ekonomi asas tingkatan 4(pengenalan kepada ekonomi)-spm 2003-2009

Click here to load reader

Post on 15-Jun-2015

76.353 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 1 (PENGENALAN KEPADA EKONOMI) SPM EKONOMI ASAS 2003-2009 KERTAS 1-1993 1. Apakah yang dikaji dalam ilmu ekonomi? A Masalah membuat pilihan faktor yang kekurangan bagai mencapai kepuasan optimum B Masalah membuat pilihan atas penggunaan barang bagi mencapai kepuasan optimum C Masalah membuat pilihan atas penggunaan perkhidmatan bagi mencapai kepuasan optimum D Masalah menghasilkan keluaran secara maksimum menggunakan faktor secara optimum 2. Azhar membelanjakan RM150 untuk mengadakan satu majlis harijadi untuk kawannya.Kos lepas untuk majlis itu kepada Azhar ialah : A bil tambahan yang perlu dibayar selepas majlis itu B barang yang boleh dibeli dengan wang perbelanjaan dalam majlis itu C perbelanjaan untuk makanan,minuman dan perhiasan dalam majlis itu D pendapatan daripada kerja lebih masa kawan Azhar yang diraikan itu 3. Dalam proses mereka bentuk sesuatu barang,pengeluar membuat anggaran kos pengeluaran minimum. Antara masalah asas ekonomi berikut, yang manakah berkaitan dengan proses menganggarkan kos pengeluaran yang minimum? 1 Apakah barang yang hendak dikeluarkan? 11 Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan? 111 Bagaimana barang hendak dikeluarkan ? 1v Untuk siapa barang dikeluarkan? A 1 dan 11 C 1 dan 1v B 11 dan 111 D 111 dan 1v Berikut ialah matlamat sesuatu system ekonomi kecuali : A memenuhi keperluan masyarakat B memaksimumkan kepuasan pengguna C mewujudkan keluaran yang berlebihan D mengurangkan pengangguran faktor pengeluaran

4.

KERTAS 1-1994 5. Udara sangat diperlukan dalam kehidupan tetapi tidak mempunyai kos lepas kerana udara merupakan ... A barang awam C barang keperluan B barang normal D barang percuma Kerajaan mempunyai sebidang tanah yang boleh digunakan untuk membina kompleks su kan dan pada masa yang sama tanah itu juga boleh digunakan untuk membina lapangan terbang.Antara berikut, apakah masalah ekonomi yang mungkin dihadapi oleh kerajaan dalam keadaan di atas ?

6.

neznm10-smkwm2

Page 1

1. Kos 11 Pilihan 111 Kekurangan sumber ekonomi 1v Keperluan yang tidak terhad A 1 dan 11 C 11 dan 1v B 11 dan 111 D 111 dan 1v

Encik Adnan ialah seorang usahawan.Dalam pengeluaran barangnya,beliau ingin memaksimumkan output pada tahap kos yang minimum 7. Berdasarkan pernyataan di atas,apakah masalah yang akan dihadapi oleh Encik Adnan? A Jenis barang yang hendak dikeluarkan B Kuantiti barang yang akan dikeluarkan C Cara barang itu dikeluarkan D Untuk siapa barang itu dikeluarkan Pengeluar bertanggungjawab mengeluarkan barang tetapi mereka tidak perlu bersaing dengan firma lain.Pengguna pula bebas memilih dan menggunakan barang yang sedia ada 8. Pernyataan di atas berhubung dengan suatu sistem ekonomi . Antara berikut, pihak manakah yang membuat keputusan dalam sistem ekonomi tersebut ? A Pemerintah C Pengguna B Pengeluar D Pemilik faktor

KERTAS 1-1995 9. Mengapakah masih wujud masalah kekurangan walaupun kerajaan melaksanakan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa? A berlakunya bencana alam B wujudnya ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desa C Terdapat jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskin D Terdapat ketidakseimbangan antara kehendak masyarakat dengan sumber ekonomi Sumber ekonomi mempunyai pelbagai kegunaan untuk mengeluarkan pelbagai jenis barangan.Apabila sesuatu barangan tertentu banyak dikeluarkan,barangan lain terpaksa dikurangkan

