emk terkini

Download Emk terkini

Post on 19-Jun-2015

138.435 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.
  • Bahasa
 • Pendidikan Alam Sekitar
 • Nilai Murni
 • Sains dan Teknologi
 • Patriotisme
 • Kemahiran Berfikir
 • Kepimpinan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIAADA

 • Kemahiran Belajar Cara Belajar
 • Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial
 • Pencegahan Rasuah
 • Kajian Masa Depan
 • Pendidikan Pengguna
 • Keselamatan Jalanraya

2. Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?

 • Kreativitidan Inovatif
 • Keusahawanan
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:

 • EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang
 • berfikiran kreatif, kritis dan inovatif
 • mempunyai ciri dan sikap keusahawanan
 • serta dapat menguasai kemahiran TMK

3. Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?

 • Kejayaan k-ekonomi(Profesor Andy Hargreaves)
 • Kreativiti :
 • keperluan masa kini/masadepan
 • menjamin kejayaan
 • k-ekonomi sesebuah negara
  • New Basics Skills
   • Multiliteracy
 • Creativity
 • Communication
 • IT
 • Teamwork
 • Lifelong learning
 • Adaptation and change
 • Environmental responsibility
 • Successful Knowledge Economics Characterized by:
 • Creativity
 • Flexibility
 • Problem solving
 • Ingenuity
 • Collective intelligence
 • Professional task
 • Risk taking
 • Continuous improvement
 • Kemahiran abad ke-21
 • Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
 • Taksonomi Bloom(revised)
 • Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating,Creating

Disciplined Mind Creating Mind Respectful Mind Ethical Mind SynthesizingMind 4.

 • Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.
 • Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologimestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui....(Tun Mahathir)
 • Model Baru Ekonomi (MBE)
  • Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif
  • Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan
 • Dasar Utama TMKKPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen?(samb.) 5. Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?

 • Fokus harus diberikan kepadamata pelajaran yang diajar.
 • EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.
 • Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikuttajuk atau topik yang bersesuaian .

6.

 • Kreativiti dan Inovasi
 • Keusahawanan
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi

EMK: ELEMEN TAMBAHAN 7. Apakah Kreativiti? EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITIDAN INOVASI 8. Kreativiti?

 • Kreativiti adalah kebolehan mindaber imaginasidan / mencernakan sesuatu maklumatuntukpenyelesaianmasalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007).
 • Kemampuanataukebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai(DBP 1997).
 • Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada.

Inovasi? Upin 9.

 • Menghasilkan modal insanberdaya ciptadanberkeupayaanmenghasilkanideadan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Matlamat 10. OBJEKTIF

 • Supaya murid:
 • Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif.
 • Menguasai kemahiran dalam proses kreatif.
 • Menghasilkan idea kreatif dan inovatif.
 • Menguasai kemahiran komunikasi.
 • Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif.
 • Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

11. Indikator Pemikiran Kreatif Indikator LANCAR banyak idea LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikanJELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik ASLI boleh menghasil idea baharu RPH 12. KEUSAHAWANAN EMK: ELEMEN TAMBAHAN 13. MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI PERKEMBANGAN EKONOMI INOVASI 14. Membentuk ciri-ciri dan amalankeusahawanan sehingga menjadisatu budaya dalam kalangan murid. Diterapkan melalui aktiviti-aktivitipengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawananMATLAMAT 15.

 • Mengamalkan sikap keusahawanan;
 • Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan;
 • Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan;
 • Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional;
 • Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.

OBJEKTIF 16. Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 - Mengamalkan sikap keusahawananEK2 - Mengamalkan cara berfikir ke arahkeusahawanan EK3 - Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusanasas jual beliEK4 - Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dankemahiran berasaskan teknologi dan vokasionalkeusahawanan EK5 - Nilai moral dan etika keusahawanan FOKUS 35 36 37 38 39 40 41 17. Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1. Pendekatan Penyebatian 2. Pendekatan Pengintegrasian 3. Pendekatan PengaplikasianPENDEKATAN 1 2 3 18. INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING RPH Upin 19. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) EMK: ELEMEN TAMBAHAN 20. Apa itu Elemen TMK?

  • Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

Matlamat

 • Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyerono kkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

21. Objektif

 • Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:
 • Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.
 • Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.
 • Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.
 • Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.
 • Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
 • Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.
 • Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

22. Fokus

 • TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:

 • Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output).
 • Belajar Dengan TMK sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).
 • Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROM Portal E-bahan, EduwebTV danGoogle Earth ).

Gambar 23. Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK

 • Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet.
 • Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital.
 • Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai da