ekonomi asas tingkatan 4(pengenalan kepada ekonomi)-spm 2003-2009

23
BAB 1 (PENGENALAN KEPADA EKONOMI) SPM EKONOMI ASAS 2003-2009 KERTAS 1-1993 1. Apakah yang dikaji dalam ilmu ekonomi? A Masalah membuat pilihan faktor yang kekurangan bagai mencapai kepuasan optimum B Masalah membuat pilihan atas penggunaan barang bagi mencapai kepuasan optimum C Masalah membuat pilihan atas penggunaan perkhidmatan bagi mencapai kepuasan optimum D Masalah menghasilkan keluaran secara maksimum menggunakan faktor secara optimum 2. Azhar membelanjakan RM150 untuk mengadakan satu majlis harijadi untuk kawannya.Kos lepas untuk majlis itu kepada Azhar ialah : A bil tambahan yang perlu dibayar selepas majlis itu B barang yang boleh dibeli dengan wang perbelanjaan dalam majlis itu C perbelanjaan untuk makanan,minuman dan perhiasan dalam majlis itu D pendapatan daripada kerja lebih masa kawan Azhar yang diraikan itu 3. Dalam proses mereka bentuk sesuatu barang,pengeluar membuat anggaran kos pengeluaran minimum. Antara masalah asas ekonomi berikut, yang manakah berkaitan dengan proses menganggarkan kos pengeluaran yang minimum? 1 Apakah barang yang hendak dikeluarkan? 11 Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan? 111 Bagaimana barang hendak dikeluarkan ? 1v Untuk siapa barang dikeluarkan? A 1 dan 11 C 1 dan 1v B 11 dan 111 D 111 dan 1v 4. Berikut ialah matlamat sesuatu system ekonomi kecuali : A memenuhi keperluan masyarakat B memaksimumkan kepuasan pengguna C mewujudkan keluaran yang berlebihan D mengurangkan pengangguran faktor pengeluaran neznm10-smkwm2 Page 1

Upload: neznm08

Post on 15-Jun-2015

76.368 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

BAB 1 (PENGENALAN KEPADA EKONOMI)

SPM EKONOMI ASAS 2003-2009

KERTAS 1-1993

1. Apakah yang dikaji dalam ilmu ekonomi?A Masalah membuat pilihan faktor yang kekurangan bagai mencapai kepuasan optimumB Masalah membuat pilihan atas penggunaan barang bagi mencapai kepuasan optimumC Masalah membuat pilihan atas penggunaan perkhidmatan bagi mencapai kepuasan optimumD Masalah menghasilkan keluaran secara maksimum menggunakan faktor secara optimum

2. Azhar membelanjakan RM150 untuk mengadakan satu majlis harijadi untuk kawannya.Kos lepas untuk majlis itu kepada Azhar ialah :A bil tambahan yang perlu dibayar selepas majlis ituB barang yang boleh dibeli dengan wang perbelanjaan dalam majlis ituC perbelanjaan untuk makanan,minuman dan perhiasan dalam majlis ituD pendapatan daripada kerja lebih masa kawan Azhar yang diraikan itu

3. Dalam proses mereka bentuk sesuatu barang,pengeluar membuat anggaran kos pengeluaran minimum.Antara masalah asas ekonomi berikut, yang manakah berkaitan dengan proses menganggarkan kos pengeluaran yang minimum?1 Apakah barang yang hendak dikeluarkan?11 Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan?111 Bagaimana barang hendak dikeluarkan ?1v Untuk siapa barang dikeluarkan?A 1 dan 11 C 1 dan 1vB 11 dan 111 D 111 dan 1v

4. Berikut ialah matlamat sesuatu system ekonomi kecuali :A memenuhi keperluan masyarakatB memaksimumkan kepuasan penggunaC mewujudkan keluaran yang berlebihanD mengurangkan pengangguran faktor pengeluaran

