eseimen edu

Click here to load reader

Post on 24-Dec-2015

30 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

free

TRANSCRIPT

1.0 Pendahuluan

Malaysia merupakan Negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa dan keturunan. Hal ini telah mewujudkan perbezaan dari segi latar belakang, status budaya dan status sosial dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa serta budaya .Sehubungan dengan itu konsep intergrasi nasional sangat ditekankan oleh kerajaan bagi membentuk kesatuan bagi merapatkan jurang perbezaan serta menyatukan kefahaman serta fikiran dalam masyarakat majmuk di Negara kita ini.

Integrasi budaya bertujuan untuk menyatukan antara semua negeri di Malaysia khususnya penyatuan antara negeri negeri di semenanjung dengan sabah dan serawak bagi membentuk satu bangsa Malaysia sekaligus mencapai matlamat 1Malaysia.

Oleh itu, guru sewajarnya memahami konsep integrasi nasional serta matlamat-matlamat yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Hal ini demikian kerana guru merupakan salah satu wasilah kearah penyatuan antara bangsa dan kaum di Negara kita. Guru berperanan menjadi agen untuk memberi kefahaman kepada para pelajar agar memahami konsep kepelbagaian bangsa yang wujud serta aplikasinya kepada diri, bangsa dan Negara.

1.1 Budaya

1.1.1 Pengertian dan konsep budaya

Mejoriti pengkaji budaya dan masyarakat telah memberi takrif yang pelbagai tentang konsep budaya mengikut pandangan masing-masing.

Budaya atau kebudayaan berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu buddhayah yang terbentuk daripada perkataan buddhi ( budi atau akal) yang dikaitkan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa inggeris pula, budaya disebut sebagai culture yang berasal daripada bahasa latin iaitu colere bermaksud mengolah atau mengerjakan.

Di samping itu, menurut kamus dewan ( 2007 ) mendifinikan budaya sebagai tamadun, peradaban, kemajuan akal fikiran dan akal budi. Manakala kebudayaan pula dijelaskan sebagai cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir. Kebudayaan juga merupakan hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan dan kerohanian sesuatu masyarakat.

Menurut koentjaraningrat ( 2002), budaya merupakan keseluruhan pemikiran dan hasil manusia yang berasaskan proses pembelajaran. Budaya dalam difinisi diatas mencakupi hampir semua aspek kehidupan manusia. Hal ini bermaksud budaya dapat dipelajari secara individu atau sekumpulan individu dalam aspek kehidupan mereka.

Tambah koentjaraningrat lagi, budaya mengandungi tujuh unsur utama, iaitu :

a) Agama dan upaya keagamaanb) System dan organisasi kemasyarakatanc) Sistem pengetahuand) Bahasae) Kesenianf) System ekonomig) Sistem teknogi dan peralatan.

Menurut beliau ketujuh tujuh unsur inilah yang membentuk suatu budaya secara keseluruhanya.

Pada pandangan A. Aziz Deraman ( 1994 ) pula, beliau mengatakan bahawa sifat budaya adala universal dan tetap dari segi paradoksnya. Pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Namun begitu, terdapat persamaan antara ciri-ciri budaya.

Ciri-ciri budaya dalam suatu kelompok ialah :

a) Budaya perlu dipelajarib) Dikongsi c) Bersifat sejagatd) Boleh diwarisie) Berubah-ubahf) Mempunyai unsur simbolikg) Adanya pandangan semester ( word view )

Menurut tafsiran yang dibuat oleh Mohd Taib Osman ( 1988 ) di dalam buku budaya dan pembelajaran karangan Syed Ismail Bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki Bin Miskon, beliau menyatakan bahawa budaya merupakan satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling.

Menurut Selo Soemardjan dan soelaiman Seomardi bersepakat bahawa budaya merupakan satu alat menghasilkan karya seni, rasa dan penciptaan dalam sesebua masyarakat. Penghasilan karya atau kesnian tersebut dipersembahkan dalam pelbagai bentuk yang akan menjadi asas kebudayaan masyarakat.

Secara kesimpulanya, budaya dari segi bahasa merupakansatu cara hidup yang diamalkan dalam masyarakat pada hari ini. Dari segi istilah pula budaya ialah satu gaya hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi. Budaya dapat dikaitan dengan interaksi individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya merupakan warisan social manusia, cara pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi.Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka.

1.1.2 komponen budaya

Masyarakat majmuk khususnya di Malaysia kaya dengan pelbagai budaya. Kepelbagaian budaya ini boleh dilihat dari segi cara berfikir, cara hidup, komunikasi sosial,taraf ekonomi, ilmu pengetahuan, tingkah laku dan sebagainya. Walaupun perbezaan ini kelihatan agak ketara antara budaya suatu kelompok dan satu kelompok yang lain, sebenarnya ada lima unsur utama budaya dalam setiap kelompok masyarakat iaitu :

a) Symbol dan lambangb) Bahasac) Nilai dan kepercayaand) Normae) Teknologi, resam dan mores

Simbol atau lambang

Simbol atau lambang iaitu merupakan suatu tanda yang melambangkan sesuatu kelompok atau bangsa yang berkongsi budaya yang sama. Kebiasaanya symbol atau lambing dikhususkan kepada objek fizikal. Sebagai contoh, masyarakat melayu akan dilambangkan dengan objek keris. Apabila orang terlihat sahaja keris pasti orang akan melihat kepada masyarakat melayu. Keris bermaksud kebaranian dan kepahlawanan. Lambang untuk kaum cina pula ialah naga.

