eseimen jsu

of 36 /36
PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH SJH3093 1.0 PENDAHULUAN Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Akan tetapi secara khususnya, ketiga- tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik ialah dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi supaya dapat membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. 1.1 PENGENALAN PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. Dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah, kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu matapelajaran yang diajar oleh guru-guru kepada pelajar dinilai dengan memberi skor ujian. Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi para pelajar dalam pembelajaran. Pentaksiran juga dapat digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. Melalui pentaksiran yang dijalankan, guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan [AUTHOR NAME] 1

Author: ahmad-fadhil-ramza

Post on 02-Feb-2016

420 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

1.0 PENDAHULUAN

Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam

dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru

apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur

prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil

hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Akan tetapi

secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan

ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik

ialah dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau

dapatan yang diperolehi supaya dapat membantu guru dalam membuat sebarang

keputusan yang tepat.

1.1 PENGENALAN PENTAKSIRAN

Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan

tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. Pengukuran merupakan

suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan

atribut. Dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah, kewujudan ciri “penguasaan”

sesuatu matapelajaran yang diajar oleh guru-guru kepada pelajar dinilai dengan memberi

skor ujian. Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran

tentang prestasi para pelajar dalam pembelajaran. Pentaksiran juga dapat digunakan untuk

menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya,

mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta

membantu guru untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. Melalui pentaksiran yang

dijalankan, guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan

sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Guru dapat melibatkan semua atau

sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif dan dapat merancang serta

melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang berkesan.pentaksiran merangkumi aktiviti

menghurai, merekod, memberi skor dan mengintepretasi pembelajaran seseorang murid.

Pentaksiran yang baik dapat dinilai melalui beberapa ciri seperti, keobjektifan iaitu

berdasarkan ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan, kebolehtadbiran

susulan iaitu berdasarkan kelicinan dan kerja-kerja yang dilaksanakan secara berpusat atau

berasaskan sekolah, pentafsiran terhadap calon iaitu bergantung tentang maklumat tentang

calon skor, mendiskriminasikan, dan menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian dan ujian

menyeluruh iaitu mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting.

[Author Name] 1

Page 2: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

Terdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan pentaksiran iaitu

seperti pemerhatian, lisan dan penulisan. Petaksiran boleh juga dibuat tanpa menggunakan

pengujian. Sebagai contoh, kemahiran melukis seseorang murid boleh diukur melalui

pemerhatian atau pencerapan, sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui

temubual. Justeru, kita boleh menganggapkan pentaksiran sebagai proses untuk

mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu, manakala pengujian

pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. Pentaksiran tidak bersifat mutlak,

misalnya, pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara

tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara

tepat dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Seterusnya,

seseorang pelajar yang mendapat skor 90% tidak boleh dianggap mengetahui dua kali

ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45%, walaupun skor 90% itu dua kali ganda

45%. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai

tidak mempelajari atau mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Ini jelas

menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana

ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. Justeru, seseorang guru perlu

menggunakan alat yang tepat bagi menjalankan pentaksiran yang tepat. Jika alat yang

digunakan mempunyai kecacatan, maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak

tepat.

1.2 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DALAM SUBJEK SEJARAH

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan pentaksiran yang bersifat holistik,

iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)

selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(KSSR). PBS dioptimumkan untuk mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS

memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif

yang dijalankan semasa proses pembelajaran berlangsung dan sumatif yang dijalankan di

akhir satu unit pembelaran yang. Terdapat beberapa komponen PBS dalam pentaksiran

subjek sejarah iaitu antaranya ialah pentaksiran sekolah yang dirancang, dibina, ditadbir,

diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru subjek sejarah di sesebuah sekolah. Contoh

instrumen pentaksiran yang boleh digunakan ialah lembaran kerja, pemerhatian, kuiz,

senarai semak, laporan tugasan, tugasan rumah dan ujian. Selain itu, pentaksiran pusat

pula ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru subjek sejarah

berdasarkan tugasan dan skema pemarkahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan

dalam tempoh yang ditetapkan dalam mata pelajaran sejarah. Disamping itu terdapat

[Author Name] 2

Page 3: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

pentaksiran pkisometrik yang dilaksanakan di peringkat sekolah atau pusat untuk mengukur

kebolehan semulajadi murid, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat,

kecenderungan, sikap dan personaliti murid. Ini dinilai oleh guru subjek sejarah tersebut

keatas murid-murid di dalam kelas.

Justeru, pendidikan Sejarah bermatlamat untuk memupuk dan memperkukuh semangat

setia negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia. Sebahagian dari

matlamat ini diukur dalam bentuk PBS apabila murid terlibat secara langsung dalam

menghasilkan projek-projek kerja kursus Sejarah di sekolah yang mana, melalui

pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan sejarah negara luar yang berkaitan,

murid dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan

sejarah dunia

1.3 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN DAN PENILAIAN

Jadual Spesifiikasi Ujian ialah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi

kandungan iaitu konstruk yang ditaksirkan, pemberatan tiap-tiap konstruk, konteks,

pemberatan tiap konteks, dan pemberatan taburan aras kesukaran. Penggubalan sesuatu

kertas ujian mata pelajaran sejarah perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan iaitu

mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang merangkumi komponen pengetahuan,

kemahiran dan sikap seperti yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat untuk

memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan mengikut sukatan

pelajaran dan objektif pengajaran. Menurut Hale, (1980), penilaian terhadap item-item