KERTAS 1-1994

5. Udara sangat diperlukan dalam kehidupan tetapi tidak mempunyai kos lepas kerana udara merupakan ...A barang awam C barang keperluanB barang normal D barang percuma

6. Kerajaan mempunyai sebidang tanah yang boleh digunakan untuk membina kompleks sukan dan pada masa yang sama tanah itu juga boleh digunakan untuk membina lapangan terbang.Antara berikut, apakah masalah ekonomi yang mungkin dihadapi oleh kerajaan dalam keadaan di atas ?

neznm10-smkwm2 Page 1

Page 2: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

1. Kos11 Pilihan111 Kekurangan sumber ekonomi1v Keperluan yang tidak terhadA 1 dan 11 C 11 dan 1vB 11 dan 111 D 111 dan 1v

Encik Adnan ialah seorang usahawan.Dalam pengeluaran barangnya,beliau ingin memaksimumkan output pada tahap kos yang minimum

7. Berdasarkan pernyataan di atas,apakah masalah yang akan dihadapi oleh Encik Adnan?A Jenis barang yang hendak dikeluarkanB Kuantiti barang yang akan dikeluarkanC Cara barang itu dikeluarkanD Untuk siapa barang itu dikeluarkan

Pengeluar bertanggungjawab mengeluarkan barang tetapi mereka tidak perlu bersaing dengan firma lain.Pengguna pula bebas memilih dan menggunakan barang yang sedia ada

8. Pernyataan di atas berhubung dengan suatu sistem ekonomi . Antara berikut, pihak manakah yang membuat keputusan dalam sistem ekonomi tersebut ?

A Pemerintah C Pengguna B Pengeluar D Pemilik faktor

KERTAS 1-1995

9. Mengapakah masih wujud masalah kekurangan walaupun kerajaan melaksanakan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa?A berlakunya bencana alamB wujudnya ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desaC Terdapat jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskinD Terdapat ketidakseimbangan antara kehendak masyarakat dengan sumber ekonomi

Sumber ekonomi mempunyai pelbagai kegunaan untuk mengeluarkan pelbagai jenis barangan.Apabila sesuatu barangan tertentu banyak dikeluarkan,barangan lain terpaksa dikurangkan

Antara berikut masalah ekonomi yang manakah berhubung dengan pernyataan di atas? A Jenis barangan yang hendak dikeluarkan B Kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan C Cara barangan hendak dikeluarkan

neznm10-smkwm2 Page 2

Page 3: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

D Untuk siapa barangan tersebut dikeluarkan

11 Kerajaan sesebuah negeri bercadang membina sebuah hospital yang berharga RM10 juta dan sebuah sekolah berharga RM9 juta tetapi peruntukan yang ada hanya sebanyak RM10 juta.Jika kerajaan itu membuat keputusan untuk membina hospital berapakah kos lepas yang terlibat ?

A RM1 juta kerana membina hospital B RM1 juta kerana tidak dapat membina sekolah C RM9 juta iaitu harga sekolah yang tidak dapat dibina D Tiada kerana jumlah wang kerajaan sama dengan kos pembinaan hospital

Masalah pengagihan barang ditentukan oleh mekanisme harga.Sebarang ketidakadilan akan diselesaikan oleh kerajaan.Ketidakseimbangan agihan pendapatan diselesaikan melalui cukai

12 Apakah sistem ekonomi yang dijelaskan dalam pernyataan di atas ? A Sistem ekonomi perancangan pusat B Sistem Ekonomi campuran C Sistem ekonomi kapitalis D Sistem ekonomi islam

13 Sebuah firma dalam sistem ekonomi kapitalis ingin mengeluarkan sejenis barang yang menguntungkan. Apakah panduan yang boleh membantu firma itu membuat keputusannya? A Corak perbelanjaan pengguna B Keputusan pengeluar C Kehendak kerajaan D Kualiti barang

KERTAS 1-1996

Penggunaan sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terbatas

14 Antara berikut yang manakah menunjukkan gelagat individu seperti dalam pernyataan di atas? A Mengutamakan kestabilan ekonomi B Berusaha untuk meninggikan kesejahteraan hidup C Menentukan jumlah output yang hendak dikeluarkan D Membelanjakan wang untuk kepuasan yang maksimum

