edu 3093 2015-ppg-interaksi 1-3. unesco

Click here to load reader

Post on 03-Oct-2015

38 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNESCO

TRANSCRIPT

 • 1.4) Pengenalan UNESCO UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB.

  Ia juga dikenali sebagai UN Educa)onal, Scien)c and Cultural Organiza)on dalam Bahasa Inggeris.

  Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB.

  UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945. Tujuan penubuhannya adalah untuk menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan dunia.

 • Sehingga kini sebanyak 191 buah negara telah menyertai UNESCO. Organisasi ini berpusat di Paris,dengan lebih 50 pejabat setempat dan beberapa insGtusi diseluruh dunia

 • Lima Program Utama UNESCO:

  ~ Pendidikan ~ Sains semula jadi ~ Sains manusia dan sosial ~ Kebudayaan ~ Komunikasi dan maklumat

 • Projek yang menerima penajaan UNESCO termasuklah:-

  ~kemahiran menulis dan membaca ~ teknikal, dan program laGhan kepada guru-guru ~ program sains antarabangsa ~ promosi kebebasan bersuara ~ media yang bebas ~ projek sejarah kebudayaan setempat

 • Projek Yang Menerima Penajaan UNESCO

  ~ Kemahiran menulis dan membaca ~ Teknikal, dan program laGhan

  kepada guru-guru ~ Program Sains Antarabangsa ~ Promosi kebebasan bersuara ~ Media yang bebas ~ Projek sejarah kebudayaan setempat

 • Tonggak Pendidikan UNECSO :

  Sejak tahun 1996 UNESCO telah menetapkan 4 tonggak pendidikan yang harus diperhaGkan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan. Keempat-empat tonggak pendidikan tersebut adalah:-

  ~ Belajar untuk Menguasai Ilmu ( learning to know ) ~ Belajar untuk Menguasai Kemahiran ( learning to do ) ~ Belajar untuk Menjadi Insan Berguna (learning to be ) ~ Belajar untuk Harmoni dan Bekerjasama ( learning to

  live together )

 • Ia dibentuk UNESCO pada tahun 1993, dengan beranggotakan 14 orang dari berbagai belahan

  Pendidikan formal kini seharusnya merancang kurikulum yang memberi ruang dan masa untuk pelajar melibatkan diri dalam projek kolaboraGf sama ada dalam akGviG sukan atau budaya.

  Sekolah dan guru-guru boleh merancang program amal atau akGviG dalam gerak kokurikulum

  Pelajar menjalankan kerja-kerja amal atau komuniG di luar bandar dan juga di kawasan orang asli untuk memahami cara hidup mereka.

 • 1.Belajar Untuk Menguasai Ilmu : Merupakan faktor pembelajaran utama. Manusia perlu belajar untuk memahami dunia

  sekeliling mereka supaya dapat memperkembangkan kemahiran kerjayanya serta berkomunikasi dengan orang lain.

  Termasuk Belajar Cara Belajar (Learning how to learn) dengan memperkembangkan tumpuan, kemahiran ingatan dan kebolehan untuk kanak-kanak.

 • Peranan Guru

  1. Cara penyampaian yang berkesan. - Penggunakan ICT dalam pengajaran. - Gambar. - AkGviG pengajaran yang menarik. Contohnya,

  bercerita, permainan, perbincangan dan lakonan.

  2. Mengikut trend perubahan dalam dunia ledakan maklumat dan mengemas kini pengetahuan. Supaya murid menerima pengetahuan terkini untuk bersaing setanding dengan orang lain dalam dunia yang berteknologi Gnggi.

 • 2. Belajar Untuk Menguasai Kemahiran :

  Terbahagi kepada empat bahagian iaitu : Kemahiran interpersonal. Kemahiran berkomunikasi Kemahiran berpasukan Kemahiran menyelesaikan masalah.

 • Peranan Guru : Ak?vi? Hands-On seperG membuat eksperimen, membuat model dan lain-lain.

  AkGviG Kokurikulum. (Kelab atau Persatuan) Contohnya, Kelab Memasak, Kelab Kemahiran Hidup dan Persatuan Sains.

  ( Peranan guru sebagai Pembimbing sahaja)

 • 3.Belajar Untuk Menjadi Insan Berguna :

  I. Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan menyeluruh dari segi zikal, intelek, rohani, emosi, kepekaan & penghargaan esteGka.

  II. Pembentukan modal insan berpandanan dengan saranan yang diusulkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengenai gagasan JERIS dalam melahirkan individu seimbang.

  III. Kurikulum di Malaysia: membantu perkembangan potensi murid secara seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).

  IV. SeGap individu perlu menerima didikan awal sejak kanak-kanak sehinggalah dewasa dalam semua aspek sehingga mereka boleh berkir secara kriGs, berdikari dan berupaya membuat keputusan.

 • Peranan Guru:

  Mempunyai kemahiran dan ketrampilan mengaitkan domain teori dengan prak?s dan mes? bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara development mengikut kadar pembelajaran bagi mencapai hasrat kriGs, kreaGf dan inovaGf.

 • 4.Belajar Untuk Harmoni Dan Bekerjasama:

  Pendidikan berperanan penGng dalam menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain supaya rakyat dapat hidup aman damai di dalam negara berbilang kaum dan budaya.

  Tonggak pendidikan di mana pelajar belajar untuk bekerjasama dan hidup secara harmoni tanpa mengira bangsa dan latar belakang.

 • Apakah Implikasi Tonggak Pendidikan Ini Terhadap Sistem Pendidikan?

  Beri peluang kepada murid meneroka dan memahami orang lain diawal persekolahan.

  Didedahkan kepada kepelbagaian budaya rakyat negara & kesedaran tentang saling memahami serta saling memerlukan antara sama lain.

  Pendidikan menjadi wadah untuk belajar tentang budaya, agama dan Gngkah laku seGap etnik.

 • Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan : Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan,

  hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara.

  Melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patrioGk & boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia.

  Menjadikan ikatan dan nilai yang sama menerusi projek seperG sukan.

  Merancang kurikulum yang melibatkan murid di dalam projek kolaboraGf sama ada akGviG sukan atau budaya.

  Program Angkat Angkat Program Perkhemahan Kem 1 Malaysia

 • 4) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA

  - pelajar belajar untuk tahu - belajar untuk membuat - belajar untuk menjadi apa - belajar untuk hidup bersama

 • KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO

  - Pengurus punyai kuasa autonomi - Memperkasakan kapasi) - Struktur terurus - Ukuran prestasi - Pemantauan prestasi - Kawalan sumber - ketelusan

 • MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASA AUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA

  i. Pengurusan sekolah mes) mempunyai strategi untuk memperkasa kapasi) dan kepemimpinannya.

  ii. Sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan priori)nya. Sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional.

  iii. Kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kri)kal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah.

  iv. Sekolah perlu mengawal sumber-sumber. v. Pengurusan sekolah mes) telus.

 • TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

  - Memenuhi keperluan pembelajaran asas - Membentuk wawasan - Akses kepada universal - Fokus terhadap pembelajaran - Perluaskan skop - Penambahbaikan persekitaran - Perkukuhkan perkongsian - Pembangunan dasar - gerakkan sumber - perpaduan antarabangsa

 • DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

  - Perkembangkan potensi individu - Tingkatkan kreaGviG - Sistem pendidikan yang cekap - Pusat kecemerlangan pendidikan - Tingkatkan martabat pendidikan