tersebut juga perlu dilakukan oleh pakar mata pelajaran tertentu. Ini penting bagi

memastikan kualiti item ujian dari segi kebolehpercayaan, kesahan, dan seterusnya,

pengukuran yang adil. Kubiszyn dan Borich (2003) pula berpendapat, JSU adalah carta dua

hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Lajur carta

tersebut menyenaraikan objektif-objektif pengajaran, sementara baris carta ini pula

menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Oleh itu pengubalan

kertas ujian perlu mengikut pelbagai proses dengan terlebih dahulu menyediakan JSU,

diikuti dengan membuat ujian rintis dan mengemaskini setiap item ujian tersebut sebelum

item ujian itu ditadbir. JSU juga akan menjadi panduan kepada guru sejarah tentang sukatan

pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai pelajar. Dari segi

pembinaan item ujian pula, JSU boleh menjadi panduan kepada guru sejarah supaya item-

item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir.

Antara kepentingan JSU adalah untuk mengelakkan daripada seseorang guru sejarah itu

membina ujian secara sembarangan. Dengan berpandukan JSU tersebut, seseorang guru

[Author Name] 3

Page 4: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

sejarah itu akan menghasilkan soalan-soalan yang akan diuji oleh murid-muridnnya setelah

melalui beberapa garis panduan yang telah ditetapkan. Antara perkara yang diambil kira

dalam pembinaan soalan termasuklah tahap kemampuan murid serta bentuk soalan itu

sendiri. Dengan itu, seseorang guru itu akan dapat mengelakan daripada memberikan

penilaian kepada murid secara sesuka hati. Disamping itu, JSU juga berperanan untuk

menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian itu. Selain itu ianya juga dapat menimbulkan

kepentingan sesuatu topik-topik dan aras-aras kemahiran yang diuji. Dalam menghasilkan

JSU, seseorang guru sejarah itu perlu menyenaraikan topik-topik yang telah beliau ajar dan

sepatutnya telah dikuasai oleh murid-murid. Dengan adanya proses menghasilkan JSU,

guru tersebut akan memilih topik-topik yang akan diuji dan dalam masa yang sama dapat

merasakan kepentingan satu-satu topik itu untuk dijadikan soalan. Seseorang guru sejarah

juga dapat menentukan perimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang

akan diuji kepada murid-muridya sekiranya mereka membina JSU. Selain itu JSU juga dapat

memperlihatkan kertas ujian dapat dibina secara sistematik dan terancang. Kesahan dari

segi persampelan sukatan pelajaran juga adalah terjamin, sebagai seorang guru, tahap

kefahaman murid tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan penglibatan dalam kelas sahaja

oleh itu, melalui penilaian dan memberikan ujian berkaitan topik tersebut maka guru dapat

melihat tahap kefahaman muridnya. Pembinaan JSU juga dapat membantu guru dalam

membentuk soalan. Bentuk-bentuk soalan samada objektif, subjektif, struktur ataupun esei.

Bilangan soalan pula adalah bergantung kepada pentingnya satu-satu topik itu atau merujuk

pada objektif pelajaran. Melalui bentuk yang telah ditetapkan itu, guru akan mudah untuk

memberikan penilaian atau memberikan markah pada soalan-soalan yang telah dijawab

murid.

Selain itu, ianya dapat menjimatkan masa guru untuk menyemak kertas-kertas jawapan

murid. Contohnya bagi soalan-soalan berbentuk objektif, seseorang guru memerlukan masa

yang lebih singkat untuk memeriksa atau menyemak kertas jawapan murid berbanding

dalam bentuk struktur atau esei. Disamping itu, penilaian dijalankan kepada murid-murid

setiap tahun. Soalan-soalan yang diberikan tentunya berbeza-beza antara satu tahun

dengan tahun yang lain. Tanpa adanya JSU kemungkinan tahap atau aras kesukaran ujian-

ujian itu amat berbeza antara tahun ke setahun. Jadi, JSU berperanan untuk menstabilkan

aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. Dengan itu, topic-topik yang akan yang diajar

kepada murid-murid sememangnya telah disusun mengikut keutamaan. Bilangan masa

yang ditentukan setiap topik adalah berpandukan kepada banyak atau luasnya sesuatu topik

itu. JSU juga mengambil kira masa yang diperuntukan untuk sesuatu topik. Oleh yang

demikian penilaian untuk satu-satu topik itu dapat dilaksanakan secara adil. Perbandingan

[Author Name] 4

Page 5: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

antara satu ujian dengan ujian yang lain juga dapat dibuat sekiranya seseorang guru itu

membina JSU. Perbandingan yang dimaksudkan seperti tahap pencapaian atau

penguasaan yang ditunjukkan melalui markah yang diperolehi oleh seseorang murid itu.

2.0 KAEDAH MENGUMPUL MAKLUMAT

Dalam melaksanakan tugasan ini beberapa kaedah mengumpul maklumat telah

digunakan antaranya dengan mencari bahan seperti buku-buku berkaitan dengan

pentaksiran, penilaian, JSU dan cara membuat item soalan. Kesemua bahan tersebut dapat

diakses kepada peminjaman buku-buku di perpustakaan Ibnu Sina dan sahabat-sahabat di

dalam Unit Sejarah. Selain itu, buku rujukan Pentaksiran dalam Matapelajaran Sejarah

penulisan Dr. Ismail bin Said dan Mohamad Munir Bin Ismail menjadi panduan utama dalam

menghasilkan tugasan projek Pentaksiran Dalam Mata Pelajaran Sejarah ini. Selain itu,

pencarian melalui internet juga digunakan dalam penghasilan tugasan projek ini.