Teknik Pengeluaran Radio(unit) Televisyen (unit)AB

12040

2060

15 Jadual di atas menunjukkan 2 pilihan teknik pengeluaran oleh sebuah firma.Sekiranya firma tersebut menukarkan teknik pengeluaran daripada A kepada B,berapakah kos lepas pengeluaran televisyen ? A 40 unit radio B 80 unit radio C 80 unit radio dan 40 unit televisyen

neznm10-smkwm2 Page 3

Page 4: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

D 120 unit radio dan 20 unit televisyen

16 Antara yang berikut, yang manakah bukan masalah asas ekonomi? A Memilih cara pengeluaran yang menjimatkan B Menentukan barang yang menjadi pilihan pengguna C Memastikan jumlah barang yang hendak dihasilkan D Menentukan kualiti barang yang hendak dikeluarkan

17 Harga digunakan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi.Antara berikut sistem ekonomi manakah yang melaksanakan amalan tersebut ? A Sistem ekonomi sara diri B Sistem ekonomi kapitalis C Sistem perancangan pusat D Sistem ekonomi campuran

KERTAS 1-1997

18 Apakah objektif utama penggunaan faktor pengeluaran oleh firma? A Mencapai agihan saksama B Memaksimumkan kepuasan C Memenuhi kehendak manusia D Memaksimukan keuntungan

19 Setiap pengguna perlu membuat pilihan dengan cekap supaya A tidak timbul masalah pembaziran B dapat mengurangkan perbelanjaan C dapat memaksimumkan kepuasan D dapat menggunakan semua sumber yang sedia ada

20 Apakah faktor yang harus dipertimbangkan oleh sesebuah kerajaan apabila menentukan barangan yang hendak dikeluarkan?

1 Keadaan ekonomi11 Keselamatan Negara111 Kesejahteraan penduduk1v Keuntungan yang maksimumA 1,11 dan 111B 1,11 dan 1vC 1,111 dan 1vD 11,111 dan 1v

21 Encik Fazreen seorang peniaga di Negara X. Dia sangat gembira tinggal di negara tersebut kerana ekonomi negara itu maju dan beliau bebas mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sistem ekonomi yang diamalkan di Negara X? A Sistem Ekonomi Islam B Sistem Ekonomi Kapitalis C Sistem ekonomi campuran D Sistem ekonomi perancangan pusat

KERTAS 1-1998

neznm10-smkwm2 Page 4

Page 5: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

PROJEK RAKSASA RM65.6 BILLION DITANGGUHKAN Projek Hidroelektrik Bakun Pusat Pentadbiran Putrajaya fasa 11 Lapangan terbang Wilayah Utara Jambatan Selat Melaka

22 Merujuk petikan di atas,apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia? A Pilihan C Kekurangan B Kos Lepas D Mengimport

1 Keuntungan sebagai alat memakmurkan kehidupan

11 Mendorong persaingan sihat 111 Penonjolan aspek kepentingan bersama

23 Apakah sistem ekonomi yang mengamalkan ciri di atas? A Sistem ekonomi Islam B Sistem ekonomi campuran C Sistem ekonomi pasaran bebas D Sistem ekonomi perancangan pusat

24 Berpunca daripada faktor-faktor pengeluaran yang terhad berbanding dengan keinginan manusia yang tidak terbatas, maka wujudlah masalah ekonomi . Antara berikut, yang manakah bukan masalah ekonomi ? A Kekurangan wang dan pendapatan B Meninggalkan barang yang kurang baik C Menentukan sistem ekonomi yang perlu dilaksanakan D Menentukan pilihan untuk memaksimumkan kepuasan

25 Antara berikut, yang manakah dapat menyelesaikan masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi campuran ?

1 Mekanisme harga 11 Keputusan kerajaan 111 Keputusan pengeluar 1v Corak perbelanjaan pengguna A 1 dan 11 C 1 dan 111 B 11 dan 1v D 111 dan 1v

KERTAS 1-199926 Antara berikut, yang manakah benar tentang sistem ekonomi pasaran bebas ?

