edisi_65_2007. mengurus sisa buangan

Click here to load reader

Post on 20-Dec-2015

88 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI

 • Kandungan Julai X007

  PEMAHAMAN kita mengenai alam sekitarkebanyakannya bertumpu kepada isu pen-cemaran , penguatkuasaan , selain keseda-ran tentang penjagaan dan pemuliharaan.

  Namun banyak aspek dalam bidangalam sekitar yang kita belum begitu me-mahami atau sekurang -kurangnya tahunmengenainya.

  Majalah estidotmy kali ini menyentuhdua isu yang tidak banyak kita bicarakaniaitu jejak ekologi dan ekologi industri. Duafokus ini memberi gambaran bagaimanakelestarian alam sekitar memberi petunjukyang sesuai menentukan keharmonian hi-dup manusia.

  Isu lain yang turut disajikan ialah se-jauhmana kita sedar bahan berasaskankarbon atau fosil ini memberi mudarat ke-

  1. Ekologi industri memimpin keharmonianhidup

  muka 4 & 5

  2. Jejak ekologi petunjuk kelestarian alamsekitar

  muka 6 & 7

  3. Kepentingan mengurus sisa nuklearmuka 8 &9

  4 Dunia serba berbeza di angkasalepas

  muka 10 & 11

  5. Sains dan teknologi mengurus sisamuka 12 &13

  Kurangkan karbon untuk selamatkandunia

  muka 14 dan 15

  7. Chit-chat saintis - Kita mesti adakeghairahan terhadap alam sekitar-Prof

  FOKUSpada bumi yang kita huni kerana is antarasumber pencemaran yang sukar dielakkan.

  Artikel yang tidak kurang menariknyadisajikan kepada pembaca termasuk

  Sham Sani

  17

  8. Info esti

  9. Dunia sains

  10. Science facts

  11. Fakta menarik

  muka 16 dan

  muka 18 & 19

  muka 20 & 21

  muka 22 & 23

  muka 24 & 25

  12. Saintis Islam - AI-Jahiz ahli biologi yangkaya ilmu

  muka 26

  13. Dunia saintis - Prof Higa peloporteknologi EM

  muka 2714. Kerjaya: Profesional alam sekitar

  gambaran bagiamana hidup manusia diangkasa lepas terutama di Stesen Ang-kasa Antarabangsa (ISS).

  Kita tidak dapat membayangkan bagai-mana angkasawan hidup di dunia yangserba berbeza tetapi ramai yang telahmelaluinya.

  Artikel tersebut sengaja dimasukkan pa-da keluaran kali ini bagi memberi peluangkepada pembaca mengenali serba sedikitkehidupan di angkasa lepas , menjelangpelancaran angkasawan negara yangdijangka pada Oktober ini.

  Selain artikel fokus yang mengukuhkantema pada kali ini, pembaca juga disajikandengan maklumat , info, gosip dan ruan-gan-ruangan lain yang diharap berman-faat kepada pembaca sekalian.

  semakin penting

  15. IT dan Abang Wan

  16. Kuiz

  17. Sodoku

  muka 28

  muka 29

  muka 30

  muka 31

  18. Sains sana sini-Saintis tempatanbertemu penerima Hadiah Nobel

  muka 32

  19. Rakan esti

  20. Surat

  21. Cuba-cuba sains

  muka 33

  muka 34

  muka 35

  IT dan Rbg Wan

  Jejak ekologi membolehkan ma-nusia mengukur kesihatan alamsekitar kerana is merupakan kesanyang diberikan oleh manusia kepa-da alam , tetapi bagaimana isdilakukan ....

  ...muka6dan7

  Manusia mempunyai pilihan untukhidup sejahtera cara mana yang merekamahu tetapi syaratnya , mereka perlubijak mengurus alam sekitar untukfaedah bersama menerusi pendekatansains dan teknologi...

  ... muka 12 dan 13

  Satelit telah memainkan perananpenting dalam aspek pengurusanalam sekitar dan dimanfaatkan seja-jar dengan kemajuan sains danteknologi...