Jurnal bertajuk Penerimaan Guru Terhadap Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Dengan Komitmen Guru Dalam Melaksanakan PBS memberikan pendedahan mengenai

guru-guru di sekolah yang memerlukan usaha kuat mereka dalam mengikut arus globalisasi

ini bagi menghasilkan modal insan yang berjaya pada masa akan datang malahan

membantu negara dalam mencapai kemajuan pada masa akan datang. Selain itu maklumat-

maklumat mengenai pentaksiran yang terdapat di internet banyak memberikan kefahaman

dan membantu dalam penulisan ini malahan blog-blog dan Laman Rasmi Kementerian yang

diakses menjadi panduan dalam mengira item aras kesukaran bagi mendapatkan formula

yang terbaik dalam mengenalpasti soalan-soalan yang sesuai dapat dihasilkan.

Disamping itu, proses menemubual sahabat-sahabat dan guru-guru yang biasa

menggunakan JSU dalam penyediaan tugasan projek ini juga banyak memberi maklumat

tambahan disamping menambahkan lagi kefahaman mengenai JSU yang merupakan

perkara wajib untuk para guru dalam proses penyediaan soalan peperiksaan. Guru yang

ditemubual antaranya ialah Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Beliau merupakan guru di

sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua, Mantin, Negeri Sembilan dan merupakan guru

cemerlang dalam subjek Bahasa Melayu semenjak tahun 2009 hingga kini. Pengalaman

beliau dalam menyediakan soalan-soalan peperiksaan banyak membantu dalam

pemahaman kepada JSU subjek Sejarah ini.

Disamping itu, contoh-contoh soalan peperiksaan sejarah Tahun 4 yang didapati di

internet juga membantu dalam proses penulisan dan penyediaan soalan-soalan bagi

[Author Name] 5

Page 6: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

tugasan projek ini. Soalan-soalan yang mudah, sederhana dan sukar berjaya dibezakan

bagi membuat soalan-soalan yang sesuai bagi responden yang akan diuji.

3.0 PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI

3.1 RESPONDEN : MURID TIDAK MINAT MATA PELAJARAN SEJARAH

Responden yang dipilih bagi kajian ini adalah para pelajar yang tidak minat dalam subjek

sejarah. Selain itu, reponden berada di sekolah di sekitar Bandar yang mempunyai

kelengkapan yang lengkap Cuma kelemahan diri mereka iaitu tidak minat kepada subjek

sejarah menjadi fokus untuk dilihat bagi mengenalpasti kelemahan soalan yang diberikan.

Ini kerana soalan yang ditujukan kepada responden tersebut berada dalam aras kesukaran

yang mudah dan sederhana. Perkara ini dilaksanakan dengan cara ini supaya dapat

mengubah pandangan negatif para pelajar terhadap mata pelajaran sejarah yang

dikategorikan sebagai subjek yang sukar membosankan oleh sebilangan pelajar-pelajar di

Malaysia. Selain itu, terdapat berbagai-bagai sebab yang menyebabkan munculnya keadaan

yang menyedihkan terhadap mata pelajaran sejarah ini. Salah satu di antaranya ialah

kecenderungan tumpah tindih dalam kurikulum sejarah. Kurikulum sejarah berada ditakuk

lama iaitu lebih menyajikan rekonstruksi peristiwa dan aktiviti manusia masa lampau yang

kebanyakannya bersifat abstrak. Hal ini menyebabkan pembelajaran sejarah di dalam kelas

tidak lebih daripada aktiviti hafal-menghafal atau terbatas kepada pengembangan ingatan

sahaja. Fenomena ini juga telah disuarakan sendiri oleh Prof. Khoo Khay Kim. Beliau

menyifatkan pembelajaran sekadar menghafal dan meluahkannya kembali di dalam

peperiksaan sebagai “burung kakak tua.”

Faktor seterusnya pula melibatkan kaedah pengajaran guru sejarah. Menjadi kelaziman

di kalangan guru kini, mata pelajaran sejarah diajarkan dengan satu kaedah sama ada

“ceramah” atau “ceramah bervariasi”. Tumpuan pembelajaran lebih berfokuskan kepada

hasil iaitu pelajar dan mahasiswa sebagai objek dan produk semata-mata. Proses

pembelajaran dilupakan. sebenarnya proses inilah yang menentukan hasil atau produk yang

akan dikeluarkan. Dyah Kulamasari (2005:12) menyimpulkan bahawa terdapat sekurang-

kurangnya empat komponen yang saling berkait dan menjadi penyebab munculnya masalah

dalam pembelajaran sejarah. Pertama, tenaga pengajar sejarah yang kebanyakannya

miskin wawasan kesejarahan yang berpunca daripada sifat malas untuk menggali dan

[Author Name] 6

Page 7: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

mengkaji sumber-sumber sejarah. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu merangsang

dan mengembangkan daya imaginasi pelajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu tentang

mata pelajaran sejarah. Kredibiliti guru sejarah yang rendah ini pastinya akan menghalang

objektif pengajaran sejarah daripada tercapai. Komponen kedua pula ialah kerana

penggunaan buku-buku sejarah dan media pembelajaran sejarah yang masih terbatas.