1 Pengusaha memiliki sumber11 Persaingan berlaku tanpa batasan111 Setiap orang dapat menikmati keperluan asas yang minimum1v Golongan kayan menikmati lebih banyak barnag dan perkhidmatan berbanding golongan miskinA 1,11,111 C 1,111,1vB 1,11,1v D 11,111,1v

27 Antara berikut yang manakah dikelaskan sebagai barang percuma ?

neznm10-smkwm2 Page 5

Page 6: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

A Barang yang penawarannya tidak terhad B Barangan yang disediakan oleh kerajaan C Hadiah gelas daripada pembelian ubat gigi D Sampel barang yang diedarkan oleh syarikat shampu secara percuma

28 Antara berikut, yang manakah dianggap sebagai masalah asas ekonomi?1 menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan11 menentukan harga barang supaya berdaya saing di pasaran111menentukan pengguna yang akan menikmati barangan yang akan dikeluarkan1v menentukan kuantiti barangan yang perlu dikeluarkanA 1,11,111 C 1,111,1vB 1,11,1v D 11,111,1v

Berikut merupakan cirri-ciri sistem ekonomi Negara A bebas memiliki sumber bebas membuat keputusan bebas mendapat keuntungan

29 Bagaimanakah Negara A mengatasi masalah untuk siapa barangan dikeluarkan? A berdasarkan kos pengeluaran B mengenakan cukai pendapatan yang progresif C menggunakan kepakaran perancang ekonomi D berdasarkan agihan pendapatan dan kuasa beli wang

KERTAS 1-2000

30 Antara yang berikut manakah menjadi asas kewujudan ilmu ekonomi ? A Usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup B Usaha manusia dalam menggunakan semua sumber ekonomi yang ada C Usaha manusia untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan mereka D Usaha manusia untuk menyeimbangkan pelbagai keinginan dengan sumber ekonomi yang ada

31 Berikut adalah sebab wujudnya kos lepas kecuali A Sumber adalah terhad B Sumber yang terhad berbanding dengan banyak barang yang hendak dikeluarkan C Sumber yang terhad menyebabkan manusia membuat pilihan D Kos pengeluaran yang semakin meningkat

Seorang pengeluar kasut telah menetapkan akan mengeluarkan 100 000 unit kasut untuk pelajar setiap kasut

32 Dari sudut ekonomi,pengeluar kasut tersebut dapat menyelesaikan1 Pemilihan jenis barang yang hendak dikeluarkan11 Kuantiti barang yang hendak dikeluarkan111 Cara barang dikeluarkan1v Untuk siapa barang dikeluarkanA 1,11,111 C 1,111,1vB 1,11,1v D 11,111,1v

neznm10-smkwm2 Page 6

Page 7: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

KERTAS 1-2001

33 Kilang perabot Alang memiliki sumber –sumber yang terhad untuk mengeluarkan kerusi dan meja.Kombinasi keluaran kilang perabot Alang adalah seperti berikut:

Kombinasi Keluaran Kerusi Meja

PQRs

0206075

10085550

Jika kombinasi keluaran berubah dari P ke R,berapakah kos lepas untuk mengeluarkan 60 buah kerusi ? A 30 buah meja C 45 buah meja B 40 buah meja D 55 buah meja

Encik Arif dikenali sebagai seorang jutawan di daerahnya.Namun demikian.belaiu juga berhadapan dengan masalah kekurangan

34 Berdasarkan ilmu ekonomi, apakah yang anda dapat rumuskan daripada pernyataan di atas? A Masalah kekurangan berlaku kerana tidak bijak berbelanja B Masalah kekurangan berlaku akibat manusia terlalu memilih C Masalah kekurangan berlaku akibat kemahuan yang pelbagai diikuti dengan sumber ekonomi yang terhad D Masalah kekurangan wujud disebabkan manusia mementingkan tingkat kesejahteraan yang tinggi

35 Syarikt Intan Rozita bercadang untuk mengeluarkan rempah udang istimewa yang menggunakan teknologi tinggi. Dia bercadang mengeluarkan 100 000 kampit rempah sehari.Apakah faktor lain yang perlu dipertimbangkan?

