ekonomi menurut alquran

Download EKONOMI MENURUT ALQURAN

Post on 04-Feb-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  1/43

  EKONOMI MENURUT ALQURAN

  Al-Quran Pemangkin Pertumbuhan Ekonomi Politik SemasaMoh S!akir "in MohRosi

  #elo Akaemik Pusat Ka$ian Pengurusan Pembangunan Islam %IS&E'(PusatPenga$ian Sains Kemas!arakatanUni)ersiti Sains Mala!sia* PulauPinangEmel+mohs!akirmohrosi,gmail.om Tel+ /012345461Ali 7a8e alamkar!an!a Islam an Masalah Kemiskinan 9ernah mengatakan baha:a*alammerungkai 9ermasalahan 9embangunan sosioekonomi menurut al-Quranboleh isim9ulkanke9aa em9at 9erkara Pertama* a$aran al-Quran menorong9embangunan sosioekonomi Al-Quran menorong 9roukti)iti mas!arakatalam biang 9ertanian* 9erinustrian* 9erniagaanan semua 9erkara

  Tu$uann!a su9a!a 9engeluaran mam9u itingkatkan se9erti a9a!angikehenaki alam menegakkan kehiu9anManusia mem9un!ai martabat!ang la!ak bagin!a* isebabkan Allah S;T telah memuliakann!ai alam al-Quran se9erti mana 8rman Allah S;T alam surah al-Isra< a!at =/+>&ansesungguhn!a Kami telah memuliakan anak-anak Aam? an Kami telahberi merekamenggunakan berbagai-bagai keneraan i arat an i laut? anKami telah memberikan [email protected] mereka ari bena-bena !ang baik-baikserta Kami telah lebihkan mereka enganselebih-lebihn!a atas ban!ak makhluk-makhluk !ang telah Kami .i9takanAllah S;T memuliakan anak Aam keranamem9un!ai akal !ang mam9u untuk meningkatkan 9roukti)iti su9a!a a9atmengukuhkan kemaslahatan ummah Kemaslahatan tiak akan a9atibinamelainkan mem9un!ai batas moral an etika 9embangunan !ang tertentuselaras engana9a !ang ia$arkan alam IslamKeua* Islam telah memberikankebebasan ke9aa manusia untuk memiliki harta anmenikmatin!a Ia sebagaimemenuhi kerangka kehenak manusia su9a!a men$amin martabatkemanusiaanan mengelakkan [email protected] Ini 9enting su9a!a Bungsi sosial tiak akanterabaialam 9roses 9erlumbaan mengum9ul harta keka!aan itu seniri Perkaraini $uga i9erbahaskanoleh Muhamma S!ukri Salleh alam kar!an!a = Prinsi9Pembangunan "erteraskan Islam"eliau telah memberikan $usti8kasi menga9amanusia harus berle9as tangan ari sistem bukanIslam ke9aa sistem Islam"egitu $uga* seharusn!a menolak sistem !ang han!a memasukkankalimah Islamsa$a teta9i 9engo9erasiann!a masih menggunakan sistem "aratAntara 9erkara!ang men$ai Bokus beliau ialah [email protected] an kekuasaan itu aalah hak milik

  mutlak Allah S;T Sekiran!a iteliti melalui saluran keimanan* sebenarn!a*[email protected] itu telah 9uniteta9kan i Loh [email protected] oleh Allah S;T ke9aa setia9hambaN!a Sekiran!a semut i alam batu 9un masih a9at hiu9 [email protected] !ang telah iteta9kan ke9aan!a* $ai* kena9a masihaa !ang risaumengenai sumber [email protected]!aC 7ang 9enting aalah usaha berterusan aniringilahengan ta:akal

  Teta9i* $usti8kasi ini sa$a tiak .uku9 untuk membuktikan beta9a 9erlun!a kitatiak 9erluterlalu bergantung han!a ke9aa harta keka!aan sebalikn!a kembali