Salah satu punca yang menyumbang kepada fenomena tersebut ialah kerana kebanyakan

pengajaran guru terlampau terikat kepada buku teks. Malahan nota-nota yang diberi juga

disalin seratus peratus daripada buku teks. Media pembelajaran yang diguna pula tetap

sama iaitu dengan cara guru membaca buku teks di hadapan kelas. Walaupun penggunaan

buku teks mempunyai beberapa kelebihan seperti mempunyai ringkasan dan rumusan

sejumlah maklumat penting yang berkaitan dengan sesuatu topik, memudahkan pelajar

memperoleh bahan khusus dalam bentuk yang telah disatukan dan menyediakan sumber

maklumat yang seragam. Walau bagaimanapun, pergantungan yang sepenuhnya kepada

buku teks menyebabkan maklumat dan pengalaman pembelajaran yang ingin diterapkan

kepada pelajar-pelajar menjadi terbatas dan kaku. Selain itu, ia juga menyumbang kepada

beberapa masalah yang lain. Antara masalah tersebut ialah kesukaran murid memahami

istilah yang sukar, abstrak dan di luar pengalaman mereka. Bagi mengatasi kekurangan dan

masalah tersebut, maka guru sejarah perlu bijak menggunakan media-media dan sumber-

sumber sejarah dalam proses P&P tanpa mengetepikan penggunaan buku teks itu sendiri.

Komponen seterusnya berkait dengan diri pelajar itu sendiri yang kebanyakannya

kurang berminat terhadap pembelajaran sejarah. Deliman menyatakan bahawa penyebab

rendahnya minat belajar terhadap pembelajaran sejarah adalah kerana “bahan yang

disajikan tidak lebih daripada kisah dari rekonstruksi peristiwa dan aktiviti manusia di masa

lampau, yang bagi siswa sifatnya abstrak.” Anhar Gonggong pula dengan kenyataannya

bahawa “sejarah dipandang sebahagian orang sebagai masa lampau, lalu dianggap mata

pelajaran yang membuang-buang waktu.” Perlulah difahami sesungguhnya minat

mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktiviti belajar. Hal ini kerana proses belajar

akan berjalan lancar apabila disertai minat. Oleh sebab itu, guru memiliki tanggungjawab

akademik dan moral untuk mencitrakan mata pelajaran yang dibinanya menjadi menarik dan

diminati para pelajar.

Dengan berdasarkan kesemua faktor-faktor, pelajar tidak meminati subjek sejarah ini

cenderung untuk tidak mengulangkaji pembelajaran sebelum peperiksaan dimulakan. Oleh

itu, fokus soalan-soalan yang diberikan kepada 10 orang responden ini terletak dalam aras

kesukaran yang mudah dan sederhana. Ini kerana pelajar yang tidak meminati subjek

[Author Name] 7

Page 8: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

sejarah ini bukan tergolong dalam kategori pelajar yang sering gagal dalam peperiksaan

ataupun pelajar yang mendapat nombor terakhir di dalam kelas tetapi kesemua mereka

merupakan pelajar yang sederhana Cuma mempunyai masalah dalam minat dalam subjek

sejarah sahaja. Dengan ini soalan yang diberikan diharap dapat memberikan mereka

pandangan yang berbeza kepada subjek sejarah ini yang jika kita lihat kepada Negara-

negara luar merupakan subjek yang menyeronokan malahan subjek ini juga mampu

menaikkan semangat rasa cinta kepada Negara di dalam jiwa pelajar.

3.2 JADUAL JUSTIFIKASI UJIAN DAN SOALAN UJIAN

Bentuk Soalan Jenis Soalan Konstruk Aras

Kesukaran

Kemahiran

Kandungan

(Bidang/ topik)