A Apakah barang yang hendak dikeluarkan B Berapakah banyak barang yang dikeluarkan C Bagaimanakah barang dikeluarkan D Untuk siapakah barang dikeluarkan

MEKANISME HARGA Menyelesaaikan masalah sumber penentuan

harga barang

CUKAI DAN SUBSIDI Ketidak adilan harga dalam ekonomi

36 Apakah sistem ekonomi yang ditunjukkan oleh rajah di atas? A Kapitalia C Campuran B Sara diri D Perancangan Pusat

neznm10-smkwm2 Page 7

Page 8: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

37 Dalam sistem ekonomi bebas,pengguna adalah raja. Apakah maksud pernyataan di atas? A Harga sesuatu barang ditetapkan oleh pengguna B Pengguna mampu memuaskan semua kehendak mereka C Pengguna berhak mendapatkan barang pada harga yang murah D Keputusan pengguna akan emnentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan

KERTAS 1-2002

38 Apakah masalah asas ekonomi yang sedang difikirkan oleh petani tersebut? A Apa barang yang hendak dikeluarkan? B Untuk siapa barang tersebut dikeluarkan C Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan D Bagaimana berang tersebut hendak dikeluarkan?

39 Mengapakah urus niaaga tidak wujud dalam sistem ekonomi sara diri ?1 Tiada pengkhususan kerja11 Tiada alat pertukaran111 Barang yang dihasilkan adalah barang keperluan asas1v Setiap keluarga menghasilkan barang untuk keperluan diriA 1,11,111 C 11,111,1vB 1,11,1v D 11,111,1v

40 Sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah bagaimana barangan hendak dikeluarkan melalui A kaedah pengeluaran yang ditentukan oleh kerajaan B kaedah persaingan antara firma dan juga kerajaan C kaedah meningkatkan pemawaran dan permintaan D kaedah pengeluaran paling cekap dan meminimumkan kos

Upah benar= X Purata harga

41 Apakah X dalam persamaan di atas ? A modal C Upah wang B Perbelanjaan D Pendapatan bersih

neznm10-smkwm2 Page 8

Page 9: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

KERTAS 1-2003

42 Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang konsep ekonomi? A Kekurangan pengeluaran makanan berbanding modal B Kekurangan permintaan terhadap output berbanding buruh C Kekurangan permintaan masyarakat berbanding bahan mentah D Kekurangan industry memproses makanan berbanding permintaan masyarakat

43 Bagaimanakah kerajaan campur tangan bagi menyelesaikan masalah apakah yang hendak dikeluarrkan dalam sistem ekonomi campuran? A Mengawal tingkat harga barang B Mengeluarkan barang awam C Menggalakkan penggunaan teknologi moden D Menghadkan pengeluaran lesen perniagaan

KERTAS 1-2004

44 Pernyataan berikut merujuk kepada suatu masalah kos lepas.

Output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih output yang paling menguntungkan

Unit ekonomi yang manakah mengalami kos lepas itu ? A seorang suri rumah B Tuan punya sebuah kilang C Kementerian Pertanian Malaysia D Perbadanan Pembangunan Infrastruktur Negara

45 Rajah 1 menunjukkkan sumber-sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang-barang dan perkhidmatan

Y ialah satu daripada sumber tersebut. Apakah ganjaran yang diberi kepada penyumbang Y? A Upah C Fedah B Sewa D Untung