  ... muka 29

 • sar i ine ja m osiiministry Of Science, Technology and Innouation

  Ialam sejahtera buat parapembaca Estidotmysekalian. Kami amatberbesar hati di atas

  sambutan terhadap majalah ini.Pada keluaran Julai ini,Estidotmy mengupas isu berkai-tan Sains Sekitaran.

  Sains sekitaran adalah salahsatu ilmu yang boleh memberikesedaran kepada masyarakatmengenai penjagaan alam seki-tar. Memelihara dan memuliharaalam sekitar adalah tugas setiapmanusia sebagai pentadbir bumi.Pencemaran air, udara dan bunyiperlu dikurangkan bagi memas-tikan kita hidup dalam perseki-taran yang sihat dan sejahtera.

  Kita seharusnya bertanggung-jawab untuk membuang sampahke dalam tong sampah dan men-gitar semula bagi mengurangkansampah-sarap. Ekologi memain-kan peranan yang sangat pentingdalam kehidupan manusia danalam semula jadi. Kesemua hidu-pan berkait rapat dan sating mem-bantu.

  Tahukah anda sekiranya kitamengamalkan kitar semula, kitadapat menjimatkan wang dandapat menyetamatkan alam seki-

  KementerianSains, Teknologi

  dan Inovasi(MOSTI)

  tar untuk kegunaan generasi yangakan datang? Sisa radioaktif perludisimpan dan dirawat ke dalambentuk yang sesuai untuk dilu-puskan. Bahan-bahan yang bolehdikitarkan semula juga meru-pakan satu industri yang pentingdan amat berpotensi untuk diban-gunkan.

  Harapnya adik-adik dan pem-baca semua bergembira. Sehing-ga kita berjumpa lagi pada kelu-aran Estidotmy yang seterusnya.Sekian, terima kasih.

  M

  ,

 • fokus

  Ekologi industri memLmpLn1\ eharmonLan hLdup

  - Simbiosis Intlustri

  Oleh KHAIRUNNISA SULAIMAN

  IASANYA ekosistern alam semu-lajadi berlaku dalam keadaanseimbang apabila hasil daripadaproses kitaran yang berlaku akan

  kembali kepada asainya.Misalnya apabila seekor haiwan mati

  di dalam hutan , terdapat haiwan lainatau organisma lain yang membantudalam proses pereputan sehingga eko-sistem menjadi seimbang semula.

  Bagaimanapun , itu tidak berlaku da-lam persekitaran industri kerana semua-nya terjadi dalam keadaan sehala.

  DR. NOOR ZALINAMAHMOOD

  Segala sisa yangdihasilkan oleh in-dustri seperti bahankimia, akan terus be-rada dalarn ekosis-tem dan tiada lang-kah-langkah tertentudiambil bagi memas-tikan ekosistem men-jadi seimbang semu-Ia.

  Masalah alam sek-itar yang dicipta olehsektor industri dise-

  babkan oleh proses

  Kilang B

  KONSEP simbiosis bermula dengan mengitar semula bahan sisa buangan daripadaindustri.

  penghasilan sehala bermula denganpengekstrakan bahan mentah, tenaga,fosil, pemprosesan bahan dan tenagalalu mengalir keluar ke sistem semulajadi lantas berlaku pencemaran.

  Justeru itu satu konsep ekologi indus-tri telah diperkenalkan sebagai rangkakerja ke arah industri yang mampan.

  Matlamat ekologi industri adalahuntuk menjadikan ekosistem di dalamsesuatu kawasan industri seakan-akansatu sistem semulajadi.

  Pensyarah Institut Sains Biologi,Universiti Malaya (UM), Dr. Noor ZalinaMahmood berkata , bagi mengekalkan

  integriti kehidupan, kita perlu memahamibagaimana alam semulajadi berfungsi.