Ob

jektif

Mu

dah

Sukar

1. MARI BELAJAR

SEJARAH

13 8 1 77 28

Sejarah dan Kita 1,2,3,

4

/// /

Keluarga Harmoni 5,6 1 // /

Sekolah

Kebanggaan Saya

Tempat Tinggal

Saya

7,8 / /

2. ZAMAN AIR

BATU

6 4 75 25

[Author Name] 8

Page 9: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

Zaman Air Batu 9,11,

12,13

/// /

3. ZAMAN

PRASEJARAH

3 2 100

Zaman Prasejarah 14,15 / /

4. KERAJAAN

MELAYU AWAL

3 2 1 100

Kerajaan Melayu

Awal

10,16 2 ///

5. TOKOH-TOKOH

TERBILANG

KESULTANAN

MELAYU MELAKA

7 4 75 25

Tokoh Terbilang 17 /

Parameswara

Pengasas Melaka

18,19 //

Tun Perak

Bendahara

Terbilang

Hang Tuah

Laksamana Melaka

20 /

JUMLAH 32 20 2

JADUAL PENENTU/SPESIFIKASI UJIAN ( JPU/JSU ) Mata Pelajaran/Kursus : SEJARAH

Tahun : 4

[Author Name] 9

Page 10: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

3.3 SOALAN SEJARAH BAGI 10 ORANG RESPONDEN

Soalan Objektif

Bulatkan jawapan yang sesuai

1. Apakah sejarah?

A. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau

B. Sejarah ialah peristiwa yang akan berlaku

C. Sejarah ialah cerita dongeng yang berlaku pada waktu lampau

2. Sumber Sejarah terbahagi kepada dua iaitu?

A. Sumber asli dan sumber baharu

B. Sumber pertama dan sumber kedua

C. Sumber tiruan dan sumber rekaan

3. Apakah artifak?

A. Barang tinggalan yang dicipta oleh manusia

B. Tinggal haiwan atau tumbuhan

C. Naskah tulisan tangan

4. Sumber fosil merujuk kepada

A. Buku, majalah dan akhbar

B. Tempat menyimpan dan mempamerkan tinggalan sejarah

C. Tinggalan haiwan atau tumbuhan dari zaman lampau

5. Keluarga asas terdiri daripada

[Author Name] 10

Page 11: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

A. Datuk, nenek dan cucu-cicit

B. Bapa, ibu dan anak

C. Bapa saudara, ibu saudara dan anak saudara

6. Siapakah ketua keluarga?

A. Bapa

B. Ibu

C. Datuk

7. Bangunan masjid melambangkan

A. Tempat ibadat orang Islam

B. Tempat ibadat orang Hindu

C. Tempat ibadat orang Kristian

8. Cameron Highland merupakan pusat pelancongan di kawasan

A. Pulau

B. Tanah Tinggi

C. Teluk

9. Zaman air batu merupakan zaman ketika air batu menutupi permukaan ………………

A. Bumi

B. Bukit

C. Dataran

10. Laluan laut yang utama di Zaman Kerajaan Melayu Melaka bagi pedagang-

pedagang ialah

A. Selat Sunda

B. Selat Melaka

C. Selat Tebrau

11. Kilang-kilang industri dan kenderaan mengeluarkan asap menyebabkan

A. Pencemaran Air

B. Pencemaran Bunyi

C. Pencemaran Udara

12. Pembuangan sisa toksik dan tumpahan minyak dari kapal menyebabkan

A. Pencemara Air

B. Pencemaran Bunyi

C. Pencemaran Udara

13. Mengapakah pencairan air batu berlaku

[Author Name] 11

Page 12: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

A. Peningkatan air laut

B. Peningkatan suhu bumi

C. Pembebasan gas oksigen

14. Aktiviti perdagangan sistem barter mula dijalankan

A. Zaman Paleolitik

B. Zaman Mesolitik

C. Zaman Neolitik

15. Aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat Neolitik

A. Berburu haiwan

B. Bercucuk Tanam

C. Mengembala kambing

16. Di antara yang berikut manakah yang betul

A. Kerajaan Kedah Tua di Lembah Bujang

B. Kerajaan Gangga Negara di Temasik

C. Kerajaan Santubung di Kelantan

17. Bendahara yang termasyhur di Zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah

A. Tun Seri Lanang

B. Tun Perak

C. Tun Nila Utama

18. Negeri Melaka dibuka dan diasaskan oleh

A. Parameswara

B. Sultan Mansor Shah

C. Tun Perak

19. Nama negeri Melaka diambil sempena nama

A. Sebuah bukit

B. Seekor pelanduk

C. Sebatang pokok

20. Cara-cara untuk memakmurkan Negara ialah

I. bersatu padu

II. saling menghormati

III.mengasingkan diri

A. I dan II

[Author Name] 12

Page 13: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

B. II dan III

C. I, II dan III

SOALAN SUBJEKTIF

1. Keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah.

Bincangkan 5 amalan-amalan yang dapat melahirkan keluarga bahagia

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________

( /5)

2. Namakan 5 nama-nama kerajaan-kerajaan Melayu Awal.

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

[Author Name] 13

Page 14: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

4.____________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________

( /5)

3.4 HURAIAN SOALAN

Set ujian yang dibina terdiri daripada 2 bentuk soalan iaitu objektif dan subjektif. 20 item

objektif dengan tahap kesukaran yang berbeza-beza bagi menyesuaikan kepada tahap

pelajar yang tidak minat subjek sejarah ini. Sebanyak 18 item soalan objektif yang dibina

merupakan item aras mudah dan terlalu mudah, 2 item aras sederhana sukar manakala

tiada item aras sukar. Ini dilakukan sebegini supaya mengubah pandangan para pelajar

tersebut untuk memandang subjek sejarah ini sebagai subjek yang mudah yang banyak

memfokuskan kepada ingatan dan pemahaman mereka pada peringkat awal. Kesemua

soalan di dalam set ujian disusun mengikut bab-bab dalam mata pelajaran Sejarah

berdasarkan silibus yang diajar iaitu Mari Belajar Sejarah, Zaman Air Batu, Zaman

Prasejarah, Kerajaan Melayu Awal dan Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka.

Item soalan objektif ini lebih memfokuskan kepada tahap mengingat dan kefahaman para

pelajar kerana ini merupakan soalan pada peringkat pertama mereka bagi menarik minat

mereka kepada subjek ini.

20 item tersebut merupakan soalan yang kearah bertanya secara terus kepada

responden ini bagi memudahkan mereka memahami soalan dan menjawabnya dengan

mudah. Item-item yang dibina juga hanya menggunakan ayat yang pendek dan jelas. Hal ini

[Author Name] 14

Page 15: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

bertujuan bagi memudahkan semua murid untuk membaca dan memahami ayat-ayat yang

dinyatakan pada item. Disamping itu, distraptor di dalam setiap soalan tidak terlalu

mengelirukan pelajar ketika menjawab soalan-soalan nanti.

Penggunaan ayat yang yang ringkas dan padat pula sebagai kaedah bagi memastikan

setiap murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang pelbagai berupaya menduduki ujian

dengan adil. Sekiranya ayat yang aras tinggi digunakan ke dalam soalan tersebut, mungkin

akan menyebabkan minat pelajar tersebut kepada subjek sejarah itu semakin berkurangan

hingga menyebabkan responden tersebut sukar untuk menjawab soalan yang diberikan.