46 Jadual 1 menunjukkan dua barang X dan Y keluaran suatu firma .

Kaedah

pengeluaranBarang X Barang Y

MNPQ

100805030

25406075

neznm10-smkwm2 Page 9

BURUH TANAH USAHAWAN X

FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN

Page 10: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

Tingkat pengeluaran bergantung kepada kaedah pengeluaran yang digunakan.Jika pengurusan firma itu mengambil keputusan mengubah kaedah pengeluaran daripada kaedah P kepada kaedah Q,berapa unitkah barang X terpaksa dilepaskan untuk mengeluarkan 75 unit barang Y? A 15 C 30 B 20 D 45

47 Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan syariakt Z

Syarikat Z mengeluarkan minyak masak dengan menggunakan kaedah intensif modal bagi kegunaaan industri makanan ringan

Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh syarikat Z?1 Apakah yang hendak dikeluarkan?11 Berapakah yang hendak dikeluarkan?111 Untuk siapa hendak dikeluarkan?1v Bagaimanakah hendak dikeluarkan ?A 1,11,111 C 1,111,1vB 1,11,1v D 11,111,1v

48 Berikut adalah perbualan antara rakyat dua Negara , X dan Y

Rakyat Negara X Di Negara says,pengguna adalah raja. Saya bebas memilih barnag yang dikehendaki

Rakyat Negara Y Oh! Bagusnya.Pengguna di Negara saya tiada hak memilih

Berdasarkan perbualan itu,apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara X dan Negara Y?

Negara X Negara YA Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi IslamB Sistem ekonomi perancangan pusat Sistem ekonomi kapitalisC Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi perancangan pusatD Sistem ekonomi Islam Sistem ekonomi campuran

49 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan suatu sistem ekonomi

Wujud persaingan harga dan bukan harga antara firma Masalah ekonomi diselesaikan melalui mekanisme harga

Pihak yang manakah berkuasa membuat keputusan dalam sistem ekonomi itu 1 Pemerintah 111 Pengeluar 11 Pengguna 1v Pemilik faktor A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v

KERTAS 1-2005

50 Apakah tujuan membuat pilihan apabila melaksanakan sesuatu projek ? A meminimumkan kos pengeluaran B memaksimumkan kepuasan pengguna

neznm10-smkwm2 Page 10

Page 11: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

C memaksimumkan kebajikan masyarakat D mengikut keutamaan dan dilaksanakan apabila perlu

51 Gambar di bawah ialah iklan promosi jualan kereta

Apakah jenis barang dalam iklan itu ?

Kereta Telefon BimbitA Barang ekonomi Barang ekonomiB Barang awam Barang PercumaC Barang awam Barang ekonomiD Barang awam Barang percuma

52 Antara berikut, yang manakah menerangkan cirri-ciri barang ekonomi? A Kos lepas sifar B Penawarannya terhad C Disediakan oleh kerajaan D Digunakan oleh semua orang

53 Encik Zahari menananm 300 batang pokok rambutan di a tas tanah seluas 10 hektar dengan menggunkan teknik pertanian moden. Dalam situasi di atas, beliau dapat menyelesaikan masalah

1 Apa yang hendak dikeluarkan 11 Berapa yang hendak dikeluarkan 111 Bagaimana hendak dikeluarkan 1v Untuk siapa hendak dikeluarkan A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v

54 Apakah sistem ekonomi yang menggunakan mekanisme harga untuk menentukan jenis barang yang dikeluarkan?

1 Sistem ekonomi kapitalis 11 Sistem ekonomi perancangan pusat 111 Sistem ekonomi campuran 1v Sistem ekonomi Islam A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v

KERTAS 1-2006

neznm10-smkwm2 Page 11

Page 12: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

55 Antara yang berikut, ciri yang manakah membezakan barang ekonomi dengan barang awam? 1 Bayaran 11 Kos lepas 111 Kuantiti penawaran 1v Pihak yang mengeluarkan A 1 dan 11 C 11 dan 111 B 1 dan 1v D 111 dan 1v