  Setiap organisma mempunyai tang-gungjawab masing-masing dalam alamsekitar, misalnya jika tiada organismapereputan , sudah tentu dunia penuhden gg an organisma mati dan menjilikkan.

  "Biasanya aktiviti industri selaludikaitkan dengan pelbagai jenis pence-maran selain daripada populasi," katabeliau semasa ditemui di pejabatnyabaru-baru ini.

  Intlustri ekologi merupakan suatubidang yang baru memandangkan ramaiyang tidak tahu mengenai kepentinganhubungan antara organisma hidup danbukan hidup.

  Konsep berkenaan diperkenalkanbagi mewujudkan satu persekitaranmampan yang sesuai bagi kehidupanmanusia dan mengekalkannya untukgenerasi akan datang.

  Dr. Noor Zalina berkata, konsepekologi industri telah mula diperke-nalkan sejak 1960an di Eropah dan ha-nya berjaya dilaksanakan sepenuhnya20 tahun kemudian.

  Kawasan yang mula menggunakankonsep berkenaan adalah kawasanperindustrian Kalundborg di Denmark.

  Hanya bermula dengan bilangankilang yang sedikit , kini Kalundborgtelah berjaya menggunakan hampir 100peratus sisa industri bagi kegunaandalam kawasan berkenaan.KAWASAN perindustrian Kalundborg telah berjaya menguruskan sisa industri meng-

  gunakan konsep ekologi industri.

  estiaotmm

 • Allran akologl Industri dl Kalundborg , DanmarkLoji papan

  plastik;

  Yis

  Kilang simen

  "Kawasan perindustrian Kalund-borg merupakan satu kisah keja-yaan menguruskan sisa industri de-ngan balk," katanya.

  Biasanya, kawasan industri akanmenghasilkan sisa sama ada pepe-jal, gas atau cecair dan semua inidigunakan kembali dalam kawasanperindustrian Kalundborg sebagaibahan mentah industri lain.

  Ini membolehkan sisa bahanindustri berada dalam satu kitaranseolah-olah sama dengan alamsemulajadi.

  "Bagi menjayakan ekologi indus-tri, banyak pihak perlu mengambilbahagian bukan saja saintis danahli ekologi tetapi juga pakarekonomi, perancang bandar,jurutera dan arkitek," katanya.

  Kalundborg yang menggunakankonsep simbiosis bermula denganmengitar semula bekalan penggu-naan air, telah berjaya mengurang-kan penggunaan air bawah tanahsehingga 90 peratus.

  Simbiosis bermakna, wujudnyakeuntungan, antara organismayang mana setiap satu memberi-kan faedah kepada yang lain.

  Industri simbiosis di Kalundborgdidirikan sebagai satu rangkaiankerjasama antara enam industripemprosesan, sebuah industri me-nguruskan bahan buangan di ba-wah satu majlis perbandaran.

  Di sini, hasil sisa sesebuah in-dustri menjadi bahan utama indus-

  Petani

  tri lain dan ini secara langsung akanmengurangkan kesan pencemarankepada alam sekitar.

  Kini banyak negara di duniamengguna pakai konsep ekologiindustri untuk memastikan hasilaktiviti industri tidak mencemarkanalam sekitar.

  Contoh terdekat adalah kawasanperindustrian Tuas/Jurong diSingapura yang telah menggu-nakan konsep ekologi industrimenerusi kajian yang dijalankan diUniversiti Teknologi Nanyang den-gan kerjasama industri dan institutpengajian tinggi Eropah.

  Dr.Noor Zalina berkata, kini UMsedang menjalankan kajian ekologiindustri di bawah kursus insentifEkologi Industri Projek Asia-Linkdengan kerjasama dari UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM), uni-versiti Denmark, Netherland danAustralia yang melibatkan tigajenis industri iaitu perkhidmatan,pembinaan dan pengkomposan.

  "Kin, institut pengajian tinggi danpihak berkuasa perlu memainkanperanan memberikan pengetahuankepada industri dan orang ramaimengenai ekologi in