Sebanyak 8 soalan terdiri daripada bab Mari Belajar Sejarah, 4 soalan daripada bab

Zaman Air Batu manakala 2 soalan daripada bab Zaman Prasejarah, 2 soalan daripada

Kerajaan Melayu Awal dan 4 soalan daripada Tokoh-Tokoh Terbilang Zaman Kesultanan

Melayu Melaka. Penggunaan bab Mari Belajar Sejarah adalah paling banyak berbanding

bab yang lain. Perkara tersebut adalah bersesuaian dengan jam belajar yang telah

diperuntukan dalam masa P&P dan bertepatan dengan JSU yang telah dirangka. Selain itu,

bab Mari Belajar Sejarah lebih penting ditekankan kepada murid-murid kerana pengenalan

mata pelajaran Sejarah sekolah rendah baru sahaja dilakukan pada tahun tersebut kepada

mereka.

Sebanyak 2 item soalan subjektif yang dibina merupakan item aras mudah. Kesemua

soalan di dalam set ujian disusun mengikut bab-bab dalam mata pelajaran Sejarah

berdasarkan silibus yang diajar iaitu Mari Belajar Sejarah dan Kerajaan Melayu Awal. Item

soalan subjektif ini lebih memfokuskan kepada tahap mengingat dan kefahaman para

pelajar kerana ini merupakan soalan pada peringkat pertama mereka bagi menarik minat

mereka kepada subjek ini.

3.5 ANALISIS ITEM

Analisis item membolehkan guru menilai kesesuaian item tersebut dari segi

kesukarannya, iaitu sama ada item ersebut terlalu mudah atau terlalu sukar bagi sesuatu

kumpulan pelajar. Peratusan calon peperiksan yang menjawab sesuatu item atau soalan

dengan betul di nilaikan dengan nilai p. seterusnya semakin meningkat peratusan calon

menjawab sesuatu item dengan betul, semakin tinggi nilai p.

Gambar rajah 1

[Author Name] 15

Nilai p yang rendah: item semakin sukar

Nilai p yang tinggi: item semakin mudah

Page 16: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

Gambar rajah 2

NILAI (p) Pengkelasan item

0.00 – 0.20 Terlalu sukar

0.21 – 0.40 Sukar

0.41 – 0.60 Sederhana Sukar

0.61 – 0.80 Mudah

0.81 – 1.00 Terlalu Mudah

Gambar rajah 3

Indeks Kesukaran Item Objektif

Mengikut Wood (1960), indeks kesukaran menggambarkan peratusan pelajar yang

menjawab sesuatu dengan betul. Lagi tinggi peratusan pelajar yang menjawab item dengan

betul, lagi mudahlah item tersebut. Contohnya, item yang dijawab dengan betul oleh 85%

pelajar, nilai p = 0.85, oleh itu indeks kesukaran bagi sesuatu item ialah 0.85, ini bermakna

85% pelajar akan dapat menjawab item tersebut dengan betul

SOALAN OBJEKTIF

PEL

/SOL

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 JUMLAH INDEKS

KESUKARAN

PENGKELASAN

ITEM

1 / / / / / / / / / / 10 1 TERLALU

MUDAH

2 / / / / / / / / 8 0.8 MUDAH

3 / / / / / / / / 8 0.8 MUDAH

4 / / / / / / / 7 0.7 MUDAH

5 / / / / / 5 0.5 SEDERHANA

SUKAR

6 / / / / / / / / / 9 0.9 TERLALU

MUDAH

7 / / / / / / / / / 9 0.9 TERLALU

MUDAH

[Author Name] 16

Bilangan calon beri jawapan betul

Nilai p = _______________________________

Jumlah calon yang menjawab

Page 17: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

8 / / / / / / 6 0.6 SEDERHANA

SUKAR

9 / / / / / / / 7 0.7 MUDAH

10 / / / / / / / / 8 0.8 MUDAH

11 / / / / / / / / / 9 0.9 TERLALU

MUDAH

12 / / / / / / / / / / 10 1 TERLALU

MUDAH

13 / / / / / / / / 8 0.8 MUDAH

14 / / / / / / / / / 9 0.9 TERLALU

MUDAH

15 / / / / / / / 7 0.7 MUDAH

16 / / / / / / / / 8 0.8 MUDAH

17 / / / / / / / / 8 0.8 MUDAH

18 / / / / / / / / 8 0.8 MUDAH

19 / / / / / / / / / 9 0.9 TERLALU

MUDAH

20 / / / / / / / / / / 10 1 TERLALU

MUDAH

JUML

AH

16 17 16 17 15 17 16 17 15 17 163

Gambar rajah 4 :

INDEKS KESUKARAN ITEM SUBJEKTIF

Gambar rajah 5

Misalnya, jumlah markah untuk 10 pelajar ialah 65, markah purata 65/10 = 6.5

SOALAN SUBJEKTIF

SOALAN/ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 JUMLAH INDEKS PENGKELSAN

[Author Name] 17

Markah Purata

Nilai p =___________________________

Julat markah penuh

Page 18: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

PELAJAR MARKAH KESUKARAN ITEM

1 3 5 4 3 4 3 5 5 3 4 39 0.78 MUDAH

2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 42 0.84 MUDAH

JUMLAH

MARKAH

7 9 8 7 8 7 10 10 8 7 80

Gambar rajah 6

Analisis item

Soalan objektif

Soalan 1

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 1.00. Seramai 10 orang murid daripada 10

orang responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan

betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang terlalu mudah yang bersesuaian

dengan murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 2

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.8. Seramai 8 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

