esement akidah utk print

Download ESEMENT AKIDAH UTK PRINT

Post on 30-Jun-2015

1.082 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ISI KANDUNGAN

BIL.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PERKARAPENGHARGAAN PENDAHULUAN DEFINISI HEDONISME LATAR BELAKANG HEDONISME FAKTOR-FAKTOR PENULARAN HEDONISME KESAN BERLAKU HEDONISME LANGKAH MENGATASINYA ARTIKEL BERGAMBAR BERKAITAN BUDAYA HEDONISME

M/S

9. 10. 11. 12. 13. 14.

DALIL YANG BERTENTANGAN DENGAN BUDAYA HEDONISME REFLEKSI DAN KESIMPULAN RUJUKAN LAMPIRAN BORANG KOLABORASI PELAN TINDAKAN

PENGHARGAAN

1

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinan-Nya, dapat jua saya menyiapkan kerja kursus pendek Akidah yang telah diamanahkan dalam masa yang ditetapkan. Sekalung penghargaan diberikan kepada pensyarah kami, Ustaz Sabawi bin Awang kerana telah banyak memberikan informasi yang berguna kepada saya dan rakan-rakan dalam menyediakan fakta serta maklumat yang terbaik mengenai tajuk yang dipilih iaitu Gejala Hedonisme. Jesteru, ia memudahkan saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan sempurna, InsyaAllah. Seterusnya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa saya yang tidak pernah jemu dalam memberikan sokongan dan dorongan dari pelbagai segi seperti menyumbangkan wang ringgit serta memberi sokongan moral agar kerja kursus pendek ini dapat disiapkan dengan sempurna. Selain itu, saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang turut membantu dalam menyempurnakan tugasan ini serta sudi memberikan perkongsian dan perbincangan agar tugasan ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak dalam menyiapkan tugasan ini. Terima Kasih.

PENDAHULUAN2

Hiburan adalah fitrah dalam diri manusia. Naluri manusia yang cenderung terhadap hiburan adalah sesuatu yang biasa dan normal. Menghubungkaitkan Bangsa Melayu dengan hiburan sememangnya tidak membawa kepada apa apa kesalahan. Namun begitu, yang menjadi permasalahan disini ialah apabila sikap orang Melayu itu sendiri yang gemar berlebih lebihan dalam mengejar hiburan. Hiburan yang tidak terkawal serta bersifat duniawi semata mata akhirnya bukan sahaja telah membawa mereka kepada kancah kemaksiatan malahan juga telah membawa kepada pelbagai masalah yang lain seperti masalah keruntuhan akhlak, gejala sosial yang semakin teruk serta banyak lagi permasalahan yang timbul kesan daripada budaya hendonisme ini. Hedonisme boleh disifatkan sebagi suatu budaya yang mementingkan keseronokkan (material) serta bersifat keterlaluan dalam mengejar hiburan yang bersifat duniawi semata mata. Sebagai contoh, terdapat artikel yang bertajuk Mahasiswa Agungkan Budaya Barat, Budaya Hiburan Melampau Jejas Martabat Pusat Ilmu adalah antara ratusan topik terkini yang hangat dibincangkan di akhbar Berita Harian. Fokusnya ialah budaya hiburan yang melampau yang memberi kesan kepada nilai murni budaya timur dan nilai Islam. Bermacam-macam lagi tajuk artikel yang membincangkan mengenai penularan pengaruh Barat yang dikaitkan dengan Hedonisme.. Isu yang membimbangkan ini kini semakin hari semakin membarah seolah-olah tiada ubat bagi merawatnya Oleh itu, pengkajian mengenai isme-isme atau ideologi Barat amat diperlukan bagi membendung isme-isme ini dari terus menjahanamkan umat Islam. Ia perlu dikaji bagi mendapatkan satu resolusi yang jitu dan unggul agar dapat memantapkan keyakinan dan kekuatan umat Islam agar sentiasa terus berpegang dengan prinsip bahawa agama Islam adalah tinggi dan tiada yang lebih tinggi dan mulia daripada agama Islam itu sendiri.

DEFINISI HEDONISME

3

Perkataan hedonisme berasal dari dua perkataan iaitu hedone dan isme. Perkataan hedone berasal dari perkataan Yunani di mana asal istilah ini mula wujud yang membawa maksud kesenangan atau kenikmatan. Manakala perkataan isme akhiran pada kata nama yang merujuk kepada kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan dan juga sikap serta perlakuan. Mengikut istilah pula hedonisme beerti pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Menurut Lorens Bagus pula hedonisme ialah konsep moral yang menyamakan kebaikan dengan kesenangan. Manakala Mustafa Kamil Ayub menyatakan bahawa hedonisme ialah satu sistem nilai Barat yang menilai kebaikan hanyalah semata-mata keseronokan (pleasure) yang sama dengan nilai moral mereka iaitu kesenangan dan keberuntungan. Objektif utamanya ialah keseronokan. Jika mengikut Ensiklopedia Dunia membahagikan maksud hedonisme kepada dua iaitu mengikut falsafah klasik dan falsafah moden. Menurut falsafah klasik, hedonisme membawa pengertian satu kepercayaan bahawa nikmat ialah kebaikan yang tertinggi dalam kehidupan.Dalam falsafah moden pula golongan utilitarian hedonistik yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan J.S. Mill mempercayai bahawa manusia tidak seharusnya mencari nikmat individu sahaja tetapi hendaklah mencari kebaikan yang teragung untuk sebilangan manusia.

