edu 3106 : budaya & kepelbagaian kelompok

Download EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

Post on 04-Apr-2018

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  1/33

  BUDAYA

  DANPEMBELAJARAN

  (EDU 3106)

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  2/33

  PENGERTIAN DAN KONSEP BUDAYA SERTA

  KEPELBAGAIAN KELOMPOK

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  3/33

  -Sanskrit (buddhayah) : hal yang berkaitan dengan budi dan

  akal manusia

  - BI (culture) : berasal dari perkataan Latin Colere yang

  bermaksud mengolah/mengerjakan

  Kamus Dewan (2007) :

  Budaya : Tamadun,peradaban,

  kemajuan fikiran & akal budi

  Kebudayaan : Keseluruhan cara

  hidup yang merangkumi cara

  bertindak, berkelakuan &

  berfikir

  Koentjaraningrat (2002) :

  Budaya : Keseluruhan pemikiran

  & hasil karya manusia yang

  berasaskan proses pembelajaran

  Pengertian Budaya

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  4/33

  Edwart B. Taylor(Primitive Culture)

  Kebudayaan: satu keseluruhan kompleks yang merangkumipengetahuan, kepercayaan, seni, sikap, undang-undang, adatresam dan kebolehan-kebolehan lain dan tingkah laku yangdiperolehi oleh manusia sebagai ahli masyarakat

  Ralph Linton (The Cultural Background of Personality,1947).

  Kebudayaan: satu susunan perlakuan yang dipelajari dan hasildaripada perlakuan ini pula digunakan bersama dalam masyarakat

  dipanjangkan kepada anggota masyarakat yang berkenaan. Susunan perlakuan bermakna perlakuan yang dikaitkan dengan

  kehendak atau fungsi yang kekal dalam masyarakat. Contohnya ialahpendidikan anak-anak dalam satu masyarakat mengikut polakebudayaan yang tertentu.

  Ruth Benedict(1947)

  Kebudayaan tidak terlepas daripada kehidupanberkelompok, iaitu kebudayaan merupakan unsurpengorganisasian antara individu dan membentuknya

  menjadi satu kelompok yang berkebudayaan.

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  5/33

  Agama & upacara keagamaan

  Sistem & organisasikemasyarakatan

  Sistem pengetahuan

  Bahasa

  Kesenian

  Sistem ekonomi

  Teknologi & peralatan

  Unsur Utama Budaya

  Koentjaraningrat (2002)

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  6/33

  Berbeza dari 1 masyarakat ke

  masyarakat yg lain, namun

  beberapa aspek yang sama

  wujud dalam kalangan semua

  masyarakat

  Merupakan warisan sosial

  manusia, cara pemikiran,

  perasaan & tingkah laku yang

  boleh diwarisi

  1 cara hidup manusia

  merangkumi cara bertindak,

  berkelakuan dan berfikir

  Dikaitkan dengan pengalaman

  interaksi sosial individu dengan

  masyarakat sekelilingnya

  Hak mayarakat yang akan menentukan

  bentuk tingkah laku mereka

  KONSEP BUDAYA

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  7/33

  CIRI-CIRIBUDAYA

  Budayaperlu

  dipelajari

  Dikongsi

  Bersifatsejagat

  Bolehdiwarisi

  Berubah-ubah

  Mempunyaiunsur

  simbolik

  Adanyapandangansemester

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  8/33

  Ciptaan masyarakat yang nyata &

  konkrit

  Cth : Peralatan & kelengkapan

  hidup (rumah,barangan,pakaian)