56 Berikut adalah ciri satu barang

Peawaran terhad Mempunyai kos lepas Boleh digunaka oleh semua orang

Apakah contoh barang itu ? A Air terjun C Lampu jalan B Air mineral D Lampu meja

57 Antara yang berikut,yang manakah merujuk kepada : untuk siapa dikeluarkan dalam penyelesaian masalah asas ekonomi ?

1 agihan pendapatan 11 penentuan kualiti 111 agihan barang 1v jenis barangan A 1 dan 11 C 11 dan 1v B 1 dan 1111 D 111 dan 1v

58 Berikut adalah maklumat tentang syarikat Kasturi.

Syarikat Kasturi mengeluarkan 1000 bungkus rempah sehari dengan menggunakan mesin yang diimport dari India

Apakah massalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh Syarikat Kasturi?1 Apa yang hendak dikeluarkan11 Bagaimana hendak dikeluarkan111 Untuk siapa hendak dikeluarkan1v Berapa yang hendak dikeluarkanA 1,11,111 C 1,111,1vB 1,11,1v D 11,111,1v

59 Apakah kebaikan sistem ekonomi kapitalis ? A kebajikan rakyat terjamin B Wujud persaingan yang adil C Individu bebas membaut pilihan D HArga barang keperluan terkawal

60 Kawasan berlorek menunjukkan persamaan ciri sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi Islam

neznm10-smkwm2 Page 12

Page 13: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

Apakah ciri tersebut ? A memaksimumkan keuntungan B wujud persaingan antara firma C harga ditentukan oleh kerajaan D mengutamakan kebajikan rakyat

KERTAS 1-2007

61 Ilmu ekonomi mengkaji bagaimana manusia menggunakann sumber ekonomi yang A terhad untuk memenuhi kehendak yang terhad B tidak terhad untuk memenuhi kehendak yang terhad C terhad untuk memenuhi kehendak yang tiadk terhad D tidak terhad untuk memenuhi kehendak tidak terhad

62 Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan satu masalah ekonomi.

Kekurangan faktor pengeluaran mewujudkan pilihan Matlamat pilihan tersebut dibuat untuk memaksimumkan A keluaran C kebajikan B kepuasan D keuntungan

63 Gambar 1 menunjukkan dua contoh barang dalam ekonomi?

neznm10-smkwm2 Page 13

Page 14: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

Apakah persamaan ciri kedua-dua barang tersebut ?1 Penawaran terhad11 Melibatkan kos lepas111 Disediakan oleh kerajaan 1v ada pengecualian penggunaanA 1 dan 11 C 111 dan 1vB 11 dan 111 D 1 dan 1v

64 Maklumat berikut berkaitan dengan suatu situasi dalam ekonomi.Penternak-penternak ayam telah telah menambahkan bilangan pekerja untuk meningkatkan pengeluaran pada musim perayaan bagi memenuhi permintaan orang ramai

Apakah masalah asas ekonomi yang telah dapat dia tasi dalam situasi berikut ?1 Apakah barang yang hendak dikeluarkan11 Berapakah barang yang hendak dikelaurkan111 Bagaimanakah barang hendak dikeluarkan 1v Untuk siapakah barang dikeluarkanA 1,11,111 C 1,111,1vB 1,11,1v D 11,111,1v

65 Maklumat berikut berkaitan dengan cirri sistem ekonomi bagi dua buah Negara.

Negara A Negara B

Firma bebas membuat pilihan mengeluarkan output

Firma memaksimumkan keuntungan

Firma bebas membuat pilihan tetapi dikawal oleh peraturan dan undang-undang

Firma memaksimumkan keuntungan manakala kerajaan memaksimumkan kebajikan

Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara A dan Negara B?