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  2/43

  melihat akan kebesaranAllah S;TMuhamma S!ukri Salleh telah melihatbaha:a ke!akinan "arat terhaa9 kehenak manusia!ang tiak terha teta9i9erlu menghaa9i sumber alam !ang terha telah 9un mengghairahkanmerekauntuk mengum9ulkan harta se.uku9n!a Ini telah men!ebabkanberlakun!aketiakstabilan 9engurusan kesaksamaan harta negara&alam Islam

  tera9at konse9 !ang inamakan Danaah %merasa .uku9( an barakah%berkat(&engan siBat berkenaan* :alau9un seikit harta !ang aa* teta9i .uku9untuk menam9ungke9erluan seisi keluarga Mereka hiu9 engan tenang tan9a9erlu memikirkan 9en$agaan hartaSe9ertimana kata Saiina Ali K;* >Sekiran!akita mem9un!ai ilmu* ilmu akan men$aga kita*teta9i sekiran!a kita mem9un!aiharta* kita !ang 9erlu men$aga hartaKetiga* Islam sentiasa men$agakese$ahteraan sosial Kese$ahteraan sosial ini terbahagi 9ulake9aa ua 9erkaraiaitu ari segi rohani an $asmani &ari segi rohani* Islam amatmenekankanumatn!a su9a!a menitikberatkan soal 9eniikan an keilmuanIlmu mam9u meningkatkannilai taD:a seseorang se9erti mana !ang

  i9erkatakan oleh Imam [email protected]$i alam kitabn!aTa

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  3/43

  Allah* maka Allah .uku9lah bagin!a %untuk menolong anmen!elamatkann!a(Sesungguhn!a Allah teta9 melakukan segala 9erkara !ang ikehenakiN!aAllahtelah9un menentukan kaar an masa bagi berlakun!a tia9-tia9 sesuatuUntukitu* Islam $uga amat mementingkan soal Ubui!ah %9enghambaan( alam setia99erkara!ang ingin ilaksanakan Ubui!ah bermaksu rasa 9enghambaan

  &alam erti kata !ang lainme!akini baha:a kita sebagai hamba AllahS;TSoaln!a* a9akah ke9entingan Ubui!ah ini alam konteks 9elaksanaanekonomi 9olitik IslamHa:a9ann!a* bolehlah ikategorikan ke9aa ua 9erkaraPertama* 9eren.anaan ekonomi 9olitik Islam aalah hasil ru$ukan ke9aasumber-sumber ari al-Quran an al-Faith Sumber berkenaan suah 9astiberasal ari9aa Allah s:t Hai* untuk memuahkan 9elaksanaanekonomi9olitik Islam ini seharusn!alah 9elakun!a men!akini baha:a keberkatan9elaksanaann!a aalah bergantung ke9aa reha Allah s:tKeua* ekonomi9olitik Islam tiak akan a9at ilaksanakan engan sem9urna melainkan9elakun!a harus melaksanakan seluruh a$aran Islam Ia aalah s!arat i alam

  Islam sebagaihamba Allah s:t untuk iterima segala amalan !ang lainSebagai.ontoh* sekiran!a Ahma 9elaksana ekonomi 9olitik Islam* bertungkuslumusmelaksanakan 9eran.angan ekonomi 9olitik menurut s!ariat Islam* teta9ialam masa !ang samameninggalkan ke:a$i9an melaksanakan s!ariat utamasebagai hamba Allah S;T iaitumeninggalkan solat Barhu Hai* a9akahke9entingan Ahma i haa9an Allah S;T* untuk memastikan Allah S;T akanmemuahkan segala 9eran.angan itu Oleh itu* 9elaksanaan BarhuAin an#arhu kiBa!ah harus ber$alan seiring Lihatlah* beta9a Islam itu amat teliti alamsoalmelaksanakan sesuatu urusan

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  Pemikiran ekonomi alam Al Qur

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  4/43

  Tuntunan Islam !ang tertuang alam Al Qur

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  5/43

  Prinsi9 asar ekonomi !ang tera9at alam Al Qur

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  6/43

  Konse9 sosialisme !ang itera9kan i Uni So)iet* 9aa akhirn!a mengalami9erubahan seiring engan inamika kehiu9an* setiakn!a tera9at 1 langkah!ang telah item9uh !ang menginikasikan aan!a 9engkikisan terhaa9 nilai-nilai sosialisme Ketiga 9ersoalan imaksu aalah sebagai berikut+

  Ketika ter$ai 9erseteruan antara ka9italis an sosialis* tera9at bentuk-bentukhubungan 9olitik internasional !ang bertu$uan untuk meream konik !ang aa