[Author Name] 18

Page 19: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 3

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.8. Seramai 8 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 4

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.7. Seramai 7 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 5

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.5. Seramai 5 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sederhana sukar yang bersesuaian dengan

murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 6

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.9. Seramai 9 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang terlalu mudah yang bersesuaian dengan

murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 7

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.9. Seramai 9 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang terlalu mudah yang bersesuaian dengan

murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 8

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.6. Seramai 6 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

[Author Name] 19

Page 20: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sederhana sukar yang bersesuaian dengan

murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 9

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.7. Seramai 7 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 10

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.8. Seramai 8 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 11

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.9. Seramai 9 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang terlalu mudah yang bersesuaian dengan

murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 12

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 1.0 Seramai 10 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang terlalu mudah yang bersesuaian dengan

murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 13

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.8. Seramai 8 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 14

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.9. Seramai 9 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

[Author Name] 20

Page 21: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang terlalu mudah yang bersesuaian dengan

murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 15

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.7. Seramai 7 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 16

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.8. Seramai 8 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 17

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.8. Seramai 8 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 18

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.8. Seramai 8 orang murid daripada 10 orang

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 19

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.9. Seramai 19 orang murid daripada 10

orang responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan

betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang terlalu mudah yang bersesuaian

dengan murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 20

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 1.0. Seramai 10 orang murid daripada 10

orang responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan

[Author Name] 21

Page 22: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang terlalu mudah yang bersesuaian

dengan murid. Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

SOALAN SUBJEKTIF

Soalan 1

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.78. Seramai 4 orang murid mendapat

markah 3/5, 3 orang murid mendapat 4/5, tiga orang murid mendapat 5/5. daripada

responden yang tidak minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid.

Soalan ini sesuai dibekalkan di dalam ujian ini.

Soalan 2

Indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah 0.84. Seramai seorang murid mendapat 3/5, 6

orang murid mendapat 4/5, 3 orang murid mendapat 5/5 daripada responden yang tidak

minat mata pelajaran sejarah menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam

pengkelasan item yang mudah yang bersesuaian dengan murid. Soalan ini sesuai

dibekalkan di dalam ujian ini.

4.0 CADANGAN

4.1 MASALAH-MASALAH SET UJIAN

Terdapat 10 orang responden yang memperoleh markah yang tinggi dalam ujian mata

pelajaran Sejarah ini manakala yang lain-lain memperoleh markah sederhana. Setelah Ujian

pada Tahun 4 dijalankan menggunakan set ujian tersebut, beberapa perkara dan masalah

telah didapati dan dikenal pasti. Antara masalah yang terdapat pada set ujian ini ialah

penggunaan aras kognitif yang tidak mencabar murid. Item-item yang ditetapkan di dalam

JSU kebanyakannya menggunakan aras kognitif yang mudah dan sederhana sahaja.

Sebanyak 8 item berada dalam aras terlalu mudah manakala 10 item merupakan aras

mudah dan 2 item berada dalam aras sederhana sukar. Hasil daripada ujian ini maka

[Author Name] 22

Page 23: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

kesemua responden mampu menjawab soalan ini dengan berjaya. Namun begitu ini telah

membuktikan bahawa kesemua 10 orang pelajar tersebut mempunyai tahap pemikran yang

tinggi Cuma mereka mempunyai kelemahan iaitu tidak meminati sejarah dapat di atasi

dengan soalan yang seseuai.

Penggunaan distraktor yang kurang berkesan juga turut dikenal pasti dalam set ujian ini.

Selepas set ujian ini dianalisis, ternyata ramai murid yang dapat menjawab dengan betul

walaupun distraktor yang digunakan bagi pilihan-pilihan jawab telah diletakkan bertujuan

mengelirukan murid supaya memilih jawapan yang sebaliknya. Kemungkinan besar adalah

kerana ditraktor yang digunakan mempunyai maksud yang kurang sama dengan jawapan

yang sebenar dengan ini memudahkan responden untuk menjawab dengan. Oleh itu,

distraktor tersebut perlu diubah supaya murid-murid akan lebih berfikir dan berusaha untuk

memilih dan mendapatkan jawapan yang tepat.

Akhir sekali, soalan-soalan yang disediakan dalam set ujian ini hanya berbentuk objektif

dan subjektif. Murid-murid perlu menjawab soalan objektif dengan memilih jawapan yang

sesuai berdasarkan soalan yang diberikan, malahan pilihan jawapan yang diberikan tidak

cukupr mencabar pemikiran aras tinggi para pelajar. Selain itu, dalam soalan subjektif pula,

soalan yang diberikan banyak memfokuskan kepada daya ingatan pelajar untuk mengingat

perkara yang bersifat sejarah namun begitu daya pemikiran luar kotak ‘thinking outside the

box’ tidak disentuh dalam set ujian tersebut. Oleh itu dalam soalan objektif kemungkinan

pelajar untuk meniru adalah tinggi berbanding soalan berbentuk struktur dan esei. Oleh itu,

sebaiknya soalan-soalan sejarah perlu mempunyai peratusan yang tinggi dalam soalan

berbentuk subjektif dan esei.

Kesimpulannya, set ujian yang telah dibina dan diedarkan kepada responden murid

yang tidak minat subjek sejarah ini mempunyai beberapa masalah yang masih boleh

ditanggani pada masa akan datang.