LATAR BELAKANG HEDONISME

4

Perkataan hedonisme telah mula dipakai semenjak zaman Yunani lagi iaitu zaman yang melahirkan ramai tokoh falsafah yang terkemuka yang banyak mempengaruhi ramai cendekiawan hingga ke hari ini. Boleh dikatakan bahawa istilah hedonisme melalui dua fasa iaitu fasa Yunani iaitu sebelum masihi dan fasa Barat (Renaisans).

Fasa Yunani

Tokoh istilah hedonisme di zaman ini ada ramai tetapi yang dinyatakan di sini hanya yang terkemuka sahaja iaitu:

1) Aristotle Ada tiga pola hidup yang memuat kepuasan dalam dirinya sendiri iaitu hidup yang mencari nikmat, hidup praktis dan hidup sebagai seorang filsuf. Hidup yang mencari nikmat inilah yang disitilahkan sebagai Hedonisme. Hedonisme menurut beliau ialah pencapaian kebahagiaan bukan denga kenyataan tetapi dengan disertai dengan suatu tindakan. Dalam bahasa sekarang ialah manusia mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan potensi diri melaui kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan bukan dengan bersikap menerima sahaja.

Fasa Barat atau Renaisans

5

Istilah hedonisme ini muncul semula pada abad ke 17 setelah Barat mula bangkit dari zaman gelap mereka. Ketika ini ramai cendekiawan Barat yang telah lahir dan pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains mereka mula berkembang. Sebagaimana kebangkitan Barat hasil pemisahan pertentangan terhadap insitusi gereja, begitu juga dengan nilai moral yang mereka miliki. Oleh kerana tidak mempercayai unsur dalaman(rohani), istilah mencapai kebahagiaan (hedonisme) mereka juga menolak ketuhanan atau unsur spiritual dan ia memiliki konsep yang sama dengan Aristippus namun skop pencapaian kebahagiaan Barat lebih besar iaitu untuk sebilangan besar manusia. Setelah itu istilah hedonisme terus berkembang mengikut falsafah sekular Barat itu sendiri. Di dalam buku Pendidikan Islam yang telah diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd menyatakan bahawa hedonisme adalah merupakan salah satu konsep moral yang bersifat sekular yang telah muncul di Amerika pada tahun 1876 yang dipelopori oleh Dr. Felix Adler dari Columbia University. Ia bermula apabila Amerika berhadapan dengan resolusi yang dibawa oleh American Ethical Union yang menyatakan kepentingan yang amat penting ialah faktor etika perlu diasingkan dalam semua hubungan kehidupan peribadi, masyarakat, bangsa, negara dan di peringkat antarabangsa. Golongan moral sekular berpendapat baik atau buruk adalah persoalan yang termasuk dalam konsep falsafah moral yang melahirkan pelbagai aliran falsafah moral sekular di antaranya ialah aliran hedonisme yang membawa fahaman baik dan buruk merujuk kepada pertimbangan nafsu dan naluri.

Begitulah kronologi kelahiran hedonisme yang telah melalui pelbagai proses perkembangan mengikut tokoh yang mempeloporinya tetapi yang wujud kini adalah

6

hedonisme yang diadaptasi dari Barat. Lebih membahayakan lagi, Barat bukan sekadar menolak ketuhanan tetapi nilai moral dan etika yang baik juga ditolak bagi mengasingkan terus nilai-nilai spiritual yang berkemungkinan hasil dari dendam mereka terhadap institusi gereja yang pernah mencengkam mereka sebelum ini. Hedonisme juga mempunyai beberapa pembahagian sebagaimana yang dikatakan oleh A. Mangunhardjana iaitu : 1) Bagi golongan ilmuwan, kenikmatan mereka ialah pada perkara intelektual. 2) Bagi golongan sensual (bernafsu), kenikmatan mereka terbatas kepada kenikmatan pancaindera. 3) Bagi golongan yang meminati seni, kenimatan mereka tertumpu pada nilai estetik. 4) Bagi golongan yang mementingkan nilai etika, moral dan religi maka kenikmatan mereka tertumpu pada perkara etika, moral dan religi.

FAKTOR-FAKTOR PENULARAN HEDONISME7

Secara tidak langsung dapat diketahui bahawa masyarakat kini sudah mula menunjukkan mereka kini sedang dipengaruhi oleh budaya barat. Antara faktor yang menyebabkan penularan budaya tersebut adalah seperti berikut : 1) Penjajahan

Alwi Haji Abdullah menjelaskan bahawa sewaktu penjajahan berlaku dasar budaya Barat dilaksanakan berselindung disebalik istilah pemodenan, kemajuan dan pembangunan. Disebalik istilah inilah Barat berselindung untuk menyebarkan nilai-nilai kehidupan, pemikiran, pendidikan, kemahiran teknologi dan sejarah Barat. Proses pemodenan atau pengeropahan inilah yang mengekalkan kesinambungan cengkaman pengaruh Barat. Dalam merealisasikan penjajahan budaya ini, nilai-nilai tamadun Barat dijadikan ukuran sejagat ke atas tanah jajahan dan dalam masa yang sama turut berlaku pemaksaan idea, ideologi, nilai, pegangan amalan dan gaya hidup Barat. Oleh itu,tidak hairanlah jika sebuah negara bekas jajahan Barat mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh penjajah mereka.

2) Globalisasi Globalisasi menyebabkan dunia menjadi semakin mengecil dan masyarakatnya menjadi saling bergantungan. Apa yang berlaku di satu rantau mempunyai kesan di rantau lain. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai dunia tanpa sempadan, perkampungan dunia dan langit t