Antara berikut masalah ekonomi yang manakah berhubung dengan pernyataan di ata s? A Jenis barangan yang hendak dikeluarkan B Kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan C Cara barangan hendak dikeluarkan D Untuk siapa barangan tersebut dikeluarkan

neznm10-smkwm2

Page 2

11 Kerajaan sesebuah negeri bercadang membina sebuah hospital yang berharga RM10 juta dan sebuah sekolah berharga RM9 juta tetapi peruntukan yang ada hanya sebanyak RM10 juta.Jika kerajaan itu membuat keputusan untuk membina hospital berapakah kos lepas yang terlibat ? A RM1 juta kerana membina hospital B RM1 juta kerana tidak dapat membina sekolah C RM9 juta iaitu harga sekolah yang tidak dapat dibina D Tiada kerana jumlah wang kerajaan sama dengan kos pembinaan hospital Masalah pengagihan barang ditentukan oleh mekanisme harga.Sebarang ketidakadilan akan diselesaikan oleh kerajaan.Ketidakseimbangan agihan pendapatan diselesaikan melalui cukai 12 Apakah sistem ekonomi yang dijelaskan dalam pernyataan di atas ? A Sistem ekonomi perancangan pusat B Sistem Ekonomi campuran C Sistem ekonomi kapitalis D Sistem ekonomi islam 13 Sebuah firma dalam sistem ekonomi kapitalis ingin mengeluarkan sejenis barang yang menguntungkan. Apakah panduan yang boleh membantu firma itu membuat keputusannya? A Corak perbelanjaan pengguna B Keputusan pengeluar C Kehendak kerajaan D Kualiti barang KERTAS 1-1996 Penggunaan sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terbatas 14 Antara berikut yang manakah menunjukkan gelagat individu seperti dalam pernyataan di atas? A Mengutamakan kestabilan ekonomi B Berusaha untuk meninggikan kesejahteraan hidup C Menentukan jumlah output yang hendak dikeluarkan D Membelanjakan wang untuk kepuasan yang maksimum Teknik Pengeluaran A B Radio(unit) 120 40 Televisyen (unit) 20 60

15 Jadual di atas menunjukkan 2 pilihan teknik pengeluaran oleh sebuah firma.Sekiranya firma tersebut menukarkan teknik pengeluaran daripada A kepada B,berapakah kos lepas pengeluaran televisyen ? A 40 unit radio B 80 unit radio C 80 unit radio dan 40 unit televisyen D 120 unit radio dan 20 unit televisyen

neznm10-smkwm2

Page 3

16 Antara yang berikut, yang manakah bukan masalah asas ekonomi? A Memilih cara pengeluaran yang menjimatkan B Menentukan barang yang menjadi pilihan pengguna C Memastikan jumlah barang yang hendak dihasilkan D Menentukan kualiti barang yang hendak dikeluarkan 17 Harga digunakan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi.Antara berikut sistem ekonomi manakah yang melaksanakan amalan tersebut ? A Sistem ekonomi sara diri B Sistem ekonomi kapitalis C Sistem perancangan pusat D Sistem ekonomi campuran KERTAS 1-1997 18 Apakah objektif utama penggunaan faktor pengeluaran oleh firma? A Mencapai agihan saksama B Memaksimumkan kepuasan C Memenuhi kehendak manusia D Memaksimukan keuntungan 19 Setiap pengguna perlu membuat pilihan dengan cekap supaya A tidak timbul masalah pembaziran B dapat mengurangkan perbelanjaan C dapat memaksimumkan kepuasan D dapat menggunakan semua sumber yang sedia ada 20 Apakah faktor yang harus dipertimbangkan oleh sesebuah kerajaan apabila menentukan barangan yang hendak dikeluarkan? 1 Keadaan ekonomi 11 Keselamatan Negara 111 Kesejahteraan penduduk 1v Keuntungan yang maksimum A 1,11 dan 111 B 1,11 dan 1v C 1,111 dan 1v D 11,111 dan 1v 21 Encik Fazreen seorang peniaga di Negara X. Dia sangat gembira tinggal di negara tersebut kerana ekonomi negara itu maju dan beliau bebas mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sistem ekonomi yang diamalkan di Negara X? A Sistem Ekonomi Islam B Sistem Ekonomi Kapitalis C Sistem ekonomi campuran D Sistem ekonomi perancangan pusat