Negara A Negara BA Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi IslamB Sistem ekonomi perancangan

pusatSistem ekonomi kapitalis

neznm10-smkwm2 Page 14

Page 15: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

C Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi campuranD Sistem ekonomi Islam Sistem ekonomi perancangan

pusat

KERTAS 1-2008 66 Apakah tujuan individu membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi? A. Mengutamakan barang kehendak B. Memaksimumkan perbelanjaan C. Memaksimumkan kepuasan D. Mengutamakan keselesaan

67 Usahawan menerima ganjaran untung kerana I membenarkan orang lain menguruskan untungnya. II menangguhkan perbelanjaannya pada masa sekarang. III kecekapannya menyelaraskan sumber ekonomi IV sanggup menanggung risiko. A. I dan II B. I dan IV C. II dan IV D. III dan IV

68 Gambar 1 menunjukkan satu contoh kumpulan barang dalam ekonomi. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan ciri kumpulan barang tersebut? A. Kos lepas sifar B. Penawarannya tidak terhad C. Dikeluarkan oleh kerajaan D. Dikenakan bayaran

69 Golongan kaya berupaya memperoleh lebih banyak barang dalam sistem ekonomi kapitalis berbanding golongan miskin. Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan?

A. Apakah barangan yang dikeluarkan B. Bagaimana barangan dikeluarkan C. Berapa barangan yang dikeluarkan D. Untuk siapa barangan dikeluarkan

neznm10-smkwm2 Page 15

Page 16: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

70 Pasangan yang manakah benar?

Sistem Ekonomi Ciri-ciriA Sistem ekonomi

perancangan pusat Pengguna bebas

membuat pilihan Kebajikan masyarakat

diutamakan B Sistem ekonomi kapitalis

Harga ditentukan oleh mekanisme harga

Sumber ekonomi dikawal penuh oleh kerajaan

C Sistem ekonomi campuran Harga ditentukan oleh

mekanisme harga dan dikawal oleh kerajaan

Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh firma

D Sistem ekonomi Islam Wujud persaingan sihat

Kebajikan masyarakat dititikberatkan

KERTAS 1-2009

71 Jadual 1 menunjukkan cirri dua jenis barang dalam ekonomi

Barang X Barang Y Penawaran terhad Tiada pengecualian

penggunaan

Penawaran terhad Ada pengecualian

penggunaan Apakah jenis barang X dan Y ?

Barang X Barang YA Barang awam Barang EkonomiB Barang percuma Barang EkonomiC Barang percuma Barng AwamD Barang Ekonomi Barang Awam

72 Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Sutera Sendirian Berhad

Syarikat menggunakan 100 orang buruh untuk mengeluarkan kain songket

Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan?1 Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan?11 Bagaimana hendak dikeluarkan ?111 Berapa hendak dikeluarkan?1v Untuk siapa dikeluarkan ?

neznm10-smkwm2 Page 16

Page 17: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

A 1 dan 11 C 11 dan 111B 1 dan 1v D 111 dan 1v

73 Antara yang berikut,yang manakah ciri sistem ekonomi kapitaliss?1 Individu,swasta dan kerajaan memiliki faktor pengeluaran11 Individu dan swasta bebas menggunakan faktor pengeluaran111 Kuasa permintaan dan penawaran menentukan harga sesuatu barang1v Motif firma adalah memaksimumkan keuntungan di samping menjaga kebajikanA 1 dan 11 C 11 dan 111B 1 dan 1v D 111 dan 1v

JAWAPAN:

1 A 36 C 71 A2 B 37 D 72 A3 B 38 D 73 C4 C 39 D5 D 40 D6 B 41 C7 C 42 A8 A 43 B9 D 44 B10 A 45 C11 C 46 B12 B 47 C13 A 48 C14 D 49 D15 B 50 C16 D 51 A

neznm10-smkwm2 Page 17

Page 18: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

17 B 52 B18 D 53 A19 C 54 C20 A 55 B21 B 56 C22 C 57 B23 B 58 B24 C 59 C25 A 60 D26 B 61 C27 A 62 B28 C 63 A29 D 64 C30 D 65 C31 D 66 C32 A 67 D33 D 68 D34 C 69 D35 D 70 D

neznm10-smkwm2 Page 18

Page 19: EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

neznm10-smkwm2 Page 19