 Pengenalan

  4.2 Pengamatan

  4.3 Sistem Nombor Asas

  4.4 Sistem Nombor Kardinal

  4.5 Sistem Nombor Ordinal

  4.6 Sistem Nombor Tak Tetap (Indefinable Number)

  4.7 Sistem Nombor Adverval

  4.8 Nombor Satu demi Satu

  4.9 Ukuran anggota badan

  4.10 Ukuran dalam Sukatan

  BAB 5 PERBINCANGAN

  5.1 Pengenalan

  5.2 Sistem nombor asas

  5.3 Sistem nombor kardinal

  21

  21

  22

  24

  25

  25

  26

  27

  28

  31

  33

  33

  34

  36

  36

  37

  37

  37

  38

  40

  43

  45

  47

  50

  52

  55

  56

  56

  56

  61

  Vlll

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • 5.4 Sistem nombor ordinal

  5.5 Sistem nombor tak tetap

  5.6 Sistem nombor adverval

  5.7 Sistem nombor satu demi satu

  5.8 Ukuran anggota badan

  5.9 Sistem sukatan

  BAB 6 KESIMPULAN DAN CADANGAN

  6.1 Kesimpulan

  6.2 Cadangan

  RUJUKAN

  64

  65

  66

  68

  70

  72

  74

  74

  76

  77

  IX

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • x

  SENARAI JADUAL

  No. Jadual Muka Surat

  2.1 Sistem nombor as as 22

  2.2 Sistem nombor kardinal 23

  2.3 Sistem nombor ordinal 24

  2.4 Sistem nombor tak tetap 26

  2.5 Sistem nombor adverval 27

  2.6 Sistem nombor satu demi satu 28

  2.7 Ukuran-ukuran bagi paras ketinggian 30

  2.8 Ukuran dalam penyukatan isipadu 32

  4.1 Sebutan bagi sistem nombor asas mengikut bangsa 39

  4.2 Sebutan bagi sistem nombor kardinal mengikut bangsa 41

  4.3 Sebutan bagi sistem nombor ordinal mengikut bangsa 44

  4.4 Sebutan bagi sistem nombor tak tetap mengikut bangsa 46

  4.5 Sebutan bagi sistem nombor adverval mengikut bangsa 48

  4.6 Sebutan bagi sistem nombor adverval bagi perbuatan 49

  4.7 Sebutan bagi sistem nombor satu demi satu mengikut bangsa 51

  4.8 Sebutan bagi ukuran-ukuran bagi paras ketinggian mengikut bangsa 53

  4.9 Sebutan bagi isipadu mengikut bangsa 55

  5.1 Perbandingan sebutan bangsa Visaya dengan Sepanyol dalam

  sistem nombor kardinal 60

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • Xl

  SENARAI RAJAH

  No. Rajah Muka

  Surat

  1.1 Peta Sulawesi 5

  1.2 Peta Pulau Jawa 7

  1.3 Peta Filipina 11

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • xu

  SENARAI SIMBOL

  > lebih banyak

  < kurang daripada

  v semua

  C ada

  o tiada

  sarna

  UMS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • Bab 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Matematik adalah suatu ilmu yang telah lama wujud dari zaman nenek moyang lagi.

  Matematik dapat diaplikasikan dan membantu manusia dalam kehidupan seharian sebagai

  contoh dalam perniagaan, penyu

Recommended

View more >