KERTAS 1-1998 PROJEK RAKSASA RM65.6 BILLION DITANGGUHKAN

neznm10-smkwm2

Page 4

y y y y

Projek Hidroelektrik Bakun Pusat Pentadbiran Putrajaya fasa 11 Lapangan terbang Wilayah Utara Jambatan Selat Melaka

22 Merujuk petikan di atas,apakah masalah ekonomi yang dihadapi ole Malaysia? h A Pilihan C Kekurangan B Kos Lepas D Mengimport Keuntungan sebagai alat memakmurkan kehidupan 11 Mendorong persaingan sihat 111 Penonjolan aspek kepentingan bersama 23 Apakah sistem ekonomi yang mengamalkan ciri di atas? A Sistem ekonomi Islam B Sistem ekonomi campuran C Sistem ekonomi pasaran bebas D Sistem ekonomi perancangan pusat 24 Berpunca daripada faktor-faktor pengeluaran yang terhad berbanding dengan keinginan manusia yang tidak terbatas, maka wujudlah masalah ekonomi . Antara berikut, yang manakah bukan masalah ekonomi ? A Kekurangan wang dan pendapatan B Meninggalkan barang yang kurang baik C Menentukan sistem ekonomi yang perlu dilaksanakan D Menentukan pilihan untuk memaksimumkan kepuasan 25 Antara berikut, yang manakah dapat menyelesaikan masalah asas ekonomi dal m sistem a ekonomi campuran ? 1 Mekanisme harga 11 Keputusan kerajaan 111 Keputusan pengeluar 1v Corak perbelanjaan pengguna A 1 dan 11 C 1 dan 111 B 11 dan 1v D 111 dan 1v KERTAS 1-1999 26 Antara berikut, yang manakah benar tentang sistem ekonomi pasaran bebas ? 1 Pengusaha memiliki sumber 11 Persaingan berlaku tanpa batasan 111 Setiap orang dapat menikmati keperluan asas yang minimum 1v Golongan kayan menikmati lebih banyak barnag dan perkhidmatan berbanding golongan miskin A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v 27 Antara berikut yang manakah dikelaskan sebagai barang percuma ? A Barang yang penawarannya tidak terhad 1

neznm10-smkwm2

Page 5

B Barangan yang disediakan oleh kerajaan C Hadiah gelas daripada pembelian ubat gigi D Sampel barang yang diedarkan oleh syarikat shampu secara percuma 28 Antara berikut, yang manakah dianggap sebagai masalah asas ekonomi? 1 menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan 11 menentukan harga barang supaya berdaya saing di pasaran 111menentukan pengguna yang akan menikmati barangan yang akan dikeluarkan 1v menentukan kuantiti barangan yang perlu dikeluarkan A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v Berikut merupakan cirri-ciri sistem ekonomi Negara A y bebas memiliki sumber y bebas membuat keputusan y bebas mendapat keuntungan

29 Bagaimanakah Negara A mengatasi masalah untuk siapa barangan dikeluarkan? A berdasarkan kos pengeluaran B mengenakan cukai pendapatan yang progresif C menggunakan kepakaran perancang ekonomi D berdasarkan agihan pendapatan dan kuasa beli wang KERTAS 1-2000 30 Antara yang berikut manakah menjadi asas kewujudan ilmu ekonomi ? A Usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup B Usaha manusia dala