Keris lambang kaum melayuNaga dan singa lambing kaum cina

Bahasa

Bahasa merupakan alat komunikasi. Bahasa juga bole menjadi symbol atau lambing sesuatu bangsa atau kelompok budaya. Bahasa digunakan untuk berinteraksi atau kelompok masyarakat baik intraksi lisan ataupon bukan lisan. Sebagai conto, masyarakat melayu mempunyai bahasa dan gaya bahasa yang tersendiri contohnya terdapat pelbagai bahasa kiasan, bidalan atau pepatah yang digunakan dalam interaksi dalam masyarakat melayu. Contohnya pepatah melayu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing yang bermaksud semangat kerjasama dalam kehidupan seharian. Bahasa juga melambangkan corak pemikiran dan amalan seharian sesuatu bangsa tersebut. Namun kebiasaanya, bahasa ini hanya akan difahami oleh kelompok yang menggunakan bahasa tersebut sahaja. Sebagai contoh, masyarakat kadazan dan iban akan menggunakan dialek mereka bila mereka berinteraksi antara satu sama lain. Namun apabila orang lain mendengar apa yang mereka perkatakan, sudah tentu mereka tidak faham kerana bahasa atau dialek tersebut hanya digunakan oleh bangsa atau kelompok mereka sahaja. Namun dengan usaha transmisi bahasa yang dilakukan oleh kerajaan seperti, bengkel-bengkel, serta mewujudkan kamus-kamus, suatu hari nanti suatu bangsa yang lain boleh merinteraksi dengan menggunakan bahasa atau dialek asing daripada bahasa mereka sendiri.

Nilai dan kepercayaan.

Kepercayaan merupakan rumusan tentang masa lalu, menerangkan tentang masa kini dan meramalkan masa yang akan dating. Nilai pula bermaksud, idea yang abstrak serta dikongsi bersama tentang apa yang betol, diingingi dan dihormati. Nilai ialah prinsip-prinsip umum yang berasaskan kepercayaan, iaitu yang dianggap benar, betol dan sebaliknya. Secara umumnya, nilai iala menjelaskan sesuatu yang patut dilakukan dan kepercayaan pula merujuk kepada sesuatu yang betol atau sebenar. Disamping itu nilai ini bersifat sejagat dan universal. Misalnya setiap masyarakat mempunyai nilai baik dan buruk terhadap sesuatu perkara. Perkara tersebut mesti dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh, masyarakat melayu menekankan nilai berbudi bahasa dengan orang yang lebih tua dan mengasihi golongan yang lebih muda. Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik. Kehidupan seharian mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling menyebabkan mereka banyak bergantung kepada nasib. Dalam pelbagai perkara, tukang tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal-hal kelahiran, perkahwinan dan kematian. Sebagai contoh Terdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung. Antaranya mereka tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja seperti memaku kerana dikhuatiri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan. Wanita hamil juga perlu mengawal tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata kesat dan dilarang memukul binatang. Ini bertujuan menghindari bayi dari terkena badi.

Cina : Jaga pantang larang semasa mengandungMelayu : Hormati yang tua dan sayangi yang muda

Norma

Norma merupakan peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi ole setiap anggota masyarakat ( kamus dewan, 2007 ). Selain itu, norma dikaitkan dengan peraturan dan jangkaan yang membimbing perlakuan seseorang ahli masyarakat. Hal ini bermakna, norma bermaksud cara seseorang individu itu seharusnya bertingka laku. Norman ini juga adalah standart peraturan yang dipersetujui dalam masyarakat.Terdapat norma proskriptif iaitu menggariskan apa yang tidak sepatunya dilakukandan norma preskriptif pula bermaksud apa yang boleh dilakukan. Contoh dalam masyarakat melayu terdapat norma semasa berlaku kematian. Semasa menziarari kubur ada norma pemakaian yang tela ditetapkan oleh masyarakat melayu dan ia mesti diikuti oleh semua masyarakat melayu semasa berlaku kematian dan menziarahi kubur.

Teknologi, Resam dan Mores.

Teknologi merupakan artifak dan kaedah yang digunakan dalam kehidupan seharian sesuatu kelompok sosial. Teknologi juga merupakan satu gagasan pengetahuan praktis dan peralatan untuk meningkatkan keberkesanan penggunaan tenaga serta mengubah persekitaran untuk kegunaan manusia.Resam pula bermaksud adat kebiasaan atau peraturan yagng mnejadi adat. Misalnya dalam upacara peminangan dalam masyarakat melayu, peminangan dilakukan oleh orang lelaki bukan orang perempuan. Sekiranya wanita