4.2 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SOALAN

Selepas analisis terhadap set ujian dijalankan, pelbagai masalah telah didapati dan

dikenal pasti yang boleh menyebabkan keputusan murid-murid boleh dipertikaikan. Oleh itu,

beberapa cadangan penambahbaikan mestilah dilakukan bagi mengubahsuai soalan-soalan

yang akan dibina pada masa akan dating lebih baik untuk dijawab oleh para pelajar

bersesuaian dengan tahap pemikiran mereka. Ini kerana soalan seterusnya perlu lebih

mencabar daripada soalan ini. Namun begitu soalan yang diberikan pada masa akan datang

masih lagi menyentuh kepada aspk minat pelajar kepda subjek sejarah.

[Author Name] 23

Page 24: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

Antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi memastikan set ujian

Sejarah lebih sesuai ialah penentuan aras-aras kognitif yang sesuai dengan murid-murid.

Berdasarkan pemerhatian terhadap responden murid-murid yang tidak minat subjek sejarah

ini, majoriti daripada mereka merupakan pelajar yang sederhana dan cemerlang.

Penguasaan mereka dalam kemahiran komunikasi dan bahasa juga adalah sangat baik.

Oleh itu, set ujian yang akan dibina pada masa akan datang mestilah menggunakan aras

kognitif yang lebih mencabar dan sukar untuk dijawab oleh murid. Sebagai contoh,

pembinaan item pada aras kognitif yang lebih tinggi boleh digunakan seperti menilai dan

mencipta supaya murid-murid dapat berfikir dengan lebih kritikal dan lebih mencabar

pemikiran mereka. Aras kognitif yang ditentukan juga mestilah seimbang supaya pembinaan

soalan pada masa akan datang adalah lebih sesuai.

Dari segi penggunaan distractor dalam soalan objektif pula, penambahbaikan mestilah

dijalankan supaya soalan-soalan yang dibina menjadi lebih berkesan untuk menguji murid-

murid tersebut. Distraktor-distraktor yang disediakan pada pilihan jawapan perlu mempunyai

makna yang hamper sama dengan jawapan yang sebenar bagi memberikan cabaran

kepada responden untuk menjawab soalan tersebut. Distraktor yang akan disediakan juga

mestilah logik dan tidak melucukan. Hal ini kerana murid-murid tahap sederhana dan

cemerlang dapat mengesan dengan mudah sekiranya terdapat jawapan yang terang-

terangan tidak logik walaupun kelihatan hampir sama dengan jawapan sebenar.

Pembinaan soalan berbentuk subjektif pula harus sentiasa ada dalam setiap ujian

sejarah. Ini kerana dengan soalan berbentuk subjektif ini mampu menguji tahap pemikiran

pelajar dengan lebih berkesan. Para pelajar akan berfikir dengan mendalam ketika

menjawab soalan-soalan tersebut disampin itu ini juga dapa meningkatkan pemikiran berfikir

aras tinggi para pelajar. Guru boleh menguji murid-murid dengan menyediakan soalan-

soalan subjektif yang bersifat sederhana sukar atau sukar bagi membolehkan murid-murid

menjawab mengikut kemampuan dan kefahaman mereka sendiri. Soalan-soalan subjektif

yang akan disediakan itu juga mestilah menggunakan ayat yang jelas dan mudah difahami

supaya murid dapat menjawab dengan baik. Selain itu, dengan soalan subjektif potensi

pelajar untuk meniru adalah kurang kerana setiap jawapan memerlukan ayat yang lengkap

dengan fakta, isi dan conoth. Ini juga dapat meningkatkan daya ingatan pelajar dalam

sejarah.

[Author Name] 24

Page 25: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

5.0 RUMUSAN

Kesimpulannya dalam mebina soalan-soalan kepada murid-murid di sekolah maka JSU

dan pemilihan item yang sesuai untuk dijawab oleh murid-murid amat penting. Dalam

membina soalan peneltitian seiring dengan berpandukan JSU amat perlu supaya soalan

yang diberikan kepada murid dapat menguji tahap pemikiran mereka. Soalan-soalan yang

diberikan perlu berbandukan kepada teksonomi bloom dan menjurus kepada aras menilai

dan mencipta ini kerana pemikiran pelajar cemerlang perlu diuji sedemikian supaya guru-

guru dapat mengenalpasti tahap kefahaman pelajar setelah diajar. Manakala bagi pelajar

tahap rendah pula sebaiknya soalan yang disediakan berada pada tahap mengingat,

[Author Name] 25

Page 26: Eseimen Jsu

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

SJH3093

memahami dan mengaplikasi supaya setaraf dengan tahap pemikiran pelajar tersebut.

Selain itu, bagi pelajar yang kurang minat sejarah pula soalan-soalan yang ditujukan

haruslah pelbagai dengan bergambar, mempunyai rajah dan soalan yang ringkas dan

mudah difahami. Ini kerana pelajar yang kurang minat sejarah ini ada yang lemah dari sudut

akademik malahan ada juga yang cemerlang dari sudut akademik. Oleh itu, kepelbagaian

dan aneka pilihan soalan perlu dititik beratkan oleh guru-guru dalam penyediaan soalan

kepada pelajar disamping mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka.

Dengan ini, banyak perkara yang telah dipelajari dalam penghasilan tugasan projek ini

selain penyediaan item soalan dan penggunaan JSU. Justeru, dengan soalan-soalan yang

sesuai sahaja maka para guru dapat mengenalpasti tahap kefahaman para pelajar selain

dapat memperbaiki kelemahan mengajar dan menambahbaik item-item soalan pada masa

akan datang.

[Author Name] 26