  Tera9at u9a!a negara bagian Uni So)iet untuk saling membantu anmelemahkan ta$amn!a 9erselisihan i antaran!a

  Tera9at 9erla:anan ari kaum 9roletar terhaa9 birokrasi an sistemsentralisasi* keuan!a isin!alir sebagai instrumen !ang a9at merusakmana$emen 9rouksi serta istribusi 9ena9atan 9aa mas!arakat* sehinggamun.ul 9ersoalan ekonomi !ang menum9uk &engan terins9irasi konse9kebebasan alam berekonomi* mas!arakat mem9er$uangkan hak-hak merekaemi mena9atkan kemaslahatan !ang hakiki

  "erusaha untuk menghilangkan konse9 9engkultusan terhaa9 ini)iu tertentu!ang isaari menimbulkan am9ak negatiB bagi mas!arakat sosialis* selain itu*tera9at u9a!a untuk meruntuhkan sistem 9artai tunggal alam 9emerintahan&engan sistem tersebut* mas!arakat tiak bebas untuk men!uarakanke9entingan an kebutuhan mereka alam birokrasi* karena mereka harusmengikuti kehenak 9artai bersangkutan Sistem 9artai tunggal ini* memasungkebebasan an hak-hak manusia alam birokrasi* karena tiak tera9atkeleluasaan untuk men!uarakan ke9entingan &engan semangat nilai-nilaiemokrasi* mas!arakat menuntut aan!a kebebasan mengutarakan 9ena9at*

  baik !ang se$alan atau9un bertentangan engan kehenak birokrasi &enganmen$amurn!a nilai-nilai emokrasi* akhirn!a 9er$an$ian Uni So)iet mengalami9er9e.ahan an sistem sosialis mengalami kehan.uran* begitu $uga !ang ter$aii negara-negara Ero9a Timur !ang menganut sosialisme* ke.uali Korea Utaraan Kuba &engan berakhirn!a sistem sosialis an komunis* tera9at masatransisi untuk mengkon)ersi sistem sosialis men$ai ka9italis sebagaimanailakukan oleh ina an 'ietnam

  Menurut 9enulis* untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam tiak i9erlukan

  u9a!a untuk men.ari konse9tual Islam alam hal kegiatan ekonomi se.arater9erin.i* se9erti konse9 9rouksi* in)estasi* istribusi* 9ertukaran* konsumsian kegiatan !ang berhubungan engan 9rouksi* karena hal itu akan memerastenaga intelektual muslim Persoalan tersebut* kita serahkan 9aa sistem !angtelah berlaku 9aa saat ini* kita tinggal mengao9si sistem !ang sesuai engannilai-nilai Islam* an men!ingkirkan mekanisme !ang bertentangan engann!aSelain itu* kita $uga tiak 9erlu untuk men!amakan atau memin$am istilah sistemekonomi !ang telah aa* engan konse9 asar ekonomi !ang kita lahirkan ari AlQur

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  7/43

  Satu hal !ang 9erlu isaari bah:a 9emikiran ekonomi !ang tera9at alam AlQur

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  8/43

  Menurut ke!akinan 9enulis* e:asa ini meru9akan masa team builing* suatukonisi mas!arakat untuk saling beker$asama guna me:u$ukan tu$uan bersamaSuah saatn!a untuk mele9askan nilai-nilai ini)iu an egoisme masing-masing9ihak* )ariabel 9rimorialisme harus itinggalkan an iganti engan nilai tolongmenolong an saling meno9ang satu sama lain &alam mas!arakat muslim*

  harus ikembangkan sebuah kesaaran untuk bersatu guna merealisasikantu$uan !ang iim9ikan oleh Islam Mungkin* kita bisa menga.a 9aa realitas !angtelah itorehkan alam se$arah oleh masa kekhaliBahan KhaliBah Islam !angmere9resentasikan bentuk 9emerintahan Islam* teriri ari berbagai ma.am:ila!ah an negara !ang mem9un!ai kultur !ang beragam* namun hal itu bisaisatukan i ba:ah kata khaliBah

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  9/43

  Al Qur

 • 7/21/2019 EKONOMI MENURUT ALQURAN

  10/43

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  PrinsiB Ek