  Budaya

  material

  Ciptaan-ciptaan abstrak yang

  diwariskan dari generasi

  CTh : Ilmu pengetahuan,

  kepercayaan, adat,nilai-nilai

  Budaya bukan

  material

  Komponen Budaya

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  9/33

  UNSUR-UNSUR

  UTAMA

  BUDAYA

  Simbol atauLambang

  Bahasa

  Nilai danKepercayaan

  Norma

  Teknologi

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  10/33

  Perwakilan kebudayaan yang bermakna &menjadi tanda dalam masyarakat

  Cth:Keris adalah simbol keberanian bagimasyarakt Melayu

  Alat komunikasi, berhubung secara lisan /bukanlisan

  Amalan bahasa yang bersopan santun akanmewujudkan semangat kekitaan

  Mewujudkan suasana aman, harmoni dalamkehidupan

  Bahasa

  Bersifat sejagat/universal Setiap masyarakat mempunyai nilai baik &

  buruk yang mesti dipatuhi

  Nilai & kepercayaan yang berbeza tetapi

  matlamatnya adalah sama

  Nilai & Kepercayaan

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  11/33

  Nilaibersama

  Nilai yang dikongsi bersama atau diterima oleh anggota masyarakat

  Cth : nilai semangat kejiranan, gotong-royong

  Nilaiindividu

  Nilai yang ada pada individu tersebut apabila ia dilahirkan

  Dipengaruhi oleh faktor keturunan, pemerhatian, pengaruh kawandan masyarakat

  Nilaikeluarga

  Wujud hasil daripada percantuman nilai individu yang berkahwindengan individu lain

  Setiap tindakan dan tingkahlaku dipengaruhi oleh keputusanbersama

  Nilaimasyarakat

  Satu bentuk nilai yang lebih luas dan kompleks

  Nilai masyarakat adalah pelbagai disebabkan oleh nilai individuyang berbeza

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  12/33

  Peraturan yang menjadi kebiasaan &

  dijangka akan dipatuhi oleh ahli masyarakat Norma proskiptif (apa yang tidak boleh

  dilakukan) & Norma preskriptif (apa yangperlu dilakukan)

  Biasanya dipindahkan dari 1 generasi kegenerasi yang lain secara tidak formal

  Norma

  Pengetahuan praktik+peralatan

  Meningkatkan keberkesananpenggunaan tenaga

  Mengubah persekitaran untukkegunaan manusia

  Teknologi

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  13/33

  KONSEPETNIK

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  14/33

  Berasal daripada perkataan Greek ethnosyang bermaksud

  manusia atau negara.

  Merujuk kepada kumpulan manusia yang

  mengindentifikasikan antara satu sama lain berlandaskan

  keturunan atau budaya yang sama.

  Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau,

  dan pelbagai kaum lain boleh dianggap sebagai etnik.

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  15/33

  Etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia juga tidak memaksa

  perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu

  kaum. (Kamus Dewan)

  Kumpulan etnik lazimnya bermula daripada satu konsep

  keturunan, iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari inimempunyai nenek moyang yang sama, dan turun-temurun

  daripada nenek moyang itu.

  Membentuk konsep-konsep lain seperti etnisiti, etnosentrisme

  dan diskriminasi.

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  16/33

  KONSEP

  BERKAITAN

  ETNIK

  ETNISITI

  DISKRIMINASI

  ETNOSENTRISME

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  17/33

  ETNISITI

  DISKRIMINASI

  Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu

  Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok

  etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku

  pihak yang berpandangan negatif

  Perbuatan membandingkan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik

  lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata

  Wujudnya satu kebudayaan atau sub budaya yang jelas yang menyatukan

  anggotanya dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  18/33

  ETNOSENTRISME

  Kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggotasesebuah kelompok etnik bahawa budaya mereka adalah jauh lebih baik

  dan hebat daripada kelompok lain

  Membawa makna suatu perspektif yang melihat kelompok etnik lain

  menerusi lensa dan kaca mata etnik sendiri

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  19/33

  KONSEP

  RAS

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  20/33

  Sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal

  biologikal nyata, seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dsb

  Ras adalah berasaskan faktor biologi manakala etnik adalah berasaskan faktor budaya

  Rasisme : Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau paraanggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras

  semata-mata

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  21/33

  TAHAP RASISME

  Individu: Berlaku dalam bentuk

  kepercayaan bahawa wujudnya rastertentu yang berstatus lebih tinggi

  dan ada ras yang berstatus lebih

  rendah

  Institusi : Melibatkan dasar dan

  pelaksanaan yang bersifat diskriminasi,seterusnya membentuk ketidaksamaan

  bagi masyarakat daripada ras yang

  berbeza

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  22/33

  KONSEPMINORITI

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  23/33

  Tidak merujuk kepada bilangan penduduk atau statitiknya

  Kriteria yang digunakan untuk mengkategorikan penduduk sebagai minoriti ialah ras dan etnik

  Merujuk kepada penduduk yang lebih rendah statusnya dan sering didiskriminasikan

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  24/33

  KONSEP

  MASYARAKAT

 • 7/29/2019 EDU 3106 : Budaya & Kepelbagaian Kelompok

  25/33

  Sekumpulan individu yang dikatakan mempunyai persamaan dalam

  beberapa perkara

  Sebuah pola yang sangat kompleks tentan